Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності icon

Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності
Скачати 299.14 Kb.
НазваБібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності
Дата09.06.2012
Розмір299.14 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


Структура і функціонування

системи місцевого самоврядування

в умовах незалежності

(2005 –2010)


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК


Харків

ХНАМГ

2010

УДК 016:352(477)

ББК 66.3(4Укр.), 124я1

С 87


Укладач: О. Ф. Сергієнко


С 87 Структура і функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності: реком. список джерел (2005-2010) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. Ф. Сергієнко – Х. : ХНАМГ, 2010. – 22 с.


Зміст


1. Передмова.................................................................................................................4

2. Законодавча база діяльності органів місцевого самоврядування.......................5

3. З історії розвитку місцевого самоврядування.......................................................6

4. Сучасні проблеми розвитку місцевого самоврядування.....................................7

5. Взаємодія виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.................19

6. Розвиток місцевого самоврядування у м. Харкові та області...........................21

7. Світовий досвід організації місцевого самоврядування....................................22

Передмова


Найважливішими серед інститутів управління суспільними процесами є органи публічної влади. Розвинене місцеве самоврядування є проявом демократії, яка передбачає активну участь громадськості у процесах державного управління та місцевого самоврядування. Саме через місцеве самоврядування може бути реалізована ідея здійснення влади безпосередньо народом, вирішені важливі питання взаємодії держави з конкретною людиною.

В даний рекомендаційний список включені законодавчі документи, книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами, які присвячені актуальним проблемам розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні, світового досвіду організації місцевого самоврядування тощо.

Матеріали згруповано в 6-тьох розділах:

– законодавча база діяльності органів місцевого самоврядування;

– з історії розвитку місцевого самоврядування;

– сучасні проблеми розвитку місцевого самоврядування;

– взаємодія виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– розвиток місцевого самоврядування у м. Харкові та області

– світовий досвід організації місцевого самоврядування

Документи у розділах згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2005 – 2010 рр. Загальна кількість джерел 250. Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам академії.


Законодавча база діяльності органів місцевого самоврядування


1. Деякі питання реформи місцевого самоврядування: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1910-р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 5 жовтня. – С. 7.

2. Законодательство Украины о местном самоуправлении: сб. нормативных актов. – 6-е изд., с изм. и доп. – Х.: Одиссей, 2008. – 510 с.

3. Питання використання у 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення інформування органів місцевого самоврядування: постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 5. – С. 17.

4. Про внесення змін до пункту 6 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності: постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 31 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 січня. – С. 4.

5. Про внесення змін до статей 46 та 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: закон України від 18 вересня 2008 р. № 520-VI // Урядовий кур’єр. – 2008. – 17 жовтня. – С. 20.

6. Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні: указ Президента України від 24 червня 2010 р. № 723 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 1 липня. – С. 12.

7. Про затвердження плану заходів на період до 2011 р. щодо реалізації Концепції формування кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09. 2009 р. № 1134-р // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2010. – № 1. – С. 107 – 114.

8. Про ліквідацію Комісії із сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами законодавчої влади або органами місцевого самоврядування: постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. № 553 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2008. – 25 червня. – С. 14.

9. Про ліквідацію робочої групи з підготовки пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування: указ Президента України від 2.04 2010 р. № 501 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2010. – 14 квітня. – С. 9.

10. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

11. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України зі змінами та доповненнями станом на 5 червня 2009 р. – К.: Паливода А. В., 2009. – 98 с. – (Закони України).

12. Про Раду регіонів: указ Президента України від 9 квітня 2010 р. № 533 // Урядовий кур’єр: орієнтир. – 2010. – 14 квітня. – С. 9 – 10.

13. Аксьонова Г. Д. Правові засади діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо охорони навколишнього природного середовища в м. Києві / Г. Д. Аксьонова // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1 – 12. – С. 236 – 244.

14. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В. І. Борденюк. – К.: Парламент, 2007. – 572 с.

15. Вілкун Ю. Г. Конституційний процес та формування сучасної моделі місцевого самоврядування / Ю. Г. Вілкун // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 2. – С. 16 – 21.

16. Ворона П. В. Юридичне закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування в Конституціях України та Російської Федерації / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління. – 2007. – № 2. – С. 317 – 325.

17. Законодавче забезпечення самоврядування та регіональний розвиток: [про розширене засідання Консультаційної ради з питань законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та регіонального розвитку за участю Голови Верховної ради України О. Мороза] // Голос України. – 2007. – 18 травня. – С. 3.

18. Кочуєв В. І. Конституційно-законодавчі проблеми становлення місцевого самоврядування / В. І. Кочуєв. – Донецьк: Сх. вид. дім, 2009. – 95 с.

19. Посібник з питань місцевого самоврядування депутатів місцевих рад. та сіл. голів / упоряд. В. І. Івченко та ін. – Суми: Мрія-1, 2007. – 422 с.

20. Скочко В. А. Нормативно-правові засади проектування в системі місцевого самоврядування / В. А. Скочко, С. В. Істомін // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1 – 12. – С. 226 – 236.

21. Угода про співпрацю і взаємодопомогу між Всеукраїнською асоціацією місцевого самоврядування „Асоціація міст України”, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад та Українською асоціацією місцевих та регіональних влад у форматі Національного конгресу місцевого самоврядування // Урядовий кур’єр. – 2010. – 27 січня. – С. 6.


З історії розвитку місцевого самоврядування


22. Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття: міська влада і самоврядування / Н. Білоус; НАН України, Ін-т історії України, Фонд муніц. реформ „Магдебург. право”. – К.: Києво-Могилян. акад., 2008. – 358 с.

23. Бойко В. М. Джерела до історії державного управління та місцевого самоврядування України / В. М. Бойко; Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. установ і орг. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – 56 с. – (Бібліотека державного службовця).

24. Григорьев В. А. Эволюция местного самоуправления: отечественная и зарубежная практика: монография / В. А. Григорьев. – К.: Истина, 2005. – 424 с.

25. Грудзинська О. Браво, Магдебурзьке право: саме цей стратегічний важливий документ з півтисячолітньою історією став фундаментом місцевого самоврядування в Україні... / О. Грудзинська // Хрещатик. – 2005. – 7 грудня. – С. 6.

26. Двуречанська О. С. Органи місцевого самоврядування Катеринослава: формування, структура та напрями діяльності (кінець XVIII – початок XX ст.) / О. С. Двуречанська; Нац. гірн. ун-т гуманіст. пробл. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – 167 с.

27. Донік О. М. Участь купецтва України в органах міського самоврядування (1870 – 1918 рр.) / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2008. – Вип. 14. – С. 63 – 76.

28. Єрмолаєв В. М. Про представницькі органи державної влади та місцевого самоврядування за Конституцією П. Орлика / В. М. Єрмолаєв // Держ. буд.-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 45 – 54.

29. Кіселичник В. П. Міське право та самоврядування громади Львова (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.): монографія / В. П. Кіселичник. – Львів: ЛьвДУВС: Край, 2008. – 351 с.

30. Мороз О. Місцеве самоврядування в умовах авторитаризму: земський досвід Російської імперії / О. Мороз // Актуальні проблеми державного управління. – 2008. – Вип. 2. – С. 254 – 261.

31. Мороз О. Ю. Природа і сутність місцевого самоврядування: історичний вимір / О. Ю. Мороз // Актуальні проблеми державного управління. – Х., 2007. – № 2. – С. 46 – 54.

32. Недбайльська О. Земство як шлях самоврядування: введення у другій половині ХІХ століття інституцій земства (місцевого самоврядування) / О. Недбайльська // Урядовий кур’єр. – 2005. – 9 грудня. – С. 14.

33. Солдатенко В. В. Історичні та сучасні аспекти розбудови місцевого самоврядування в Україні / В. В. Солдатенко // Буд.-во України. – 2007. – № 1. – С. 11 – 14.

34. Старушенко Г. Досвід становлення місцевого самоврядування в Україні у 60-70-х рр.. ХІХ ст. / Г. Старушенко, О. Старушенко // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 255 – 260.

35. Шапаренко Т. З історії місцевого самоврядування Дніпропетровщини: [про Дніпропетровський іст. музей ім. Д. І. Яворницького під назвою „Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області”] / Т. Шапаренко // Вісті Придніпров’я. – 2008. – 17 липня. – С. 3.


Сучасні проблеми розвитку місцевого самоврядування


36. Азаров М. Я. Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку / М. Я. Азаров // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 3 – 13.

37. Алексєєв В. М. Від децентралізації до ефективного управління: місцеве самоврядування в Україні / В. М. Алексєєв // Теорія та практика державного управління. – 2008. – Вип. 3. – С. 52 – 59.

38. Армаш Н. О. Особливості повноважень органів місцевого самоврядування у сфері державного управління / Н. О. Армаш // Держава та регіони. – 2007. – № 1. – С. 63 – 66. – (Право).

39. Баєва Л. Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні / Л. Баєва // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 11 – 15.

40. Батанов О. В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права / О. В. Батанов // Часопис Київського ун-ту права. – 2008. – № 1. – С. 62 – 68.

41. Безубко Л. В. Громада і органи місцевого самоврядування / Л. В. Безубко, О. В. Скопець; Донбас. нац. акад. буд.-ва і архіт. – Донецьк: Норд комп’ютер, 2007. – 188 с.

42. Белебеха І. Місцеве самоврядування: потрібна системна реконструкція / І. Белебеха, В. Бакум // Слобідський край. – 2007. – 11 вересня. – С. 8.

43. Бесараб М. Криза представницьких органів влади та самоврядування як чинник нестабільності / М. Бесараб // Віче. – 2008. – № 22. – С. 3 – 5.

44. Бисаго Ю. М. Муніципальне право України: навч. посіб / Ю. М. Бисаго, О. Я. Рогач, А. В. Бачинська; Ужгород. нац. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Ужгород: Ліра, 2008. – 437 с.

45. Бобровська О. Ю. Методика оцінки якості корпоративного самоврядування в житлово-комунальному господарстві міст / О. Ю. Бобровська // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 29 – 36. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5807/

46. Бобровська О. Формування людського капіталу як вектор діяльності місцевого самоврядування / О. Бобровська // Актуальні проблеми державного управління. – 2008. – Вип. 2. – С. 247 – 253.

47. Богомаз К. Роль органів місцевого самоврядування в управлінні соціально-культурним розвитком / К. Богомаз // Актуальні проблеми державного управління. – 2008. – Вип. 3. – С. 237 – 242.

48. Бондаренко Н. Местное самоуправление: специфика работы: высказывания / Н. Бондаренко // Одеські вісті. – 2007. – 8 грудня. – С. 5.

49. Бондарук Т. Г. Механізм державного регулювання фінансів місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2006. – № 5-6. – С. 44 – 56.

50. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в умовах адміністративно-територіальної реформи / Т. Г. Бондарук // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2007. – Вип. 2 – С. 80 – 84.

51. Бондарук Т. Г. Податкове регулювання фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2007. – Вип. 6. – С. 160 – 164.

52. Бондарук Т. Щодо визначення фінансів місцевого самоврядування / Т. Бондарук // Економіст. – 2006. – № 6. – С. 44.

53. Бондарчук Т. Роль держави в регулюванні розвитку місцевого самоврядування / Т. Бондарчук // Економіст. – 2009. – № 10. – С. 9 – 12.

54. Бориславська О. Проблеми органів місцевого самоврядування у виконанні делегованих повноважень / О. Бориславська, Н. Янюк // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 4. – С. 15.

55. Борщ Г. А. Прогнозованість у діяльності органу місцевого самоврядування / Г. А. Борщ // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1 – 12. – С. 146 – 151.

56. Борщ Г. Ситуаційний підхід до аналізу діяльності органу місцевого самоврядування / Г. Борщ // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1 – 12. – С. 207 – 212.

57. Боярчук О. Самоврядування на задвірках / О. Боярчук // Голос України. – 2010 – 12 травня. – С. 6 – 7.

58. Буковинський С. Зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування як чинник економічного зростання / С. Буковинський // Вісн. нац. банку України. – 2007. – № 2. – С. 9 – 15.

59. Буряченко А. Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування / А. Є. Буряченко // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 44 – 50.

60. Васильєва О. І. Створення сучасної системи врядування / О. І. Васильєва // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 155 – 159.

61. Верягін А. Мерам забракне повноважень: голови малих міст вбачають свою силу в зміцненні місцевого самоврядування: [про Всеукр. нараду голів міськдержадміністрації, Київ] А. Верягін // Хрещатик. – 2007. – 13 липня. – С. 3.

62. Волосюк М. В. Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики / М. В. Волосюк // Теорія та практика державного управління. – 2008. – Вип. 3. – С. 294 – 300.

63. Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні / П. В. Ворона; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Х.: Магістр, 2008. – 183 с.

64. Ворона П. Повсюдність місцевого самоврядування – нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві / П. Ворона // Актуальні проблеми державного управління. – 2008. – Вип. 2. – С. 261 – 269.

65. Голосніченко Д. Делеговані повноваження та форми їх передачі в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування / Д. Голосніченко // Право України. – 2007. – № 6. – С. 75 – 78.

66. Горбик В. Самооцінка умов формування державної регуляторної політики органом місцевого самоврядування / В. Горбик // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. – С. 193 – 201.

67. Горбунов Н. Проблема реформирования органов местного самоуправления в Украине / Н. Горбунов // Економічний часопис ХХІ. – 2007. – № 11/12. – С. 39 – 40.

68. Гошко А. О. Сучасна управлінська культура в системі місцевого самоврядування: монографія / А. О. Гошко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2006. – 310 с.

69. Грищенко І. Організаційні засади діяльності районної ради: сучасні аспекти / І. Грищенко // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. – С. 170 – 181.

70. Дацій Н. В. Напрями вдосконалення діяльності місцевого самоврядування / Н. В. Дацій // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 48 – 52. – (Державне управління).

71. Демиденко В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): посібник / В. О. Демиденко. – К.: КНТ, 2007. – 437 с.

72. Дем’яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України / Т. Дем’яненко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 48 – 53.

73. Державне управління і місцеве самоврядування в Україні: хрестоматія: в 2-х т. Т. 1 / уклад. В. І. Андріяш та ін.; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили, ін-т держ. упр. – Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 248 с.

74. Деркач М. Місцеві бюджети: реалії та перспективи / М. Деркач // Голос України. – 2008. – 13 травня. – С. 4.

75. Дерун Т. М. Механізм формування і реалізації державної політики розвитку малих міст в контексті державного та місцевого самоврядування / Т. М. Дерун // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 244 – 252.

76. Діловодство в органах місцевого самоврядування: монографія / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна, В. В. Павлюк, А. П. Лелеченко; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2009. – 162 с.

77. Добровольська В. Деякі питання компетенції органів місцевого самоврядування: господарсько-правовий аспект / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 11 – 15.

78. Драган І. О. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування / І. О. Драган // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 72 – 77. – (Державне управління).

79. Дрешпак В. М. Практика взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування із засобами масової інформації: практикум / В. М. Дрешпак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 78 с.

80. Дробот І. Гарантування вітчизняного місцевого самоврядування в сучасних умовах державотворення / І. Дробот // Актуальні проблеми державного управління. – 2006. – Вип. 1. – С. 168 – 178.

81. Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування: теоретико-методологічний аспект / І. О. Дробот. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – 249 с.

82. Дробот І. Роль самоорганізації населення у гарантуванні місцевого самоврядування / І. Дробот // Актуальні проблеми державного управління. – 2006. – Вип. 3. – С. 228 – 240.

83. Еромецький С. Проблема розподілу повноважень між органами самоврядування міст із районним поділом / С. Еромецький, О. Конотопцев // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 4. – С. 2.

84. Єжов В. Кому вигідно утискати інтереси органів місцевого самоврядування в Україні? / В. Єжов // Закарпатська правда. – 2008. – 17-18 травня. – С. 12.

85. Загуменник В. І. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: практикум / В. І. Загуменник; Київ держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2007. – 212 с.

86. Жовнірчик Я. Напрями вдосконалення територіальної організації місцевого самоврядування / Я. Жовнірчик, С. Бугай // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. – С. 162 – 170.

87. Задорожня Г. Специфіка нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування / Г. Задорожня // Право України. – 2007. – № 6. – С. 18 – 21.

88. Зимогляд В. Я. Розвиток місцевого самоврядування як чинник горизонтальної самоорганізації суспільства / В Я. Зимогляд // Український соціум. – 2008. – № 3. – С. 124 – 131.

89. Ільяшенко В. А. Форми роботи постійних комісій органів місцевого самоврядування України / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2009. – № 4. – С. 115 – 120. – (Державне управління).

90. Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування: наук. вид. / М. В. Афанасьєв, Л. Г. Шемаєва, Л. Й. Аведян та ін. – Х.: ХНЕУ, 2006. – 210 с.

91. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади: навч. посібник / В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Типкован та ін; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ: ДРІДУ, НАДУ, 2007. – 158 с.

92. Калінюк Н. Місцеве оподаткування у забезпеченні фінансової самостійності місцевого самоврядування / Н. Калінюк // Актуальні проблеми державного управління. – 2006. – Вип. 1. – С. 193 – 200.

93. Карий О. Громада і влада: участь громадськості у місцевому самоврядуванні. Співпраця зі з ЗМІ / О. Карий, О. Процак. – К.: Геліос, 2006. – 164 с. – (Навчальна програма для працівників органів місцевого самоврядування, Кн. 7).

94. Козюра І. Підготовці фахівців місцевого самоврядування – державний підхід / І. Козюра // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 4. – С. 30 – 33.

95. Козюра І. Проблеми та перспективи забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні / І. Козюра // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – 2008. – Спецвипуск. Політ. менеджмент – С. 251 – 259.

96. Колесніков Б. П. Кадрові служби органів держ. влади та місцевого самоврядування в Україні / Б. П. Колесніков, І. Г. Батраченко; Донец. держ. ун-т упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Донецьк: Норд-Пресс, 2006. – 135 с.

97. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Юріком унтер, 2007. – 502 с.

98. Корецький М. Х. Роль місцевих бюджетів у системі фінансового забезпечення місцевого самоврядування / М. Х. Корецький // Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 90 – 95. – (Державне управління).

99. Корнієнко М. Місцеве самоврядування як конституційний інститут: яким воно має бути / М. Корнієнко // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 2. – С. 14.

100. Корнієнко М. Якими мають бути особливості місцевого самоврядування та державного управління у містах Києві та Севастополі? / М. Корнієнко // Вибори та демократія. – 2009. – № 1. – С. 37 – 43.

101. Косаріна В. П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / В. П. Косаріна, О. В. Тимошенко // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 118 – 125.

102. Кравченко М. В. Розробка моделей організації управління соціальним захистом населення: націон. та зарубіжний досвід: навч.-метод. посіб. / М. В. Кравченко, О. М. Петрос. – К.: Іноліс, 2007. – 249 с. – (Навчальна програма для працівників органів місцевого самоврядування, Кн. 19).

103. Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування / О. Кравчук // Юридична Україна. – 2006. – № 1. – С. 23.

104. Краснопьорова С. В. Екстраполяція ринкових принципів на службу в органах місцевого самоврядування та її професіоналізацію / С. В. Краснопьорова // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 1. – С. 311 – 319.

105. Краснопьорова С. В. Оцінка якості професійної діяльності та навчання службовців органів місцевого самоврядування / С. В. Краснопьорова // Теорія і практика державного управління. – 2008. – Вип. 2. – С. 391 – 396.

106. Краснопьорова С. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування як форма віддзеркалення якісних змін в управлінні і в особі посадовця / С. Краснопьорова, М. Куйбіда // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. С. 155 – 162.

107. Круш П. В. Муніципальне управління: навч. посіб. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко; Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 167 с.

108. Куйбіда В. С. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії / В. С. Куйбіда, М. Куйбіда, О. Бабінова. – Хмельницький: ХУУП, 2008. – 466 с.

109. Куколевська Ж. Д. Правові основи місцевого самоврядування: навч. посіб. / Ж.Д. Куколевська. – К.: КНЕУ, 2006. – 166 с.

110. Куличенко И. Самоуправление – путь к реализации интересов территориальной громады: день местного самоуправления / И. Куличенко // Харьковские известия. – 2010. – 7 декабря. – С. 2.

111. Лазепко І. М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування / І. М. Лазепко // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 27 – 34.

112. Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар. – К.: Дакор, 2007. – 311 с.

113. Лейбюк Т. Українському самоврядуванню допомагає Рада Європи: про міжнар. семінар з питань регіон. політики в Україні „Проблеми питання імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування та виконання Україною своїх обов’язків як держави – члена Ради Європи у галузі місцевого та регіонального розвитку”, Київ / Т. Лейбюк // Галичина. – 2007. – 15-21 березня. – С. 4.

114. Лельошкіна Т. Я. Аналіз сучасних концепцій маркетингу в контексті їх застосування органами місцевого самоврядування / Т. Я. Лельошкіна // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 214 – 221.

115. Лисенко О. Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів / О. Лисенко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 132 – 139.

116. Мамонова В. В. Принципи фінансового забезпечення місцевого самоврядування: недосконалість механізмів реалізації / В. В. Мамонова // Теорія та практика державного управління. – 2007. – Вип. 1. – С. 199 – 205.

117. Марусов А. Електронне врядування в місцевому самоврядуванні України: де ми знаходимось? / А. Марусов // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 4. – С. 23 – 26.

118. Матвієнко А. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади / А. Матвієнко // Віче. – 2008. – № 9/10. – С. 29 – 31.

119. Машкаров Ю. Г. Особливості інформаційного самоврядування / Ю. Г. Машкаров // Актуальні проблеми державного управління. – 2006. – № 2. – С. 310 – 317.

120. Местное самоуправление: актуальные проблемы развития в современной Украине: матер. межвуз. науч.-практ. конф., Симферополь, 19 дек. 2007 г. АР Крым / редкол.: И. И. Поляков и др. – Симферополь: Крым учпедгиз, 2007. – 196 с.

121. Местное самоуправление в Украине: проблемы и перспективы: монография / В. Н. Бесчастный, Ю. В. Делия, В. А. Устименко и др.; под ред В. Н. Бесчастного; Донец. юрид. ин-т, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э. А. Дидоренко. – Донецк: ДЮИ ЛДУВС, 2008. – 285 с.

122. Михайленко І. В. Формування видатків місцевих бюджетів: науково-аналітичний аспект / І. В. Михайленко // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 281 – 288.

123. Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки: зб. матер. та док. / ред. М. О. Пухтинський, О. В. Власенко; Фонд сприяння місц. самоврядуванню України. – К.: Атіка, 2007. – 894 с.

124. Могильончик І. Реформування системи місцевого самоврядування – другий етап конституційної реформи / І. Могильончик // Віче. – 2007. – № 21-22. – С. 16 – 17.

125. Молодожен Ю. Б. Ретроспективний аналіз та перспективи і напрямки інформатизації місцевого самоврядування / Ю. Б. Молодожен // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 63 – 69.

126. Момот В. Е. Принципи міжнародного стандарту якості ISO 9001-2000 у діяльності органів місцевого самоврядування / В. Е. Момот, В. В. Смирнов // Економіка та держава. – 2006. – № 11. – С. 62 – 65.

127. Монаєнко А. О. Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні міжбюджетних відносин в Україні / А. О. Монаєнко // Держава та регіони. – 2008. – № 4. – С. 158 – 161. – (Державне управління).

128. Мордвінов О. Г. Адміністративні послуги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / О. Г. Мордвінов, Л. О. Ляшенко // Держава та регіони. – 2007. – № 2. – С. 60 – 65. – (Державне управління).

129. Муніципальне право України: підручник / В. Ф. Погорєлко, М. О. Баймуратов, Ю. Ю. Бальций та ін; за ред. М. О. Баймуратова. – 2-ге вид., допов. – К.: Всеукр. асоц. вид. „Прав. єдність”, 2009. – 714 с.

130. Нагребецька І. Конгрес, який потрібен Україні: про підписання асоц. органів місцевого самоврядування Угоди про співпрацю і взаємодопомогу у форматі нац. конгресу місц. самоврядування / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2010. – 27 січня. – С. 3.

131. Нагребецька І. Майстер-клас у столичній облраді: про місцеве самоврядування / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2006. – 7 грудня. – С. 7.

132. Нешик С. С. Правові основи участі органів місцевого самоврядування в охороні навколишнього середовища / С. С. Нешик // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 221 – 226.

133. Одінцова Г. С. Принципи місцевого самоврядування та підходи до забезпечення їхньої реалізації / Г. С. Одінцова // Теорія та практика державного управління. – 2008. – Вип. 1. – С. 147 – 155.

134. Олуйко В. Шляхи удосконалення системи місцевого самоврядування / В. Олуйко // Юридичний вісник України. – 2006. – 12-18 серпня. – С. 5.

135. Онищенко В. О. Європейський досвід формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування / В. О. Онищенко, Т. О. Паутова // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 36 – 42.

136. Основи місцевого самоврядування в Україні: навч. посібник / уклад. П. М. Катеринчук; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2007. – 102 с.

137. Пабат М. Г. Проблеми забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / М. Пабат, Є. П. Парій-Сергєєнко // Актуальні проблеми держ. упр. – 2006. – № 2, Ч. 2. – С. 343 – 349.

138. Панасюк М. Я. Правові засади впровадження середньострокового планування місцевих бюджетів / М. Я. Панасик // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 119 – 123.

139. Панцир С. Система органів влади та місцевого самоврядування в стратегії громадського лобіювання: навч. посібник / С. Панцир; Фонд „Європа ХХІ”, Т-во Лева. – К., 2007. – 2676 с.

140. Парсяк В. Организационная структура местного самоуправления: зависимость эффективности от иерархичности / В. Парсяк // Економічний часопис – ХХІ. – 2007. – № 1-12. – С. 35 – 37.

141. Перспективи реформування місцевого самоврядування / автор-упоряд. А. Кирмач, В. Тимощук; Центр політ. прав. реформ. – К.: Конус-Ю, 2006. – 24 с.

142. Петров Б. „Грати в любов народу й обманювати його – аморально”: щодо місцевого самоврядування / Б. Петров, В. Баранов // Голос України. – 2007. – 11 квітня. – С. 12 – 13.

143. Петрова І. До питання документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в сучасній Україні / І. Петрова // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 9. – С. 33 – 36.

144. Плющ Р. М. Критерії оцінки праці посадових осіб місцевого самоврядування / Р. М. Плющ // Економіка та держава. – 2006. – № 7. – С. 75 – 77.

145. Плющ Р. М. Організаційна взаємодія органів місцевого самоврядування / Р. М. Плющ // Статистика України. – 2006. – № 2. – С. 81 – 85.

146. Плющ Р. М. Перспективні напрями розвитку організаційних структур місцевого самоврядування / Р. М. Плющ // Статистика України. – 2006. – № 1. – С. 102 – 105.

147. Плющ Р. М. Теоретичні підходи до моделей організацій в системі місцевого самоврядування держави / Р. М. Плющ // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 187 – 190.

148. Плющ Р. Угрупування повноважень у системі місцевого самоврядування / Р. Плющ // Вісн. нац. кад.. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 254 – 260.

149. Плющ Р. М. Форми територіального управління в місцевому самоврядуванні / Р. М. Плющ // Актуальні проблеми держ. упр. – 2006. – № 2, Ч. 2. – С. 350 – 359.

150. Плющ Р. М. Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект: монографія / Р. М. Плющ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Херсон: ХМД, 2006. – 388 с.

151. Погрібняк М. А. Технологізація процедури прийняття регуляторних актів органами місцевого самоврядування / М. А. Погрібняк // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 146 – 154. – (Державне управління).

152. Полозенко Д. В. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування – важливий чинник соціально-економічної стабільності держави / Д. В. Полозенко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 124 – 126.

153. Посібник з питань місцевого самоврядування: для депутатів місцевих рад та сільських голів / упоряд. В. І. Івченко та ін. – Суми: Мрія-1, 2007. – 422 с.

154. Присяжнюк В. Місцеве самоврядування: вектори реформування в умовах демократизації українського громадянського суспільства / В. Присяжнюк // Віче. – 2008. – № 21. – С. 54 – 55.

155. Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному стані: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 травня 2009 р. / редкол.: Ю. П. Битяк та ін. – Х.: Вапнярчук Н. М., 2009. – 251 с.

156. „Проблеми місцевого самоврядування” – тема „круглого столу”, який організувала редакція „Голосу України” // Голос України. – 2008. – 22 жовтня. – С. 3 – 5.

157. Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до Європейських стандартів: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28 жовтня 2009 р. / Ю. П. Битяк та ін. – Х.: НДІ держ. буд.-ва та місц. самоврядування, 2009. – 222 с.

158. Проект „Местное развитие, ориентированное на громаду” // Местное самоуправление. – 2010. – № 2. – С. 11 – 14.

159. Прокопенко О. Ю. Щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування сільських громад / О. Ю. Прокопенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 393 – 399. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1435/

160. Пронина Л. И. О повышении эффективности исполнения полномочий органов местного самоуправления / Л. И. Пронина // ЖКХ. – 2006. – № 11. – С. 17.

161. Пухтинський М. Осередок реформи системи місцевого самоврядування: людина – громада – держава / М. Пухтинський, О. Власенко // Урядовий кур’єр. – 2006. – 29 березня. – С. 13.

162. Пухтинський М. 15 років і здобутків: про Фонд сприяння становлення і розвитку місц. та регіон. самоврядування України / М. Пухтинський, О. Власенко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 27 березня. – С. 6.

163. Пухтинський М. Реформа місцевого самоврядування – це концепція плюс політична воля / М. Пухтинський // Віче. – 2008. – № 13-14. – С. 36 – 37.

164. Регіональне і місцеве самоврядування в нових умовах: партійна публічна адміністрація і безпосередня демократія: матер. ІІІ укр.- пол. наук.-практ. конф. (Львів, 2-4 березня 2006 р.) / ред. Б. Ковальчук. – Львів: ЗУРПС ім. Ярослава Мудрого, журн. „Державність”, 2006. – 511 с.

165. Реформування місцевого самоврядування в Україні: механізми забезпечення: монографія / І. В. Козюра, Ю. В. Буцько, Л. І. Загайнова та ін.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. – Полтава: АСМІ, 2009. – 71 с.

166. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: монографія / В. Т. Савицький; за ред. В. М. Олуйка; Хмельниц. ін-т упр. та права. – К.: КНТ, 2008. – 324 с.

167. Семенченко М. Менеджмент для малого міста: пошук інвесторів стає змістом роботи органів самоврядування / М. Семенченко // День. – 2006. – 17 серпня. – С. 5.

168. Сенченко В. Питання інформатизації органів місцевого самоврядування / В. Сенченко // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 54 – 55.

169. Серант А. Й. Зв’язки з громадськістю у системі місцевих органів влади / А. Й. Серант; Львів регіон. ін-т держ. упр.; Нац. акад. упр. при Президентові України. – Львів: АРУДУ НАДУ, 2008. – 198 с.

170. Сергієнко Є. В. Місцеве самоврядування як чинник стабілізації суспільства / Є. В. Сергієнко // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 159 – 167.

171. Серьогіна С. Г. Удосконалення інституційно-функціональної організації публічної влади на місцевому рівні в аспекті конституційної реформи / С. Г. Серьогіна // Держ. буд.-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 12. – С. 48 – 56.

172. Сидорчук Л. А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку: монографія / Л. А. Сидорчук. – К.: КиМУ, 2009. – 220 с.

173. Синявська І. Територіальні громади благають розв’язати руки: за матеріалами засід. консульт.-порад. ради з питань законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та регіон. розвитку при Голові Верховної Ради України: висловлювання / І. Синявська, В. Москаленко, В. Венгловська // Голос України. – 2007. – 17 липня. – С. 3.

174. Создан Национальный конгресс местного самоуправления // Местное самоуправление. – 2010. – № 2. – С. 3.

175. Сосіпатров А. М. Принципи формування політики виконавчого органу місцевого самоврядування в сфері пасажироперевезень / А. М. Сосіпатров, А. Г. Тарновецька // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 134 – 137. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1623/

176. Соскін О. Роль та консолідація міських голів у впровадженні реформи місцевого самоврядування в Україні / О. Соскін // Економічний часопис – ХХІ. – 2008. – № 1-2. – С. 46 – 48.

177. Софінська І. Теоретичне становлення принципу субсидіарності у місцевому самоврядуванні / І. Софінська // Вибори та демократія. – 2008. – № 4. – С. 43 – 48.

178. Сохатська О. Договірні відносини органів місцевого самоврядування за законодавством України / О. Сохатська // Актуальні проблеми державного управління. – 2006. – Вип. 2. – С. 265 – 277.

179. Сушинський О. Виконавча влада та місцеве самоврядування в аспекті відповідальної держави / О. Сушинський // Економічний часопис – ХХІ. – 2008. – № 3-4. – С. 44 – 48.

180. Тарасова Л. Г. Город как самоорганизующаяся система: принципы управления его развитием / Л. Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 2009. – № 4. – С. 10 – 22.

181. Телицька В. А. Діяльність міської ради як представницького органу місцевого самоврядування: організаційно-правові аспекти (на прикладі Київської міської ради) / В. А. Телицька // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 167 – 175.

182. Тихонов В. Ресурсна база місцевих бюджетів зростає / В. Тихонов // Урядовий кур’єр. – 2010. – 17 вересня. – С. 5.

183. Ткачук А. Місцеві державні адміністрації, міське самоврядування та громадяни – від конкуренції до партнерства / А. Ткачук // Вісті Придніпров’я. – 2007. – 23 жовтня. – С. 4 – 5.

184. Травянко О. І. Інвестиційна діяльність органів місцевого самоврядування в ринкових умовах / О. І. Травянко // Теорія та практика державного управління. – 2007. – Вип. 1. – С. 232 – 237.

185. Трачук П. А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ / П. А. Трачук; Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006. – 573 с.

186. Трояновський В. Формування партнерських відносин між органами місцевого самоврядування та громадою / В. Трояновський // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. – С. 201 – 207.

187. Тягушеєва О. Г. Організація державно-громадського управління регіональним освітнім простором / О. Г. Тягушеєва // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 96 – 103.

188. Холод А. В. Использование теоретических основ разработки социально-экономических проектов в системе профессионального развития органов местного самоуправления / А. В. Холод, О. А. Медведев, В. А. Сапрыка // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 111 – 116. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1242/

189. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: монографія / Г. В. Чапала; Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд.-ва та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2006. – 219 с.

190. Чернега Р. Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання / Р. Т. Чернега; за ред. Н. Р. Нижник. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2008. – 114 с.

191. Чикін О. Самоврядування регіонів – запорука зміцнення української держави / О. Чикін // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. – № 7-8. – С. 40 – 43.

192. Чикурлій С. Реформа місцевих фінансів як необхідна умова зміцнення місцевого самоврядування в Україні / С. Чикурлій // Економічний часопис – ХХІ. – 2008. – № 3-4. – С. 49 – 50.

193. Чухрай Н. І. Досвід підвищення якості послуг органів місцевого самоврядування українських міст / Н. І. Чухрай, Н. Ю. Глинський // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 209 – 217.

194. Шпекторенко І. Короткотермінове навчання посадових осіб місцевого самоврядування як умова підтримки їх професійної мобільності / І. Шпекторенко // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 227 – 234.

195. Якименко Б. М. Місцеве самоврядування в адміністративному районі міста: рада чи адміністрація / Б. М. Якименко // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 151 – 159.

196. Якимчук С. Типологія управлінських рішень в діяльності органів місцевого самоврядування / С. Якимчук, О. Ігнатенко // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. – С. 188 – 193.

197. Якимчук С. П. Характеристика процесу підготовки та реалізації управлінських рішень у місцевому самоврядуванні / С. П. Якимчук // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 175 – 183.

198. Ясінська В. Урок держслужби: про наук.-метод. семінар „Модернізація системи проф. навчання держ. службовців і посад. осіб місц. самоврядування: досвід і перспективи впровадж.”, Одеса/ В. Ясінська // Одеські вісті. – 2007. – 15 вересня. – С. 6.


Взаємодія виконавчої влади та органів місцевого самоврядування


199. Бабінова О. О. Удосконалення процесів взаємодії регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю / О. О. Бабінова // Стратег. панорама. – 2006. – № 3. – С. 96 – 100.

200. Баранова Т. Основа місцевого самоврядування – це ініціатива, гроші, земля: про семінар з питань місцевого самоврядування, провед. Одес. облрадою / Т. Баранова // Одеські вісті. – 2007. – 13 жовтня. – С. 3.

201. Бойко В. Організаційно-кадрова робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (на прикладі Чернігівської області) / В. Бойко, М. Верес // Вісн. нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 2. – С. 95 – 103.

202. Бордовская М. Эффект социальной реформы: о реформе системы местного самоуправления в Новоазов. р-не в рамках проекта «Добробут громади» / М. Бордовская // Жизнь. – 2008. – 15 апреля.

203. Варналій З. С. Розвиток місцевого самоврядування в контексті нової парадигми регіональної політики України / З. С. Варналій // Теорія та практика державного управління. – 2007. – Вип. 3. – С. 31 – 43.

204. Діденко Н. Г. Розвиток механізмів державного управління та місцевого самоврядування у формуванні міжсекторного соціального партнерства в регіоні / Н. Г. Діденко // Теорія та практика держ. упр. – 2007. – Вип. 1. – С. 184 – 192.

205. Довідник для представників місцевих органів влади, самоврядування та громадських організацій: укр.-пол. ініціативи: створення стійкої платформи для прикордонних територій. – Ужгород: Поліграф-центр „Ліра”, 2008. – 111 с.

206. Етичний кодекс посадової особи місцевого самоврядування: методи, технології стандартів вироблення та впровадження: матер. проекту „Впровадження стандартів місцевого врядування у Дніпропетровській обл.” (верес. 2007 р. – березень 2008 р.) / за ред. С. М. Серьогіна, Т. С. Барашкової. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 78 с.

207. Канада допомагає Закарпаттю розвивати місцеве самоврядування: щодо проекту партнерства Канада – Україна „Регіон. врядування та розвиток” // Новини Закарпаття. – 2007. – 24 квітня. – С. 3.

208. Коли людині наболіло: про роботу зі зверненням громадян в органах викон. влади та місц. самоврядування Житом. обл. з публ. стат. даних // Житомирщина. – 2007. – 29 вересня. – С. 3.

209. Корнієнко М. Якими мають бути особливості місцевого самоврядування та державного управління у містах Києві та Севастополі / М. Корнієнко // Вибори та демократія. – 2009. – № 1. – С. 37 – 43.

210. Ларіонова Н. Будемо жити по-європейськи: за матер. виїз. семінару з питань самоврядування, Новоазов. р-н Донец. обл. / Н. Ларіонова // Донеччина. – 2007. – 18 вересня.

211. Момот В. Є. Роль органів місцевого самоврядування в інвестиційному процесі регіонів / В. Є. Момот, О. І. Пушкар / В. Є. Момот // Держава та регіони. – 2007. – № 2. – С. 166 – 169. – (Економіка та підприємництво).

212. Перебійніс К. Служити народові України: про Полтав. обл. центр підгот. та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. установ і організацій / К. Перебійніс // Зоря Полтавщини. – 2006. – 26 верес.

213. Пожарский И. Акцент на местное самоуправление: в Донецке состоялась XV сессия обл. совета пятого созыва / И. Пожарский // Жизнь. – 2008. – 21 февраля.

214. Полулях С. Злагода, як запорука успіху: про черг. засід. координац. ради з питань місц. самоврядування в Долин. р-ні / С. Полулях // Кіровоградська правда. – 2008. – 27 травня. – С. 2.

215. Полулях С. Символіка ренесансу: про самоврядування у м. Світловодськ / С. Полулях // Кіровоградська правда. – 2008. – 18 квітня. – С. 4.

216. Пшеничний Ю. Розвиток самоврядування в Дніпропетровській області – запорука демократизації / Ю. Пшеничний // Зоря. – 2007. – 9 червня.

217. Романенчук А. Державні цінності – вищі за політичні, та й за будь-які інші: щодо засідання координац. ради з питань місц. самоврядування / А. Романенчук // Новини Закарпаття. – 2008. – 8 липня. – С. 2 – 3.

218. Романенчук А. Життя вимагає узгоджених дій: за матер. засід. Координац. ради з питань місц. самоврядування при голові облради / А. Романенчук // Новини Закарпаття. – 2008. – 5 лютого. – С. 2 – 3.

219. Сергієнко О. Дорога до храму упирається в Київ: про місцеве самоврядування / О. Сергієнко // Дзеркало тижня. – 2008. – 2 – 8 лютого. – С. 6.

220. Скрипничук В. М. Регіональне самоврядування в контексті реформування влади в Україні / В. М. Скрипничук // Держ. буд.-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 12. – С. 57 – 68.

221. Хлівний В. К. Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-Франківської області): бюджетна політика / В. К. Хлівний, З. А. Мацук // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 53 – 62.

222. Цимбалюк Є. Самоврядування: свято, викликане в буднях: про відзначення Дня місц. самоврядування в Млинові, Рівен. обл. / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2006. – 14 грудня. – С. 2.

223. Шот М. Чи велика сила нині громада: про нараду голів рад усіх рівнів Терноп. обл. щодо системи місцевого самоврядування / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2006. – 12 вересня. – С. 6.

224. Яшник Г. Л. Роль органів місцевого самоврядування у формуванні сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату регіону / Г. Л. Яшник // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1-12. – С. 129 – 136.


Розвиток місцевого самоврядування у м. Харкові та області


225. Андренко Е. А. Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере Харьковского региона / Е. А. Андренко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: матер. VI междунар. ассамблея столиц и круп. гор., Харьк. гориспол., Харьк. нац. акад гор. хоз-ва. – 2008. – С. 87 – 91.

226. Добкін М. Місцеве самоврядування: рятувальне коло для України / М. Добкін // Дзеркало тижня. – 2007. – 23-29 червня. – С. 10.

227. Дутова О. Місцеве самоврядування – це справжня сила / О. Дутова // Слобідський край. – 2010. – № 79. – С. 4 – 5.

228. Дутова О. Сергій Чернов: місцеве самоврядування – стояти на місці не можна: засідання Асоціації органів місцевого самоврядування / О. Дутова // Слобідський край. – 2010. – 27 травня. – С. 5.

229. Конопельцев Г. За розширення повноважень рад: за матер. темат. семінару-наради, Харків / Г. Конопельцев // Слобідський край. – 2006. – 12 вересня. – С. 2.

230. Могилевська Н. М. Богодухів: з історії міського самоврядування / Н. Могилевська. – Х.: Друк № 13, 2008. – 75 с.

231. Рогач С. Самоврядування у путах тендера: про Нововодолажську селищ. Раду, Харків. обл. / С. Рогач // Слобідський край. – 2007. – 1 листопада. – С. 5.

232. Салигін В. Продиктовано питання: про місцеве самоврядування в Харківській області / В. Салигін // Слобідський край. – 2007. – 22 вересня. – С. 4.

233. Тітов М. І. Збільшити потенціал місцевого самоврядування / М. І. Тітов, В. Медвідь // Слобідський край. – 2007. – 29 листопада. – С. 4.

234. Тітов М. „Місцеве самоврядування – це „ключик”, який може відкрити шлях до розвитку регіонів / М. Тітов, Н. Чернова // Слобідський край. – 2008. – 23 серпня. – С. 4.

235. Чернов С. Місцеве самоврядування – стояти на місці не можна / С. Чернов // Слобідський край. – 2010. – 27 травня. – С. 5.

236. Чернова Н. Відверто про наболіле: за матер. засід. консульт.-дорад. ради з питань місц. самоврядування при голові Харків. облради / Н. Чернова // Слобідський край. – 2008. – 18 березня. – С. 2.


Світовий досвід організації місцевого самоврядування


237. Бабаєв В. М. Розбудова ефективної системи самоврядування на місцях: досвід провідних країн світу / В. М. Бабаєв // Теорія та практика держ. упр. – 2007. – Вип. 1. – С. 165 – 178.

238. Веснич А. Мечта в звездочку: как устроена адм. система США, их местное самоуправление и почему наши соотечественники уезжают туда и остаются / А. Веснич // Панорама. – 2008. – 2-9 июля. – С. 14 – 15.

239. Ворона П. Особливості та механізм формування органів місцевого самоврядування Ізраїлю: досвід для України / П. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2009. – Вип. 1. – С. 288 – 295.

240. Ганущак Ю. Французька прищепа на українську дичку: про самоврядування в Україні / Ю. Ганущак // Дзеркало тижня. – 2007. – 8-16 березня. – С. 3.

241. Герич В. Завдання та повноваження територіальних органів місцевого самоврядування в Польщі та в Україні – порівняльна матриця / В. Герич, Б. Кавалко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2007. – Вип. 4. – С. 65 – 86.

242. Євтушенко О. Н. Принцип субсидіарності у взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування: досвід Франції / О. Н. Євтушенко // Гілея. – 2009. – Вип. 18. – С. 321 – 329.

243. Калашников В. Правові та організаційні засади місцевого самоврядування у ФРН / В. Калашников // Актуальні проблеми державного управління. – 2008. – Вип. 2. – С. 240 – 247.

244. Лазор О. Д. Інститут контролю за діяльністю посадових осіб та органів місцевого самоврядування в республіці Італія: досвід для України / О. Д. Лазор, П. Шелепницька // Теорія та практика державного управління. – 2007. – Вип. 1. – С. 192 – 199.

245. Лазор О. Д. Публічна самоврядна влада у містах України та Франції: організаційно-правові аспекти: монографія / О. Д. Лазор, М. Коваль; Львів. регіон. ін-т держ. упр-ня, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Чернівці: Технодрук, 2008. – 90 с.

246. Манелюк О. Європейська модель місцевого самоврядування: теорія та практика / О. Манелюк // Аспекти самоврядування. – 2006. – № 4. – С. 19.

247. Мірошник О. Інститут місцевого самоврядування у Швеції / О. Мірошник // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 1. – С. 37 – 39.

248. Онищенко В. О. Європейський досвід формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування / В. О. Онищенко, Т. О. Паутов // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 36 – 42.

249. Стойко О. М. Сучасні тенденції реформування системи місцевого самоврядування у Західній Європі / О. М. Стойко // Правова держава. – 2009. – Вип. 20. – С. 474 – 482.

250. Фінський досвід місцевого самоврядування – для українських міст / гол. ред. А. Матвійчик; Ін-т трансформації суспільства. – К.: ІТС, 2006. – 64 с.Схожі:

Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconДо 20 – річчя Незалежності України
Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconДо 20 – річчя Незалежності України
Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconПрограма стажування студентів в органах місцевого самоврядування 2010
Луганського обласного центру підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconСороколіт є. М. Форми взаємодії органів І посадових осіб у системі місцевого самоврядування
У статті проводиться аналіз взаємодії органів місцевого самоврядування та посадових осіб в Україні, подається опис механізмів такої...
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconВ. М. Лазніков правове становище органів місцевого самоврядування як державних партнерів
Дедалі органи місцевого самоврядування все більше отримуватимуть нові можливості для економічного розвитку населених пунктів, надання...
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності icon16-18 березня 2011року
Нвк україни, а також представників управлінь освіти та місцевого самоврядування до участі в науково-практичному семінарі на тему:...
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconДосвід країн єс у становленні та розвитку регіональних фінансів загальна постановка проблеми
Конституції України та законів прав територіальних громад, самостійності місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого...
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconУзагальнений коментар до розділу ІІІ місцеві бюджети
...
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconУдк 346. 232(477) Вічкітов Денис Компетенція органів місцевого самоврядування в сфері управління Анотація
Анотація у статті досліджується компетенція органів місцевого самоврядування згідно чинного законодавства України та розкривається...
Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності iconКонспект лекцій з дисципліни «Нормативне забезпечення місцевого самоврядування»
Конспект лекцій з дисципліни «Нормативне забезпечення місцевого самоврядування» для студентів заочної та денної форми навчання за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи