Затверджую icon

Затверджую
Скачати 151.02 Kb.
НазваЗатверджую
Дата09.06.2012
Розмір151.02 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

Ректор _____________ М.І. Звєряков

“____”____________2012р.


ПРОГРАМА


вступного випробування зі спеціальності

7.030504, 8.030504 «Економіка підприємства»

на освітньо-кваліфікаційний рівень

«спеціаліст», «магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., професор _______ Граждан В.Д.


ОДЕСА 2012

ЗМІСТ


ВСТУП ......................................................................................................... 3


МОДУЛЬ 1. Економіка підприємства..........………………………….. 4

МОДУЛЬ 2. Планування і контроль на підприємстві…………..……. 5

МОДУЛЬ 3. Організація виробництва …………………………………7

МОДУЛЬ 4. Стратегія підприємства…………………………………...8


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ...........................................................10

ВСТУП


^ Мета фахового вступного випробування – виявлення знань випускників відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства та оцінка рівня професійної підготовки фахівця.

^ Характеристика змісту програми. Програма побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. Модулі програми вступного випробування відповідають чинній освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра з економіки підприємства та освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму підготовки “Економіка підприємства”. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких підготовлений бакалавр.

У кожному модулі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання і уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями економіста підприємства.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з економіки підприємства, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво ” напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».


Модуль 1.
^

Економіка підприємства
Розділ 1. Загальна характеристика підприємстваПоняття, цілі, задачі, сфери і напрямки діяльності підприємства. Підприємство – як субєкт господарювання, як господарська система, як форма реалізації підприємництва. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими класифікаційними ознаками. Добровільні обєднання підприємств.


Розділ 2. Продукція, як основна ціль та результат

діяльності підприємства


Поняття продукції і її класифікація за призначенням, фізичними властивостями, складністю та ін. Вимір і показники обсягу продукції, сфера їх застосування. Виробнича потужність, поняття, види, чинники, що впливають на її розмір. Економічний зміст якості продукції. Показники якості продукції, методика їх обчислення. Конкурентноздатність продукції її оцінювання та чинники. Шляхи підвищення якості і конкурентноздатності продукції.


Розділ 3. Основні виробничі фонди підприємства,

нематеріальні ресурси і активи


Основні виробничі фонди: сутність, склад, класифікація, структура, вартісна оцінка. Знос та амортизація основних фондів. Сучасні методи амортизації. Показники ефективності та шляхи кращого використання основних фондів. Нематеріальні ресурси, їх види та загальна характеристика. Нематеріальні активи, їх оцінка. Роль нематеріальних ресурсів у господарської діяльності підприємства. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів і нематеріальних активів.


Розділ 4. Оборотні фонди і обігові кошти підприємства


Поняття оборотних фондів. Структура оборотних фондів та її особливості в окремих галузях промисловості. Показники використання оборотних фондів. Основні шляхи економії матеріальних ресурсів підприємства. Поняття обігових коштів, їхній склад і структура. Джерела формування обігових коштів підприємства. Методика нормування обігових коштів. Показники використання обігових коштів. Шляхи прискорення оборотності обігових коштів.


Розділ 5. Персонал підприємства і продуктивність праці


Персонал підприємства: поняття, класифікація, склад промислово-виробничого персонала. Система показників стану й руху персоналу підприємства. Кадрова політика на підприємстві. Продуктивність праці, поняття, вимір, показники, чинники, резерви і шляхи росту.


Розділ 6. Мотивація праці на підприємствах


Мотивація трудової діяльності: поняття, види і форми. Вплив мотивації праці на рівень продуктивності праці. Заробітна плата: поняття, функції та принципи. Тарифна система і характеристика її елементів. Форми і системи оплати праці на підприємстві. Форми й системи преміювання.

Розділ 7. Собівартість продукції


Витрати підприємства. Економічна сутність собівартості продукції. Класифікація витрат, що відносяться на собівартість продукції. Склад витрат у розрізі економічних елементів і статей калькуляції. Фактори, резерви й шляхи зниження собівартості продукції.


^

Розділ 8. Економічна ефективність діяльності підприємстваПоняття ефекту, ресурсів і витрат. Поняття економічної ефективності. Принципова схема побудови показників економічної ефективності виробництва. Узагальнюючі показники економічної ефективності діяльності підприємства. Показники економічної ефективності використання: основних виробничих фондів; оборотних фондів й обігових коштів; трудових ресурсів. Методика оцінки економічної ефективності капітальних вкладень та інвестиційних проектів.


Модуль 2.

^

Планування і контроль на підприємстві
Розділ 1. Зміст і основи побудови системи

планування діяльності підприємства


Сутність і функції планування. Принципи планування. Види планів підприємства. Склад і зміст основних розділів тактичного плану підприємства. Система планових показників. Поняття, загальна характеристика й сфера застосування методів планування на підприємстві. Методи сіткового планування й управління.


Розділ 2. Розрахунок виробничої потужності

промислового підприємства

Поняття й показники виробничої потужності підприємства. Класифікація факторів, що визначають величину виробничої потужності промислового підприємства. Принципова схема розрахунку виробничої потужності підприємства (цеху, ділянки). Методика розрахунку виробничої потужності виробничих одиниць (агрегатів, груп устаткування, технологічних ліній, виробничих ділянок) в умовах однономенклатурного виробництва. Методика розрахунку виробничої потужності технологічно-спеціалізованих виробничих одиниць (агрегатів, груп устаткування, технологічних ліній, виробничих ділянок) в умовах багатономенклатурного виробництва. Оптимізація виробничої потужності підприємства.
^

Розділ 3. Формування виробничої програми в

тактичному плані підприємства
Завдання й зміст виробничої програми підприємства. Вимоги щодо виробничої програми підприємства. Основні показники номенклатурного плану підприємства. Алгоритм формування виробничої програми в натуральному вираженні в тактичному плані підприємства. Методика розробки балансу виробничої потужності підприємства. Розподіл річного плану виробництва по календарних періодах року. Планування виробничої програми підприємства у вартісному вираженні. Розробка виробничої програми цехів і ділянок
^

Розділ 4. План по праці й заробітній платіЗміст й завдання плану по праці й заробітній платі. Сутність і методи виміру продуктивності праці. Класифікація факторів, що визначають рівень продуктивності праці на промисловому підприємстві. Методика факторного планування продуктивності праці. Схема розробки планового річного балансу робочого часу одного середньооблікового робітника. Методика планування чисельності основних і допоміжних робітників. Методика планування чисельності ІТП і службовців. Склад фонду заробітної плати промислового підприємства. Планування фонду основної заробітної плати робітників. Планування фонду основної заробітної плати робітників. Розрахунок доплат, що входять до фонду додаткової заробітної плати робітників. Розрахунок годинного, денного й річного (місячного) фонду заробітної плати робітників. Планування фонду заробітної плати ІТП і службовців.


^

Розділ 5. Планування собівартості продукції
Зміст й завдання тактичного плану за собівартістю. Показники собівартості. Розрахунок впливу техніко-економічних факторів на зміну собівартості продукції в плановому році. Поняття й види калькуляцій. Об'єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Методи калькулювання. Методика калькулювання собівартості окремих видів продукції по повних витратах з метою ціноутворення. Методика калькулювання собівартості окремих видів продукції по неповних витратах - Дірект-кост. Кошторис витрат на виробництво, собівартість валової, товарної та реалізованої продукції.
^

Розділ. 6. Фінансовий план підприємстваЗміст й завдання фінансового плану на підприємстві. Планування грошових надходжень і платежів (руху грошових коштів - Кеш-фло). Методика планування очікуваних фінансових результатів (план прибутку й збитків). Методика факторного планування прибутку від реалізації товарної продукції. Склад і методика розрахунку показників фінансового стану підприємства.


Розділ 7. Сутність, завдання, зміст й класифікація

бізнес-планів


Сутність і місце бізнес-планів у системі планування діяльності підприємства. Сфера застосування бізнес-планів. Класифікація бізнес-планів. Структура бізнес-планів. Зміст основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту.


Розділ 8. Організація, логіка розробки й

просування бізнес-планів


Основні учасники бізнесу-проекту. Організаційні етапи розробки бізнес-плану. Види інформаційного забезпечення розробки бізнес-плану. Методи збору первинної й вторинної інформації. Алгоритм розробки бізнес-плану інвестиційного проекту. Стиль викладу й оформлення бізнес-плану. Просування бізнес-плану.


Розділ 9. Аналіз бізнесу-проекту


Основи теорії беззбитковості виробництва й особливості її застосування в бізнесі-плануванні. Методика розрахунку обсягу беззбитковості виробництва й обсягу виробництва, що забезпечує одержання цільового прибутку. Оцінка надійності бізнес-проектів. Система показників і методика аналізу економічної ефективності інвестиційних бізнес-проектів. Аналіз чутливості й стійкості бізнес-проектів.
^

Модуль 3.

Організація виробництва

Розділ 1. Виробництво та виробничі системи


Фактори виробництва та їх вплив на організацію виробництва. Взаємозв'язок понять “виробництво”, “організація”, та “організація виробництва”. Виробництво як відкрита система, характеристика її елементів та особливості.


^
Розділ 2. Виробничі процеси


Поняття виробничого процесу, його класифікація. Принципи раціональної організації виробництва (гнучкість, ритмічність, прямоточність та ін.). Типи виробництва (масове, серійне та одиничне), їх характеристика.


^
Розділ 3. Виробнича структура підприємства


Поняття виробничої структури підприємства. Склад виробничих підрозділів, їх види, цілі, задачі, функції. Фактори, що впливають на виробничу структуру. Види структур підприємства. Показники, що характеризують виробничу структуру підприємства. Шляхи вдосконалення виробничої структури підприємства.


^
Розділ 4. Організація виробництва в просторі і часі


Поняття і роль організації виробництва. Організаційні типи виробництва. Непотокове виробництво та його характеристика. Одиничний та партіоний методи організації виробництва. Розрахунок оптимального розміру партії деталей. Потокове виробництво, характеристика, класифікація потокових ліній. Розрахунок їх параметрів та шляхи вдосконалення потокового виробництва. Поняття виробничого циклу, визначення його складу та тривалості. Структура виробничого циклу та її зміна в залежності від типу виробництва. Розрахунок операційного циклу. Види сполучення операцій (послідовний, паралельний та змішаний), їх особливості та графічне відображення. Вплив тривалості виробничого циклу на показники діяльності підприємства.
^
Розділ 5. Система технічного обслуговування виробництва


Визначення поняття виробничої інфраструктури, її склад, роль та місце у системі організації виробництва. Характеристика інструментального господарства, визначення його мети, задачі, склад. Види та класифікація інструменту. Методика розрахунку потреби в інструменті, визначення норм запасу та витрат. Ремонтне господарство: його мета, задачі, склад. Види ремонтів, системи організації ремонтів. Поняття ремонтного циклу та міжремонтного періоду. Визначення обсягу ремонтних робіт, простою обладнання в плановому ремонті та чисельність ремонтних робітників. Енергетичне господарство: його мета, задачі, склад та особливості. Види енергій, їх класифікація, визначення потреб. Транспортне господарство - його мета, задачі, склад. Види транспорту, його класифікація. Види організації перевезень. Поняття вантажообігу, його розрахунок. Визначення потреби у транспортних засобах. Матеріальне забезпечення на підприємстві. Системи забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Організація планування та управління матеріальними потоками. Моделі управління запасами. Складське господарство.


Розділ 6. Організація підготовки виробництва

нової продукції


Зміст комплексної підготовки виробництва, її роль, значення та складові частини в сучасних умовах. Визначення науково-дослідницької підготовки, проектні дослідження (життєвий цикл виробу), особливості створення та засвоєння продукту. Проектно-конструкторська підготовка: зміст, етапи. Технологічна підготовка. Методи оцінки та вибору технологічного процесу. Організаційна підготовка виробництва нової продукції.


Розділ 7. Оперативне управління та регулювання

виробничого процесу


Оперативне управління як організаційно-планова система. Мета, задачі та функції ОУВ. Календарно-планові нормативи, їх зміст, складові, призначення та розрахунок. Особливості оптимального розподілу по календарно-плановим періодам. Мета та задачі, функції та принципи, форми та структура диспетчирування. Регулювання виробничих процесів у сучасних умовах.


Модуль 4.

^

Стратегія підприємства
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування стратегії підприємства


Поняття стратегії. Визначення стратегії різними авторами (І. Ансофф, Б. Карлоф, М. Портер). Формування стратегії. Етапи процесу формування стратегії. Чинники, які впливають на процес розробки комплексної стратегії та обумовлюють її варіантність. Визначення місії підприємства. Суть та значення місії для підприємства. Поняття цілей. Класифікація та ранжування цілей підприємства. Ієрархія цілей (загальнокорпоративні, цілі підрозділів, індивідуальні). Процес визначення розвитку організації. Сучасні погляди на роль стратегії у функціонуванні підприємства.


Розділ 2. Методи стратегічного аналізу


Зовнішнє середовище та його структурні компоненти: політичний, економічний, соціальний, правовий, технологічний. Аналіз галузі й конкуренції. Модель Портера: аналіз п’яти конкурентних сил в галузі (споживачі, постачальники, конкуренти, товари-субститути, потенціальні конкуренти). Бар’єри входу й виходу з галузі. Визначення загроз і можливостей зовнішнього середовища. Функціональний аналіз підприємства. Використання різних концепцій проведення функціонального аналізу (концепції життєвого циклу продукції, кривої досвіду, сегментації ринку, операційного й фінансового важеля та ін.). Оцінка слабих та сильних сторін підприємства. Ресурси підприємства, їх кількісне та якісне оцінювання. Розробка матриці SWOT. Портфельна стратегія підприємства. Методика портфельного аналізу. Матриця БКГ (Бостонської консультаційної групи). Матриця Дженерал Електрик, Мак-Кінзі.


Розділ 3. Стратегії бізнесу та вибір ефективної стратегії.


Загальна класифікація стратегій організації. Ієрархія стратегій. Стратегія однобізнесових і мультибізнесових фірм: генеральна (загальнокорпоративна), стратегія бізнесу та її елементи, функціональна, комплексна стратегії. Поняття диверсифікації діяльності підприємства. Види диверсифікації. Причини вибору стратегії диверсифікації. Вплив стратегії диверсифікації на подальший розвиток підприємства. Вплив зовнішніх чинників на формування стратегії розвитку підприємства. Сутність чинників макрорівня (економічні, політичні, соціальні, правові, постачальники, споживачі, конкуренти та ін.) та їх вплив на формування стратегії. Сутність чинників мікрорівня (виробництво, фінанси, ресурси та ін.). Стратегія однобізнесового підприємства. Стратегія зростання, стабільності, скорочення. Різновиди стратегії зростання (вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, конгломератна та концентраційна диверсифікація, об’єднання та створення СП й ін.). Різновиди стратегії стабільності (пауза, обережний розвиток, прибутковість без змін). Стратегії скорочення (відсікання зайвого, переорієнтація, банкрутство). Ієрархія рівнів стратегії. Конкурентні стратегії (скорочення витрат, фокусування на сегменті ринку, лідирування у знижках та ін.). Сутність та призначення функціональних стратегій. Типи функціональних стратегій, їх загальна характеристика (товарна стратегія, цінова стратегія, маркетингова стратегія, стратегія інвестиційної діяльності та ін.). Альтернативність вибору: стратегія зростання (об’єднання, злиття, поглинання); стратегія стабілізації, стратегія скорочення (відсікання зайвого, ліквідація), стратегія запобігання банкрутства.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

 3. Податковий кодекс України від 23.12.2010 р.

 4. Бельтюков Е.А., Некрасова Л.А. Выбор стратегии развития предприятия. – Одесса, 2002.

 5. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 672 с.

 6. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навч. посіб. К.2006 р.

 7. Економіка підприємства. Навч. посіб. К. Ельга – Н. Кнт. 2009 р.

 8. Економіка підприємства. Підручник. Під. ред.. С.Ф. Покропивного – К. 2003 р.

 9. Егупов Ю.А., Купинец Л.Е. Бизнес-план: методика разработки и анализа. Одесса. Издательство «Optimum», 2001 г. – 230 с.

 10. Ефремов Е.С. Стратегия бизнеса: Концепции и методы планирования. – М.: Финпресс, 1998.

 11. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник / А.И. Ильин. – Мн.:Новое знание, 2001. – 2-е изд., перераб. – 635 с.- (Экономическое образование).

 12. Ковальчук І.В. Економіка підприємства. Навч. посіб. К. Знання 2008 р.

 13. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг), утвержденные приказом Госкомитета промышленной политики Украины от 02.02.2001 г. № 47

 14. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. – 6-те вид., доп. – Х.: Фактор, 2000. – 208 с.

 15. Організація виробництва: Навч.посібник / Васильков В.Г. – К.:КНЕУ.2003.- 524 с.

 16. Организация производства на предприятиях: Учеб. – метод. пособие /Новицкий Н.И.- М.: Финансы и статистика, 2003. – 392 с.

 17. Организация производства на промышленном предприятии. /Под ред Егупова Ю.А.- Одесса: Автограф, 2006. – 436 с.

 18. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 19. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник – Маяк, 2005. – 720 с.: 12 л. іл..

 20. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. – К: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 21. Савруков Н.Т. Экономическая стратегия фирмы (конспект лекций_. – М.: Политехника, 2000.

 22. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учеб. для вузов. – М.: Инфра-М, 2002. – 672 с.

 23. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства. Навч.посіб К. ЦУЛ, 2008 р.

 24. Шершнева З.Е., Оборська С.В., Стратегічне управління, К., 2001.Критерії оцінювання вступників за результатами вступного випробування зі спеціальності «Економіка підприємства»


Екзаменаційне завдання включає теоретичну і практичну частину.

Теоретична частина вступного випробування складається з 50 тестових запитань. Оцінка за правильну відповідь – 1 бал, неправильну відповідь – 0 балів.

Практична частина вступного випробування складається з двох задач. Максимальна оцінка за повне правильне вирішення кожної задачі – 25 балів.

25 балів – оцінюється повне, методично грамотне і математично вірне рішення задачі, виконане в чіткій, логічній послідовності, з представленням алгоритмів розрахунку показників, з наведенням формул та розшифровкою умовних позначень на кожному етапі рішення задачі і загальних висновків.

21-24 бали – оцінюється повне і вірне рішення задачі з представленням необхідних висновків, яке містить деякі методичні неточності і незначні математичні помилки.

16-20 балів – оцінюється повне рішення задачі, яке містить декілька суттєвих методичних помилок, що охоплюють не більше 50% рішення задачі, або неповне вірне рішення задачі, яке виконане наполовину.

10-15 балів – оцінюється фрагментарне вірне рішення задачі, яке виконане не більше ніж на 25%.

1-9 балів – оцінюється фрагментарне, частково вірне рішення задачі, яке виконано менше ніж на 25%

0 балів – оцінюється відсутність, або повністю невірне виконане рішення задачі.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи