Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту icon

Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту
Скачати 56.55 Kb.
НазваКонцепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту
Дата09.06.2012
Розмір56.55 Kb.
ТипКонцепція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6.030507 “Маркетинг”

( шифр, назва напряму підготовки )


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

доцент Яшкіна Оксана Іванівна


Одеса 2012
Програма

 1. Маркетинг

 1. Сутність маркетингу, його визначення.

 2. Основні поняття маркетингу.

 3. Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту.

 4. Еволюція концепції маркетингу. Концепція соціально-етичного маркетингу.

 5. Види маркетингу.

 6. Комплекс засобів маркетингу. Поняття “маркетингова суміш”.

 7. Характеристика маркетингового середовища.

 8. Основні напрямки та методи дослідження ринку.

 9. Маркетингова інформаційна система: суть, структура і призначення.

 10. Сутність та методика проведення маркетингових досліджень.

 11. Процес сегментації ринку.

 12. Маркетингова характеристика товару.

 13. Життєвий цикл продукції, його концепція і використання.

 14. Основні задачі і можливі стратегії підприємства на різних етапах життєвого циклу товарів.

 15. Суть маркетингової цінової політики. Стратегія ціноутворення.

 16. Види цін на товари та послуги.

 17. Основні етапи і методи ціноутворення.

 18. Показники, які характеризують канал розподілу.

 19. Канали збуту продукції: суть, види , функції, суб'єкти.

 20. Оптова та роздрібна торгівля, її функції та призначення.

 21. Класифікація та основні види посередників в каналах розподілення продукції.

 22. Суть маркетингової політики просування.

 23. Комплекс маркетингових комунікації. Поняття “promotion-mix”.

 24. Реклама: суть, класифікація, засоби.

 25. Стимулювання збуту: суть, засоби, програма.

 26. Модель рекламного процесу.

 27. Характеристика засобів реклами.

 28. Планування рекламної діяльності підприємства.


Приклад екзаменаційного білета

Одеський державний економічний університет

Вступний іспит в бакалаврат зі спеціальності «Маркетинг»


Екзаменаційний білет №

1.Тести (максимальна сума балів – 20)

а) Що є економічним критерієм ефективності маркетингу?

б) Вкажіть невірний вираз.

в) За першим від-ділом фірми за-кріплено 400 най-менувань виробів, за другим - 300, за третім - 200. Якою є насиченність його товарного асор-тименту?

г) Який посередник виконує свої функ-ції від імені, за дорученням та за рахунок фірми-виробника?

д) Який фактор маркетингового се-редовища має най-більший вплив на формування іміджу підприємства?


 1. Задоволення нужди.

 2. Задоволення потреби.

 3. Обмін.

 4. Акт купівлі-продажу.

 5. Оприходування готової продукції на складі виробника.

 1. Концентрова-ний маркетинг можливий при цільовому мар-кетингу.

 2. При масовому маркетингу від-сутні признаки та критерії сег-ментування.

 3. Признак сег-ментування до-зволяє вибрати цільовий сег-мент ринку.

 4. Місткість ринку не є признаком сегментування

 5. Вік покупців не є критерієм сег-ментування.

 1. 3.

 2. 900.

 3. 400, 300, 200.

 4. 6.

 5. 9.
 1. Комісіонер.

 2. Брокер.

 3. Ділер.

 4. Дистріб’ютор.

 5. Усі варіанти.
 1. Екологічний.

 2. Демографічний.

 3. Політико-правовий.

 4. Споживачі.

 5. Контактні аудиторії.
4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

2.Теоретична частина (максимальна сума балів – 40)

Розкрити питання: Причини виникнення маркетингу (15 балів). Основні визначення в маркетингу (20 балів). Концепція орієнтації на споживача (5 балів).

3.^ Практична частина

За даними таблиці розрахуйте рентабельність комунікативної кампанії.

(максимальна сума балів – 40)

Показники

Значення показника

Середньорічний обсяг продажів до проведення комунікативної кампанії, грн.

120000

Середньоквартальний обсяг продажів після проведення комунікативної кампанії, грн..

16000

Кількість днів спостереження за зміною середньодобового обсягу продажів після проведення комунікативної кампанії

90

Матеріальні витрати при виробництві рекламованої продукції, грн.

12

Оплата праці робітників при виробництві рекламованої продукції, грн.

6

Амортизаційні відрахування, грн..

2

Транспортні витрати при виробництві рекламованої продукції, грн.

4

Ціна рекламованої продукції, грн..

29

Витрати на комунікативу кампанію, грн.

3000

^ Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за трьома складовими:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально 20 балів (5 тестових питань в кожному одна правильна відповідь, кожний тест оцінюється в 4 бали);

 2. за відповіддю на теоретичне питання вступник отримує максимально 40 балів.

 3. за результатами розв’язування практичного завдання максимально отримує 40 балів.

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

- максимальна кількість балів, отримується за цілком правильно виконане завдання, з наведенням правильних формул та розрахунків, відповідними поясненнями та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, з аргументованими та оформленими належним чином висновками;

- у випадку, коли відсутні необхідні пояснення, але розрахунки та формули правильні, пункт оцінюється в 30 балів;

- у випадку, коли завдання містить арифметичні помилки, але алгоритм розв’язання правильний, пункт оцінюється в 20 балів;

- якщо при розв’язанні пункту припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні , то він оцінюється менше ніж в 20 балів.


Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі.


Література

 1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.

 3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 327 с.

 4. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

 5. Маркетинг: Підручник з грифом МОН України – 4-те вид.– К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2009.

 6. Маркетинг: Підручник/ А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Вовчак та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН Украйни А.Ф. Павленка; Кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова. – К.: КНЕУ, 2008. –600 с.

 7. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – друге, доп. і випр. вид. – КНЕУ, 2001. – 106 с.

Схожі:

Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міжнародна інформація»
Модерністські концепції аналізу зовнішньої політики. Концепція Ч. Маккеланда. Концепція Дж. Розенау. Модерністські концепції зовнішньої...
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconПрограма фахового вступного випробування «Маркетинг»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Концепція управління маркетингом. Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингового...
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconКонцепція ціноутворення в системі маркетингу
Короткий історичний нарис розвитку маркетингу, проблеми та тенденції сучасного маркетингу
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconПсихологія особистості
«індивід», «особистість», «індивідуальність». Структура особистості. я-концепція, її складові, формування та вплив на поведінку особистості....
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconГ в Доннту під егідою Міжуніверситетської агенції франкофонії (auf) проведений міжнародний семінар Концепція
Концепція, розробка І використання курсу онлайн”. Координатори проекту: від auf – Liliana Luposor (Antenne de l’auf, Université d'État...
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconА. Ф. Б о нд аренк о
Досліджуються основні тенденції впровадження маркетингової політики банку та концепція управління елементами комплексу маркетингу...
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту iconРозвиток системи банківського маркетингу за умови реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду
...
Концепція маркетингу та її відмінності від концепції збуту icon1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Необхідно сформувати свідомого спеціаліста-менеджера вищого рівня з властивими йому рисами: раціональність поведінки, сильні мотиви...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи