Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 188.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата09.06.2012
Розмір188.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І. Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування зі спеціальності


8.03050301 Міжнародна економіка

на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Голова фахової атестаційної комісії


Д.е.н., професор Козак Ю.Г.

_________________________________


Одеса 2012


ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………….

4Розгорнута програма вступного іспиту зі спеціальності «Міжнарод-на економіка»………………………………………………………………


5Модуль 1. Міжнародна економіка……………………………………….

5

1.1. Значення, предмет та місце міжнародної економіки в системі економічної теорії…………………………………………………………...


5

1.2. Міжнародний рух капіталу…………………………………………….

5

1.3. Міжнародна міграція робочої сили……………………………………

5

1.4. Міжнародна передача технологій……………………………………...

6

1.5. Національна економіка та світогосподарська система. Міжнародна економічна інтеграція……………………………………………………….


6

1.6. Регулювання міжнародної мікроекономіки та міжнародної макроекономіки……………………………………………………………...


6Модуль 2. Міжнародна торгівля товарами та послугами…………….

6

2.1. Міжнародна торгівля: загальна характеристика та базові поняття….

6

2.2. Теорії міжнародної торгівлі……………………………………………

7

2.3. Методи регулювання міжнародної торгівлі…………………………..

7

2.4. Світові товарні ринки…………………………………………………..

7

2.5. Міжнародна торгівля послугами………………………………………

7Модуль 3. Міжнародні фінанси…………………………………………..

8

3.1. Валюта та валютні курси……………………………………………….

8

3.2. Валютні відносини та платіжній баланс………………………………

8

3.3. Світова валютна система та принципи її функціонування…………..

8

3.4. Міжнародні фінансові ринки…………………………………………..

8

3.5. Особливості міжнародного фінансового менеджменту……………...

9Модуль 4. Міжнародний маркетинг……………………………………..

9

4.1. Міжнародний маркетинг у сучасній світогосподарській системі…...

9

4.2. Міжнародні маркетингові дослідження. Стратегії виходу на зовнішні ринки………………………………………………………………


9

4.3. Міжнародна цінова політика…………………………………………..

10

4.4. Міжнародні канали розподілення продукції………………………….

10

4.5. Міжнародні маркетингові комунікації………………………………...

10Структура екзаменаційного білету………………………………………

12Критерії оцінювання за результатами вступного випробування……

12^ Рекомендована література………………………………………………..

13ВСТУП


Мета вступного iспиту зi спецiальностi на освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень магiстра: визначення рiвня пiдготовленостi абітурієнтів до навчання в магiстратурi.


Вимоги до здібностей i підготовленості вступників:

  • вища освіта за однойменною спеціальністю;

  • вільне володіння державною мовою;

  • робоче володіння іноземною мовою;

  • наявність базової системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності;

  • знання сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання;

  • вміння аналізувати і оцінювати світогосподарські явища і процеси в контексті національних інтересів України.


Програма спирається на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки бакалаврів з міжнародної економіки.


Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ОНЕУ


Розгорнута програма вступного іспиту зі спеціальності „Міжнародна економіка”
^
Модуль 1. Міжнародна економіка1.1. Значення, предмет та місце міжнародної економіки в системі економічної теорії


Роль міжнародної економіки як складової частини економічної науки. Значення дисципліни “Міжнародна економіка” в підготовці економістів-міжнародників.

Місце міжнародної економіки в системі економічної теорії. Причини виокремлення міжнародної економіки в самостійну дисципліну. Сучасний стан міжнародних економічних відносин та рівнів відкритості економіки: рівень замученості країн у міжнародний обіг товарів та чинників виробництва, в міжнародну виробничо-інвестиційну діяльність; рівень взаємодії національних економік та світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

Предмет курсу „Міжнародна економіка”. Міжнародна мікроекономіка. Міжнародна макроекономіка. Системне визначення предмета курсу “Міжнародна економіка”.

Україна та світова економічна спільнота: стан та перспективи взаємодії.

^ 1.2. Міжнародний рух капіталу

Міжнародний рух чинників виробництва в системі міжнародної економіки.

Суть та форми міжнародного руху капіталу. Міжнародний кредит. Основні форми міжнародного кредиту. Нові форми міжнародного кредитування.

Суть ТНК та критерії транснаціоналізації. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Чинники прямого іноземного інвестування. Технологічний трансфер. Основні тенденції розвитку ринку прямих зарубіжних інвестицій. Наслідки ПІІ.

Перспективи і проблеми залучення ПІІ в економіку України.


^ 1.3. Міжнародна міграція робочої сили

Принцип міжнародної міграції робочої сили. Основні етапи міжнародної інтеграції робочої сили.

Сучасні центри притягання робочої сили.

Наслідки переміщення трудових ресурсів.

Україна у світових міграційних процесах.


^ 1.4. Міжнародна передача технологій

Сутність та форми міжнародного технологічного обміну. Особливості міжнародного технологічного обміну в сучасних умовах.

Специфічні риси міжнародної ліцензійної торгівлі.

Відмітні риси міжнародного ринку інжинірингових послуг.

Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні.


^ 1.5. Національна економіка та світогосподарська система. Міжнародна економічна інтеграція

Національна економіка як об’єкт світової економічної системи. Регіональний та типологічний підходи до класифікації країн світу. Специфіка економіки розвинутих країн. Основні риси країн з транзитивною економікою. Загальний характер економіки країн, що розвиваються.

Сутність інтеграційних процесів. Рівні міжнародної економічної інтеграції.

Особливості європейських інтеграційних процесів. Особливості розвитку економічних взаємозв’язків у Північній Америці. Специфіка Латиноамериканських інтеграційних процесів. Відмітні риси економічної інтеграції в Азії. Основні економічні угрупування в Африці.


^ 1.6. Регулювання міжнародної мікроекономіки та міжнародної макроекономіки


Регулювання міжнародної торгівлі. СОТ та її роль в регулюванні міжнародної торгівлі товарами. Міжнародне регулювання торгівлі економічними органами ООН: ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, МТЦ.

Регулювання міжнародного руху чинників виробництва. Регулювання міжнародного інвестування. Регулювання міжнародного технологічного обміну. Регулювання міжнародної міграції робочої сили

Регулювання валютно-кредитної політики країн. Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків.

Регулювання зовнішньої заборгованості країн. Діяльність Паризького клубу. Діяльність Лондонського клубу.


Модуль 2. Міжнародна торгівля товарами та послугами

^ 2.1. Міжнародна торгівля: загальна характеристика та базові поняття

Місце та роль міжнародної торгівлі в системі міжнародної економіки.

Міжнародна торгівля: основні поняття. Специфічні риси міжнародної торгівлі: соціально-культурні відмінності країн; самостійна національна економічна політика; кредитний ризик; валютний ризик; урядове регулювання міжнародної торгівлі; суверенний ризик; трансферний ризик.

Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі.

Класифікація ринків. Класифікація товарів.

Аналітичні показники результативності міжнародної торгівлі. Зустрічні потоки товарів та послуг, що створюють міжнародну торгівлю. Умови торгівлі. Еластичність експорту та імпорту. Міжнародна торгівля та економічне зростання. Міжнародний баланс попиту та пропозиції.

Форми міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі відносно предмета торгівлі. Форми міжнародної торгівлі відносно способу та організації взаємовідносин між партнерами.


^ 2.2. Теорії міжнародної торгівлі

Меркантилістська теорія. Основні положення. Значення та обмеженість меркантилізму. Теорія абсолютних переваг, її сутність, позитивні та негативні риси. Суть теорії порівняльних переваг. Її значення та недоліки. Теорія співвідношення чинників виробництва: сутність та значення. Сучасне тестування теорії співвідношення чинників виробництва.

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: теорія економії на масштабах виробництва; теорія життєвого циклу продукції; теорія представницького попиту; теорія технологічного розриву.


^ 2.3. Методи регулювання міжнародної торгівлі

Основні типи торговельної політики: свобода торгівлі та протекціонізм.

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Сутність та функції мита. Види мит. Митна вартість та країна походження товару. Економічні наслідки введення мита.

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження як форма нетарифного регулювання міжнародної торгівлі. Приховані види торговельних обмежень. Фінансові методи торговельної політики.

Митно-тарифне регулювання в Україні.


^ 2.4. Світові товарні ринки

Системи класифікації товарів у міжнародній торгівлі. Стандартна міжнародна торговельна класифікація (СМТК) ООН. Гармонізована система опису і кодування товарів (ГС). Класифікатор товарів за укрупненими економічними угрупованнями (КУЕУ) ООН.

Особливості світових ринків промислових товарів. Специфічні риси міжнародної торгівлі сировинними товарами. Світові ціни на промислові і сировинні товари.

Особливості зовнішньої торгівлі України товарами.


^ 2.5. Міжнародна торгівля послугами

Сутність послуг у міжнародній торгівлі. Торгівля послугами та торгівля товарами: основні відмітні риси. Масштаби сучасної торгівлі послугами.

Класифікація послуг у міжнародній торгівлі. Класифікація послуг прийнята МВФ. Класифікація послуг запропонована Всесвітним банком. Класифікація послуг, що запропонована СОТ у Генеральній угоді про торгівлю послугами.

Способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг: транскордонне постачання; споживання за кордоном; комерційна присутність; присутність фізичних осіб.

Особливості міжнародних транспортних послуг. Класифікація транспортних послуг. Сучасний стан світового ринку транспортних послуг.

Специфічні риси міжнародних поїздок. Структура та динаміка міжнародних поїздок.

Зовнішня торгівля України послугами: стан та перспективи.


Модуль 3. Міжнародні фінанси


^ 3.1. Валюта та валютні курси

Сутність “валюти” та її види. “Обмінний валютний курс” та його кількість показники.

Розрахункові види валютних курсів.

Ціна валюти та її види. Чинники визначення попиту і пропозиції валюти.

Крос-курс і тристоронній арбітраж. Способи розрахунку крос-курсів.

Визначення ціни іноземних товарів та послуг у національній валюті.


^ 3.2. Валютні відносини та платіжний баланс

Міжнародні розрахунки та їх форми.

Платіжний баланс і його структура. Зміст рахунку поточних операцій. Зміст рахунку операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Балансування статей платіжного балансу.

Чинники, які впливають на стан платіжного балансу.

Конвертованість національної валюти.

Чинники, що впливають на валютний курс. Прогнозування валютного курсу. Теорія абсолютного та відносного паритету купівельної спроможності валют. «Ефект Фішера» та «міжнародний ефект Фішера». Значення платіжного балансу для прогнозування валютного курсу.


^ 3.3. Світова валютна система та принципи її функціонування

Варіанти валютної політики. Система “золотого стандарту” та Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Вибір конкретної валютної політики.

Валютна політика України.


^ 3.4. Міжнародні фінансові ринки

Міжнародний ринок валют. Суть та види валютного ринку. Особливості спотового ринку і обмінного курсу “спот”. Специфіка форвардного ринку та форвардного курсу. Відмітні риси ф`ючерсного ринку та ф`ючерсного курсу. Ринок євровалют. Валютні опціони. Валютний арбітраж.

Міжнародний кредитний ринок: вартість кредиту та зовнішній борг.

Суть відсоткової ставки та чинники, що впливають на її зміну. Відсотковий арбітраж. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. Сутність “офіційного зовнішнього боргу”. Особливості зовнішньої заборгованості України.

Ринок цінних паперів. Місце та функції фондового ринку в системі ринків. Постачальники й споживачі інвестиційного капіталу. Посередники на ринку цінних паперів. Етапи та тенденції розвитку світового фондового ринку.

Міжнародний ринок титулів власності, облігацій, фінансових деривативів. Суть та класифікація цінних паперів. Первинний і вторинний ринок цінних паперів. Визначення курсу звичайних акцій, доходності облігацій до погашення, вартості американських депозитарних розписок.


^ 3.5. Особливості міжнародного фінансового менеджменту

Суть та основні функції міжнародного фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент ТНК. Особливості інвестиційної діяльності. Аналітичні показники діяльності ТНК: вартість «ділової репутації» фірми, вибір варіанту здійснення виробництва в країні базування ТНК чи за кордоном на основі формули А. Рагмена, гіринг ТНК, індекс сукупної факторної продуктивності, доцільність залучення субпідрядника до участі в діяльності «мережі» ТНК.

Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту: капітальне бюджетування; управління портфелем зарубіжних цінних паперів; чинна капітальна політика; транснаціональне фінансування; фінансування міжнародної торгівлі; дивідендна політика корпорацій; управління валютним, політичним ризиками, ризиками при прийнятті рішень про ПІІ.


Модуль 4. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ


^ 4.1. Міжнародний маркетинг у сучасній світогосподарській системі


Типи та форми міжнародного маркетингу. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу. Суб'єкти міжнародного маркетингу. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу.

Міжнародне економічне середовище. Соціально-культурне середови-ще міжнародного маркетингу. Міжнародне політико-правове середовище.

Вибір зарубіжних ринків.

Сегментація світового ринку.


^ 4.2. Міжнародні маркетингові дослідження. Стратегії виходу на зовнішній ринок

Особливості міжнародного маркетингового дослідження. Стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження: визначення вимог до інформації, збір даних, аналіз, упровадження.

Типи міжнародних досліджень ринку: попереднє, поглиблене, спеціальне, тестування. Алгоритм попереднього міжнародного дослідження. Структура поглибленого міжнародного маркетингового дослідження.

Типи стратегій виходу фірми на зовнішній ринок: експортування, спільне підприємство, пряме інвестування (володіння).

Експорт: прямий і непрямий. Переваги та недоліки, умови застосування стратегії експортування.

Спільне підприємство: ліцензування, підрядне виробництво, управління за контрактом, спільне володіння. Переваги та недоліки. Умови застосування.

Пряме інвестування: збіркові підприємства, виробничі підприємства. Переваги та недоліки, умови застосування.

Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок за критеріями: контроль ринку, ресурсні вимоги, ризик, гнучкість, причетність до міжнародного маркетингу.

Внутрішні та зовнішні чинники вибору стратегії виходу фірми на зовнішній ринок.


^ 4.3. Міжнародна цінова політика

Систематизація видів світових цін. Характеристика цінових ситуацій залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності фірми (експорт, зарубіжне виробництво, транснаціональна корпорація) та завдань ціноутворення (встановлення ціни на товар; зміна ціни на товар; ціноутворення при виробництві компонентів, деталей, вузлів тощо).

Послідовність маркетингових дій в міжнародному ціноутворенні: визначення цілей ціноутворення; формування загальної політики ціноутворення; розробка цінової стратегії; реалізація цінової стратегії; реалізація цінової стратегії та пристосування цін.

Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку. Цінові стратегії стосовно показників "ціна-якість".


^ 4.4. Міжнародні канали розподілення продукції

Характеристика учасників міжнародних каналів розподілення: національний виробник або продавець, національний оптовик, експортер, імпортер, зарубіжний агент або оптовик, зарубіжний роздрібний торговець, зарубіжний споживач.

Альтернативи міжнародних каналів розподілення. Типові конфігурації міжнародних каналів розподілення для товарів народного споживання, виробничо-технічної продукції та послуг.

Міжнародна стратегія розподілення. Фактори вибору учасників каналу розподілення.

^ 4.5. Міжнародні маркетингові комунікації


Міжнародний комунікаційний процес: поняття, учасники, схема процесу. Типи перешкод при комунікації. Пол спільного цивілізаційного досвіду. Зворотний зв'язок у маркетингових комунікаціях.

Зв'язок стану інформації з якістю рішення. Критерії визначення якості маркетингової інформації.

Методи міжнародної маркетингової комунікації: безпосередні, опосередковані.

Безпосередні методи міжнародної маркетингової комунікації: участь у міжнародних виставках, ярмарках; зарубіжні відрядження; презентація; переговори.

Опосередковані методи міжнародних маркетингових комунікацій: реклама, персональні продажі, стимулювання продажів, зв'язки з громадськістю. Порівняльна характеристика каналів розповсюдження інформації (телебачення, радіо, газети, журнали, рекламні дошки тощо) в міжнародному маркетингу.


Структура екзаменаційного білету


Екзаменаційний білет


Теоретична частина

  1. Тест (1 бал)

  2. Тест (1 бал)

.

.

.

50. Тест (1 бал)


Практична частина

Задача 1. (25 балів).

Задача 2. (25 балів).


Критерії оцінювання за результатами вступного випробування


За підсумками фахового вступного випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.


Вступник, який набрав менше ніж 24 бали на фаховому вступному випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Рекомендована література

Основна

1.аБарановська М.І. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій.
– Одеса: ОДЕУ, 2011 р. – 108 с.

2. Бондаренко И.В., Дубницкий В.И. Современный маркетинг. Учебное пособие. Донецк. Юго-Восток. 2002.- 354 с.

3. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Логвінова Н.С. та ін. Міжнародна економіка: Підручник – К.: ЦНЛ, 2009.

4. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін. Міжнародна торгівля: Підручник – К.: ЦНЛ, 2011.

5. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Барановська М.І. та ін. Міжнародні фінанси: Навч. посібник- К.: ЦУЛ, 2011

6. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., та ін. Світова економіка: Навч. посібник- К.: ЦУЛ, 2010

7. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., та ін. Міжнародні організації : Навч. посібник- К.: ЦУЛ, 2011

8. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. Второе европейское издание. Киев. Москва. С.-Петербург. 1998.

9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. – В 2т; Т.І, М.: Республика, 1992.

10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. – В 2т; Т.2, М.: Республика, 1992.

11. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. – М:Депо, 1996. - 848с.

12.Уткин Э.А., Бутова Т.В. Маркетинг. Пособие для подготовки к экзамену. М. «ИКФ» ЭКМОС». 2002.

13. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посіб. Для самост. вивч. дисц.-К.: КНЕУ, 2005. – 236с.

14. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник.-2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Знання, 2008.- 663.

15. Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. посібник – К.: ЦНЛ, 2011- 472 с.

Додаткова


16. Алексунин В.А. Международный маркетинг. Учебное пособие. М. 2000.

17.аБагиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. С.- Петербург, Москва, Харьков, Минск. «ПИТЕР»,2001.

18. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – Київ: Основи, 2000.

19. Гіл Ч. Міжнародний бізнес. – Київ: Основи, 2001

20. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ. /Кер. авт. кол. і наук. ред. Циганкова Т.М. – К.: КНЕУ, 2003.

21. Диксон Питер Р. Управление маркетингом. М. ЗАО. «БИНОМ». 1998

22. Дэниелс Дж. Д., Радеба Ли. Х. Международный бизнес: Учебник. – М.: Дело, 1994.

22. Информационные технологии в маркетинге.Учебник. Под ред. чл.-корр. Международной академии информатизации проф. Г.А.Титоренко.М. ЮНИТИ. 2001.- 335 с.

23. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1997.

24. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч.– Ч.2.Международнаяя макроэкономика. Учебное пособие для вузов. – М.: Международныее отношения, 1997.

25. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. К. “Фінансист”.2000.- 635 с.

26. Кныш М.И. Конкурентные стратегии. - Учебное пособие. С.-Петербург.2000.

27. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Осипов В.М Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

28. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

29. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. та ін. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

30. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент – СПб: Питер, 1998.

31. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1997.

32. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Учебник. – М.: Прогресс, 1992.

33.аЛуцій О.П. Міжнародний маркетинг. Конспект лекцій. Київ. Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. 2000.

34. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Финансы и статистика, 2000.

35. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/Под ред. Колесова В.П., Осьмовой М.Н. – М.: Флинта, 2000.

36. Мировая экономика: Учебное пособие/Под ред. Николаевой И.П. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

37. Ноздрева Р.Б., Гречков В.Ю. Маркетинг. Учебник. М. “ЮРИСТЬ”. 2000.

38. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб: Изд.-во Михайлова В.А., 1999.

39. Портер М. Международная конкуренция. - М., “МО”, 1993.

40. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. - К.“Основи”, 1998.

41. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. – Київ: Таксон, 2000.

42.аРут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції: Підручник. – Київ: Основи, 1998.

43. Світова економіка: Підручник/За ред. Філіпенка А.С. – Київ: Либідь, 2000.

44. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. Учебник. М. ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”. 2000.

45. Холленсен С. Глобальный маркетинг /Пер. с англ./ - Мн.: Новое знание, 2004. – 832 с.

46. Хэррис Дж.М. Международные финансы. – М.: Международные отношения, 1996.

47. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. Навчальний посібник. Київ. 1998.

48. Черномаз П.А. Международный маркетинг. Учебно-практическое пособие. Харьков. «Консум». 2000.

49. Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. – М.: ДеКА, 1998.

50. Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R.: Macroeconomics, McGraw-Hill, 8th ed., Boston 2001.

51. Fundamentals of International Business. – N.Y.: South-Western College Pub. 2003

52. Hospers G.-J. Regional Economic Change in Europe: A Neo-Schumpeterian Vision. – Munster/London; LIT; 2004.

53. International Business: Competing in the Global Marketplace – N.Y. McGraw-Hill/Irwin, 2005.

54. International Business. - N.Y.: Prentice Hall. 2006.

55. International Business: The Challenges of Globalization. - N.Y.: Prentice Hall. 2007

56. International Business. - NY.: The Dryden Press, 2005.

57. International Economics. - N.Y.: McGraw-Hill/Irwin, 2006.

58. International Economics. – N.Y.: Prentice Hall. 2005.

59. International Economics. - N.Y.: South-Western College Pub. 2006.

60. International Economics: Theory and Policy. - L.: Addison Wesley. 2005

61. International economics: theory and practice, 7th edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, 2005,Addison-Wesley, Boston, 680 pp.

62. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. – Oxford. Oxford University Press, USA. 2003.

63. Koening G. Macroeconomie internationale. – ECONOMICA, 1997. – 539.

64. N. Gregory Mankiw Macroeconomics, 6th edition, Worth Publishers, 2007.

65. Neutze J., Karatnycky A. Corruptions, Democracy, and Investment in Ukraine. – W.: RJI, October, 2007.

66. Regional Perspectives on Globalization. – N.Y.: Palgrave Macmillan. 2007

67. Romer, David Advanced Macroeconomics, 3rd Edition, McGraw-Hill, New

York, 2006.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи