Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Скачати 60.05 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Дата09.06.2012
Розмір60.05 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую


Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков


« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування з іноземної мови


на освітньо-кваліфікаційний рівень


«магістр»


Голова предметної екзаменаційна комісії

Зав. кафедри іноземних мов

_______________ к.пед.н. Керекеша О. В.


Одеса 2012

МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

^ ДО МАГІСТРАТУРИМета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра - визначення рівня підготовленості абітурієнтів (бакалаврів) з отриманих під час навчання на ступень бакалавра знань, навичок та вмінь, пов‘язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності.


Для вступу в магістратуру абітурієнти повинні володіти:


 • граматичними навичками, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
 • знаннями правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
 • широким діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;
 • знаннями мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.У зв‘язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, іспит проводиться у тестовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який абітурієнти мали засвоїти під час вивчення „Іноземної мови” (основний курс) та „Ділової іноземної мови”.


^ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ДО МАГІСТРАТУРИ

Програма іспиту базується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки бакалаврів та одночасно відображає вимоги до знань, умінь, навичок студентів магістерського рівня підготовки, визначених у галузевих стандартах вищої освіти.

Програма іспиту до магістратури складається з тестових завдань.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ОНЕУ.


^

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ДО МАГІСТРАТУРИ
Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних іспитів до магістратури внесено іспит з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.
Програма вступного іспиту містить наступні завдання:


Завдання 1. РОБОТА З ТЕКСТОМ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО

^ ХАРАКТЕРУ БЕЗ СЛОВНИКА


 • Концепції економічної теорії.

 • Економічні цикли.

 • Ринковий підхід до роздрібної торгівлі.

 • Глобалізація.

 • Проблеми дефіциту.

 • Концепція людських взаємовідносин.

 • Керування домашнім бізнесом.

 • Інфляція.

 • Ключ до успішного малого бізнесу.

 • Світова організація торгівлі (СОТ).

 • Охорона навколишнього середовища.Завдання 2. ЗАСВОЄННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СЛОВНИКА


 • Економіка.

 • Економічні системи.

 • Типи ділових організацій.

 • Фінанси та фінансові ринки.

 • Банки та банківська справа.

 • Зайнятість та безробіття.

 • Інфляція.

 • Бух. облік та аудит.

 • Маркетинг.

 • Менеджмент.

 • Міжнародні відносини.

 • Міжнародна торгівля.

 • Індустрія послуг.


Завдання 3. ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ


 • Ділові листи (структура, розташування реквізитів, звернення, підпис, необхідні мовні штампи та скорочення).

 • Мова ділових листів.

 • Види листів (лист-замовлення, лист-запит, лист-відповідь, рекомендаційний лист, лист-скарга, форми розрахунків).


Завдання 4. ГРАМАТИКА


Граматичний матеріал вивчається в тісному зв‘язку з лексичним та будується на вимогах програм підготовки до міжнародних тестів.


МОРФОЛОГІЯ


Іменник: число, відмінок.

Артикль: означений, не означений, нульовий.

Прийменник: різні види прийменників.

Прикметник: види, ступені порівняння.

Прислівник: види, ступені порівняння.

Займенник: різні види займенників.

Дієслово: час, стан, спосіб.

Узгодження часів.

Безособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій.

Модальні дієслова.

Проблемні дієслова.


СИНТАКСИС


Просте, складносурядне та складнопідрядне речення.

Головні члени речення: підмет, присудок, їх узгодження.

Другорядні члени речення.

Порядок слів англійського, французького, німецького речення.

Інверсія.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


Тестові завдання складаються з чотирьох питань:

1 питання - розуміння змісту тексту без словника; перевірка проводиться шляхом заповнення пропусків у тексті відповідними за змістом словами та словосполученнями, наданими у таблиці ( 20 завдань, час виконання - 40 хвилин);

2 питання - лексичний тест; перевіряється відповідне тлумачення у правій колонці до економічного терміну у лівій колонці

(10 завдань, час виконання - 20 хвилин);

3 питання - тест з ділового листування; перевіряється шляхом заповнення пропусків у ділових листах відповідними за змістом словами та словосполученнями, наданими нижче

(10 завдань, час виконання - 20 хвилин);

4 питання - граматичний тест; перевіряється шляхом вибору відповідної граматичної форми

(10 завдань, час виконання - 20 хвилин);


^ КРИТЕрії оцінювання письмових відповідей на іспиті


За правильне виконання кожного завдання нараховується максимальна кількість балів:

перше питання – 40 балів

друге питання – 20 балів

третє питання – 20 балів

четверте питання – 20 балів

Кожна правильна відповідь оцінюється двома балами.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно.


^ Вступник, який набрав менше за 24 бали на вступному іспиті, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра».


УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


^ Рекомендована література


1. Богацкий И.С., Дюканова Н.Н. Бизнес-курс английского языка. - Киев,

Лотос, 2007

2. Красюк Н.Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові.- Львів, ЛБІ

НБУ, 2004

3. Латигіна А., Бессараб Н., Мильнікова В., Тютченко Е. Англійська мова

економіки, бух обліку, банківської справи та біржової діяльності.- Київ,

1998

4. Верховцова О.М. Making a New Start”.- Вінниця, 2009

5. Памухина Л.Г., Архангельская Т.Р., Жолтая Л.Р., Любимцева С.Н.

Английский язык для деловых людей.- Москва, Лист-Нью, 2010

6. Хачатурова М.Ф. Английский язык для деловых контактов.- Киев, 1997

7. Кутний Е.А. Бизнес корреспонденция на английском языке.- Москва, 2002

8. Michael A. Pyle, Mary E. Munor. Test of English as a Foreign Language.

Preparation Guide, Cliff Notes, Inc., USA

9. The TOEFL. Sample Test. Fourth Ed. An Official TOEFL, Publication

10. Nicolas G., Sprenger M., Weermann W. Wirtschaft – auf Deutsch, Klett

Edition Deutsch, Munchen, 1997

11. Bolten J., Gehrke E. Marktehance Wirtschaftsdeutsch, Emst Klett Verlag,

Stuttgart, 1997

12. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Заповіт, 2005

13. Лексико-граматичні тести з німецької мови для перевірки знань студентів

І-ІІ курсів всіх форм навчання всіх спеціальностей. - Одеса, ОДЕУ, 2009

14. В.Т. Мат вишин, В.П. Ховтун Бизнес курс французского языка.- Киев,

2005

15. Коротич Т.А., Крутковський В.І. Методичні вказівки з французької мови з

курсу «Ділова комунікація», К., 2004

16. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова. - К.: КНЕУ, 1999

17. Чигирева М.А. Деловой французский.- Москва, 2007

18. Market Leader.

19. Intelligent Business.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283180
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283133
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283223
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Одеський державний економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи