Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 icon

Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501
Скачати 161.95 Kb.
НазваПрограма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501
Дата09.06.2012
Розмір161.95 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ОНЕУ

М.І. Звєряков

« » лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового випробування зі спеціальності


7.03050501, 8.03050501

Управління персоналом і економіка праці

(назва спеціальності)


на освітньо – кваліфікаційний рівень

«спеціаліст», « магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

Зав. кафедри «УП і ЕП», к.е.н., доцент

Никифоренко В.Г.

_________________________________


ОДЕСА 2012

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

МОДУЛЬ 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини............................4

МОДУЛЬ 2. Ринок праці………………………………………............................7

МОДУЛЬ 3. Організація та нормування праці..................................................8


МОДУЛЬ 4. Управління персоналом..................................................................11

Критерії оцінювання фахового іспиту………………………………………….14
Рекомендована література....................................................................................15ВСТУП


Мета вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності „Управління персоналом і економіки праці”: визначення рівня підготовленості вступників, виявлення їх реальних знань, умінь і навичок як фахівців бакалаврського рівня.

^ Характеристика змісту програми. Програму вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр» скомпоновано в 4 модулі, які утворені згідно з нормативними дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 0305. - „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030505 – „Управління персоналом і економіки праці” і виробничими функціями та типовими завданнями діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, що містяться в державному стандарті „Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра” з напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом і економіки праці”, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.04. №304.

У кожному модулі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування з нормативних дисциплін фахової підготовки. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дозволяє виявити знання й уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями фахівця з управління персоналом і економіки праці.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про організацію навчального процесу ОНЕУ.


^ МОДУЛЬ 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини


Зміст та характер праці. Значення праці у розвитку людини.

Населення як демографічна категорія і елемент продуктивних сил. Характеристика населення та процесів його відтворення. Економічно активне та економічно неактивне населення .

Трудовий потенціал як форма прояву особистісного фактору. Соціально-економічна сутність категорії «трудовий потенціал». Структура трудового потенціалу працівника, організації, суспільства. Визначення величини трудового потенціалу на різних рівнях.

Трудові ресурси як соціально-економічна та обліково-статистична категорія, як об’єкт управління. Структурний склад трудових ресурсів.

Демографічна ситуація та державна демографічна політика на сучасному етапі в Україні та перспективи її розвитку. Міграція населення, її соціально-економічні наслідки. регулювання демографічних та міграційних процесів.

Характеристика соціально-трудових відносин (СТВ). Типи соціально-трудових відносин, їх види та сутність. Рівні Соціально-трудових відносин та предмети Соціально-трудових відносин на різних рівнях. Методи регулювання соціально-трудових відносин.

Поняття соціального захисту. Соціальний захист як інституціональна система. Соціальні гарантії.

Якість трудового життя (ЯТЖ) та якість життя людей (ЯЖЛ). Оцінка ЯТЖ працівником, роботодавцем, суспільством.

Концепція людського розвитку. Методологія розрахунку індексу людського розвитку ПРООН. Рівень життя, нерівність і людський розвиток. Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу. показники людського розвитку в Україні.

Поняття та передумови становлення соціального партнерства. Суть соціального партнерства, його роль у регулюванні соціально-трудових відносин і використанні трудового потенціалу. Суб’єкти соціального партнерства. Держава та її роль в механізмі функціонування СТВ. Профспілки та організації роботодавців як суб’єкти СТВ.

Складові системи соціального партнерства та механізм її функціонування. Соціальне партнерство на виробничому рівні. Колективний договір як основний нормативний акт регулювання трудових відносин на рівні підприємства (організації). Досвід застосовування принципів соціального партнерства в країнах з розвиненою економікою. Правові та організаційні проблеми становлення соціального партнерства в Україні.

Поняття ефективності праці. Показники ефективності: продуктивність і рентабельність праці. Сутність продуктивності праці, її показники та методи вимірювання. Чинники, які впливають на продуктивність праці. Резерви росту продуктивності праці, їх взаємозв’язок із факторами росту. Внутрішньовиробничі резерви росту продуктивності праці. Поняття трудомісткості продукції (технологічної, обслуговування, управління, повної), її зв’язок з продуктивністю праці. Інтенсивність праці як чинник росту продуктивності праці. Методи вимірювання інтенсивності праці.

Поняття доходів, принципи їх формування та розподілу в ринковій економіці. Політика доходів на сучасному етапі розвитку економіки України. Рівень життя, поняття і чинники, які його визначають. Прожитковий мінімум як мінімальний стандарт рівня життя та методи його розрахунку. Сутність і зміст понять вартості та ціни робочої сили. Поняття та структура витрат роботодавця на персонал. Структура доходу працівника в організації.

Заробітна плата в економічній системі. Функції, елементи і принципи організації заробітної плати. Напрямки державного регулювання заробітної плати. Мінімальна заробітна плата, її сутність та порядок встановлення за Законом України „Про оплату праці”. Договірне регулювання заробітної плати. Питання оплати праці в угодах різного рівня

Тарифна система оплати праці, її елементи. Тарифно-кваліфікаційний довідник, його структура та призначення. Тарифні ставки, їх види та роль в диференціації заробітної плати. Тарифні сітки, їх види та параметри, вимоги до побудови. Сутність доплат та надбавок, їх класифікація, стимулююча і компенсуюча роль. Нові підходи до побудови тарифної системи в ринкових умова х: єдина тарифна сітка, безтарифна оплата праці.

Форми і системи заробітної плати, умови їх ефективного застосування.

Структура елементів преміальних систем, основні положення їх побудови. Показники та умови преміювання робітників.

Стимулювання праці службовців. Оплата за «компенсаційним пакетом».

Методика планування праці. Завдання, зміст та показники плану з праці, порядок його розробки. Планування та аналіз чисельності, структури та руху кадрів. Планування та аналіз продуктивності праці. Планування та аналіз заробітної плати. Облік і аудит у сфері праці.

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання та удосконалення СТВ.

Міжнародна організація праці, її вплив на розвиток СТВ та міжнародний досвід їх регулювання. Методи роботи МОП.

Конвекції та рекомендації МОП в системі захисту прав працівників у сфері праці.


^ МОДУЛЬ 2. Ринок праці


Значення і роль ринку праці в системі ринків. Умови виникнення та ефективного функціонування сучасного ринку праці. Особливості і етапи формування ринка праці в Україні.

Сутність та форми вияву ринку праці. Функції ринку праці. Види регулювання ринку праці. Основні компоненти ринку праці. Структура ринку праці, елементи поточного ринку праці. Сегментація ринку праці за різними ознаками: критерій стабільності трудових відносин, первинний та вторинний ринок праці, внутрішній та зовнішній ринок праці. Сутність внутрішнього ринку праці в організації, причини виникнення, відмінності від зовнішнього.

Регулююча роль попиту та пропозиції на ринку праці. Механізм саморегулювання ринку праці. Заробітна плата ринкової рівноваги. Вартість та ціна товару „робоча сила”. Типи, види та моделі ринків праці. Вибір моделі ринку праці в соціально-орієнтованій економіці України.

Індивідуальна та структурна пропозиція робочої сили. Складові індивідуальної пропозиції на ринку праці. Крива байдужості. Карта байдужості. ефект доходу та ефект заміни. Пропозиція робочого часу інтенсивності праці та якості робочої сили. Джерела і потоки сукупної пропозиції робочої сили.

Індивідуальний і сукупний попит на ринку праці. Фактори, які впливають на обсяги індивідуального попиту на робочу силу. Гранична продуктивність. Закон граничної віддачі. регіонально-галузевий аналіз попиту на робочу силу.

Поняття зайнятості населення, її принципи. Соціально-економічна сутність зайнятості. Основні концепції зайнятості населення. Структурні види зайнятості. Показники ефективної структури зайнятості населення. Форми зайнятості населення. Програма зайнятості населення. Політика держави в напрямку зайнятості населення в Україні (Закон України „Про зайнятість населення”). Проблеми зайнятості в Україні. Самозайнятість як важливий напрям політики держави на ринку праці.

Характеристика безробіття, його сутність. Види безробіття та особливості їх вияву в умовах ринку. Методика визначення рівня безробіття на причини неточного виміру рівня безробіття. Визначення статусу безробітного в Україні. Закон Оукена. Природна норма безробіття. Механізм регулювання рівня та структури безробіття. Напрямок державної політики в соціальному захисті безробітних. Умови виплати допомоги по безробіттю.

Поняття жорсткості та гнучкості ринку праці. Характеристика жорсткого та гнучкого ринку праці. Гнучкі форми зайнятості на ринку праці: зайнятість з нестандартними режимами робочого часу, нестандартними робочими місцями, нестандартними організаційними формами. Нестандартні режими робочого часу. Методи посилення гнучкості витрат на робочу силу.

Тенденції розвитку міжнародного ринку праці. Міжнародна трудова міграція. Міжнародні трудові норми зайнятості. Всесвітня програма зайнятості. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці.


^ МОДУЛЬ 3. Організація та нормування праці


Організація праці в інфраструктурі ринкових відносин. Елементи організації праці на підприємстві. Завдання та функції організації праці. Принципи організації праці.

Сутність і соціально-економічне значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Форми й значення поділу і кооперування праці на підприємстві. Цілі та критерії поділу та кооперування праці. Аналіз та оцінка рівня поділу та кооперування праці на підприємстві. Підвищення ефективності поділу і кооперування праці.

Форми практичної реалізації розподілу та кооперування праці на підприємстві.

Сутність колективної форми організації праці та її переваги порівняно з індивідуальною. Виробнича бригада як основна форма колективної праці. Види бригад, особливості їх організації та ефективність діяльності.

Поняття робочого місця. Класифікація робочих місць та вимоги до їх організації. Види оснащення робочих місць. Планування робочих місць. Сутність організації обслуговування робочих місць, вимоги, які до неї ставляться. Принципи обслуговування робочих місць. Основні функції обслуговування робочих місць. Форми і системи обслуговування робочих місць. Типове проектування організації та обслуговування робочих місць, його значення і ефективність.

Трудовий процес, його структура. Методи та прийоми праці. Основні вимоги до проектування та організації трудового процесу. Етапи проектування та впровадження раціональних методів та прийомів праці. Оцінка ефективності організації та проектування прогресивних трудових процесів.

Умови праці й фактори їх формування. Значення факторів для здоров’я, працездатності людини, якості продукції. Показники, які характеризують важкість праці. Вплив факторів зовнішнього виробничого середовища на працездатність людини. Санітарно гігієнічні умови праці, їх визначення і місце на підприємстві. Соціально-психологічні та естетичні умови праці. Динаміка працездатності людини. Режими праці та відпочинку, їх значення для підвищення ефективності праці. Методи раціоналізації режимів праці та відпочинку. Удосконалення режимів праці і відпочинку за допомогою режимів гнучкого робочого часу. Карта умов праці на робочому місці. Аналіз і оцінка умов праці, напрямки їх поліпшення.

Система показників оцінки організації праці. Методи кількісної оцінки рівня організації праці. Планування та організація роботи по організації праці на підприємстві.

Поняття економічної, соціальної та психофізіологічної ефективності праці. Система показників економічної ефективності вдосконалення організації праці та методика їх розрахунку.

Міра праці та її конкретний вираз – норма праці. Сутність і зміст процесу нормування праці. Практичне значення нормування праці на виробництві. Основні принципи нормування праці. Основні функції норм праці.

Робочий час як загальна міра кількості праці. Економічний зміст категорії робочий час. Значення ефективності використання робочого часу при розв’язанні економічних і соціальних завдань.

Цілі та завдання вивчення робочого часу. Класифікація витрат робочого часу, роботи устаткування, тривалості виробничого процесу. Структура часу використання устаткування.

Структура загального часу тривалості виробничого процесу. Чинники, що впливають на тривалість виробничого процесу. Класифікація методів вивчення витрат робочого часу. Характер основних етапів вивчення витрат робочого часу.

Індивідуальна фотографія робочого часу. Завдання, методика проведення, обробка та аналіз результатів, складання фактичного и нормативного балансів робочого часу. Розробка заходів щодо поліпшення витрат часу за рахунок поліпшення організації праці. Групова фотографія її завдання, методика проведення. Бригадна фотографія, її завдання, особливості проведення і обробки матеріалів. Самофотографія, її особливості, переваги і недоліки.

Масова фотографія робочого часу проведена методом моментних спостережень, її завдання і методика проведення та обробки даних..

Хронометраж, його призначення та види. Організація проведення хронометражних спостережень. Вибір об’єкта та оптимальної кількості вимірів. Обробка, аналіз і систематизація отриманих результатів. Використання даних хронометражу для вивчення і раціоналізації структури операції і трудового процесу.

Фотохронометраж, його призначення і сфера застосування.

Визначення та класифікація нормативів праці. Різновиди нормативів витрат часу.

Нормативи праці за ступенем укрупнення: укрупнені диференційовані системи мікроелементних нормативів, особливості їх застосування. Нормативи обслуговування, чисельності та підлеглості.

Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. Класифікація норм за призначенням, сферою використання, ступенем деталізації, видом витрат часу, періодом дії, методом обґрунтування. Чинники, що впливають на величину норм.

Аналітично-дослідницький метод обґрунтування норм, його переваги й недоліки. Аналітично-розрахунковий метод встановлення норм, його переваги. Сумарний метод нормування його характеристика та недоліки. Допустимі та оптимальні норми.

Показники виконання норм праці і методи їх розрахунків. Порядок і організація впровадження прогресивних норм праці. Аналіз стану та рівня нормування праці. Аналіз якості чинних норм витрат праці.

Основні напрямки вдосконалення організації та нормування праці на підприємстві.

^

МОДУЛЬ 4. Управління персоналомСутність та цілі управління персоналом. Ключові поняття управління персоналом: управління, персонал, організація. Функції і задачі управління персоналом.

Зміст і завдання стратегії та політики управління персоналом організації. Нормативно-правова база управління персоналом. Інформаційне забезпечення управління персоналом. Матеріально-технічне забезпечення управління персоналом, джерела коштів на оплату праці.

Структура персоналу і методи її аналізу. Структура і призначення Класифікатора професій ДК 003-95. Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Потреба та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки. Сутність, значення і механізми мотивації персоналу.

Типи конфліктів в організації. Управління конфліктною ситуацією. Формування позитивного соціально-психологічного клімату. Служба персоналу, її функції, структура та основні завдання. Співробітництво служби персоналу з іншими підрозділами організації. Номенклатура справ з кадрового діловодства. Документаційне забезпечення руху кадрів. Комп’ютеризація кадрового діловодства. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу в розв'язанні завдань управління персоналом. Знання керівниками основ психології менеджменту як необхідна передумова ефективного управління персоналом.

Об'єктивні й суб'єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі. Основні методи визначення потреб організації в персоналі. Методи професійного відбору персоналу. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. Форми підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників організації. Ділова кар’єра.

Рух персоналу в організації, його позитивні та негативні наслідки. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу. Методи розрахунку втрат від надмірного руху персоналу.

Завдання і методи регулювання трудової діяльності персоналу.

Адміністративні методи управління персоналом. Економічні методи управління персоналом. Засоби регламентування посадових обов'язків працівників. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку. Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

Оцінювання персоналу: сутність, завдання, основні методи. Атестація працівників.

Витрати роботодавця на персонал.

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Сутність і показники економічної ефективності управління персоналом. Сутність і показники соціальної ефективності управління персоналом.


^ Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

 2. за результатами розв’язання практичного завдання максимально отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

16-20 балів – завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв’язання вірний;

11-15 балів – завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів – задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаціного рівня «спеціаліст», «магістр».


Рекомендована література


 1. Закон України „Про освіту” // Голос України. – 1996. - №77.

 2. Закон України "Про зайнятість населення" // Закони України – К., 1999р., т.1. с.252 – 268.

 3. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. – К., 1996р. – т.6, с.5 – 11.

 4. Закон України "Про порядок вирішення колективних, трудових спорів" // Закони України – К., 1999р. – т.15 – с.332 – 343.

 5. Закон України "Про оплату праці" // Закони України. – К., 1997р., т.8 – с.210 – 218.

 6. Закон України "Про охорону праці"//Закони України – К.1996р.,т.4– с.114.

 7. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2.03.2000р. № 1533 – 111.

 8. Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е.М.Лібанової, О.В. Позняка. – К.:РВПС України НАН України, 2002.

 9. Абрамов В.М., Пацюк В.М. Нормування праці. – К.:1995.

 10. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник. Одеса, ОДЕУ, 2010 р.

 11. Богданова Т.І., Заверюха А.В., Семибратов В.П. Организационные основы оплаты труда: Учеб. пособие. – Одесса: ОГЭУ, 2001.

 12. Богданова Т.І., Завірюха А.В., Іванова Л.В. та ін. Економіка праці та СТВ Опорний курс лекцій в схемах. Одеса, ОДЕУ. 2008.

 13. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. – 3-те вид. – К.: „Знання-Прес”, 2002.

 14. Іванова Л.В. Ринок праці: Опорний конспект лекцій. Одеса, ОДЕУ 2010.

 15. Васильченко В.С. гриненко А.М., О.А. Грішнова, Л.П. Керб. Управління трудовим потенціалом: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

 16. Васильченко В.С., Петюх В.М,, Щеініна Л.В. Ринок праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006.

 17. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004.

 18. Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2007.

 19. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003.

 20. Заверюха А.В. Социальная политика. Уч. пособие. Одесса. ОГЭУ, 2007.

 21. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К.:КНЕУ, 2003.

 22. Іванова Л.В. Державне регулювання зайнятості: Навч. посіб. Вид. 2-е, – Одеса: ОДЕУ, 2008.

 23. Іванова Л.В. Організація праці: Навч.-метод. посіб. – Одеса. ОДЕУ, 2009.

 24. Іванова Л.В., Сорока О.В. Управління трудовим потенціалом. Навчальний посібник. Одеса. 2009.

 25. Іванова Л.В. Ринок праці: Опорний конспект лекцій. - Одеса. ОДЕУ, 2010.

 26. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. – К.: „Юридична книга”, 2003.

 27. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.

 28. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та інші. економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

 29. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посіб.. – К.: КНЕУ, 1999.

 30. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2000.

 31. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навч. - метод. посібник. Одеса: Пальміра, 2006.

 32. Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Львів «Магнолія». 2007.


Схожі:

Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПрограма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501
move to 0-9283193
Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconНа місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 03050501«Управління персоналом та економіка праці»

Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «спеціаліст» на місця державного замовлення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності за напрямом підготовки 03050501

Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності 04010201...
Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників зі спеціальності 02030302 «Мова і література (англійська)»...
Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПрограма в ступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма фахового випробування зі спеціальності 03050501, 03050501 iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи