Програма фахового вступного випробування зі спеціальності icon

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Скачати 102.58 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування зі спеціальності
Дата09.06.2012
Розмір102.58 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА

СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ректор ___________М.І. Звєряков «____»___________2012р.


Програма

фахового вступного

випробування зі спеціальності

«Туризмознавство (за видами)»

на освітньо-кваліфікаційні рівні

спеціаліста, магістра

для вступників, які мають диплом

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавра, спеціаліста


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент ____________ Галасюк С.С.


Одеса

2012

З М І С Т


ВСТУП…………………………………………………………………………..3


МОДУЛЬ 1. Технологія туристської діяльності……………………………....4

МОДУЛЬ 2. Організація сфери туристських послуг………………………….5

МОДУЛЬ 3. Економіка туризму………………………………………………..6

МОДУЛЬ 4. Менеджмент та маркетинг в туризмі…………………………….7

Критерії оцінювання……………………………………………………………..8

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………..…..9


ВСТУП

Проведення фахового вступного випробування із вступниками, які закінчили повний курс підготовки за ОКР «бакалавр (спеціаліст) з туризму» і мають бажання продовжити освіту з метою отримання ОКР «спеціаліст», «магістр» в Одеському національному економічному університеті здійснюється уповноваженими науково-педагогічними працівниками на підставі щорічного наказу ректора ОНЕУ.

Під час фахового вступного випробування за допомогою комплексних завдань перевіряються знання вступника щодо основного матеріалу з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування, а також вміння та навички.

До складу дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування, входять «Технологія туристської діяльності», «Організація сфери туристичних послуг», «Економіка туризму (макро - і мікроекономічні аспекти)», «Менеджмент і маркетинг в туризмі».

Комплексне завдання вступнику міститься у екзаменаційному білеті і складається з двох частин.

Перша – тестові питання з п'яти варіантами відповідей, один з яких є правильним. Тестові завдання включають 50 тестів з питань кожного навчального модуля. За кожну правильну відповідь вступник отримує один бал.

Друга частина комплексного завдання включає 2 задачі або господарські ситуації. За правильне розв'язання кожної з них вступник отримує по 25 балів. Максимальна сума балів за правильне вирішення задач складає 50 балів.

Тестові завдання охоплюють зміст всіх дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування. Вирішення завдань або господарських ситуацій також потребує знань і навичок із зазначених курсів.


В програмі визначені контрольні питання по кожній із зазначених дисциплін та наведено список рекомендованої літератури, що значно полегшить вступникам процес підготовки до фахового вступного випробування.


^ Перелік питань

для підготовки до фахового вступного випробування зі спеціальності «Туризмознавство (за видами)»


 1. Технологія туристської діяльності

1. Зміст понять «технологія», «технологічні процеси», «технологічні цикли», «технологічні операції»;

2. Характеристика і види технологічних процесів у туризмі;

3. Принципи організації технологічних процесів;

4. Основні принципи класифікації технологічних операцій;

5. Туристичний продукт. Види туристичних продуктів;

6. Класифікація маршрутів турів;

7. Визначення та характеристика туристичних послуг;

8. Класифікація туристичних послуг в Україні;

9. Міжнародна класифікація туристичних послуг та її зв'язок із вітчизняною класифікацією;

10. Туристичний пакет. Склад його елементів;

11. Споживчі властивості туристичних послуг;

12. Характеристика споживачів туристичних послуг: класифікація туристів і одноденних відвідувачів;

13. Класифікація суб’єктів туристичної діяльності туроператорів, турагентів, фахівців туристичного супроводу;

14. Класифікація туроператорів. Характеристика їх діяльності;

15. Поняття та стандарти якості туристичних послуг;

16. Структура системи якості туристичних послуг;

17. Принципи проектування турів;

18. Етапи проектування турів;

19. Структура та порядок складання технологічної карти туристичної подорожі;

20. Туристична документація, що використовується при формуванні і реалізації турів.

 1. Організація сфери туристичних послуг

1. Сутність понять «туристичний продукт» та «туристична послуга»;

2. Сутність та особливості туристичного споживання;

3. Види туристичних послуг та їх характерні риси;

4. Виробники та споживачі у сфері туристичного обслуговування;

5. Схожість та відмінність у роботі турагентів та туроператорів;

6. Організація надання послуг тур операторами та турагентами;

7. Загальна характеристика засобів розміщення туристів;

8. Схожість та відмінність між колективними та індивідуальними засобами розміщення туристів;

9. Визначення поняття «готельна послуга», її специфіка та основні компоненти;

10. Структура готельної послуги та процес її надання;

11. Загальна характеристика підприємств ресторанного господарства;

12. Організація харчування у засобах розміщення туристів;

13. Надання послуг харчування під час транспортних подорожей;

14. Організація культурного дозвілля закладами харчування;

15. Організація обслуговування туристів повітряним транспортом;

16. Організація обслуговування туристів залізничним транспортом;

17. Організація обслуговування туристів водними видами транспорту;

18. Організація екскурсійного обслуговування у сфері туризму;

19. Організація надання туристам анімаційних послуг;

20. Організація надання туристам послуг тематичними парками. 1. Економіка туризму ( макро – і мікроекономічні аспекти).

1. Місце економіки туризму в системі економічних наук, предмет дисципліни;

2. Сучасні підходи до визначення поняття «ринок туристичних послуг». Види туристичних ринків;

3. Визначення поняття «ринок туристичних послуг», його характерні ознаки;

4. Характеристика основних елементів туристичного ринку;

5. Сутність інфраструктури туристичного ринку. Характеристика її складових;

6. Визначення первинних, вторинних і загальних витрат іноземних туристів;

7. Сутність і види ринків туристичних послуг;

8. Визначення понять «туристичний експорт» та «туристичний імпорт». Їх значення для економіки держави, окремих регіонів;

9. Види основних засобів туристичного підприємства. Методи їх оцінки;

10. Поняття «оборотні засоби підприємства». Джерела їх формування;

11. Класифікація витрат та структура собівартості послуг підприємств туризму;

12. Методи визначення цін на туристичні послуги;

13. Види цін, що використовуються у сфері туристичного бізнесу;

14. Механізм формування доходу і прибутку туристичного підприємства;

15. Поняття рентабельності туристичних послуг і підприємства в цілому. Методи її визначення;

16. Сутність податків. Джерела сплати податків та види податкової ставки;

17. Складові витрат туристів і методи їх вимірювання;

18. Визначення понять «економічний ефект» та «економічна ефективність туристичної діяльності»;

19. Поняття економічної ефективності туристичної діяльності (5 балів). Методи їх визначення;

20. Показники економічної ефективності туристичної діяльності на макро- і макрорівнях.


4. Менеджмент і маркетинг в туризмі

1. Сучасне розуміння менеджменту в туристичному бізнесі. Особливості туризму як об’єкта управління;

2. Зміст понять «управління» і «менеджмент»;

3. Система управління туризмом . Сутність понять «суб’єкт управління» та «об’єкт управління»;

4. Сучасні типи організаційних структур і систем управління на туристичних підприємствах;

5. Функції і методи управління;

6. Технологія прийняття управлінських рішень;

7. Моделі управлінських ролей та стилів управління на туристичних підприємствах;

8. Планування потреби в персоналі туристичного підприємства;

9. Засоби підбору та оцінки персоналу на підприємстві;

10. Мотивація персоналу туристичного підприємства;

11. Планування та розвиток кар’єри. Зміст поняття «кар’єра». Види кар’єри. Етапи розвитку кар’єри. Основні напрямки управління кар’єрного та мотивування посадового росту);

12. Сутність поняття «конфлікт». Типи конфліктів та їх характеристика. Фактори, які впливають на виникнення конфлікту;

13. Сутність понять «переговори». Основні заходи до проведення переговорів;

14. Сутність основних понять «само менеджмент», «управління робочим часом»;

15. Методи планування діяльності менеджера туристичних підприємств з врахуванням ефективного використання часу;

16. Планування робочого часу за системами Франкліна та Ейзенхауера.

17.Особливості маркетингу в сфері туризму. Поняття комплексу маркетингу в туризмі;

18. Поняття та характеристика комплексу маркетингу в туризмі. Охарактеризуйте складові комплексу («4Р», «7Р», «9Р»);

19. Поняття стратегії туристичного підприємства. Розробка маркетингових стратегій туристичного підприємства;

20. Поняття маркетингової інформації у туризмі та її класифікація;

21. Сутність сегментації ринку туризму та критерії сегментування;

22. Зміст методу SWOT-аналізу;

23. Класифікація методів маркетингових досліджень;

24. Сутність методів ціноутворення на туристичні послуги;

25. Рівні туристичного продукту. Приклад трьохрівневого аналізу продукту;

26. Сутність методики STEP-аналізу, сфера її застосування;

27. Основні етапи процесу розробки нового туристського продукту;

28. Сутність концепції життєвого циклу продукту (ЖЦП) та її особливості у туристичній галузі.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ІЗ ВСТУПНИКАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ТУРИЗМОЗНАВСТВО (за видами)”


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

 2. за результатами розв'язання практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі);

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні пояснення;

16-20 балів – завдання виконано не менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

11-15 балів – завдання виконано менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» :Закон України від 18.11.03 р. (№324/95 – ВР).

 2. Про підприємництво : Закон України від 27.03.1991 р.

 3. Про підприємства в Україні : Закон України від 27.03.1991 р.

 4. Про господарські товариства : Закон України./ Нові закони України.-К.,1993.

 5. Про систему оподаткування: Закон України./Нові закони України. К.,1991.

 6. Про стандартизацію та сертифікацію: Закон України. /

Стандартизація, сертифікація і якість. – 1997. - №6

 1. ГОСТ 28681. 2-95. Туристко – экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования.

 2. ДСТУ 4268 : 2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги. –К.: Держспоживстандарт України, 2003.

 3. ДСТУ 4269 : 2003. Послуги туристичні: Класифікація готелів. – К.: Держспоживстандарт України, 2003.

 4. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.

 5. Туристична діяльність. Нормативна база. Упорядкування Роїна О.М. – К : КНТ,2005.

 6. Герасименко В.Г., Коваленко Л.П. Опорний конспект лекцій з курсу « Технологія ресторанної справи». – Одеса : ОДЕУ, ротапринт, 2006 р. – 114с.

 7. Герасименко В.Г. Опорний конспект лекцій з курсу «Туризмознавство». Випуск II : Інституціонально – організаційні засади туризму. – Одеса : ОДЕУ, ротапринт, 2006р. – 67 с.

 8. Дядечко Л.П. Экономика предприятий туристического бизнеса : Конспект лекций/ ДИТБ. – Донецк ,2003. – 173 с.

 9. Єфремова М.В. Основы технологи туристського бизнеса : Учеб. пособие. _ М.: Издательство «Ось-89», 1999. – 192 с.

 10. Жукова М.А. Менеджмент в туристском би знесе : Учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2005. – 192 с.

 11. Жукова М.А. Индустрия туризма : менеджмент организаций. – М.: Финансы и статистика, 2004. _ 200 с.

 12. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 324 с.

 13. Кузнєцова Н.М. Основи економіки і організації готельного і ресторанного господарства. К.: Видавництво ІТФПУ, 1997. – 173 с.

 14. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг К.: Альтерпрес, 2006 – 436 с.

 15. Менеджмент туризма :Экономика туризма: Учебник. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

 16. Нездоймінов С.Г. Економіка турфірм : практикум. – Одеса: Астропринт, 2006. -116

 17. Организация туризма : Учеб. пособие/ А.П. Дурович, Н.Н. Кабушкин, Т.М. Сергеева. – Мн.: Новое знание,2003. – 632 с.

 18. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. Посіб. / За ред.. В.К. Федорченка. – К. Вища школа, 2001. – 237 с.

 19. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учеб. пособие. – М.: Советский спотр, 2002. – 320 с.

 20. Шканова О.М. Маркетинг послуг : Навч. Посібник. – К. : Кондор, 2003. – 304 с.Схожі:

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 090401, 090401, "Металургія...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи