Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Скачати 140.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Дата28.07.2012
Розмір140.29 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ректор ___________М.І.Звєряков

« ____» ____________2012 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

зі спеціальності «Прикладна статистика»

на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр

для вступників, які мають диплом

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавраУХВАЛЕНО

на засіданні кафедри статистики

протокол № 7 від 20 лютого 2012 р.

Зав. кафедри __________ Підгорний А.З.


УКЛАДАЧІ:

Професор Підгорний А.З.

Доцент Самотоєнкова О.В.

Доцент Семенова К.Д.

Одеса, 2012


ЗМІСТВСТУП

3ПРОГРАМА

3^ МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні засади статистичного вивчення якісної та кількісної складових масових суспільних явищ і процесів


3МОДУЛЬ 2. Методологія інформаційного забезпечення статистичного аналізу масових суспільних явищ і процесів


32.1. Методологія та організація збирання статистичної інформації

3

2.2. Методологічні засади формування системи статистичних показників

4

2.3. Зведення та групування статистичних даних

4МОДУЛЬ 3. Статистичний аналіз соціально-економічних явищ і процесів


43.1. Аналіз структури та структурних зрушень

4

3.2. Аналіз закономірностей розподілу

5

3.3. Аналіз взаємозв’язків соціально-економічних явищ і процесів

5МОДУЛЬ 4. Методологія аналізу тенденцій і прогнозування розвитку масових явищ


5^ Структура екзаменаційного білета

6Зразок подання письмових відповідей

7^ Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті

8Рекомендована література

9ВСТУП


Мета – фаховий вступний іспит випускника щодо опанування знань, функцій та вмінь, якими повинен володіти бакалавр (спеціаліст) зі спеціальності 8.03050601 «Прикладна статистика» галузі знань «Економіка та підприємництво».

^ Зміст програми іспиту. Програма фахового іспиту має синтетичний характер і інтегрує знання відповідно до напрямів професійної діяльності бакалавра зі спеціальності «Прикладна статистика» для виконання аналітичних, планових, організаційних, контрольних, навчально-методичних та науково-дослідних функцій.


ПРОГРАМА


Модуль 1.^ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ТА КІЛЬКІСНОЇ СКЛАДОВИХ МАСОВИХ СУСПІЛЬНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ


Основні теоретичні принципи і складові методології статистики, її взаємозв’язок з дисциплінами, які розкривають якісний зміст економічних процесів. Механізм формування статистичних закономірностей.

Сутність та етапи прикладного статистичного аналізу, спрямованого на пізнання суті явищ, виявлення закономірностей їх функціонування і розвитку та практичне використання результатів у системі ефективного управління.

Методологія статистичних досліджень як база побудови методичного забезпечення. Послідовність використання статистичних методів. Використання статистичних методів за умов невизначеності.

Диференціація методичного забезпечення залежно від специфіки соціально-економічних явищ і процесів, інформаційної бази та об’єктів управління.


Модуль 2.^ МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

МАСОВИХ СУСПІЛЬНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ


2.1. Методологія та організація збирання

статистичної інформації


Сутність та завдання статистичної інформації на сучасному етапі розвитку економіки.

Програмно-методологічні та організаційні засади статистичного спостереження згідно з потребами різних рівнів управління економікою.

Взаємозв’язок потреб суб’єктів та об’єктів управління. Взаємозв’язок інформаційних потреб та інформаційних повідомлень.

Сутність джерела та організаційні форми статистичного спостереження: статистична звітність та її особливості для спостереження за масовими явищами в економічній діяльності, соціальній сфері та демографії. Спеціально організовані спостереження в економічній, соціальній та демографічній статистиці (переписи, вибіркові обстеження, моніторинг).план статистичного спостереження. Програмно-методичні питання плану: об’єкт та одиниця спостереження, одиниця обліку. Програма спостереження.

Організаційні питання плану. Види спостережень за часом реєстрації та ступенем охоплення сукупності. Способи спостереження. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Технологія та методика комп’ютерної обробки статистичної інформації.

Формування інтегрованих інформаційних система на базі різних видів статистичних спостережень.

Методи перевірки і забезпечення достовірності, ймовірності, актуальності та своєчасної статистичної інформації.

Організація статистики в Україні. Міжнародні статистичні організації.


^ 2.2. Методологічні засади формування

системи статистичних показників


Сутність та теоретичні засади побудови системи статистичних показників соціального та економічного розвитку.

Модель статистичного показника та її особливості в економічній, соціальній та демографічній сферах. Принципи формування системи показників у розподілі за видами і джерелами інформації. Побудови системи показників відповідно до потреб державного управління та інших секторів економіки.

Структура, ознаки та функції статистичних показників. Частинні та інтегровані показники. Агрегування показників.

Комплексне використання абсолютних, відносних та середніх величин в якісному та кількісному аналізу соціально-економічних та демографічних процесів: індикатори економічного розвитку та фінансового стану на макро- та мікрорівнях, характеристики соціальної та демографічної ситуації, життєвого рівня населення.

Сфера використання і методика розрахунку інтегральних оцінок, які комплексно характеризують якісні і кількісні параметри соціально-економічних явищ: рейтинги, індекси людського розвитку, соціально-економічного становища тощо.


^ 2.3. Зведення та групування статистичних даних


Програмно-методологічні та організаційні засади типології структурних елементів соціально-економічних явищ та процесів.

Принципи взаємодії класифікацій та групувань у процесі статистичного дослідження. Завдання статистичного зведення, класифікації і групування. Статистичні коди та ведення реєстрів.

Основні класифікації в економічній статистиці, гармонізація їх з міжнародними стандартами. Система національних рахунків як основний міжнародний стандарт узагальнення. Систематизація та подання інформації. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), Державний класифікатор продукції і послуг (ДКПП), Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, інші національні статистичні класифікації.

Основні питання методології статистичних групувань. Структурні, типологічні, аналітичні групування в економічній, соціальній та демографічній статистиці.

Статистичні таблиці і графіки як методи віддзеркалення стану, структури, тенденцій розвитку соціально-економічних і демографічних явищ.


Модуль 3.^ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ


3.1. Аналіз структури та структурних зрушень


Структура об’єктів статистичного аналізу та форми її відображення: структура суб’єктів господарювання за формами власності і секторами економіки; структура доходів і видатків бюджету; структура платіжного балансу; товарна і географічна структура експорту/імпорту; структури населення за різними ознаками в соціальній і демографічній статистиці. Аналіз динаміки структури та оцінювання структурних зрушень у виробництві, розподілі і використанні матеріальних, фінансових і трудових ресурсів; у соціальних та демографічних процесах.


^ 3.2. Аналіз закономірностей розподілу


Ряди розподілу як інформаційна база аналізу закономірностей розподілу в економічній, соціальній та демографічній статистиці.

Варіація як властивість масових процесів. Методологія вимірювання варіації.

Аналіз рівномірності розподілу. Оцінювання диференціації суб’єктів господарювання за результатами виробництва та фінансовим станом; регіонів – за рівнем соціально-економічного розвитку; населення – за добробутом.


^ 3.3. Аналіз взаємозв’язків

соціально-економічних явищ і процесів


Методологія аналізу взаємозв’язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів.

Система факторів розвитку. Диференціація факторів за економічним значенням та походженням.

Види взаємозв’язків між явищами.

Непараметричні методи вимірювання стохастичних взаємозв’язків для якісних характеристик, що відбувають певні аспекти розвитку суспільства.

Метод аналітичних групувань в аналізі кореляційного зв’язку.

Використання регресійних моделей в аналізі результатів економічної діяльності, у соціальній та економічній статистиці.

Методологія вимірювання взаємозв’язків за даними динамічних рядів. Динамічні регресійні моделі (виробничі функції, функції споживання тощо), використання їх в аналізі соціально-економічного розвитку.


МОДУЛЬ 4. ^ МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТЕНДЕНЦІЙ І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАСОВИХ ЯВИЩ


Методологічні принципи аналізу закономірностей динаміки соціально-економічних явищ. Напрями застосування індексного аналізу в соціально-економічних дослідженнях. Класифікація індексів. Статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики. Індексний моніторинг динаміки. Тенденції розвитку соціально-економічних явищ, методи їх виявлення та екстраполяції. Екстраполяція тренду як метод прогнозування. Методологія аналізу сезонності соціально-економічних явищ і процесів. Методологія прогнозування методом експоненціального загладжування. Особливості коротко- та довгострокового прогнозування в економічній, соціальній та демографічній статистиці.


^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


50 тестів з дисциплін «Теорія статистики», «Економічна статистика», «Статистика ринків», «Демографічна статистика».

У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь. Наприклад:

^ Тест 1. Залежно від завдань, які вирішуються, розрізняють групування:

а) централізовані та децентралізовані;

б) з простою та комбінованою розробкою присудка;

в) структурні, типологічні та аналітичні;

г) вибіркові, монографічні та анкетні;

д) прості та комбінаційні.

Відповідь в) – вірна.


^ II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


Завдання 1. По підприємству є такі дані:

Рік

Виробництво продукції, млн. грн.

Кількість працівників на початок року, чол.

2004

28,4

135

2005

32,6

140

2006

45,1

142

2007

54,9

151

2008

60,2

148

2009

49,7

136

2010

45,4

137

Здійснити аналіз динаміки наведених показників по підприємству, для чого визначити:

 1. середній темп приросту виробництва продукції за 2006-2009 рр. (10 балів)

 2. на скільки млн. грн. змінювалось виробництво продукції у 2005-2007 рр. (5 балів)

 3. середню кількість працівників за 2006-2008 рр. (10 балів)


Завдання 2. Є такі дані за два роки щодо макроекономічних показників країни (млн. грн.):

Показники

Базисний рік

Звітний рік

1. Оплата праці найманих працівників

42394

45218

2. Податки на виробництво та імпорт

20135

22417

3. Субсидії на виробництво та імпорт

2711

3078

4. Валовий прибуток, змішаний дохід

28936

33515

5. Споживання основного капіталу

14232

16037

6. Сальдо первинних доходів з-за кордону

4315

5814

З метою дослідження формування і динаміки макроекономічних показників країни визначити і проаналізувати:

 1. валовий внутрішній продукт та чистий внутрішній продукт (10 балів)

 2. валовий національний доход та чистий національний доход (10 балів)

 3. структуру ВВП на стадії його розподілу (5 балів)^ ЗРАЗОК ПОДАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ


II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1

1.1. Середній темп приросту розраховується за формулою:Середній темп зростання розраховується за формулою:Розрахунок:

Обсяг виробництва продукції на підприємстві протягом 2006-2009 рр. в середньому щорічно збільшувався на 11,1 %.

1.2. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою:Розрахунок:Обсяг виробництва продукції на підприємстві протягом 2005-2007 рр. в середньому щорічно збільшувався на 8,8 млн. грн.

1.3. Для розрахунку середньої кількості працівників необхідно використати формулу середньої хронологічної:Розрахунок:Протягом 2006-2008 рр. на підприємстві в середньому працювало 146 чол. працівників.

Отже, проведений аналіз динаміки показників по підприємству показав, що обсяг виробництва продукції щорічно збільшувався, при цьому протягом 2006-2009 рр. в середньому на 11,1 %, протягом 2005-2007 рр. – на 8,8 млн. грн., а чисельність працівників протягом 2006-2008 рр. в середньому складала 146 чол.


Завдання 2

2.1. ВВП = Оплата праці найманих працівників + податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт + валовий прибуток, змішаний доход.

ВВП0 = 42394 + (20135 - 2711) + 28936 = 88754 млн. грн.

ВВП1 = 45218 + (22417 - 3078) + 33515 = 98072 млн. грн.

ЧВП = ВВП – споживання основного капіталу.

ЧВП0 = 88754 –14232= 74522 млн. грн.

ЧВП1 = 98072 – 16037 = 82035 млн. грн.

;

У звітному році валовий внутрішній продукт країни склав 98072 млн. грн. і в порівнянні з базисним роком збільшився на 10,5%, а чистий внутрішній продукт у звітному році склав 82035 млн. грн. і в порівнянні з базисним роком збільшився на 18,1%.

2.2. ВНД = ВВП + Сальдо первинних доходів з-за кордону

ВНД0 = 88754 + 4315 = 93069 млн. грн.

ВНД1 = 98072 + 5814 = 103886 млн. грн.

ЧНД = ВНД – споживання основного капіталу

ЧНД0 = 93069 –14232= 78837 млн. грн.

ЧНД1 = 103886 – 16037 = 87849 млн. грн.

;

У звітному році валовий національний доход країни склав 103886 млн. грн. і в порівнянні з базисним роком збільшився на 11,6%, а чистий національний доход у звітному році склав 87849 млн. грн. і в порівнянні з базисним роком збільшився на 11,4%.

2.3. Структура ВВП = Складова частина / Обсяг ВВП

d0 (оплата праці) = 42394 / 88754 = 0,478 або 47,8%

d0 (чисті податки) = (20135 – 2711) / 88754 = 0,196 або 19,6%

d0 (вал. прибуток) = 28936 / 88754 = 0,326 або 32,6%

У базисному році у загальному обсязі ВВП оплата праці найманих працівників складала 47,8%, чисті податки на виробництво та імпорт складали 19,6%, валовий прибуток і змішаний доход складали 32,6%.

d1 (оплата праці) = 45218 / 98072 = 0,461 або 46,1%

d1 (чисті податки) = (22417 –3078) / 98072 = 0,197 або 19,7%

d1 (вал. прибуток) = 33515 / 98072 = 0,342 або 34,2%

У звітному році у загальному обсязі ВВП оплата праці найманих працівників складала 46,1%, чисті податки на виробництво та імпорт складали 19,7%, валовий прибуток і змішаний доход складали 34,2%.

Таким чином, у звітному році порівняно з базисним роком макроекономічна ситуація в країні значно покращилась, оскільки суттєво зросли всі макроекономічні показники. У звітному році порівняно з базисним роком у структурі валового внутрішнього продукту країни відбулися певні структурні зміни: зменшилась частка оплати праці найманих працівників (на 1,8 відсоткових пунктів), збільшилась частка валового прибутку і змішаного доходу (на 1,6 відсоткових пунктів), частка чистих податків майже не змінилась: зросла всього на 0,1 відсоткових пунктів.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100бальною системою за двома складовими:

1) за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

2) за результатами розв'язання практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

16-20 балів – завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв'язання вірний;

11-15 балів – завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів – задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Курс социально-зкономической статистики: Учебник. – М: Финстатинформ: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771с.

 2. Кравець О.С., Підгорний А.З. Демографічна статистика. Навчальний посібник. –
  Одеса: ОДЕУ, 2006. – 156с.

 3. Моторин Р.М., Моторина І.М. Система національних рахунків. Навчальний посібник. –
  К.:КНЕУ, 2001. – 336с.

 4. Парфенцева Н.А. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження,
  використання. – К.: Основи, 2000.

 5. Підгорний А.З. Теорія статистика. Навчальний посібник. – Одеса, ОДЕУ, 2001. – 140 с.

 6. Підгорний А.З., Самотоєнкова О.В. Статистика ринку товарів і послуг. Навчальний
  посібник. – Одеса, ОДЕУ, 2006. – 238 с.

 7. Рождественська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навчальний посібник. – К.:
  КНЕУ, 2001.

 8. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-зкономическая статистика: Учебник. – М.:
  Юрист, 2001. – 461 с.

 9. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ,
  2000. – 467 с.

 10. Теория статистики: Учебник /Под.ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика,
  1996.

 11. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 376 с.

 12. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навчальний посібник. – К: Вікар, 2003. – 623 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283180
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283133
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283223
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Одеський державний економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи