Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 183.33 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата09.06.2012
Розмір183.33 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування зі спеціальності

8. 03050801 «Фінанси і кредит»


на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доц. Хомутенко В.П._______________


Одеса 2012


З М І С Т


ВСТУП .................................................................................................. …..3

МОДУЛЬ 1. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» ...............................................4

ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»…………… .4

МОДУЛЬ 2. ДИСЦИПЛІНА «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА».................... ..5

МОДУЛЬ 3. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ РИНОК». .......................5

^ МОДУЛЬ 4. ДИСЦИПЛІНА «Фінансова діяльність

суб’єктів підприємництвА». .............. ........……...6

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ................................................... …..7


ВСТУП

Проведення комплексного фахового вступного випробування зі спеціальності «Фінанси і кредит» здійснюється за чотирма навчальними модулями, складу яких увійшли наступні дисципліни: «Фінанси» «Податкова система», «Бюджетна система», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок». У кожному модулі інтегрується матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити у вступника знання і уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

Завдання у білеті складаються у відповідності до зазначених дисциплін й формується з двох блоків. Перший блок – це теоретичні завдання, які викладені у форматі тестів. Другий блок включає практичні завдання, які викладені у двох задачах.

Критерії оцінювання знань вступників з комплексного фахового вступного випробування здійснюється за 100 бальною шкалою оцінювання. Бали розподіляються у рівних часинах у відповідності до зазначених блоків завдань.

Блок 1 «Теоретичні завдання». Тести містять п’ять варіантів відповідей, з котрих єдина є вірною й оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів за виконання теоретичного завданням – 50 б. (1 бал х 50 тестів).

Блок 2 «Практичні завдання». Максимальна кількість балів за розв’язання однієї задачі – 25 б. Оцінювання здійснюється, виходячи з таких критеріїв:

 • 21-24 балів – завдання виконано повністю, задача розв’язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

 • 16-20 балів – виконання завдання складає не менше, ніж 70%, однак при вирішенні припущені арифметичні помилки, проте алгоритм рішення вірний;

 • 11-15 балів – виконання завдання складає не менш, ніж 50%, є помилки у розрахунках або оформленні;

 • 1-10 балів – завдання виконано менш, ніж на 50%, припущені принципові помилки у розрахунках і оформленні;

 • 0 балів задача вирішена цілком невірно, або взагалі не має рішення.

В цілому практична складова оцінюється у 50 б. (2 х 25).

За підсумками фахового іспиту вступник може отримати від 0 до 100 балів.

Вступник, який набрав менше, ніж 24 бали на комплексному фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр».


МОДУЛЬ 1.

^ ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ»


Фінанси як історична категорія: передумови виникнення та етапи розвитку. Необхідність та сутність фінансів. Функції фінансів. Сутність та відмінні ознаки фінансів. Централізовані фінанси: сутність та види. Децентралізовані фінанси: сутність та види. Фінансові ресурси: їх сутність, склад, структура, джерела формування. Фінансові резерви: призначення та характерні риси. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації. Фінансовий контроль: його види, форми та методи. Сутність та завдання фінансової політики. Основні складові фінансової політики. Сутність фінансової системи та її розвиток. Характеристика ланок фінансової системи України. Державні фінанси – складова частина фінансової системи України. Фінансовий механізм та його призначення. Характеристика основних елементів фінансового механізму. Фінансове планування, його сутність, методи та завдання.


^ ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»


Загальні теорії виникнення податків. Визначення понять: податок, збір, податкова система. Функції податків. Елементи системи оподаткування. Порядок та способи сплати податків. Класифікація податків за різними ознаками. Податкова система України та принципи її побудови. Загальнодержавні і місцеві податки та збори. Переваги і недоліки прямого та непрямого оподаткування. Подвійне оподаткування, напрямки та методи його подолання. Міжнародні податкові угоди. Цілі укладання міжнародних податкових угод. Ставки податків і їх характеристика. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість. Порядок обчислення та сплати акцизного податку. Порядок обчислення та сплати мита. Порядок обчислення і сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу, періоди і строки сплати. Порядок обчислення та строк сплати земельного податку. Екологічний податок. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: податковий період, порядок обчислення та сплати суми податку. Особливості справляння туристичного збору та порядок його сплати. Спрощена система оподаткування. Єдиний податок та особливості застосування ставок єдиного податку. Фіксований сільськогосподарський податок: податковий (звітний) період, порядок нарахування та строки сплати податку.


МОДУЛЬ 2.

^ ДИСЦИПЛІНА «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»


Бюджет як економічна категорія. Функції бюджету. Бюджет і ринкова економіка. Бюджет як основний фінансовий план держави. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Бюджетна політика. Бюджетний механізм. Поняття «бюджетна система». Принципи бюджетної системи. Структура бюджетної системи України. Складові зведеного бюджету України. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи. Органи управління бюджетною системою та їх повноваження. Бюджетна безпека та індикатори її виміру. Сутність бюджетного планування та прогнозування. Організація бюджетного планування. Складання прогнозу бюджету. Проект бюджету. Бюджетна класифікація. Розпис бюджету. Сутність бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу. Повноваження основних учасників бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні. Бюджетний період. Сутність та принципи кошторисного фінансування. Види кошторисів. Касове виконання бюджетів. Бюджетні призначення та бюджетні асигнування. Розпорядно-виконавча система. Бюджетні зобов’язання. Захищені видатки бюджету. Контроль та аудит у бюджетному процесі. Джерела формування доходів державного бюджету. Складові податкових надходжень державного бюджету. Складові неподаткових надходжень державного бюджету. Офіційні трансферти та їх роль. Класифікація видатків державного бюджету. Бюджетні програми. Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальне забезпечення та соціальну сферу. Видатки бюджетів на економічну діяльність держави, науку, оборону та управління. Структура місцевих бюджетів. Особливості формування місцевих бюджетів. Закріплені та власні доходи. Склад доходів місцевих бюджетів. Видатки місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або з профіцитом. Особливості здійснення місцевих запозичень. Передача державою права на здійснення видатків. Розмежування видатків між місцевими бюджетами. Види міжбюджетних трансфертів. Трансферти, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами. Сутність державного кредиту. Класифікація державного боргу. Управління державним боргом. Бюджетний дефіцит та його види. Боргова безпека та індикатори її виміру.


МОДУЛЬ 3.

^ ДИСЦИПЛІНА «фінансовий ринок»


Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. Структура фінансового ринку. Характеристика окремих сегментів. Джерела формування фінансових ресурсів. Використання фінансових ресурсів. Національний та світовий фінансові ринки. Євроринки. Інфраструктура фінансового ринку та її склад. Сутність та форми регулювання фінансового ринку. Учасники фінансового ринку та особливості їх діяльності. Фінансові посередники та їх роль на фінансовому ринку. Валютний ринок: сутність, функції та механізм функціонування. Ринок капіталу: сутність, структура, функції. Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів. Сутність і структура ринку цінних паперів. Види цінних паперів. Грошовий ринок: сутність, функції, суб’єкти, інструменти. Ринок банківських позичок: функції, інститути, інструменти. Види похідних цінних паперів, їх особливості. Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів (деривативів). Фінансові ризики: визначення , класифікація, оцінка, методи зниження. Організатори торгів цінними паперами: фондові біржі, позабіржові торгівельно-інформаційні системи. Професійна діяльність на фондовому ринку: види, функції, особливості. Етапи становлення, розвитку та сучасний стан фінансового ринку України.


^ МОДУЛЬ 4.

ДИСЦИПЛІНА «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництв»


Фінанси суб’єктів підприємництва, їх роль, функції . Особливості фінансування суб’єктів підприємництва в залежності від організаційно-правової форми. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Структура капіталу суб’єктів підприємництва . Вартість капіталу суб’єктів підприємництва . Фінансове інвестування суб’єктів підприємництва. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Позиковий капітал суб’єктів підприємництва, його ознаки та структура. Класифікація форм фінансування суб’єктів підприємницької діяльності. Власні джерела фінансування суб’єктів підприємницької діяльності. Фінансування суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок позикових ресурсів. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва . Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємств. Нарахування дивідендів, порядок, методи та форми виплати. Переваги фінансування суб’єктів господарювання за рахунок внутрішніх джерел. Фінансова діяльність малих підприємств. Фінансова діяльність акціонерних товариств. Грошові надходження суб’єктів підприємництва. Фінансова діяльність фермерських господарств. Фінансова діяльність іноземних суб’єктів підприємництва та підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність промислово - фінансових груп. Фінансова діяльність асоційованих підприємств. Фінансова діяльність холдингових компаній. Фінансова діяльність на етапі реорганізації суб’єктів підприємництва .


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


МОДУЛЬ 1. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» 1. Базілевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси.- К. : Аттика, 2004.

 2. Бюкенен, Джеймс М., Масгрейв, Ричард А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави: Пер. з анг. – К.: дім „КМ Академія”, 2004. - 175 с.

 3. Василик О.Д. «Теорія фінансів». Підручник. - К.: НІОС. - 2005.

 4. Ганевич Є.М., Михайленко С.В. Фінанси. Фінансова система України. Навч. метод посіб. Одеса: Пальміра. 2012. – 454 с.

 5. Ганевич Е. М., Краснощек С.С. «Фінанси». Курс лекцій. – Одеса: Пальміра. – 2006.

 6. Венгер В.В. Фінанси: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 432 с.

 7. Кудряшов В.П. «Фінанси». Навальний посібник. - Херсон: К-88. Олді плюс. - 2006.

 8. Миргородська Л.О. «Фінансові системи зарубіжних країн». Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури 2006.

 9. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

 10. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: Монографія / За заг. Ред.. Ю.Б.Іванова. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 448 с.

 11. Фінанси. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Ганевич Є.М., Михайленко С.В. Одеса, 2004.

 12. Фінанси Курс лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей / Укл. Н.А.Шикіна. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008 р. – 290 с.

 13. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І Юрія, В.М. Федосова. _ К.: Знання, 2008. - 611с.

 14. Фінанси. Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.

 15. Чернявський О.П. Теорія фінансів. Навальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - К.: ДІЯ. - 2007.^ ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.- К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Податковий кодекс України. Прийнятий ВР України 2.12.2010 р. http://zakon1.rada.gov.ua

 3. Земельний кодекс України. Прийнятий ВР України 25.10.2001 р. http://zakon1.rada.gov.ua

 4. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92 - ІV http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Закон вiд 22.12.2011 № 4235-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Закон вiд 08.07.2011 № 3674-VI Про судовий збір http://zakon1.rada.gov.uaЗакон України від 5 лютого 1992 року N 2097-XII Про Єдиний митний тариф http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Закон вiд 04.11.2011 № 4014-VI Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності http://zakon1.rada.gov.ua

 8. Закон вiд 20.09.2011 № 3741-VI Про внесення зміни до розділу XX Податкового кодексу України щодо застосування нульової ставки з податку на додану вартість http://zakon1.rada.gov.ua

 9. Закон "Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування". 8 липня 2010 року N 2464-VI http://zakon1.rada.gov.ua

 10. Білоцерківська Г. Податок на додану вартість Вісник податкової служби України.- 2007. - №13. – С.33-34

 11. Буряковській В.В. і ін. Податки: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998.

 12. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.: ВАТ «Поліграфкнига». – 2004. – 478с.

 13. Ватуля І.Д., Вату ля М.І. Податки, збори, платежі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 14. Гавриленко Н.В. Податкова система: Навчальний посібник / Гавриленко Н. В. – Львів: Новий світ-2000, 2007. -398 с.

 15. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 181 с.

 16. Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 315 с.

 17. Дьякова І.І. Податки та податкова політика України. – К. Наукова думка, 2004. – 112 с. Єпіфанова А. О., Сало. І. В., Дьякова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник – К.: Наукова думка, 2005. – 154 с.

 18. Золотько І.А. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. -204 с.

 19. Іванов Ю. Податкова система: підручник / Юрій Іванов, Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк. – Міністерство освіти і науки України. –К.: Атіка, 2006. – 918 с.

 20. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. – К: ДПА, 2003 р. – 114 с.

 21. Косарчук В.П., Ляхович В.А. Податки України. – К.: ДПА України, 2006. – 118 с.

 22. Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

 23. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с. Лютий І.О. Податкова система: Навчальний посібник. - / Лютий І.О.- К.:цул, 2009.- 456с.

 24. Налогообложение: Теория, проблеми, решения: Монография / под общ. ред. Вишневского В.П. – Донецк: ДонНТУ; Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

 25. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.

 26. Онисько С.М. Податкова система: Підручник. – Львів: Магнолія плюс, 2004

 27. Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: навч.посбник / За ред.. Ю.М. Лисенко. –К.: Знання, 2008. -348 с.

 28. Педь І.В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: навч.посіб/ За ред.. Ю.М. Лисенко. –К.: Знання, 2007. – 348 с.

 29. Пріб К.А., Федько В.І. Податкова система України: термінологія і формування основних положень. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

 30. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навч. Посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 736 с.

 31. Суторіна В. М., Федосов В.М., Андрушенко В.А. Держава, податки, бізнес. – К.: Либідь, 2007. – 117 с.

 32. Тимошенко Ю., Турчинов О. Основні напрямки удосконалення системи оподаткування в Україні. – К.: Либідь, 2005. – 178 с.

 33. Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України. – К.: Алерта, 2004.

 34. Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін. Податкова система в Україні: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 265 с.

 35. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Податкова система України. Посібник. – К: Академія, 2005. – 672 с.


^ МОДУЛЬ 2. ДИСЦИПЛІНА «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»


 1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. -Ст.170.

 2. Закон України від 11.07.1996 № 315/96-ВР «Про Рахункову палату» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/ 96-%D0%B2%D1%80

 3. Наказ Міністерство економіки України Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України (Методика, розд.2) 02.03.2007 N 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738.

 4. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України Навчальний посібник / К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.- 220 c. Електронна онлайн бібліотека. Режим доступу: http://ualib.com.ua/b_122.html.

 5. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення)/О.І. Барановський; Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т. – К., 2004. – 759 с.

 6. Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.

 7. Бюджента система: Навчальний посібник – Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б./ К.: Вид-во Хай-Тек Прес, 2007.

 8. Бюджетна система України: Курс лекцій / Укл. Н.А.Шикіна. – ОДЕУ, 2006. – 197 с.

 9. Єпіфанов, А. О. Бюджет України: монографія : у 2-х кн. Кн. 2 : Виконання бюджету / А. О. Єпіфанов, І. І. Д’яконова, І. В. Сало. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. - 187 с.

 10. Збірник «Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членів Ради Європи». Деві К., Петері Г., Росіхіна В.Ю., В.В. Толкованов. – Київ, «Крамар», 2011, – 240 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/content/docs/BookFinancy_final%2014%20April%202011.pdf

 11. Марченко C.M. Індикатори боргової безпеки України // Фінанси України. - 2003. - № 12. - С. 9-15.

 12. Місцеві бюджети:  Навч.-метод. посібник / Уклад. М.К.Вишневська, В.Ф.Золотарьов, Г.С.Пронькіна. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 336 с.: табл.

 13. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с.

 14. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю.В Бюджетна система. Навчальний посiбник К.: Центр навчальної літератури. 2006. - 240.

 15. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2010. – 488 с.

 16. Теліпко В. Е., Овчаренко А. С., Панасюк С. А. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України/ За заг. ред. Азарова М. Я. К.: Центр учбової літератури, 2011. — 480 с. Режим доступу: http://www.ereading.org.ua/bookreader.php/1002290/ ByudzhetniyKodeks_Ukraini.html

 17. Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. редакція М. О. Азарова]. — К.: Зовнішня торгівля, 2010. — 816 с.

 18. Чала Н.Д. Бюджетна система: навчальний посібник / Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. – Знання, 2010. – 223 с.

 19. Шляхи реформування бюджетної системи України інноваційних засадах : монографія / колектив авторів [заг. редакція Ф. О. Ярошенка]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 544 с. : іл.

 20. Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузьминчук Н. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.^ МОДУЛЬ 3. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА»


 1. Закон України “Про господарські товариства”// Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1991, №49, ст. 682.

 2. Закон України “Про підприємництво”// Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1998, №52, ст. 358.

 3. Закон України “ Про підприємства в Україні” // Державний інформаційний бюлетень, 1993, № 4-5.

 4. Закон України “Про ціни і ціноутворення” № 184/98 – ВР від 05.03.98 (зі змінами та доповненнями) // Уряд кур’єр – 1998. - № 67 – 68

 5. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” №1201 – ХІІ від 18.06.1991р., редакція від 03.06. 1999р.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Дохід” // Професіональна бухгалтерська газета №11 (436), (спецвипуск 44), 7 лютого 2000 р.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”// Професіональна бухгалтерська газета №11 (436), (спецвипуск 44), 7 лютого 2000 р.

 8. Александрова М.М. Страхування: навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002 – 208 с.

 9. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К. Товариство «знання», КОО, 1997. – 216 с.

 10. Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Стархування: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с.

 11. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В Економіка підприємства: Навч посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навч закладів 1-4 рівнів акредетації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001р. –298 с.

 12. Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч посібник. – К.: Київ держ торг- екон ун- т, 2000. – 65 с.

 13. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 720с.

 14. Величко Г.О., Дейніс Л.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник, Одеса: Пальміра, 2006.

 15. Ісмаїлов А.Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю //Фінанси України – 2003. - № 4. – с.68.

 16. Економічний аналіз: Навч посібник / М.А. Болюх, В.З. Буревський, М.І. Горбатюк: за ред акад НАНУ, проф М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 17. Кац И. Антикризисное управление предприятием // Проблемы теории и практики управления. 2003.-№2 с.82-85.

 18. Кміть В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств // Фінанси підприємств. – 2002. - № 7. – с.51.

 19. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512с.: ил.

 20. Крайник О.П., З.В. Клепикова Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – Львів: Державний університет “Львівська політехника” ( Інформаційно – видавничий центр “Інтелект +” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів). Київ: “Дакор”, 2000. – 260 с.

 21. Коробов М. Я. Фінансово-еконмічний аналіз діяльності підприємства. Навч псіб. – К.: Т-в “Знання”, КОО, 2000 – 378с.

 22. Романенков И. Д. Издержки производства в современной экономике. – М.: Диалог – МГУ, 1998. – 168 с.

 23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб и доп. – Мн.:ИП “Экоперспектива”, 1997. – 498 с.

 24. Страхування: Підручник / керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ.2002. – 599.

 25. Управление затратами на предприятии: Учебник /В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.; Под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: “Издательский дом Бизнес – пресса”, 2000. – 277с.: ил.

 26. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., прооф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦЕУЛ, 2002. – 268 с.

 27. Цал – Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. Посібник.- Київ: Цул, 2002. – 656с.

 28. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 144 с.


^ МОДУЛЬ 4. ДИСЦИПЛІНА ФІНАНСОВИЙ РИНОК


 1. Закон України ”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р.

 2. Закон України ”Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р.

 3. Закон України ”Про державне регулювання РЦП в Україні” 1996р.

 4. Закон України ”Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів” від 10.12.1997р.

 5. Закон України ”Про цінні папери і фондовий ринок ” від 23.02.2006 р

 6. Закон України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю”від 19.02.1993 р.

 7. Закон України “Про інститути спільного інвестування” від 15.03.01.

 8. ”Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994р

 9. “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 р.

 10. ”Про страхування зі змінами та доповненнями“ N 2745-III ( 2745-14) от 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50, N 980-IV ( 980-15 ) от 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6, N 1414-IV ( 1414-15 ) от 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.254 )

 11. ”Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 23.09.1994р

 12. “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 р.

 13. ”Про Державну Комісію з цінних паперів” від 14.02.1997р.

 14. ”Про ведення системи обов’язкового рейтингування субєктів і інструментів фондового ринку: рішення ДКЦПФР № 542 від 08.12.2004

 15. ”Про Державну Комісію з цінних паперів” від 14.02.1997р.

 16. Постанова НБУ ”Про лібералізацію валютного ринку” від 19.03.1999р.

 17. Положення: Організаційно оформлені позабіржові ТІС. Затверджено
  ДКЦПФР від 23.12.96

 18. Алёхин В.И. Рынок ценных бумаг. : Введение в фондовые операции.Самара, 1992. – 16 ОС.

 19. Арутюнян С.С., Итыгина Е.В. Международные финансы. Одесса: ОКФ, 1997, р.1.

 20. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: підручник – К.: Знання – Прес. – 2002.-311с.

 21. Белых Л.П. Основы финансового рынка (Уч.пос.). М.: ЮНИТИ , 1999г.

 22. Бычков А.П. Мировой рынок ценных бумаг. М.: Диалог. МГУ,1998г.

 23. Буднік М.М., Л.С. Мартюшева, Н.Д. Сабліна «Фінансовий ринок» навч. посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 332 с.

 24. Буженин А.Н. Рынок ЦБ и производных финансовых инструментов. М.: Дело, 1998г.

 25. Гальчинский А. “Теорія грошей: навчальний посібник”. К.: Основи,2001 – 411 с.

 26. Горбач Л.М., О.Б.Каун. Ринок фінансових послуг. – Київ: Кондор, 2006. – 436 с.

 27. Єм С.М. Фінансовий ринок. Навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури. – 2009. -526 с.

 28. Ершов М.В. Валютно – финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х).-М.: ОАО НПО «Эк-ка», 2000.

 29. Иванов В.М. Финансовый рынок. К.: МАУП 1999г.

 30. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Рынок ценных бумаг. К.: МАУП 1999г.

 31. Корнеєв В.В. Фінансові посередники як інструменти розвитку.- К.:Основа, 2007. – 192 с.

 32. Кублікова Т.Б., В.К. Кубліков «Інвестиції на ринку цінних паперів». Підручник.- Вид-во «Атлант», 2010. – 354 с.

 33. Лютий І.О. “Грошово – кредитна політика в умовах перехідної економіки”. К.: Атіка, 2000.

 34. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. К.:ИКФ Сталкер 1998г.

 35. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: навч. посібник.- К.:Каравела”.2002. – 304 с.

 36. Мозговой О.М. Фондовий ринок (навч. посібник). К.: 1999р.

 37. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. К.: Віра-Р, 1998р.

 38. Мендрул О.Г. Павленко І.А.Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,2000.

 39. Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: 1997г.

 40. Мишкін Фр.С. Економіка грошей, банківської справи та фінансових ринків. К.:Основи (пер.с англ.) 1998р.

 41. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты. М.: Экзамен, 2000г.

 42. Найман Эр.Л. Трейдер- инвестор. К.: Віра-Р 2000р.

 43. Науменкова С.В. та інші. Фінансовий ринок та інвестиції. К.: Віра-Р.2001р.

 44. Пикунов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. М.:ИСБМ, 1998г.

 45. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. -Русинов В.Н. Финансовый рынок. Москва: 2000г.- 196 с.

 46. Тьюлз Т.М. и др. Фондовый рынок. М.: ИНФРА-М, 1997Г.

 47. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч.посібник. – Київ, 2005 -384 с.

 48. Упипець В.П., Хозаківське, О.І. Костюкевич, О.А. Летамбор Ринок фінансових послуг: Теорія і практика. Навч. посібник. – Київ, Центр учб. літ-ри – 2009.-391 с.

 49. Фінансовий ринок. В.В. Васильєва, О.Р. Васильченко, К.: «Центр учбової літератури», 2008. -336 с

 50. Шелудько Фінансовий ринок: навч.посібник

 51. Ющенко. В А., Міщенко В.І. Валютне регулювання (навч. посібник). К.: Знання 1999р.

 52. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. К.: Освіта,1998р.

 53. Юрчишин В.В. Валютні кризи – К.: УАДУ – 2000.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи