Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 259.95 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата09.06.2012
Розмір259.95 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування зі спеціальності

7.03050701, 8.03050701 “Маркетинг”

( шифр, назва спеціальності )

на освітньо - кваліфікаційний рівень

«спеціаліст», «магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

доцент Яшкіна Оксана Іванівна


Одеса 2012

ЗМІСТ


МОДУЛЬ 1. Маркетингові дослідження …………………………….3


МОДУЛЬ 2. Маркетингова товарна політика………………………..5


МОДУЛЬ 3. Маркетингова цінова політика…………………………7


МОДУЛЬ 4. Маркетингова політика комунікацій…………………..10


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ …………………………………………..14


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ………………………………...15


МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
^

Тема 1. Система маркетингових досліджень


Розвиток світового ринку маркетингових досліджень. Український ринок маркетингових досліджень. Кодекс ЕSOMAR. Сутність маркетингових досліджень. Система маркетингових досліджень та її функціонування.
^

Тема 2. Маркетингова інформація


Маркетингова інформація. Концепція маркетингової інформаційної системи підприємства. Джерела маркетингової інформації. Завдання, пов'язані з визначенням проблеми дослідження. Управлінська й маркетингова проблеми. Підхід до проведення маркетингових досліджень: компоненти

^ Тема 3. Організація роботи із постачальниками маркетингових досліджень

Класифікація маркетингових досліджень за областю застосування. Суб'єкти маркетингових досліджень. Компанії з обмеженим набором послуг. Компанії універсального профілю.
^

Тема 4. Структура і процес маркетингових досліджень


Основні етапи маркетингових досліджень. Класифікація планів дослідження. Пошукове дослідження. Класифікація вторинної інформації. Методи збирання вторинної інформації. Дескриптивне дослідження. Причинно-наслідкове дослідження. Структура і процес маркетингових досліджень.
^

Тема 5. Методи збирання первинної інформації


Класифікація методів якісного дослідження. Фокус-групи. Глибинне інтерв’ювання респондентів. Проективні методики в маркетингових дослідженнях.

Класифікація методів опитування. Класифікація методів спостереження. Умови існування причинно-наслідкового зв'язку. Основні визначення. Класифікація моделей експерименту. Пробний маркетинг.

Основні типи шкал. Методи порівняльного шкалювання. Метод попарного порівняння. Метод порівняння з постійною сумою. Методи непорівняльного шкалювання. Шкала Лайкерта, її застосування та особливості. Шкала Степела, її застосування та особливості. Семантичний диференціал, його застосування для вимірювання.

Етапи розробки анкети. Структура питань. Порядок розташування питань.

План вибіркового дослідження. Методи вибірки. Детерміновані методи вибірки. Ймовірнісні методи вибірки.

Варіаційний ряд. Статистики, пов’язані з розподілом частот. Перевірка гіпотез. Побудова таблиць спряженості.

Показники генеральної сукупності та вибірки. Побудова довірчих інтервалів. Методи розрахунку об’єму вибірки.
^

Тема 6. Визначення місткості ринку та його сегментів


Синдиковані джерела маркетингової інформації. Дані панельних досліджень, їх використання в визначенні місткості ринку та його сегментів. Визначення місткості ринку та його сегментів за даними опитування. Застосування кластерного аналізу для сегментування.
^

Тема 7. Дослідження кон’юнктури ринку


Організація моніторингу зовнішнього середовища. Синдиковані джерела маркетингової інформації, їх використання в визначенні кон’юнктури ринку. Дані панельних досліджень, їх використання в визначенні кон’юнктури ринку. Дескриптивні маркетингові дослідження store check та retail audit.
^

Тема 8. Прогнозні дослідження збуту


Дослідження каналів розподілу. Дослідження, які пов’язані з відкриттям нового торгового об’єкту. Дослідження, які пов’язані з асортиментною політикою та мерчандайзингом. Дослідження, які пов’язані з техніками продажів.
^

Тема 9. Дослідження конкурентного середовища і конкурентів


Дані панельних досліджень, їх використання в дослідженні конкурентного середовища та конкурентів. Організація моніторингу конкурентного середовища. Синдиковані джерела маркетингової інформації, їх використання в дослідженні конкурентного середовища.

^ Тема 10. Дослідження поведінки споживачів

Фокус групи в дослідженні поведінки споживачів. Проективні методики. Методи причинно-наслідкових досліджень у поведінці споживачів. Опитування. Дисперсійний аналіз у дослідженні поведінки споживачів. Факторний аналіз у дослідженні поведінки споживачів. Кластерний аналіз – групування споживачів за поведінкою.

^ Тема 11. Маркетингові дослідження внутрішнього середовища підприємства

Організація системи моніторингу внутрішнього середовища підприємства. Маркетингові дослідження споживачів підприємства. Маркетингові дослідження конкурентів підприємства. Маркетингові дослідження іміджу підприємства.

^ Тема 12. Маркетингові дослідження брендів

Тестування концепції нового продукту. Тестування позиціонування. Ринкові тести. Моніторинг брендів. Дослідження продукту на різних етапах його життєвого циклу.

^ Тема 13. Маркетингові дослідження у сфері послуг

Дані синдикованих джерел у досліджені сфери послуг. Опитування споживачів для з’ясування задоволеністю роботою сфери послуг. Методи спостереження у сфері послуг. Дослідження mystery shopping у сфері послуг.

^ Тема 14. Програмні продукти та їх використання в маркетингових дослідженнях

Програмний продукт статистичної обробки даних анкетування. Первинний статистичний аналіз. Побудова таблиць частот. Розрахунок основних показників, які пов’язані з розподілом частот. Перевірка гіпотез. Методи багатовимірного статистичного аналізу. Маркетингові завдання, що розв’язуються за допомогою дисперсійного аналізу. Однофакторний дисперсійний аналіз. Багатофакторний дисперсійний аналіз

Сутність факторного аналізу. Виконання факторного аналізу. Визначення переваг споживачів за допомогою факторного аналізу. Визначення поведінки споживачів за допомогою факторного аналізу.

Сутність кластерного аналізу. Виконання кластерного аналізу. Визначення місткості ринку та його сегментів за допомогою кластерного аналізу.

Сутність кореляційно-регресійного аналізу. Застосування кореляції для визначення взаємозв’язків маркетингових змінних. Моделювання та прогнозування за регресією.

Побудова таблиць спряженості.

^ МОДУЛЬ 2. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Тема 1. Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства

Поняття маркетингової товарної політики. Мета та завдання маркетингової товарної політики. Фактори впливу на формування маркетингової товарної політики підприємства. Поняття товарного потенціалу, товарного клімату. Товарні ресурси товарного потенціалу.

^ Тема 2. Товари і послуги в маркетинговій діяльності

Поняття товару. Три рівні товару. Функції товару в умовах маркетингової орієнтації. Класифікація товарів. Показники товарної номенклатури і товарного асортименту. Мета і завдання асортиментної політики. Фактори впливу на асортимент продукції.

^ Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару

Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Попит, пропозиція та правила їх взаємодії. Показник еластичності попиту за ціною. Стратегії ціноутворення. Етапи розробки цінової стратегії.

^ Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання

Поняття якості товару. Показники якості. Мета та завдання управління якістю продукції. «Петля якості». Регламентація якості продукції.

^ Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники

Поняття конкурентоспроможності товару. Технічні параметри конкурентоспроможності товару та їх класифікація. Економічні показники конкурентоспроможності. Процес оцінювання конкурентоспроможності товару. Методи оцінювання конкурентоспроможності товару: відповідність споживчим вимогам, показник «рейтинг товару», відповідність споживчим перевагам, інтегральний показник, кластерний аналіз. Багатокутник конкурентоспроможності.

^ Тема 6. Ринок товарів і послуг

Поняття товарного ринку. Класифікації ринків. Елементи інфраструктури товарного ринку. Ринкові механізми. Механізм ринкової конкуренції. Споживацькі пріоритети різних груп споживачів.

^ Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару

Модель аналізу поведінки споживачів на ринку. Нові товари різного ступеня відповідності інтересам суб’єктів ринку. Засоби формування ринкового попиту. Внутрішні та зовнішні фактори мотивації споживацького попиту.

^ Тема 8. Маркетингові дослідження товарного ринку

Напрями комплексного дослідження ринку. Об'єкти маркетингового дослідження. Засоби збору інформації. Методи збору інформації. Первинна та вторинна інформація. Процес маркетингового дослідження.


^ Тема 9. Цільовий ринок товару і методика його вибору

Поняття цільового сегменту (ринку). Призначення та зміст сегментування ринку. Фактори сегментації. Методика вибору цільового ринку. Стратегії маркетингу: недиференційованого, диференційованого, концентрованого. Позиціонування товару на ринку.

^ Тема 10. Організація управління продуктом

Прийняття стратегічних рішень про товар. Рівні управління товаром. Управління на рівні марки. Види марок. Марочні стратегії. Матриця розвитку товару/ринку. Матриця конкуренції М. Портера. Матриця БКГ. Матриця McKinsey. Матриця ADL/LC. Управління асортиментною групою. Стратегії диверсифікації та інтеграції.


^ Тема 11. Життєвий цикл товару

Концепція життєвого циклу товару. Види життєвих циклів. Особливості окремих етапів життєвого циклу товарів. Стратегії маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару.

^ Тема 12. Планування нового продукту і розроблення товару

Поняття "новий товар". Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємства. Етапи розробки і виведення нового товару на ринок. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту. Інноваційні ризики. Оцінювання ефективності створення і комерціалізації нового товару.

^ Тема 13. Призначення та види ідентифікування продукції

Сутність стандартизації продукції. Національна та міжнародна стандартизація. Нормативно-технічна документація. Міжнародні стандарти ISO серії 9000. Значення сертифікації у конкурентному середовищі. Обов’язкова та добровільна сертифікація. Державна система сертифікації. Етапи сертифікації підприємства за стандартами ISO серії 9000. Штрих-код. Види штрихових кодів. Європейська система кодування EAN.

^ Тема 14. Упаковка в системі планування продукту

Значення упаковки товару. Види упаковок. Елементи упаковки товару. Функції упаковки: локалізації продукту, захисна, забезпечення зручності використання продукту, комунікаційна. Вимоги до упаковки.


^ МОДУЛЬ 3. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Тема 1. Введення в ціноутворення

1. Концепції ціни в економічній теорії.

Витратна концепція ціни. Маржиналістська концепція ціни. Концепція граничної корисності. Неокласична концепція ціноутворення. Ординалістськая концепція встановлення ціни.

2. Концепція рівноважної ціни.

3. Концепція ціни в системі маркетингу.

Концепція «магічного трикутника» Туккеру. Маркетинговий підхід до визначення ціни. Відмінність маркетингового підходу визначення ціни від загальноекономічного.


Тема 2. Формування цінової політики

 1. Формування цін у сучасній економіці.

 2. Маркетингова цінова політика в контексті комплексу маркетингу підприємства.

Сутність маркетингової цінової політики в контексті загальної стратегії маркетингу підприємства. Роль ціноутворення в комплексі маркетингу. Поняття цінової стратегії та цінової тактики. Активна та пасивна цінова політика. Етапи процесу маркетингового ціноутворення.

 1. Мета маркетингового ціноутворення.

Класифікація цілей маркетингового ціноутворення: максимізація прибутку; завоювання лідерства за показником частки ринку; завоювання лідерства за показником якості товару; забезпечення виживання.


Тема 3. Ціна як інструмент маркетингової цінової політики

 1. Склад та структура ціни.

Основні елементи ціни. Склад ціни. Структура ціни. Співвідношення цін.

 1. Функції ціни.

Основні функції ціни в умовах ринкової економіки: облікова функція; стимулююча функція; функція розподілу; функція збалансування попиту та пропозиції; функція ціни як засобу раціонального розміщення виробництва.

 1. Принципи ціни.

 2. Особливості формування ціни в Інтернет-економіці.

Сутність та особливості ціноутворення в Інтернет-економіці. Фактори, які впливають на ціноутворення в Інтернеті. Методи встановлення цін в Інтернеті.


^ Тема 4. Система цін та їхня класифікація

 1. Сучасна класифікація цін.

Ознаки класифікації цін. Різновиди цін за такими ознаками: за характером обороту обслуговування; залежно від ступеня державного впливу; за засобом встановлення; залежно від чинника часу; згідно з засобом отриманої інформації щодо рівня цін; залежно від типу ринку; за географічною ознакою; світові ціни.

 1. Різновиди цін залежно від сфери торгівлі.

 2. Різновиди цін, що відрізняються ступенем та методами регулювання.

 3. Інші різновиди цін


Тема 5. Фактори маркетингового ціноутворення

1. Класифікація факторів, які впливають на маркетингове ціноутворення.

Класифікаційні ознаки чинників маркетингового ціноутворення: за змістом, за сферою прояву чинника, за формою прояву чинника, залежно від стадії життєвого циклу об’єкта.

2. Характеристика основних факторів ціноутворення.

Основні чинники ціноутворення: витрати (постійні, змінні), попит (цінова еластичність попиту), конкуренція (вільна конкуренція, монополістична конкуренція, олігополістична конкуренція, чиста монополія).

3.Фактори, що впливають на чутливість споживача до ціни.

Ефект референтної ціни. Ефект справедливої ціни. Рамковий ефект. Ефект співвідношення ціна-якість. Ефект витрат перемикання. Ефект сумарних витрат.

4. Характеристика додаткових чинників ціноутворення.

Додаткові чинники ціноутворення: загальна стратегія маркетингу підприємства, етап життєвого циклу товару, особливості виробництва, частка ринку, сервісне обслуговування та ін.


Тема 6. Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу

1. Класифікація методів встановлення цін в маркетингу.

2. Методи встановлення цін з орієнтацією на витрати.

Метод витрати плюс прибуток. Метод цільового прибутку. Метод ціноутворення, орієнтований на визначення точки беззбитковості.

3. Ринкові методи встановлення цін.

Методи встановлення цін з орієнтацією на споживача. Методи на основі сприйняття цінності товару. Методи з орієнтацією на попит. Методи встановлення цін з орієнтацією на конкуренцію.

4. Нормативно-параметричні методи встановлення цін.


Тема 7. Процедура ухвалення рішень щодо визначення ціни

 1. Базові підходи до встановлення цін.

Етапи встановлення цін у маркетингу.

Тема 8. Коригування ціни

1. Роль та значення розподілу ринку на цінові сегменти.

Підходи до сегментації ринку за ціною.

 1. Коректування ціни з урахуванням знижок

Тактичні рішення щодо маркетингового ціноутворення. Види знижок.


Тема 9. Особливості дослідження ринкової кон'юнктури в ціноутворенні

1. Методи дослідження ринкової кон'юнктури та цінової динаміки.

2. Методи дослідження сприйманої цінності та цінової чутливості споживачів.

Сутність маркетингових досліджень цін. Напрямок досліджень чинників ціноутворення. Система чинників, які впливають на процес ціноутворення.

Особливості аналізу цінової чутливості споживачів. Аналіз впливу цінової еластичності на обсяг збуту підприємства. Дослідження системи цінностей споживачів.

3.Методи дослідження цін конкурентів. Значення моніторингу цін конкурентів у процесі формування цінової політики підприємств. Етапі проведення моніторингу цін конкурентів.


Тема 10. Маркетингові стратегії ціноутворення

1. Етапи розробки цінової стратегії

2. Маркетингові цінові стратегії на стадіях ЖЦТ.

3. Маркетингові цінові стратегії на конкурентних ринках.

4.Маркетингові цінові стратегії в межах товарної номенклатури. Стратегії диференційованого ціноутворення. Стратегії конкурентного ціноутворення. Стратегії асортиментного ціноутворення.

5. Стратегії позиціонування за співвідношенням ціна/якість.


Тема 11. Ціноутворення в міжнародному маркетингу

1. Принципи встановлення світових цін. Состав та структура імпортної та експортної ціни.

2. Встановлення базисних цін у міжнародній практиці

3. Індикативні ціни


Тема 12. Оцінювання помилок та ризику в ціноутворенні

1. Сутність та різновиди цінових ризиків.

Цінові ризики. Види цінових ризиків.

2. Маркетинговий аналіз цінових ризиків.

Зміст маркетингового аналізу цінових ризиків.

3. Управління ризиками в маркетинговій ціновій політиці.

Методи управління ціновими ризиками.


Тема 13. Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні

1. Державне регулювання ринку та цін.

Сутність державного регулювання ринку та цін.

2. Політика цін при державному регулюванні цін.

Вплив законодавчої бази на процес ціноутворення в Україні


Тема 14. Ціноутворення брендів

1. Методи оцінювання вартості бренда.

Відмінності поняття «бренд» від торговельної марки. Витратний метод оцінювання бренду. Дохідний метод оцінювання бренда. Порівняльний метод оцінювання бренду.

2. Стратегії позиціонування та розвитку брендів.

Нішевий бренд. Престижний бренд. Тупиковий бренд. Доступний бренд.


^ МОДУЛЬ 4. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ
Тема 1. Комунікації в системі маркетингу

Комунікативна політика як підсистема комплексної системи маркетингу. Визначальній вплив стратегії і цілей маркетингу на стратегії і цілі МКП. Комплекс маркетингових комунікацій. АТl (above the line — над лінією) та ВТl (below the line — під лінією) Диференціація інструментів маркетингової політики комунікацій. Завдання маркетингової політики комунікацій. Специфічні риси маркетингових комунікацій. Дійові особини маркетингових комунікацій. Стратегії дій на окремих елементів МКП на етапах життєвого циклу товарів. Сучасна теорія комунікацій. Лінійна модель комунікації. Модель Шеннона—Уівера. Засобі масової інформації. Закон Україні «Про рекламу».

^ Тема 2. Стратегії та планування маркетингових комунікацій

Класифікація МКП. Види комуікацій в залежності від питань Чому?, Для кого? Як ? Цілі МКП, задачи та розробка типових стратегій по цільової аудиторії.Характеристика типових стратегій. Вплив на цільові ринки. Функції КПМ. Комунікативна та економічна функція Основі планування маркетингової комунікативної політики на підприємстві. Освітній і соціальний аспект МКП. Залежність форми МКП від життєвого циклу товару. Етапи розвитку МКП. Характеристика десятилітніх етапів у США та аналогія їх з Україною. Еволюція КПМ.

^ Тема 3. Рекламування товару

Реклама як важливий компонент загальної структури ділової активності. Форми рекламної діяльності. Особливості сучасної реклами. Підпорядкування реклами завданням маркетингу. Цілі рекламної комунікації. Рекламування товарів широкого вжитку. Рекламування товарів промислового призначення. Планування рекламної діяльності. Раціональні, емоційні та моральні мотиви рекламного звернення. Рекомендації для написання якісного звернення. Послідовність читання рекламного звернення. Оцінка якості рекламного звернення. Засоби розповсюдження реклами. Консьюмеризм – рівноправний партнер у ділі захисту прав споживачів. Закони про рекламу, інформацію, захист прав споживачів. Наближення законів України до міжнародного законодавства.


^ Тема 4. Стимулювання продажу товарів

Маркетингова політика стимулювання збуту. Цілі стимулювання збуту залежно від цільової аудиторії. Способи стимулювання. Цінове стимулювання. Форми цінових знижок. Поєднаний продаж. Активна пропозиція: конкурси, лотереї та ігри. Сервіс, гарантійне обслуговування, наявність сервісних центрів. Стимулювання торговельної мережі та стимулювання торговельного персоналу.


^ Тема 5. Організація роботи з громадськістю

Поняття PR, його визначення. Цілі та завдання PR. Зв’язки з громадськістю на сучасному етапі. Реклама та PR, їх схожі риси та відмінності. Напрямки зусиль ПР. Основні інструменти ПР. Встановленні й підтримування зв’язків з пресою. Участь представників фірм у роботі конференцій і семінарів професійних чи громадських організацій. Організація фірмою різноманітних заходів, що мають характер події. Товарна пабліситі. Модель організації PR-діяльності. Поняття та основні елементи PR-звернення. Структура PR-звернення, канали його розповсюдження.


^ Тема 6. Реклама на місці продажу

Стилістичні прийоми в МПК. Використання перелічень у відповідях на запитання – Що Вам потрібно від товару. Використання нумерації (1, 2, 3, 4 і т. д.); Колізія слів; Використання звуків для направленого впливу. Два срібних правила викладання факторів, впливаючих на вибір товару. Використання шоу, спецефектів.


^ Тема 7. Прямий маркетинг

Визначення прямого маркетингу. Інструменти, які використовуються для побудови діалогу із споживачами у прямому маркетингу. Серійність і взаємозв’язок повідомлень. Формування бази даних. Директ-мейл маркетинг, комунікативні цілі директ-маркетингу. Каталог-маркетинг. Телефон-маркетинг. Телемаркетинг прямого відгуку. Загальні характеристики, які притаманні усім формам прямого маркетингу. Етапи ПМ-кампанії. Фактори успіху ПМ-кампанії. Побудова психографічного портрета (профіль споживача).


^ Тема 8. Організація виставок і ярмарків

Система торгових виставок та ярмарків. Роль виставок і ярмарків в МПК. Відмінності між виставками і ярмарками. Класифікація. Реалізація участі в ярмарку (виставці). Зв’язок цілей участі у виставці (ярмарку) і цілей маркетингу підприємства-експонента. Поняття «комунікації на виставці (ярмарку)». Прийняття рішення про участь. Причини участі. Аналіз відвідувачів: якісний склад та типи. Аналіз складу експонентів-конкурентів. Підготовча робота. Тест готовності до участі в торгових виставках (ярмарках). Елементи конструкції (оформлення) та комунікативних засобів стунду. Дизайн стенда, проектна документація. Форми контактів із засобами інформації. Діяльність експонента після закриття виставки.
^

Тема 9. Персональний продаж товарів


Персональний продаж як складова системи маркетингових комунікацій. Функції персонального продажу. Форми організації персонального продажу. Етапи презентації. Вступ, визначення заперечень, їх зняття, закінчення, після продажні заходи. Планування презентації. Основні правила успішної презентації. Західний і Східний підхід до проведення презентації. Значення презентації у МПК. 4 типа презентації. Переваги презентації по формулі. Презентація, спрямована на виявлення та задоволення потреб. Психологічний підхід до клієнту у процесі презентації. 4 типа мислення людей, врахування їх при проведенні презентації по опису людини, його робочого столу, кімнати, одежі.


^ Тема 10. Упаковка як засіб комунікації

Упаковка як один із основних засобів привертання уваги споживача та створення довіри до товару. Сучасна комунікація за допомогою упаковки. Елементи упаковки. Підходи до створення тари. Вимоги до упаковки: безпечність, екологічна безпека, надійність, сумісність, взаємозамінність, еко­номічна ефективність. Концепція упаковки товару. Упаковка та засобами товарної інформації (маркування і технічна документація). Засоби товарної інформації. Носії виробничого маркування. Інформаційні знаки. Штрих-коди. Упаковка і фірмовий стиль.


^ Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації

Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК). Сутність комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій та його основні складові. Визначення та характеристика ІМК. Причини необхідності застосування ІМК. Основні принципи концепції ІМК. Особливості використання інтегрованих маркетингових комунікацій в комерційній діяльності. Причини повільного входження концепції ІМК у практику діяльності бізнес-організацій. Фактори, які визначають оптимальну структуру системи маркетингових комунікацій. Роль рекламы в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций.


^ Тема 12. Спонсорування

Спонсоринг у контексті вітчизняного підприємництва. Категорії спонсорингу. види сучасної спонсорської підтримки. Класифікація спонсорування за напрямом і строком проведення заходів. Маркетинг заходів зі спонсорування. Процес планування комунікацій під час проведення кампанії зі спонсорування. Етами підготовчого періоду розроблення кампанії зі спонсорингу. Основні напрями визначення значущості прийняття рішення про ексклюзивність партнерства та залученості окремих сторін. Визначення позиціювання для спонсорування товарної марки.  


^ Тема 13. Брендінг

Визначення брендингу. Класифікація брендів, елементи бренду. Технологія створення та етапи формування бренда. Дослідження і аналіз. Моделі бренд-менеджменту. Ім’я бренду. Імідж бренда. Візуальне втілення бренда. Життєвий цикл бренда. Конкурентноздатність бренда. Приклади успішних брендів.

^ Тема 14. Організація маркетингових комунікацій

Види організацій секторів маркетингових комунікацій. Структура та повноваження фахівців. Положення про сектор маркетингових комунікацій. Посадові інструкції. Суб`єкти рекламного бізнесу. Рекламодавці, рекламні агентства, ЗМІ, постачальники, споживачі. Рекламна служба фірм рекламодавців. Мілкі рекламодавці. Рекламні відділи фірм рекламодавців у схемі функціональної організації служби маркетингу. Схема товарної організації служби реклами. РА великих фірм рекламодавців. Схема побудування і функції служби МПК. Централізована і нецентралізована служба реклами. Самостійні РА. Роль та переваги незалежного РА. Типи РА. Функції РА. Схема організації малого і великого РА.

^ Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій

Методи оцінки ефективності маркетингових комунікацій. Показники оцінки ефективності маркетингових комунікацій. Економічна ефективність МКП. Показники економічної ефективності залежності від затрат на рекламу та загальних вартісних і натуральних показників реалізації. Рентабельність вкладень на комунікативну діяльність відносно бухгалтерського та економічного прибутку. Збільшення долі на ринку при збільшенні долі витрат на МКП у загальних витратах на цілі конкурентів. Прогнозування ефективності маркетингових комунікацій. Використання тестів для перевірки рекламних повідомлень на запам’ятовуваність, переконливість, підрахування безпосередньо відгуку, комунікативних тестів, фокус групи та мозкові штурми, фізіологічні тести, кадрові тести, внутрішньо ринкові тести.


^ Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

1) за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

2) за результатами розв’язування практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача розбивається на декілька пунктів, кожний з пунктів оцінюється за такими критеріями:

- максимальна кількість балів, за якою оцінюється відповідний пункт, отримується за цілком правильно виконане завдання, з наведенням правильних формул та розрахунків, відповідними поясненнями та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, з аргументованими та оформленими належним чином висновками;

- у випадку, коли відсутні необхідні пояснення, але розрахунки та формули правильні, пункт оцінюється в 70% від максимальної кількості балів;

- у випадку, коли завдання містить арифметичні помилки, але алгоритм розв’язання правильний, пункт оцінюється в 50% від максимальної кількості балів;

- якщо при розв’язанні пункту припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні , то він оцінюється менше ніж в 50% від максимальної кількості балів.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».


Перелік рекомендованої літератури

^ МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів ІV курсу всіх форм навчання спеціальності «Маркетинг». - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010 р. – 35 с. Укл. Яшкіна О.І.

2. Практикум з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності «Маркетинг». - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010 р. – 99 с. Укл. Яшкіна О.І., Архіпов С.В.

3. Нэреш К. Малхотра . Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных.М., ИД «Диасмофт», 2002.

4. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М., ИД «Вильямс,2002.

5. С.І. Косенков. Маркетингові дослідження. К., ВД „Скарби”, 2004

6. В.А.Полторак. Маркетингові дослідження.К.,2003

7. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. Спб., ИД «Питер»,2002.


^ МОДУЛЬ 2. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 1. Балабанова Л.В., Бриндіна О.А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 336 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

 3. Дибб С. и др. Практическое руководство по сегментированию рынка. – СПб.: Питер, 2001 - 165 с.

 4. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005 . – 234 с.

 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 288 с.

 6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 7. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999. –

124 с.

 1. Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 230 с.

 2. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2004. – 256 с.

 3. Старостина А.А. и др. Основы управления качеством. – К.: 2000. - 195 с.

 4. Старостина А.А. Маркетинговые исследования. – М: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 320 с.

 5. Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: Вид-во КДТЕУ, 2000. - 149 с.

 6. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Исскуство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. С англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 7. Ханг Г. Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, бутылок, консервных банок и тюбиков. Пер. с англ. – СПб.: Азбука - Герра, 1997. - 250 с.

 8. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.

 9. Шаповал М.У. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: КНЕУ, 1997. - 130 с.

 10. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 160 с.

^ МОДУЛЬ 3. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 1. Дорошев В. П. Ценообразование в системе маркетинга: (учебное пособие) – СПБ Санкт – Петербург торгово-экономический институт,1995.

 2. Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.

 3. Основні положення про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України / Урядовий кур»єр 1993 – 12 жовтня № 151.

 4. Постанова КМ України “Про ціноутворення в умовах реформування економіки” /Урядовий кур”єр – 1994 - 27 жовтня.

 5. Пунин Е.А. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях: в условиях рыночной экономики – М.: Международные отношения,1993.

 6. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия – Санкт – Перебург: Питер,2001.

 7. Уткин Э.А. Цены, ценообразование и ценовая политика (учебник) – М.: Тандем,2000.

 8. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в систеиъме маркетинга (учебное пособие) – М.: ИИД Филинь,1998.

 9. Чубанов Г.Н. Стратегія ценообразования в маркетинговой политике предприятия – М.: Инфра, 1996.

 10. Чибинев В.М. Ценообразование – СПБ Лексикос,2000.

 11. Шуляк П.Н. Ценообразование (учебно-практическое пособие) – М.: Дашков И К, 2001.^ МОДУЛЬ 4. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

 1. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. ― М. : ОАО «Изд-во «Экономика, 1999. ― 703 с.

 2. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти; пер. с англ. Н. Габинов, В. Кузин под ред. С. Г. Бо­жук. — СПб. : Питер, 2001. — 864 с.

 3. Блюм М.А. Основы использования средств рекламы в коммерческой деятельности: учебное пособие / М.А. Блюм, Н.В. Молоткова. ― Тамбов : Изд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2006. – 160 с.

 4. Божкова В.В. Оптимізація ефективності заходів рекламної кампанії / В.В. Божкова, О.О. Суярова // Вісник Сумського державного університету, серія „Економіка”. — Суми : Видав-ництво СумДУ. Вип. 1. — 2008. — С. 52-57.

 5. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики. Навч.посібник / Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. ― 256 с.

 6. Головкіна Н. Персоналізація маркетингових комунікацій : новий стратегічний простір / Наталія Головкіна // Маркетинг в Україні. ― 2008. ― №2. ― С. 27-33.

 7. Головкіна Н. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень / Наталія Головкіна // Маркетинг в Україні. ― 2007. ― №6. ― С. 16-21.

 8. Дворникова Е. В. Использование эффективных нестандартных маркетинговых коммуникаций на рынке В-2-В (на примере продвижения бренда «Четра») / Екатерина Валентиновна Дворникова // Реклама. Теория и практика. ― 2007. ― №02 (20). ― С. 130-134.

 9. Ивашова Н. Построение системы эффективных коммуникаций промышленных предприятий / Надежда Ивашова // Маркетинг и реклама. ― 2006. ― №9 (121). ― С. 56-59.

 10. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. 11-е изд. / Ф. Котлер. ; пер. с. англ. А. Железниченко, С. Жильцов. – СПб.: Питер, 2003 – 800 с.

 11. Кочкіна Н. Оцінка ефективності рекламної кампанії : вдосконалення наявної методики / Наталія Кочкіна // Маркетинг в Україні. ― 2007. ― №5. ― С. 16-18.

 12. Маркетинг : Підручник / [Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Войчак А.В. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф.Павленка ; кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова. ― К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.

 13. Маркетинг: бакалаврський курс : Навчальний посібник / [Илляшенко С.М., Мельник Л.Г., Божкова В.В. та ін.] ; за ред. д.е.н., проф.. С.М. Ілляшенка. ― Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. ― 976 с.

 14. Маркетинг інновацій та інновації в маркетинг : [монографія] / [Ілляшенко С.М., Божкова В.В., Суярова О.О. та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. — 615с.

 15. Миллер С. Как использовать торговые выставки с максимальным эффектом / Стив Миллер; пер. с англ. К.С. Казбич. — М. : Довгань, 1998. — 126с.

 16. Моисеев В.А. Паблик Рилейшнз ― средство социальной коммуникации (Теория и практика) / В.А. Моисеев. — К. : Дакор., 2002. — 506 с.

 17. Нифаева О. Оценка эффективности комплекса продвижения / О. Нифаева // Маркетинг. ― 2008. ― №4 (101). ― С. 119-126.

 18. Оганесян А. С. Метод определения эффективности воздействия рекламного обращения / А. С. Оганесян, И. А. Оганисян // Маркетинг в России и за рубежом. ― 2007. ― №5 (61). ― С. 133-141.

 19. Оганесян А. С. Метод определения эффективности охвата рекламной аудитории / А. С. Оганесян, И. А. Оганисян // Маркетинг в России и за рубежом. ― 2008. ― №2 (64). ― С. 42-53.

 20. Ойнер О. К. Оценка результативности маркетинга : от ресурсной эффективности к интегрированным подходам / О. К. Ойнер // Маркетинг в России и за рубежом. ― 2008. ― №1 (63). ― С. 3-13.

 21. Перси Л. Разработка целостной программы маркетинговых коммуникаций / Ларри Перси, Ричард Эллиот // Реклама. Теория и практика. ― 2007. ― Ч. 1, № 04 (22). ― С. 222-233.

 22. Перси Л. Разработка целостной программы маркетинговых коммуникаций / Ларри Перси, Ричард Эллиот // Реклама. Теория и практика. ― 2007. ― Ч. 2, № 05 (23). ― С. 304-315.

 23. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. ― К. : Атака, Ельга-Н, 2009. ― 328 с.

 24. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат. — К. : Студцентр, 2008. — 608 с.

 25. Цветкова А. Б. Роль корпоративной репутации в формировании успешности компании на рынке / Анна Борисовна Цветкова // Реклама. Теория и практика. ― 2007. ― №05 (23). ― С. 316-329.

 26. Шарков Ф.И. Управление маркетинговыми коммуникациями (интегрированный подход) / Ф.И. Шарков. — М. : Академический проект, Трикста, 2006. — 256 с.

 27. Шульц Д. Е. Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации / Шульц Дон Е., Танненбаум С.И., Лаутерборн Р.Ф. ; пер.с. англ. Издательский дом «ИНФРА-М». — М. : ИНФРА-М, 2004. — XXII, 233 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи