Бібліографічний покажчик icon

Бібліографічний покажчик
Скачати 356.58 Kb.
НазваБібліографічний покажчик
Сторінка2/3
Дата10.06.2012
Розмір356.58 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

Валютні ризики


148. Голуб Г. Г. Чинники валютних ризиків на макроекономічному рівні / Г. Г. Голуб, Ю. В. Сенейко // Соц.- екон. дослІдження в перехід. період. Фін.-екон. системи: трансформація та євроінтеграція. – 2007. – Вип. 1. – С. 51 – 55.

149. Грищенко А. І. Можливості використання методологіі Value-at-Risk для оцінки валютних ризиків в українських умовах курсоутворення / А. І. Грищенко // Акт. проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 73 – 80.

150. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Донець. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 311 с.

151. Кабанова Т. С. Теория экономического риска / Т. С. Кабанова; Хар.нац. экон. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. –

207 с.

152. Классификация современных экономических рисков / Н. Я. Кривицкая, Л. Н. Скачек, А. В. Титов, В. А. Хорошко // Захист інформації. – 2006. – № 2. – С. 82 – 87.

153. Колодизев О. Н. Разработка модифицированного метода прогнозирования валютного риска с обеспечением заданной эффективности / О. Н .Колодизев // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – С. 172 – 177.

154. Леонтьєва Ю. Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Економічні ризики”: для студ. заоч. форми навч.напр. підг. „Економіка та підприємництво” / Ю. Ю. Леонтьєва, К. О. Кожокіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 28 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6070/

155. Лук’янова В. В. Економічний ризик : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. – К.: Академвидав, 2007. – 462 с.

156. Мащенко О. М. Прогнозування конкурентоспроможності й економічного ризику реалізації інвестиційного проекту / О. М. Мащенко, О. І. Федякін, О. М. Савоснік // Формування ринк. відносин в Україні. – 2007. – Вип. 2. – С. 44 – 49.

157. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу „Економічний ризик” / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. Т. І. Світлична. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 44 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1462/

158. Пузирьова П. В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підприємств України / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. – С. 131 – 134.

159. Сало І. В. Управління валютним ризиком на основі застосування трансферного ціноутворення / І. В. Сало // Проблеми, перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип.25. – С. 324 – 330.

160. Сегура Е. Економічні ризики / Е. Сегура, О. Устименко, С. Кас’яненко // Національна безпека і оборона. – 2006. – № 12. – С. 39 –40.

161. Скопинцев Ю. В. Экономический риск и методы его измерения: учеб. пособие / Ю. В. Скопинцев, Н. С. Шаповал; Нац. авиац. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. обучения. – К.: ЦУЛ, 2006. – 107с.: ил.

162. Скрипник А. В. Економічний ризик та ризик в оподаткуванні: навч. посібник / А. В. Скрипник; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2007. – 111 с.

163. Федоров Е. Г. Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах / Е. Г. Федоров, Б. В. Шамша // Нові технології. – 2007. – № 1 – 2. – С. 138 –144.

164. Шатковська-Шморгай В. Б. Принципи формування та місце моніторингу в стратегії управління валютним ризиком в банках / В. Б. Шатковська-Шморгай // Економіка і регіон. – 2008. – № 4. – С.119 – 123.


Кредитні ризики


165. Абралава Н. А. Депозитный риск в банковской деятельности / Н. А. Абралава // Соціально- економічні дослідження в перехідний період. – 2005. – Вып. 6(LVI). – С. 443 – 448.

166. Андрєєва Г. І. Використання кредитних деривативів як інструментів перерозподілу (мінімізації) кредитних ризиків / Г. І. Андрєєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – С. 16 – 24.

167. Андрєєва Г. І. Класифікація джерел регулювання та покриття ринкових ризиків комерційного банку / Г. І. Андрєєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Т. 20. – С. 289 – 296.

168. Андрєєва Г. І. Статистичні підходи до оцінки вартості кредитного ризику за кредитними деривативами / Г. І Андрєєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 86 – 93.

169. Банківські ризики: теорія та практика управління : монографія / О. О. Чуб та ін.; Держ. вищ. навч. закл. „Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2008. – 450 с.

170. Берегова Г. И. Методы анализа кредитного риска и построение модели оценки кредитоспособности заемщика / Г. И. Берегова, Л. М. Лабецкая // Регіональна економіка. – 2005. – № 4. – С.113 – 123.

171. Бидюк П. И. Классификации и методы математического описания банковских рисков / П .И. Бидюк, А. В. Бесараб, А. С. Гасанов // Проблемы управления и информатики. – 2009. – № 1. – С. 92 – 106.

172. Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком / О. Васюренко, В. Подчесова // Банківська справа. – 2008. – № 1. – С. 28 – 34.

173. Волик Н. Г. Сек’юритизація активів як метод зниження кредитного ризику / Н. Г. Волик, Л. П. Капран // Держава та регіони. – 2006. – № 6. – С. 80 – 82. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

174. Волонин И. Объединение бюджетного подхода и подхода риск-менеджмента к анализу денежных потоков банка / И. Волонин // Финансовые риски. – 2007. – С. 47 –48.

175. Волохова Л. Ф. Статистичне забезпечення аналізу системи ризиків у банківській сфері / Л. Ф. Волохова, О. Ф. Євсєєнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 5. – С. 109 – 112.

176. Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку / І. Волошин // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 8. – С. 26 – 29.

177. Воробйова О. І. Кредитні ризики банків України в умовах фінансово-економічної кризи / О. І. Воробйова // Экономика и управление. – 2009. – № 2/3. – С. 104 – 112.

178. Гаврилюк С. Ризик, види ризиків та особливості банківських ризиків / С. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 12. – С. 6 – 8.

179. Гевель В. В. Особливості формування банківських ризиків на ринку регіональних активів в Україні / В. В. Гевель // Економіка і держава. – 2007. – № 9. – С. 12.

180. Годлевські К. Дж. Емпірічне дослідження процесу прийняття ризикованих рішень банками на ринках, що формуються, в межах теорії перспективи / К. Дж. Годлевські; пер. с англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т.2, № 2. – С. 33 – 41.

181. Гордіца Т. М. Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи / Т. М. Гордіца // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 147 – 155.

182. Грищенко А. Моделювання швидкого зростання банку із симуляцією процентного ризику методом Монте-Карло / А. Грищенко, І. Волошин // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 1. – С. 32 – 35.

183. Дзедзик І. П. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи: [фінанси і банківська справа] / І. П. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 109 – 114.

184. Дмитров С. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму //

С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 54 – 59.

185. Дугін І. М. Концептуальні основи управління портфельними кредитними ризиками банків під час роботи з роздрібними позичальниками / І. М. Дугін // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2006. – Т. 16. – С. 135 – 143.

186. Д’яконова І. І. Удосконалення банківських операцій попередження ризиків як умови зміцнення банківської системи України: монографія / І. І. Д’яконова. – Суми: Унів. кн., 2007. – 95 с.

187. Жукова Н. К. Методи вимірювання кредитних ризиків у діяльності комерційних банків в Україні / Н. К. Жукова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 5. – С. 30 – 34.

188. Карчева Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків / Г. Карчева // Вісник Національного банку УкраЇни. – 2007. – № 7. – С. 31 – 34.

189. Кишакевич Б. Ю. Побудова системи ефективного ризик-менеджменту банку в сучасних умовах / Б. Ю. Кишакевич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2007. – Вип. 2. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур. – С. 377 – 383.

190. Кишакевич Б. Ю. Проблемні аспекти використання кредитних деривативів як інструменту управління кредитним ризиком / Б. Ю. Кишакевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2008. – Вип. 1: Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція. – С. 355 – 361.

191. Ковалев А. П. Кредитный риск-менеджмент: монография / А. П. Ковалев. – К.: Сузір’я, 2007. – 404 с.

192. Ковальов О. П. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики і підходи до їх класифікації / О. П. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 63 – 70.

193. Ковальов О .П. Кредитні ризики в системі банківських ризиків / О. П. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 78 – 82.

194. Ковальов О. П. Методологія управління кредитними ризиками / О. П. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 3. – С. 31 – 36.

195. Ковальов О. П. Ризики банківської системи України в умовах приєднання до світової організації торгівлі і дотримання вимог угоди Базель-2 / О. П. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 28 – 36.

196. Ковальов О. П. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні / О. П. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С. 11 – 19.

197. Ковальов О. П. Стратегічне управління кредитними ризиками / О. П. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 21 – 31.

198. Корецька С. О. Можливості використання в Україні світового досвіду управління кредитними ризиками / С. О. Корецька, М. А. Нагорна // Держава та економіка. – 2007. – № 3. – С. 115 – 118. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

199. Кредитування та ризики: навч. посіб. / М. П. Денисенко, В. М. Домрачев, В. Г. Кабанов та ін.; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К.: Професіонал, 2008. – 479 с.

200. Криклій А. О. Управління кредитним ризиком банку: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Масляк. – Суми: ДВНЗ „УАБС НБУ”, 2008. – 86 с.

201. Крилова В. Розрахунок капіталу банку під процентний ризик торгового портфеля / В. Крилова, В. Сатинський, О. Приходько // Банківська справа. – 2009. – № 3. – С. 73 – 80.

202. Кулинич И. Н. Подходы к оценке страхового риска в деятельности коммерческого банка / И. Н. Кулинич // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 2. – С. 22 – 27.

203. Малик Р. Кредитна альтернатива: про страхування кредитних ризиків / Р. Малик // Урядовий кур’єр. – 2009. – 17 листопада. – С. 7.

204. Марченко А. Ю. Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні / А. Ю. Марченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Т. 20. – С. 234 – 243.

205. Мищенко В. А. Неопределенность и риски функционирования банковских систем / В. А. Мищенко, Ю. И. Лернер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Т. 19. – С. 57 – 65.

206. Мілай А. О. Кредитний ризик та його хеджування за допомогою деривативів / А. О. Мілай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 2. – С. 95 – 100.

207. Міщенко В. Проблеми функціонування механізму передачі кредитного ризику / В. Міщенко, О. Кандиба // Банківська справа. – 2009. – № 2. – С. 13 – 32.

208. Набок Р. М. Банки та рейтингові агентства. Місце ризиків у схемі рейтингування банків України / Р. М. Набок, О. М. Набок // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2006. – Т. 16. – С. 165 – 173.

209. Набок Р. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського нагляду / Р. Набок, О. Приходько // Вісник національного банку України. – 2008. – № 12. – С. 16 – 23.

210. Нацюк І. М. Методи управління ризиком на кредитному ринку / І. М. Нацюк, Є. В. Кузьмінов // Держава та регіони. – 2007. – № 1. – С. 241 – 244. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

211. Некипелов А. Риски денежно-кредитной политики и современные финансовые кризисы / А. Некипелов // Экономика Украины. – 2009. – № 2. – С. 24.

212. Нідзельська І. А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І. А. Нідзельська // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 102 – 108.

213. Партин Г. О. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків: монографія / Г. О. Партин, Л. Я. Слобода; за ред. Г. С. Смовженко; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Львів. ін-т банківської справи. – К.: УБС НБУ, 2007. – 254 с.

214. Перехрест Л. М. Вплив ризиків та загроз на фінансову безпеку банків / Л. М. Перехрест // Соц.-екон. проблеми сучасного періоду України. – 2008. – Вип. 1: Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція. – С. 271 – 279.

215. Пернарівський О. В. Аналіз та оцінка відсоткового ризику в банківській діяльності / О. В. Пернарівський // Соц.-екон. проблеми сучасного періоду України. – 2008. – Вип. 1: Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція. – С. 526 – 532.

216. Пернарівський О. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку / О. Пернарівський // Вісн. нац. банку України. – 2006. – № 10. – С. 26 – 29.

217. Пернарівський О. Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування / О. Пернарівський, Н. Венерова // Вісник національного банку України. – 2008. – № 5. – С. 40 – 43.

218. Петровська Н. В. Методи підвищення ефективності антикризового управління кредитними ризиками банків: матеріали IV міжнар. наук. - практ. конф. „Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків”, 15 – 16 жовтня 2009 р. / Н. В. Петровська // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 53 – 56.

219. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління кредитним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти / С. Прасолова // Вісник нац. банку України. – 2007. – № 9. – С. 36 – 39.

220. Примостка Л. Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі / Л. Примостка, О. Лисенко // Вісник національного банку України. – 2008. – № 5. – С. 34 – 38.

221. Сєрік Ю. В. Вдосконалення методів управління кредитним ризиком / Ю. В. Сєрік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 12. – С. 11 – 14.

222. Скічко О. І. Удосконалення банківської діяльності та пом’якшення ризиків у форматі регіональних кластерів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.10.01 – розміщення продуктових сил і регіональна економіка / О.І. Скічко; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2008. – 20 с.

223. Склєповий Є. Інструменти запобігання фінансовими ризиками при здійсненні факторингових операцій комерційними банками / Є. Склєповий // Банківська справа. – 2005. – № 3. – С. 70 – 75.

224. Слобода Л. Я. Исследование факторов кредитных рисков банков / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 125 – 135.

225. Слобода Л. Я. Классификация и характеристика факторов кредитных рисков банковских учреждений / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 185 – 194.

226. Слобода Л. Я. Особливості внутрішнього аудиту національного банку України на основі оцінки ризиків / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2008. – № 3. – С. 96 – 103.

227. Слобода Л. Я. Роль и функции кредитных рисков в банковской деятельности / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 128 – 137.

228. Слобода Л. Я. Стратегія і тактика внутрішньобанківського регулювання кредитних ризиків / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 185 – 190.

229. Смовженко Т. Ризик залежного розвитку банківської системи України та шляхи його мінімізації / Т. Смовженко. О. Другов, І. Сениш // Банківська справа. – 2006. – № 5-6. – С. 36 – 43.

230. Страхарчук В. П. Основні підходи до побудови системи контролю банківських ризиків, що не піддається кількісній оцінці / В. П. Страхарчук, А. Я. Страхарчук // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 176 – 184.

231. Фастовець М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні / М. Фастовець // Вісн. нац. банку України. – 2007. – № 2. – С. 38 – 45.

232. Федоренко В. Інвестиційне кредитування та кількісна оцінка ризику реалізації проекту / В. Федоренко, О. Мажута // Економіка України. – 2005. – № 12. – С. 34 – 40.

233. Цыкало И. Г. Региональные риски с учетом кредитно-депозитных операций банков / И. Г. Цыкало, В. В. Чепоров // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 159. – С. 61 – 64.

234. Чемерис В. О. Комплексне управління активами і зобов’язаннями як засіб підвищення ефективності функціонування банку / В. О. Чемерис // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір. – 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 302 – 306.

235. Швець Н. Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління: банківська справа / Н. Р. Швець // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 97 – 103.

236.Яблоков А. І. Рейтингове моделювання банківських ризиків / А. І. Яблоков // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2009. – Вип. 14. – С. 229 – 245.


Інвестиційні ризики


237. Болдуєва О. В. Ризики банківського портфельного інвестування: класифікація та оцінка / О. В. Болдуєва // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 19 – 23. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

238. Бурдюгов А. Порядок розрахунку коефіцієнта ризику та норми резервування банку при кредитуванні інвестиційних проектів / А. Бурдюгов // Вісн. нац. банку України. – 2005. – № 1. – С. 4 – 7.

239. Вербицька Г. Л. Урахування чинників ризику під час реалізації інвестиційного проекту / Г. Л. Вербицька // Вісн. нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2007. – № 582: Проблеми економіки та управління. – С. 3 – 8.

240. Глібчук В. М. Вплив інвестиційних ризиків на реалізацію проектів / В. М. Глібчук // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2007. – № 606: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 263 – 270.

241. Дымченко В. В. Оценка аудиторского риска инвестиционной деятельности предприятия / В. В. Дымченко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 279 – 283. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/381/

242. Кігель В. Р. Оцінювання економічної ефективності ризикових проектів реального інвестування / В. Р. Кігель // Держава та регіони. – 2008. – № 3. – С. 118 – 124.

243. Крейдич І. М. Проблеми управління інвестиційними ризиками в Україні / І. М. Крейдич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 87 – 91.

244. Попкова К. О. Обґрунтування вибору методу оцінки ризиків інвестиційної діяльності / К. О. Попкова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 294 – 301. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1161/

245. Савченко О. О. Основи економічної безпеки та попередження злочинів у процесі інвестиційної діяльності банківських та фінансових установ: наук. - практ. посіб. / О. О. Савченко, Н. І. Новикова, Е. В. Рижков; за ред. О. О. Савченко; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 203 с.

246. Сац Б. Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку / Б. Б. Сац, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 97 – 106.

247. Соколова Л. В. Системный подход к управлению инвестиционными рисками в малом бизнесе / Л. В. Соколова, О. В. Манакова, Н. Н. Таран // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 35 – 50. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/552/

248. Терещенко Т. О. Методи визначення ризиків інвестиційних проектів на основі теорії нечітких множин / Т. О. Терещенко, О. О. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 9. – С. 45 – 49.

249. Фурман В. Н. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика / В. Н. Фурман // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 107 – 114.

250. Хомутова О. О. Ейдетична модель імітації ризиків інвестиційного проекту / О. О. Хомутова, Ю. П. Матусов // Актуальні проблеми економіки. – 2005 – № 8. – С. 114 – 117.

251. Чемодуров А. Снижение инвестиционных рисков корпоративных облигаций / А. Чемодуров // Экономика Украины. – 2006. – № 11. – С. 47.

252. Шинкаренко О. М. Оцінка ризиків інвестиційних проектів / О. М. Шинкаренко // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С. 7 – 12.

1   2   3

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи