Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Скачати 84.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Дата09.06.2012
Розмір84.11 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6. 140103 «Туризм»


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., доцент

________________ Галасюк С.С.


Одеса 2012


1. Найменування тем та їх зміст


Тема 1. Сутність туризму та його основні функції.

Характеристика та зміст Хартії туризму, Кодексу туриста, Закону України «Про туризм». Види туризму від національності туристів. Функції туризму.


Тема 2. Історичний розвиток туризму.

Історичні умови зародження туризму у древньому Єгипті, Греції, Римської імперії. Організація перших масових туристичних подорожувань. Динаміка туристичних подорожей. Виникнення та розвиток нових форм туризму.


Тема 3. Умови та фактори розвитку туризму.

Роль наявності вільного часу, грошових доходів, рівня освіти та культури людей для розвитку туризму. Характеристика природно-географічних, культурно-історичних, соціально-економічних, демографічних та політичних факторів.


Тема 4. Види та форми туризму

Класифікація подорожей. Зміст понять: «вид туризму», «форма туризму». Характеристика окремих видів туризму. Форми туризму.


Тема 5. Індустрія туризму як міжгалузева система

Поняття індустрії туризму. Основні підсистеми індустрії туризму: організаційна, функціональна та господарська. Значення розподілу туристичних підприємств. Складові туристичної сфери. Самодіяльні туристські організації: їх функції і принципи функціонування.


Тема 6. Туристична політика.

Туристична політика, основні фактори, що формують її зміст та особливості. Цілі державної і регіональної політики. Характеристика економічних, соціальних, правових та технічних засобів туристичної політики.

Туристична політика України, окремих держав та регіонів світу.


Тема 7. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні та за її межами.

Система організації національних органів туризму в окремих країнах.

Етапи розвитку туризму в Україні. Характеристика функцій центральних та місцевих органів сфери туризму в Україні. Державне регулювання туристичної діяльності.


Тема 8. Ліцензування, стандартизація та сертифікація туристичних послуг.

Сутність ліцензування, вимоги, що пред’являються до суб’єктів ліцензування, порядок одержання ліцензії.

Визначення стандартизації, види стандартів. Перелік туристичних послуг, що підлягають сертифікації, процедура сертифікаційної перевірки.


Тема 9. Міжнародне співробітництво в сфері туризму

Роль Всесвітньої туристської організації в розвитку міжнародного туризму. Форми регіонального та субрегіонального співробітництва. Діяльність міжнародних, міжурядових та неурядових організацій з туризму.


Тема 10. Соціально-економічна сутність туристських ресурсів України в період розвитку ринкової економіки.

Сутність, місце та значення туристських ресурсів України в сучасному періоді розвитку держави. Методологічні підходи до вивчення туристських ресурсів. Групування та класифікація туристських ресурсів України та її регіонів.


Тема 11. Географічні напрями формування туристських ресурсів України.

Загальні відомості про державу та її регіони. Історико-економічні аспекти формування території України. Характеристика рельєфу регіонів України як основи туристських ресурсів.


Тема 12. Характеристика природнокліматичних туристських

ресурсів України.

Основні природні ресурси регіонів держави та їх вплив на розвиток туризму. Характеристика кліматичних ресурсів. Характеристика бальнеологічних ресурсів Характеристика водних туристичних ресурсів території України. Характеристика лісових туристичних ресурсів території України. Природно-заповідний фонд України як складова туристських ресурсів.


Тема 13. Комплексна оцінка туристських ресурсів України.

Сутність та види оцінювання туристичних ресурсів. Особливості психолого-естетичної оцінки туристичних ресурсів. Особливості технологічної оцінки туристичних ресурсів. Економічна оцінка туристичних ресурсів.


Тема 14. Класифікація туристських ресурсів території України.

Сутність туристсько-рекреаційного районування. Західний туристсько-рекреаційний регіон. Характеристика південного туристсько-рекреаційного регіону. Туристські ресурси Кримського півострова, їх місце в розвитку.


^ 2. Зміст екзаменаційного завдання та його оцінювання


Екзаменаційне завдання, що пропонується абітурієнту, складається з трьох частин: тести, теоретичні питання, ситуаційна задача. Максимальна сума балів за правильні відповіді на тести складає 25 балів (5 балів за кожне тестове питання), за два теоретичних питання можна отримати максимум 50 балів, за правильне розв'язання ситуаційної задачі – максимум 25 балів.

Отже, максимальна оцінка знань вступників з фахового вступного письмового випробування складає 100 балів.


^ 3. Зразок екзаменаційного білета


1. Тести (максимальна сума балів - 25)


Питання 1. Суб’єкт туристичної діяльності має ліцензію на здійснення туристичних послуг і надає клієнтам готельні послуги. Чи необхідно в такому разі здійснити їх сертифікацію?

 1. Так.

 2. Ні.Питання 2. Яка відповідальність встановлена у разі здійснення туристичної

діяльності без ліцензії?

 1. Припинення діяльності до отримання ліцензії.

 2. Штраф у розмірі 100 мінімальних плат.

 3. Припинення всіх операцій на банківських рахунках.

 4. Діють всі перелічені заходи.Питання 3. Яке визначення туризму дає Закон України про туризм?

 1. Туризм - всі види пересування населення, не пов’язані із зміною місця проживання і роботи.

 2. Туризм - це сфера людської діяльності, пов’язана з поїздками та мандрівками людей, що виконує функції політичного, економічного та культурного характеру.

 3. Туризм - тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю.Питання 4. До якої групи засобів туристичної політики слід віднести заходи по

формуванню у населення туристичної культури?

 1. Економічні.

 2. Правові.

 3. Соціальні.

 4. Технічні.Питання 5. Який з перелічених показників є найбільш важливим для туристичного підприємства в умовах

ринкової економіки?

 1. Обсяг обслуговування туристів.

 2. Кількість орендованих місць для туристів.

 3. Доходи від обслуговування туристів.

 4. Прибуток.2. Теоретична частина.

Розкрити питання:

а). Туристична індустрія як міжгалузева система: її склад і особливості функціонування (максимум 25 балів)

б). Умови і правила здійснення туристичної діяльності в Україні. (максимум 25 балів)


3. Практична частина.

Ситуаційна задача: До якого виду та форми туризму можна віднести такі поїздки:

 • група німецьких археологів відвідала Україну з метою знайомства з Карпатським регіоном;

 • старшокласники під час канікул вирушили у подорож по Дніпру;

 • лікар летить на дводенний семінар до Польщі;

 • велосипедисти вирішили у вихідні здійснити подорож до сусідньої області.

(максимальна сума балів - 25)


^ 4. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань

із вступниками за напрямком підготовки «Туризм»


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує максимально

25 балів (5 балів х 5 тестів);

 1. за результатами висвітлення теоретичних питань абітурієнт отримує

50 балів (25 балів за 2 питання);

 1. за результатами розв'язання ситуаційного завдання максимально отримує 25 балів (25 балів х 1 завдання);

Кожне питання і завдання оцінюються за такими критеріями:

25 балів – питання або завдання розкрито вірно з відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів – завдання або питання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні пояснення;

16-20 балів – завдання або питання виконано не менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

11-15 балів – завдання або питання виконано менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – завдання або питання вирішені цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” - Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №13, с. 434-452.

 2. Александрова А.Ю. Международный туризм.- М.: Аспект - Пресс, 2001. - 467 с.

 3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. - 395с.

 4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 6-е.-СПб.: ”Издательский дом Герда”, 2004. - 320 с.

 5. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник.-Одеса: Чорномор’я, 1997 - 160с.

 6. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие.- М.: Нолидж-1996 – 312 с.

 7. Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: книги –XXI, 2003 – 300 с.

 8. Котлер Ф. И др. Маркетинг: гостеприимство, туризм. – СПб.: ЮНИТИ, 1998 – 796 с.

 9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) –К.: „Альтерпрес”, 2002 – 436 с.

 10. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2002 – 320 с.

 11. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.: «Ось - 89», 1998 – 160 с.

 12. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2001 – 400 с.

 13. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Під заг. ред. В.К. Федорченка, Київ, ун-т туризму, економіки і права – К.: Юрінком Інтер, 2002 – 640 с.

 14. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. Навч. посібник – К.: Дніпро, 2000 -160 с.

 15. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник /Передм. В.А. Смолія – К.: Вища школа, 2002 – 195 с.

 16. Школа І.М. та інш. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник – Чернівці, 2003 – 596 с.

 17. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебн. пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2002 – 240 с.„Ухвалено”

на засіданні кафедри

економіки та управління туризмом

Протокол № 5 від 30 січня 2012 р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Вступ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283180
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283133
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
move to 0-9283223
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Одеський державний економічний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи