Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 81.08 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата09.06.2012
Розмір81.08 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування за напрямом підготовки

6.030506 «Прикладна статистика»

( шифр, назва напряму підготовки )


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., професор, зав. кафедри,

Підгорний Анатолій Захарович


Одеса, 2012

З М І С Т


стор.


ВСТУП.........................................................................................................................3


ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ...........................................................................................3


СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА........................................................5


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ...............6


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..........................................................................7


^ ВСТУП


Мета іспиту – формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування інноваційних знань, функцій та вмінь, якими повинен володіти бакалавр за напрямом підготовки 6.030506 “Прикладна статистика” галузь знань 0305 “Економіка підприємництва”.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати рівень молодшого спеціаліста та здібності до оволодіння знанням, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук.

^ Характеристика змісту програми. Програма іспиту має синтетичний характер й інтегрує знання відповідно до напрямків професійної діяльності бакалавра за напрямом підготовки “Прикладна статистика” для виконання аналітичних, планових, організаційних, контрольних, навчально-методичних та науково-дослідних функцій.


^ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ


1. Основні теоретичні принципи і складові методології статистики, її взаємозв’язок з дисциплінами, які розкривають якісний зміст економічних процесів. Механізм формування статистичних закономірностей.

2. Сутність та етапи прикладного статистичного аналізу, спрямованого на пізнання суті явищ, виявлення закономірностей їх функціонування і розвитку та практичне використання результатів у системі ефективного управління.

3. Програмно-методологічні та організаційні засади статистичного спостереження згідно з потребами різних рівнів управління економікою.

4. Сутність, джерела та організаційні форми статистичного спостереження: статистична звітність та її особливості для спостереження за масовими явищами в економічній діяльності, соціальній сфері та демографії. Спеціально організовані спостереження в економічній, соціальній та демографічній статистиці (переписи, вибіркові обстеження, моніторинг). План статистичного спостереження.

5. Сутність та теоретичні засади побудови системи статистичних показників соціального та економічного розвитку.

6. Принципи формування системи показників у розподілі за видами і джерелами інформації. Побудови системи показників відповідно до потреб державного управління та інших секторів економіки.

7. Комплексне використання абсолютних, відносних та середніх величин в якісному та кількісному аналізі соціально-економічних процесів.

8. Основні питання методології статистичних групувань. Структурні, типологічні, аналітичні групування в економічній та соціальній статистиці.

9. Статистичні таблиці і графіки як методи віддзеркалення стану, структури, тенденцій розвитку соціально-економічних і демографічних явищ.

10. Ряди розподілу як інформаційна база аналізу закономірностей розподілу в економічній та соціальній статистиці.

11. Варіація як властивість масових процесів. Методологія вимірювання варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія та середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

12. Метод аналітичних групувань в економічному аналізі, правило розкладання дисперсій.

13. Використання регресійних моделей в аналізі результатів економічної діяльності, у соціальній та економічній статистиці.

14. Поняття рядів динаміки, їх елементи. Види рядів динаміки, правила їх побудови. Ланцюгові та базисні показники аналізу динаміки. Середні показники аналізу рядів динаміки. Особливості розрахунку середніх рівнів в інтервальних та моментних рядах динаміки.

15. Сутність індексного методу аналізу соціально-економічних явищ. Напрями застосування індексного аналізу в соціально-економічних дослідженнях.

16. Види індексів та правила їх побудови. Агрегатна та середня форма загальних (зведених) індексів.

17. Визначення впливу факторів на зміну результативного показника.

18. Індексний метод аналізу динаміки середнього рівня якісного показника: система індексів змінного складу, постійного (фіксованого) складу та структурних зрушень.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 1. Теоретична частина

1. Середні величини

1.1. Види середніх величин: середня арифметична та середня гармонічна (проста та зважена)

1.2. Обґрунтування вибору виду середньої величини

2. Загальне поняття про індекси, індекси індивідуальні та зведені

2.1. Побудова індивідуальних індексів динаміки

2.2. Побудова загальних (зведених) індексів якісних та об’ємних показників у агрегатній формі


 1. Практична частинаЗавдання 1


За наведеними даними для 2009 року обчислити:

1) відносні величини структури і координації;

2) відносні величину динаміки чисельності населення.

Зробити висновки.

Рік


Чисельність населення регіону на початок року, млн. чол.

усього

у тому числі

міське

сільське

2008

14,6

9,5

5,1

2009

15,2

10,0

5,2Завдання 2


Випуск продукції підприємства в фактичних цінах становив:


Рік

Випуск продукції, млн. грн.

2003

214

2004

224

2005

248

2006

227

2007

232

2008

236

2009

234

Визначити:

1) абсолютний приріст, темп зростання та темп приросту випуску продукції

за 2004-2009 рр.;

2) середньорічний темп зростання та темп приросту випуску продукції за

2006-2009 рр.

Зробити висновки.
Завдання 3

Розподіл зареєстрованих безробітних за тривалістю безробіття характеризується наступними даними:

Тривалість безробіття, міс.

до 6

6-12

12-18

18-24

понад 24

Разом

Кількість осіб, у % до загальної кількості

18,5

32,5

16,0

21,0

12,0

100,0

Визначити:

1) середню тривалість безробіття та моду;

2) середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

Зробити висновки.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

1) за результатами теоретичної частини вступник отримує максимально 40 балів (20 балів х 2 теоретичних питання);

2) за результатами розв'язання практичного завдання максимально отримує 60 балів (20 балів х 3 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

20 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

16-19 балів – завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні відповідні пояснення;

11-15 балів – завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв'язання вірний;

6-10 балів – завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-5 балів – задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів – задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно.

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Кальян З.О. Економічна статистика: Практикум. – К.: Тов. “УВПК”ЕксОб”, 2002. – 232 с.

 2. Кравець О.С. Статистика: Навчальний посібник. – Одеса: Пальмира, 2008. – 266 с.

 3. Мармоза А.Т. Теорія статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 286с.

 4. Моторин Р.М., Моторина І.М. Система національних рахунків: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.

 5. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. А.М.Гольдберга, В.С. Козлова.- М.: Финансы и статистика, 1985. – 385 с.

 6. Парфенцева Н.А. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження, використання. – К.: Основи, 2000. – 293 с.

 7. Підгорний А.З. Теорія статистика. Навчальний посібник. – ОДЕУ, 2001. – 140 с.

 8. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 9. 4. Статистика: Учеб. пособие / Под ред. М.Р. Ефимовой – Москва. ИНФРА-М. – 2000. – 397 с.

 10. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: навчальний посібник. –К.: Вікар, 2003. – 512 с.

 11. 6. Чекотовський Е.В. Графіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакета EXCEL 5.0.: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. -175 с.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи