Бібліографічний покажчик icon

Бібліографічний покажчик
НазваБібліографічний покажчик
Сторінка1/5
Дата25.06.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


Інновації – шлях до розвитку

[2005 – 2010)


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Харків

ХНАМГ

2010


УДК 016:330.341.1

ББК 65-55я1

І 66


Укладачі: Н. О. Рибакова


І 66 Інновації – шлях до розвитку (2005 – 2010 рр.): бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: Н. О. Рибакова. – Х.: ХНАМГ, 2010. – с.


Зміст


1. Передмова.................................................................................................................4

2.Законодавчі матеріали..............................................................................................5

3. Інновації: правовий аспект.....................................................................................5

4. Сутність і значення інновацій в економічному розвитку України.....................6

5. Державне регулювання інноваційного розвитку................................................25

6. Фінансові аспекти інноваційної діяльності.........................................................29

7. Регіональна інноваційна політика…………........................................................31

8. Інноваційна діяльність у різних галузях.............................................................38

9. Інноваційні процеси у системі освіти..................................................................50

10. Наука та інновації................................................................................................52

11. Інноваційна діяльність: світовий досвід............................................................53

11. Іменний покажчик...............................................................................................59

Передмова


Поняття „інновація” означає нововведення, тобто впровадження нових форм організації праці і управління в систему підприємницької діяльності. Це використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності.

У загальному розумінні сутність інноваційних процесів, що відбуваються в будь-якій складній виробничо-господарській системі – це сукупність прогресивних, якісно нових змін, що сприяють подальшому якісному розвитку суспільства, забезпечують вищий рівень життя.

Інноваційні процеси беруть початок у певних галузях науки, а завершуються у сфері виробництва, завдяки чому здійснюються прогресивні зміни в економіці.

В даному рекомендаційному покажчику представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань за період 2005 – 2010 роки.

Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (ГОСТ 7.1 – 2003, ІДТ: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006). Документи згруповано за розділами, а в розділах – за абеткою. Для більш зручного використання покажчика створено іменний покажчик. Загальна кількість джерел – 800. Пошук закінчено у жовтні 2010 року.

Користуючись цим покажчиком викладачі, студенти та співробітники академії зможуть більш досконально ознайомитися з різними питаннями інноваційної діяльності.


Законодавчі документи


1. Деякі питання надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки: постанова Кабінету Міністрів України від 16. 06. 2010 р. № 475 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 14 липня. – С. 14.

2. Питання забезпечення діяльності Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України від 8. 02. 2010 р. № 121 // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 27. – С. 18.

3. Питання створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2006 № 669-р // Збірник урядових і нормативних актів України. – 2007. – № 9.

4. Про рекомендації парламентських слухань на тему: „Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів”: постанова Верховної ради України від 21 жовтня 2010 р. № 2632-VІ // Урядовий кур’єр. – 2010. – 6 листопада. – С. 20.

5. Про утворення Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 07. 04. 2010 р. № 290 // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – 2010. – № 17. – С. 37 – 39.


Інновації: правовий аспект


6. Андрушко Н. І. Організаційно-правові форми інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів / Н. І. Андрушко // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. – 2006. – № 554: Проблеми економіки та управління. – С. 154 – 158.

7. Атаманова Ю. Правові проблеми передачі інноваційних продуктів до статутних фондів господарських товариств / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 118.

8. Атаманова Ю. Условия правомерности передачи инновационного продукта: правовые вопросы эффективности трансакции / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 63 – 65.

9. Дмитренко М. Інноваційні стратегії розвитку України: правовий, соціально-економічний та політичний аспекти / М. Дмитренко // Трибуна. – 2007. – № 11/12. – С. 21 – 23.

10. Марченко Л. Розвиток інноваційної діяльності залежить від дотримання законодавства / Л. Марченко // Освіта України. – 2005. – 24 червня. – С. 5.

11. Механік О. В. Законодавче забезпечення розвитку інноваційної діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О. В. Механік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 1. – С. 89 – 96.

12. Ревуцький С. Негативна практика щодо порушення та невиконання основних положень при реалізації законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 79 – 85.

13. Ришкова Л. Правова природа відносин у сфері інновацій / Л. Ришкова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 81 – 83.

14. Соловьев В. П. О некоторых противоречиях в системе законодательного обеспечения развития инновационных структур в Украине / В. П. Соловьев // Проблема науки. – 2005. – № 3. – С. 7.

15. Шкільнюк О. Стан нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в машинобудуванні України / О. Шкільнюк // Персонал. – 2006. – № 6. – С. 12.

16. Шовкалюк В. С. Законодавче забезпечення розвитку інноваційної діяльності: стан та проблеми / В. С. Шовкалюк // Наука та інновації. – 2008. – Т. 4. – № 5. – С. 21 – 30.

17. Экспертиза и мониторинг инновационных процессов: методические и правовые аспекты / С. Н. Власенко, В. М. Головатюк, С. А. Егоров, В. П. Соловьев. – К.: Укр. вид. Центр, 2006. – 177 с.


Сутність і значення інновацій в економічному розвитку України


18. Адаманова З. О. Системные инновационно – направленные трансформации национального хозяйства / З. О. Адаманова // Проблеми науки. – 2005. – № 5. – С. 2 – 6.

19. Адамов Б. И. Инновационное развитие современной Украины в контексте развития и внедрения нанотехнологий / Б. И. Адамов // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 85 – 90.

20. Акименко О. Інновації як об’єкт реальних інвестицій / О. Акименко, С. Шкарлет // Сіверян. літопис. – 2006. – № 3. – С. 96 – 101.

21. Александрова В. П. Перспективи інноваційного розвитку (рецензія на монографію „Шляхи інноваційного розвитку України”) / В. П. Александрова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 151.

22. Александрова В. П. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України / В. П. Александрова, М. І. Скрипниченко, Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 9 – 26.

23. Андрощук Г. А. Прогнозирование инновационной деятельности на основе анализа активности глобальных фирм / Г. А. Андрощук // Проблемы науки. – 2006. – № 5. – С. 40 – 47.

24. Андрощук Г. А. Стимулирование инновационной деятельности в Украине: финансово-кредитный механизм / Г. А. Андрощук // Проблемы науки. – 2005. – № 3. – С. 22.

25. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 5. – С. 42. – 47.

26. Архієреєв С. І. Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки / С. І. Архієреєв, Т. В. Тарасенко; Нац. ін-т стратег. досліджень, регіон. філіал у м. Харкові. – Х.: Золоті сторінки, 2008. – 111 с.

27. Баранов О. Г. Інноваційні теорії: представники і проблеми структуризації / О. Г. Баранов // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2009. – Вип. 42. – С. 45 – 56.

28. Беззубко Л. В. Інноваційний потенціал / Л. В. Беззубко, С. Є. Захаров, Н. М. Свешнікова; Донбас. нац. акад. буд-ва і арх-ри. – Донецьк: Б.в., 2008. – 201 с.

29. Белозубенко В. С. Сущность, структура и типы национальных инновационных систем / В. С. Белозубенко // Прометей. – 2009. – Вип. 1. – С. 73 – 75.

30. Бидик А. Г. Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій / А. Г. Бидик // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 68 – 71.

31. Биконя С. Інноваційна культура – умова реалізації інноваційної політики / С. Биконя // Персонал. – 2006. – № 4. – С. 27 – 29.

32. Бідак В. Я. Соціогуманістична ситуація когнітаріату в контексті інноваційної діяльності / В. Я. Бідак, Х. Р. Копистянська, С. О. Цапок // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. регіон. суспіль. системи: ресурси і механізми ефект. упр. – 2006. – Вип. 2. – С. 216 – 237.

33. Біляцький С. Концепція нового інноваційного устрою / С. Біляцький, А. Добровольська // Екон. часоп. – ХХІ. – 2006. – № 56. – 28. – 30.

34. Богма О. С. Характеристика основних напрямів інноваційного розвитку як умови зростання економічного потенціалу України / О. С. Богма // Держава та регіони. – 2006. – № 6. – С. 37 – 41. – (Економіка та підприємництво).

35. Бондар К. Концептуальні засади забезпечення формування в Україні моделі економічного зростання інноваційного типу / К. Бондар // Економіст. – 2006. – № 10. – С. 44.

36. Борейко В. І. Інновації як основа економічного зростання / В. І. Борейко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 42 – 48.

37. Бродзянська А. Інноваційна економіка: впровадження творчої праці / А. Бродзянська // Освіта України. – 2008. – 19 вересня. – С. 1.

38. Бродзянська А. Стратегія інноваційного розвитку може перетворити Україну на сильну, впливову, економічно розвинуту державу / А. Бродзянська, М. Корюненко // Освіта України. – 2009. – 26 червня. – С. 2 – 3.

39. Бубенко П. Т. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій / П. Т. Бубенко, С. В. Дворкін. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 74 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/200/

40. Бубенко П. Чому гальмуються інноваційні процеси в Україні / П. Бубенко // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 30 – 38.

41. Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік / В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 67 – 78.

42. Будкін В. С. Специфічні форми інноваційних інституцій / В. С. Будкін // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2-4. – С. 136 – 141.

43. Буймов А. С. Оценка конкурентоспособности инновационного продукта / А. С. Буймов, Е. Д. Вайсман // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 74 – 80.

44. Бурденко І. М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 150 – 160.

45. Бутенко О. І. Інфраструктурні компоненти інноваційної моделі економіки / О. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 4. – С. 69 – 81.

46. Бутенко О. І. Модернізаційний проект суспільства шляхом його інноваційного розвитку / О. І. Бутенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 50 – 57.

47. Бычков В. Инновации в технологиях управления проектами / В. Бычков // Управление проектами. – 2010. – № 2. – С. 42 – 46.

48. В очікуванні манни небесної: інновації // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 червня. – С. 16.

49. Ващенко В. Практические аспекты инновационной деятельности / В. Ващенко // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 42.

50. Вільна зона для інноваторів: новітні технології // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 червня. – С. 9.

51. Владыка М. В. Инновационная среда экономики / М. В. Владыка, Д. М. Бурдинская // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 6. – 11.

52. Возняк Г. В. Методичні особливості оцінки ефективності фінансування інноваційних проектів прибутком від основної діяльності / Г. В. Возняк, А. Я. Кузнєцова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 81.

53. Волик Н. Г. Організаційні форми інноваційної діяльності та її інфраструктура / Н. Г. Волик // Держава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 50 – 55. – ( Державне управління).

54. Володін С. А. Сутність і значення інновацій в економічному розвитку України / С. А. Володін // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 9. – С. 63 – 67.

55. Галицька Е. В. Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інноваційної діяльності в Україні / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун // Статистика України. – 2005. – № 3. – С. 7.

56. Галиця І. О. Внутрішні венчури як механізми стимулювання інноваційного процесу / І. О. Галиця // Наука та інновації. – 2008. – Т. 4. – № 4. – С. 85 – 94.

57. Галиця І. О. Концептуальні підходи до стратегії інноваційного розвитку суб’єктів господарювання / І. О. Галиця // Проблеми науки. – 2006. – № 8. – С. 14 – 21.

58. Галуза С. Г. Инновационно-инвестиционные приоритеты трансформационной экономики / С. Г. Галуза, Е. А. Микрюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С. 12 – 22.

59. Гаркавенко Н. О. Концептуальні підходи регулювання професійної зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку в економіці / Н. О. Гаркавенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7-8. – С. 118 – 127.

60. Голляк Ю. Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції / Ю. Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 7. – С. 43 – 55.

61. Головатюк В. М. Моделювання оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості соціально-економічного середовища / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Проблеми науки. – 2006. – № 8. – С. 8 – 13.

62. Головатюк В. М. Теоретико-методичні аспекти вимірювання інноваційного потенціалу / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Проблеми науки. – 2008. – № 11. – С. 17 – 24.

63. Головатюк В. М. Теоретико-методологічні підходи до оцінки ризиків інноваційного розвитку соціально-економічного середовища / В. М. Головатюк, В. П. Соловйов // Проблеми науки. – 2006. – № 6. – С. 2 – 8.

64. Головко О. Нові підходи до інноваційної політики / О. Головко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 21 липня. – С. 2.

65. Гончарова Н. П. Инновационная рента: экономическая природа и условия формирования / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – С. 3.

66. Гончарова Н. П. Инновационность конкурентных факторов развития / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – С. 43 – 51.

67. Гончарова Н. П. Теоретико-методологические аспекты формирования инновационной политики / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 62 – 72.

68. Горбачова Ю. І. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України / Ю. І. Горбачова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 24 – 28. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1289/

69. Гречан А. П. Основи визначення інноваційного розвитку економіки / А. П. Гречан, Т. Є. Воронкова // Економіка та держава. – 2006. – № 8. – С. 12 – 14.

70. Гречаник Б. В. Моніторинг основних чинників та складових формування інноваційного макроклімату / Б. В. Гречаник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2008. – Вип. 4. – С. 260 – 275. – (Моніторинг розвитку промислових територіальних систем).

71. Гриневич А. О. Передумови та особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні / А. О. Гриневич // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 3. – С. 11 – 12.

72. Гринкевич С. С. Інноваційний розвиток трудового потенціалу / С. С. Гринкевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2008. – № 5. – С. 222 – 232.

73. Груба Г. І. Оптимальні стратегії інвестиційно-інноваційної політики / Г. І. Груба // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 59 – 64. – (Серія „Державне управління”).

74. Груба Г. І. Регулювання розвитку ринкових інноваційних інститутів / Г. І. Груба // Держава та регіони. – 2008. – № 4. – С. 97 – 101. – (Серія „Державне управління”).

75. Груба Г. І. Формування інноваційної моделі розвитку в Україні / Г. І. Груба // Актуальні проблеми державного управління. – 2007. – № 2. – С. 196 – 204.

76. Губерная Г. К. Блеск и нищета инноваций / Г. К. Губерная // Економіка промисловості. – 2007. – № 4. – С. 77 – 84.

77. Дем’яненко І. В. Інвестиційно-інноваційний чинник економічного зростання / І. В. Дем’яненко, А. В. Буряк // Актуальні питання економіки. – 2007. – № 11. – С. 3 – 11.

78. Денисенко М. П. Глобалізація та її вплив на інноваційний розвиток України / М. П. Денисенко, А. П. Гречан // Проблеми науки. – 2005. – № 1. – С. 47 – 52.

79. Денисенко М. П. Методи мінімізації ризиків за розробки інноваційних проектів / М. П. Денисенко, К. О. Чигирик // Проблеми науки. – 2007. – № 3. – С. 2 – 6.

80. Денисенко М. П. Основні методи зниження ризиків інноваційних проектів / М. П. Денисенко, С. В. Суська // Будівництво України. – 2007. – № 9. – С. 4 – 7.

81. Денисенко М. П. Проблеми формування національної інноваційної системи України / М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова, С. В. Ладика // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 73 – 81.

82. Денисенко М. П. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні / М. П. Денисенко, Я. В. Риженко // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 10 – 16.

83. Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки: вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка / В. Денисюк // Економіст. – 2005. – № 8. – С. 45. – 49.

84. Денисюк В. Фактори та модель інноваційно-орієнтованого економічного розвитку / В. Денисюк, А. Марков // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 20 – 25.

85. Держак Н. А. Определение инновационного потенциала национальной экономики / Н. А. Держак, В. В. Аронова // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 342 – 347.

86. Дзюба С. Етапи формування механізму впливу економічних служб на інноваційну діяльність підприємств / С. Дзюба, Г. Чубаренко // Схід. – 2006. – № 6. – С. 31.

87. Дмитренко М. А. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації й інформаційної революції / М. А. Дмитренко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т дослідж. пробл. держ. безпеки. – К.: Знання України, 2009. – 339 с.

88. Дорожовець О. Інновації – стимул вітчизняної економіки / О. Дорожовець // Урядовий кур’єр. – 2009. – 27 травня. – С. 8.

89. Економіка України: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку: монографія / В. О. Піщейко, Т. В. Лебедєва, О. В. Заворотько та ін.; за ред. В. Ф. Бесєдіна, А. С. Музиченка; М-во економіки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – К.: НДЕІ, 2007. – 546 с.

90. Економіка та організація інноваційної діяльності: підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2007. – 660 с.

91. Еременко І. Ф. Комплексна система управління інноваційними процесами / І. Ф. Еременко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 95.

92. Еськов А. Л. Объективная необходимость перехода к инновационной модели развития / А. Л. Еськов // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2007. – Вип. 3: Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону. – С. 95 – 107.

93. Євдокимов А. В. Аналіз особливостей інноваційної динаміки розвитку економіки України / А. В. Євдокимов, Т. В. Ходун, М. І. Супруненко // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 129 – 133.

94. Єгоров І. Ю. Проблеми побудови узагальнюючих індексів інноваційного розвитку для України / І. Ю. Єгоров // Статистика України. –2009. – №4. – С. 7 – 11.

95. Єрмощенко М. М. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства: наук. монографія / М. М. Єрмощенко, С. А. Єрохін, В. М. Шандра; Нац. акад. упр. – К.: НАУ, 2008. – 215 с.

96. Жаворонкова Г. В. Інноваційна складова маркетингу інформаційно-консалтингових послуг / Г. В. Жаворонкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 61.

97. Жаворонкова Г. В. Інноваційна стратегія розвитку України / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький // Залізничний транспорт України. – 2008. – №3. – С. 56 – 59.

98. Жук М. В. Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу в Україні / М. В. Жук, О. М. Бородіна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 66 – 70.

99. Жук М. В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки / М. В. Жук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 30 – 36.

100. Жукович И. А. Инновационная деятельность в украинской экономике. Современное состояние и проблемы / И. А. Жукович, Ю. А. Рыжкова // Статистика Украины. – 2005. – № 1. – С. 24.

101. Загородній А. Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 99 – 110.

102. Захарін С. В. Ефективне поєднання інвестицій та інновацій в умовах перехідної економіки / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2007. – № 3. – С. 2 – 9.

103. Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності: міжнародний досвід і можливості для України / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2009. – № 6. – С. 38 – 44.

104. Захарін С. В. Іноземне інвестування інноваційної діяльності / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2006. – № 12. – С. 11 – 17.

105. Захарін С. В. Прибуток як джерело інвестицій й інновацій / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2007. – № 7. – С. 10 – 19.

106. Захаров Н. Активная инновационная деятельность персонала как конкурентное преимущество / Н. Захаров // Управление персоналом. – 2005. – № 1-2. – С. 69 – 71.

107. Захарченко В. И. Особенности организационных форм инновационной деятельности / В. И. Захарченко // Прометей. – 2006. – Вып. 3. – С. 70 – 73.

108. Захожай В. Б. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційним потенціалом / В. Б. Захожай // Економіка та держава. – 2006. – № 8. – С. 6 – 7.

109. Згуровський М. З. Стратегія технологічного передбачення в інноваційній діяльності / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова // Наук.-техн. інформація. – 2006. – № 2. – С. 3 – 10.

110. Зубенко В. О. Визначення пріоритетності реалізації інноваційних проектів / В. О. Зубенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 38 – 45. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4176/

111. Ильяшенко С. Н. Инновационные риски и их классификация / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 93.

112. Инновационные стратегии: профессиональный подход // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 4.

113. Инновационный товар глазами украинских маркетологов // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 20.

114. Использование современных информационных технологий в прогнозировании результатов инновационной деятельности / Г. А. Копосов, Ю.В. Колесник, Р. С. Наяндина, М. В. Шарко // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 2 – 10.

115. Івашина О. Ф. Інституціоналізація інноваційного розвитку / О. Ф. Івашина // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 16 – 21.

116. Івченко В. Україна: нові можливості для інвестицій / В. Івченко // Інтелект. власність. – 2006. – № 10. – С. 4 – 8.

117. Ігнатко В. М. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку України / В. М. Ігнатко // Продукт. сил і регіон. економіка. – 2006. – Ч. 1. – С. 173 – 180.

118. Ілляшенко С. М. Екологічні ризики інновацій: класифікація та аналіз / С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 49 – 59.

119. Ілляшенко С. М. Теоретико-методичні підходи до аналізу ринкових перспектив і стимулювання впровадження екологічних інновацій / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна // Продуктивні сили України. – 2008. – № 2. – С. 119 – 128.

120. Інноваційна діяльність в Україні: монографія / А. М. Гуржій, Ю. В. Каракай, З. О. Петренко та ін.; Укр. ін-т наук. – техн. і екон. інформації. – К.: Укр. ІНТВІ, 2006. – 151 с.

121. Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів: монографія / С. В. Онишко, С. О. Єгоров, Ю. М. Черненко та ін.; ред. Ю. П. Доценко. – К.: Леся, 2006. – 195 с.

122. Інноваційні процеси в змішаній економіці: монографія / В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко, М. П. Денисенко та ін.; за ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка; М-во освіти і науки України та ін. – К.: ПТК ДСЗУ, 2008. – Т. 1. – 2008. – 193 с.

123. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: аналіз, матеріали до парлам. слухань „Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 рр. в умовах глобалізації викликів”. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2008. – 195 с.

124. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навч. посібник / А. С. Аблов, В. С. Будкін, Л. П. Гальперіна та ін.; за заг. ред. В. Є. Новицького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНТ, 2008. – 359 с.

125. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К.: Вид-центр „Академія”, 2005. – 339 с.

126. Кавуненко Л. П. Актуальні питання інноваційного розвитку економіки / Л. П. Кавуненко, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство. – 2008. – № 3. – С. 3 – 20.

127. Канаєва М. О. Використання системного підходу при організації інноваційного процесу / М. О. Канаєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 56.

128. Кантаева О. Вопросы развития теории и практики учета и анализа инновационной деятельности / О. Кантаева // Бухгалтерский учет и аудит. – 2009. – № 4. – С. 25 – 31.

129. Капуста Т. Вітчизняні інновації... за бортом? / Т. Капуста // Урядовий кур’єр. – 2005. – 19 липня. – С. 11.

130. Караєва Н. В. Аналіз інноваційної складової екологічно сталого розвитку України / Н. В. Караєва // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2006. – С. 187 – 195.

131. Каракай Ю. Без інноваційного розвитку немає майбутнього / Ю. Каракай // Голос України. – 2006. – № 245. – 26 грудня. – С. 4.

132. Каракай Ю. Методико-організаційні підходи до становлення інноваційної сфери в Україні / Ю. Каракай // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 136 – 141.

133. Каракай Ю. Особливості інвестування інноваційної діяльності / Ю. Каракай // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 193 – 198.

134. Каракай Ю. В. Особливості формування ринкового інноваційного потенціалу / Ю. В. Каракай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – Вип. 2. – С. 55 – 60.

135. Каракай Ю. В. Проблеми фінансування інноваційних програм / Ю. В. Каракай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 5. – C. 46 – 51.

136. Каракай Ю. В. Роль інновацій в перехідній економіці / Ю. В. Каракай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип. 12. – С. 78 – 81.

137. Каракай Ю. В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України / Ю. В. Каракай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 11. – С. 152 – 156.

138. Карпенко А. В. Сучасний стан та напрями активізації інноваційної діяльності в Україні / А. В. Карпенко, А. О. Вознюк // Держава та регіони. – 2006. – № 6. – С. 118 – 122. – (Економіка та підприємництво).

139. Касич А. Структурні чинники формування інноваційно-інвестиційної системи України / А. Касич // Економіст. – 2007. – № 10. – С. 52 –55.

140. Кахович О. О. Особливості формування структурно-інвестиційної політики України / О. О. Кахович // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 178 – 181.

141. Кахович Ю. О. Методологія оцінки інноваційного потенціалу економічної системи / Ю. О. Кахович // Економіка та держава. – 2007. – № 7. – С. 40 – 41.

142. Керницька М. І. Стратегічне планування інноваційної діяльності й оперативне управління нею як чинники забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / М. І. Керницька // Проблеми науки. – 2009. – №3. – С. 14 – 20.

143. Князевич А. А. Инновационный лаг и его роль в инновационном процессе / А. А. Князевич // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 26 – 30.

144. Коваленко Н. В. Інноваційний тип розвитку національної економіки, як необхідна умова ефективної інтеграції у світове господарство / Н. В. Коваленко // Прометей. – 2006. – Вип. 2. – С. 24 – 26.

145. Коваленко О. Інноваційне майбутнє України: круглий стіл „Інтелектуальний ресурс нації – основа стратегічного розвитку країни”

/ О. Коваленко // Освіта України. – 2005. – № 86. – 18 листопада. – С. 8.

146. Коваленко О. Рушійна сила інноваційного прогресу / О. Коваленко // Освіта України. – 2010. – № 74. – 5 жовтня. – С. 2, 6.

147. Ковальчук В. М. Економічна сутність інновацій у ринковій економіці перехідного типу / В. М. Ковальчук // Академ. огляд. Економіка та підприємництво. – 2005. – № 1. – С. 11 – 17.

148. Кожевіна Н. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України / Н. Кожевіна, Н. Яремій // Наука та інновації. – 2009. – № 4. – С. 87 – 89.

149. Козик В. Можливості та проблеми формування інноваційних структур / В. Козик // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 195 – 202.

150. Козинец В. П. Подготовка инноваций и управление проектами / В. П. Козинец, В. В. Малый. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 482 с.

151. Колесник Ю. В. Механизм формирования и стратегического регулирования инновационных воспроизводственных процессов в рыночной экономике / Ю. В. Колесник // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 1. – С. 3.

152. Колесник Ю. В. Современное состояние инновационного развития экономики Украины / Ю. В. Колесник // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 11. – С. 6.

153. Колесник Ю. В. Структурно-логическая модель инновационно-сбалансированной системы регулирования экономики / Ю. В. Колесник // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – С. 13.

154. Кондрашова-Діденко В. І. Роль інноваційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку економіки / В. І. Кондрашова-Діденко, А. П. Бут // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7-8. – С. 77 – 81.

155. Кононенко С. В. Макроструктурні умови інноваційних процесів / С. В. Кононенко, Л. М. Кобилянська // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 1. – С. 27 – 32.

156. Кононенко С. В. Макроструктурні умови інноваційних процесів / С. В. Кононенко, Л. М. Кобилянська // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2 – 4. – С. 155 – 160.

157. Косенко О. П. Дослідження факторів інноваційного потенціалу на мезорівні / О. П. Косенко // Вісник економічної науки України. – 2006. – № 1. – С. 81.

158. Космидайло І. В. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту / І. В. Космидайло // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 112.

159. Коцинський Б. Б. Інноваційні джерела сучасного розвитку в контексті „нової економіки” / Б. Б. Коцинський, Н. П. Гончарова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 5. – С. 100 – 102.

160. Кравченко О. Б. Регулювання якісних параметрів зайнятості в умовах інноваційного розвитку України / О. Б. Кравченко // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2-4. – С. 226 – 233.

161. Кремень В. Формувати людину інноваційної культури / В. Кремень // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 81. – С. 7.

162. Крехівський О. В. Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика створення / О. В. Крехівський, О. Б. Саліхова; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, М-во пром. політики України. – К.: Фенікс, 2009. – 55 с.

163. Кузнецова А. А. Анализ моделей инновационных систем / А. А. Кузнецова // Наука та інновації. – 2006. – № 3. – С. 118.

164. Кузнецова В. Н. Социальные вызовы инновационной модели развития экономики Украины / В. Н. Кузнецова, А. С. Кузнецов // Прометей. – 2007. – Вып. 3. – С. 147 – 150.

165. Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України / О. Кузьменко // Схід. – 2006. – № 4. – С. 53.

166. Куклин В. М. Проблемы создания привлекательности инновационного климата в Украине / В. М. Куклин, Ю. В. Колесник // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 13 – 17.

167. Кулініч Т. В. Механізм управління інноваційним розвитком в організації / Т. В. Кулініч, А. І. Украінець // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. – 2006. – № 554: Проблеми економіки та управління. – С. 176 – 182.

168. Кульнєва Г. М. Сучасний стан та необхідні напрями розвитку ринку інновацій в Україні / Г. М. Кульнєва, О. В. Алейникова // Держава та регіони. – 2006. – № 5. – С. 159 – 163. – (Сер. „Економіка та підприємництво”).

169. Курило І. Людський вимір інноваційного розвитку / І. Курило // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С. 46.

170. Кучеренко Р. А. Стан та перспективи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні / Р. А. Кучеренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 3-4. – С. 23 –28.

171. Куштим В. В. Ключові тенденції інноваційного розвитку реального сектору вітчизняної економіки / В. В. Куштим // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 117 – 122.

172. Кущ П. Старт інноваційного розвитку / П. Кущ // Урядовий кур’єр. – 2010. – 23 березня. – С. 5.

173. Левковська Л. В. Концептуальні засади інноваційної політики України / Л. В. Левковська. – 2006. – Вип. 3. – С. 78 – 81.

174. Левковська Л. В. Основні напрями розбудови моделі інноваційного розвитку / Л. В. Левковська // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2006. – Ч. 1. – С. 150 – 153.

175. Лихолет С. І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності / С. І. Лихолет // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 37 – 38.

176. Луцький М. Г. Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізацію інноваційних процесів / М. Г. Луцький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 4. – С. 116 – 120.

177. Лялькова Н. Г. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні / Н. Г. Лялькова, О. М. Удовіченко // Прометей. – 2006. – Вип. 3. – С. 106 – 108.

178. Макаренко Є. В. Реалізація стратегій інноваційного розвитку через механізм бюджетної політики держави / Є. В. Макаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 8. – С. 19 – 22.

179. Макаренко І. Проблеми інноваційної політики України в умовах реформування економіки / І. Макаренко // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 40.

180. Макаренко І. П. Національна інноваційна система як інструмент забезпечення економічної безпеки держави / І. П. Макаренко // Науково-технічна інформація, – 2008. – № 3. – С. 23 – 27.

181. Максімова В. Ф. Елементарні інновації в інвестиційно-відтворювальних процесах / В. Ф. Максімова, Т. О. Шаровська // Проблеми науки. – 2008. – № 1. – С. 92 – 96.

182. Малицкий Б. А. От фундаментальной науки к реальной практике инновационного развития экономики / Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. – 2010. – № 1. – С. 3 –12.

183. Маліцький Б. А. Від політики перетягування влади до реальної політики інноваційного розвитку / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 3 –6.

184. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія / ред. С. М. Ілляшенко. – Суми: ВТД „ Унів. кн.”, 2006. – 727 с.

185. Марцин В. С. Економічне регулювання інноваційної діяльності / В. С. Марцин // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 44 – 53.

186. Матвієнко П. Економіці України – інноваційно-інвестиційну модель / П. Матвієнко // Обрій. – 2005. – № 41. – С. 1 –5.

187. Матросова Л. Инновации как основа конкурентоспособной экономики / Л. Матросова // Економіст. – 2007. – № 8. – С. 70 –72.

188. Мельник В. В. Інноваційно-інвестиційні аспекти ринкової трансформації української економіки / В. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2. – С. 85 –88.

189. Мельник О. Г. Сутність інновацій та інноваційного розвитку / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 20 – 26.

190. Меркулов Н. Н. Совершенствование инструментов оценки эффективности инноваций / Н. Н. Меркулов // Економіка промисловості. – 2007. – № 1. – С. 82 – 96.

191. Механік О. В. Бенч маркінг для України: пошук власної стратегії інноваційного розвитку України / О. В. Механік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – Вип. 3. – С. 73 – 78.

192. Механік О. В. Інновації, історія їх виникнення, суть та значення для підвищення конкурентоспроможності країни / О. В. Механік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 3.

193. Михайловська О. Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі / О. Михайловська // Економіст. – 2008. – № 8. – С. 34 – 38.

194. Могилов Ю. М. Теоретичні основи феномену інновацій / Ю. М. Могилов // Прометей. – 2006. – Вип. 2. – С. 73 – 76.

195. Можайкина Н. В. Креативное развитие человеческого потенциала как основа реализации инновационной деятельности / Н. В. Можайкина // Коммунальное хоз-во городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 89. – С. 41 – 46. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/14088/

196. Морозов О. Основи стратегії інновацій / О. Морозов // Інтелект. власність. – 2006. – № 11. – С. 30 –38.

197. Морозов О. Стратегічна соціально-орієнтована система збалансованої інноваційної діяльності п’яти рівнів / О. Морозов // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 4. – С. 15.

198. Москвін С. О. Венчурні фонди інноваційного розвитку / С. О. Москвін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 89 – 96.

199. Мусієнко П. В. Інновації як чинник економічного розвитку / П. В. Мусієнко, В. Ю. Петіченко // Нові технології. – 2007. – № 4. – С. 127 – 131.

200. Мусіна Л. О. Інноваційна складова стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки України / Л. О. Мусіна // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 4. – С. 8 – 15.

201. Нагорская М. Н. Проблемы инновационного развития экономики Украины / М. Н. Нагорская // Экономика Крыма. – 2007. – № 19. – С. 6 –12.

202. Назаркевич І. Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України / І. Б. Назаркевич // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 179 – 185.

203. Назарчук В. Л. Современные общемировые тенденции развития инноваций / В. Л. Назарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 25 – 30.

204. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / І. П. Макаренко, П. М. Копка, О. Г. Рогожин, В. П. Кузьменко; Ін-т пробл. нац. безпеки і оборони України, ін-т еволюц. економіки. – К.: Логос, 2007. – 519 с.

205. Немчин О. Організаційна складова розвитку інноваційної трансформації економіки України / О. Немчин, О. Бутнік-Сіверський // Інтелект. власність. – 2005. – № 5. – С. 28 – 33.

206. Никифоров А. Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / А. Є. Никифоров, В. М. Диба, В. О. Парнюк // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 78 – 86.

207. Никифоров А. Є. Програмно-цільове управління інноваційним розвитком економіки / А. Є. Никифоров // Проблеми науки. – 2007. – № 10. – С. 2 – 7.

208. Нікітін Л. Інноваційний розвиток і технічний консерватизм / Л. Нікітін // Філософська думка. – 2007. – № 6. – С. 133 – 143.

209. Ніколаєнко С. М. Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій / С. М. Ніколаєнко // Наука та інновації. – 2006. – № 3. – С. 137.

210. Ніколаєнко С. Національна інноваційна система – дорога в майбутнє / С. Ніколаєнко // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 146. – С. 7.

211. Новицький В. Імперативи інноваційного розвитку / В. Новицький // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 45 – 52.

212. Новицький В. Є. Інноваційний розвиток: ілюзії та імперативи / В. Є. Новицький // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2-3. – С. 141 – 149.

213. Обґрунтування інноваційної моделі структурної перебудови економіки України / Б. А. Маліцький, О. С. Попович, В. П. Соловйов та ін. – К.: ЦДПІН, 2005. – 63 с.

214. Онікієнко В. В. Інноваційна парадигма соціально - економічного розвитку України / В. В. Онікієнко. – К.: РВПС НАН України, 2006. – 479 с.

215. Онікієнко В. В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. – К.: РВПС України, 2008. – 64 с.

216. Організація та управління інноваційною діяльністю: підручник / за ред.: П. Г. Перерви та ін; Нац. техн. ун-т „ХПІ”. – Х.: НТУ „ХПІ”, 2008. – 1022 с.

217. Павлов К. В. Инновации и инвестиции интенсивного и экстенсивного типа / К. В. Павлов // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 145 – 154.

218. Паладій М. В. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації – необхідна умова інноваційного розвитку економіки держави / М. В. Паладій // Наука та інновації. – 2009. – № 3. – С. 51 – 54.

219. Паламарчук Г. М. Організаційні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки / Г. М. Паламарчук, М. М. Шевченко // Проблеми науки. – 2007. – № 2. – С. 2 – 8.

220. Паламарчук Г. М. Стимулювання організаційних інновацій / Г. М. Паламарчук, М. М. Шевченко // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 7 – 12.

221. Пархоменко О. В. Інноваційна економіка як результат взаємодії економічної і соціальної системи / О. В. Пархоменко // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 3 – 6.

222. Паршин Ю. І. Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки інноваційного розвитку / Ю. І. Паршин, В. А. Романішен // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 148 – 151. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

223. Пашута М. Т. Інновації і понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: навч. посіб. / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 117 с.

224. Пашута М. Інновації як фактор випереджального розвитку економіки / М. Пашута // Персонал. – 2006. – № 6. – С. 16 – 24.

225. Пенькова О. Г. Проблеми реалізації інноваційної стратегії розвитку України / О. Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 9. – С. 96 – 99.

226. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / М. Петрина // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 35 – 40.

227. Петрушевська В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України / В. Петрушевська // Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 196 – 203.

228. Пиріг Д. З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 135 – 143.

229. Пономаренко А. А. Особенности стимулирования инноваций в современных условиях / А. А. Пономаренко, Т. А. Коваль // Коммунальное хозяйство городов: науч. - техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 85. – С. 322 – 326. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10544/

230. Пономаренко В. С. Концептуальні засади управління стратегічним співробітництвом підприємства з іншими суб’єктами для забезпечення інноваційного розвитку / В. С. Пономаренко, Л. Г. Шемаева // Проблеми науки. – 2006. – № 5. – С. 14.

231. Попов В. Ю. Модель національного поля трансформації / В. Ю. Попов // Держава та регіони. – 2007. – № 4. – С. 200 – 204. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

232. Порохня В. М. Дослідження інноваційної діяльності в Україні та напрями її розвитку / В. М. Порохня, О. В. Рубінчик // Держава та регіони. – 2009. – № 4. – С. 163 – 166.

233. Притикіна О. Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС / О. Л. Притикіна, Ю. М. Стасюк, О. В. Щипанова // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 36 – 43.

234. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: НТУ, 2006. – 263 с.

235. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровск, 24 – 26 травня 2007 р. / ред. кол.: П. І. Пономаренко та ін. – Дніпропетровськ: НТУ, 2007. – 202 с.

236. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Я. А. Жаліло, С. І. Архієреєв, Я. Б. Базилюк та ін. – К.: НІСД, 2006. – 119 с.

237. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: ХІІ междунар. науч.-практ. конф., Херсон, Симферополь, 10 – 15 сентября 2007 г.: сб. материалов. – К.: Б. и.; Херсон: Б. и., Симферополь: Б. и., 2007. – 671 с.

238. Провайдинг інновацій: підручник / М. П. Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман та ін.; за ред. М. П. Денисенка; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К.: Професіонал, 2008. – 443 с.

239. Прокопенко О. В. Моделирование процесса принятия потребителем решения о покупке на рынке инноваций / О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 46.

240. Прокоф’єв Я. Оцінка чинників ризику інноваційного розвитку / Я. Прокоф’єв // Схід. – 2006. – № 3. – С. 3.

241. Пушкар О. І. Інноваційно-інвестиційний процес як шлях підвищення ефективності інвестицій на мезорівні національної економіки / О. І. Пушкар // Економіка і регіон. – 2009. – № 3. – С. 98 – 104.

242. Ревуцький С. Необхідність наближення інноваційного розвитку економіки України до світового рівня / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 3. – С. 45 – 51.

243. Реутов В. Є. Стратегічні напрямки інноваційного шляху розвитку економіки України в умовах глобалізації / В. Є. Реутов // Прометей. – 2006. – Вип. 3. – С. 35 – 40.

244. Россоха В. В. Інноваційні процеси економічного розвитку в контексті інституційного забезпечення / В. В. Россоха // Актуал. пробл. економіки. – 2006. – № 6. – С. 119 – 129.

245. Россоха В. В. Методика оцінювання потенціалу інновацій / В. В. Россоха // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 5. – С. 68 – 75.

246. Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Т. 1. Версия 1.2 / под ред. С. Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.

247. Салацкий А. Будущее – за инновациями / А. Салацкий // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 11. – С. 54.

248. Саліхова О. Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектора економіки в Україні: інноваційно-інвестиційна політика / О. Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 3. –С. 75 – 85.

249. Семенов Г. А. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні / Г. А. Семенов, Ю. М. Богдан // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 231 – 235. – (Серія „Економіка та підприємництво”).

250. Семиноженко В. Яка інноваційна політика потрібна Україні? / В. Семиноженко // Урядовий кур’єр. – 2010. – 28 жовтня. – С. 7.

251. Сидоров Ю. І. Застосування рівняння Моно для опису динаміки появи інновацій / Ю. І. Сидоров, В. В. Козик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 268 – 275.

252. Сидорчук В. Інноваційний шлях економіки України очима практика / В. Сидорчук // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 9. – С. 24 – 33.

253. Сизоненко В. Політика і стратегія інноваційного розвитку України: євроінтеграційний аспект / В. Сизоненко // Вища школа. – 2008. – № 6. – С. 29 – 36.

254. Сизоненко В. О. Роль фінансової політики у розв’язанні суперечностей становлення національної інноваційної системи / В. О. Сизоненко, Г. М. Сербина // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 35.

255. Сімонов Д. Вільна зона для інноваторів / Д. Сімонов // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 червня. – С. 9, 13.

256. Сіренко Н. М. Використання інноваційних можливостей соціально-економічної системи / Н. М. Сіренко // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 48 – 52.

257. Скрипник А. В. Інноваційні перспективи України / А. В. Скрипник // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 103 – 114.

258. Сокол П. Вплив психологічного фактору на інноваційний процес / П. Сокол // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 39.

259. Солдатенко В. В. Інвестиційно-інноваційна модель розбудови економіки України / В. В. Солдатенко // Будівництво України. – 2007. – № 6. – С. 22 – 26.

260. Соловьев В. П. Принципы и механизмы формирования партнерства с целью решения задач инновационного развития экономики / В. П. Соловьев, Е. П. Казьмина // Наука та наукознавство. – 2008. – № 3. – С. 38 – 52.

261. Соловйов В. Системний підхід до питань інноваційного розвитку – один з найважливіших пріоритетів економічної політики / В. Соловйов // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 50.

262. Солоха Д. В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання / Д. В. Солоха // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 6. – С. 25 – 30.

263. Сотнічук О. С. Оцінка впливу інновацій на економічне зростання / О. С. Сотнічук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – Вип. 4. – С. 77 – 82.

264. Сотнічук О. С. Регулювання інноваційного розвитку економічних систем / О. С. Сотнічук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – Вип. 9. – С. 56 – 61.

265. Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України / Л. І. Федулова, С. В. Захарін, М. С. Данько та ін.; за ред. Л. І. Федулової; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2007. – 496 с.

266. Степанов А. П. Инновационные параметры интеграции украинской экономики в мировое сообщество / А. П. Степанов, Н. П. Гончарова // Стратегія розвитку України. – 2005. – № 2. – С. 128 – 136.

267. Степанова О. Пріоритетність науки як основи інноваційного розвитку сучасного українського суспільства / О. Степанова // Управління сучасним містом. – 2007. – № 1-12. – С. 33 – 39.

268. Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. вчених, студентів і практиків, Ласпі, АР Крим, 9 – 10 жовт. 2009 р. / редкол.: С. В. Смерічевський та ін. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 364 с.

269. Страхов О. О. Особливості організації національної інноваційної системи України / О. О. Страхов // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 204 – 206. – (Серія „Державне управління”).

270. Суковатий О. В. Франчайзинг як система інноваційного розвитку економіки / О. В. Суковатий // Проблеми науки. – 2007. – № 1. – С. 23 – 27.

271. Сухоруков А. Інноваційна парадигма економічного розвитку України /А. Сухоруков // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 92.

272. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., Луцьк, 6-7 жовтня 2006 р.: тези доповідей. – Луцьк: Вежа, 2006. – 360 с.

273. Тарасевич В. О синергетике инноваций: научные дискуссии / В. Тарасевич // Экономика Украины. – 2009. – № 4. – С. 65 – 73.

274. Ткачева Н. М. Інноваційна складова економічної безпеки держави / Н. М. Ткачова // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 201 – 204.

275. Тулуш Л. Д. Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій / Л. Д. Тулуш // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 62 – 70.

276. Тульчинська С. О. Інтелектуальна власність як основа інноваційного розвитку / С. О. Тульчинська // Держава та регіони. – 2007. – № 6. – С. 186 – 189. –(Серія „Економіка та підприємництво”).

277. Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія / С. О. Тульчинська; Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. – К.: НТУУ „ КПІ ”, 2009. – 488 с.

278. Тульчинская С. А. Стратегия национальной инновационной системы и методы ее реализации / С. А. Тульчинская // Економіка промисловості. – 2007. – № 2. – С. 98 – 106.

279. Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу / С. О. Тульчинська // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1. – С. 89 – 95.

280. Турило А. М. Інновації: сутність і теоретичні характеристики / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5. – С. 76.

281. Туріянська М. М. Технології і зміна парадигми інноваційного розвитку / М. М. Туріянська // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 97 – 100.

282. Україну врятують інновації / підгот. В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 10. – С. 8 – 18.

283. Ухваткін Д. Л. Теорія регулювання та основні поняття інноваційної діяльності / Д. Л. Ухваткін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 49.

284. Федірко О. А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем / О. А. Федірко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 138.

285. Федулова І. В. Сутність і зміст інноваційної активності як економічної категорії / І. В. Федулова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – Вип. 3. – С. 52 – 59.

286. Федулова Л. І. Інноваційна теорія економічного розвитку / Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2005. – № 3. – С. 41.

287. Федулова Л. І. Прогнозування інноваційно-технологічного розвитку економіки як складова вибору стратегії виходу з кризи / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 3. – С. 17.

288. Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 35.

289. Федулова Л. І. Соціальні інновації в системі соціально-економічних відносин / Л. І. Федулова // Український соціум. – 2008. – № 3. – С. 60 – 75.

290. Федулова Л. І. Технологічні прогнозування в системі інноваційної економіки / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 20.

291. Філіна Г. І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Г. І. Філіна, М. Н. Кравченко // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 16 –19.

292. Фірсова С. Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність: фактор попиту / С. Г. Фірсова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 5. – С. 64 –68.

293. Халилов А. Э. Организационная структура инновационной стратегии Украины / А. Э. Халилов // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 11 – 14.

294. Хамініч С. Ю. Інноваційна політика та новітні інформаційні технології в умовах глобалізації / С. Ю. Хамініч, А. А. Пабат // Проблеми науки. – 2005. – № 10. – С. 8 – 13.

295. Худенко В. Ф. На хвилі інноваційних технологій / В. Ф. Худенко, О. В. Громова // Залізничний транспорт України. – 2005. – № 2. – С. 25 – 27.

296. Циба Т. Важлива умова інноваційного розвитку держави / Т. Циба // Рідна школа. – 2007. – № 6. – С. 42 – 43.

297. Цибульська Е. І. Теоретичні основи концепції інноваційного розвитку України / Е. І. Цибульська // Прометей. – 2007. – Вип. 3. – С. 155 – 158.

298. Чабан В. Г. Життєвий цикл інновацій: методологічний аспект / В. Г. Чабан, О. В. Садовник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 6. – С. 122 – 126.

299. Чабан В. Г. Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури / В. Г. Чабан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип. 6. – С. 92 – 96.

300. Чайка В. Нам потрібні інноваційні підходи та рішення / В. Чайка // Економіст. – 2006. – № 6. – С. 20.

301. Черваньов Д. М. Сутність національної інноваційної системи, її функції та роль у національній економіці / Д. М. Черваньов, В. М. Сторожук // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 2. – С. 30 – 35.

302. Червінська Л. П. Використання інноваційної трудової діяльності / Л. П. Червінська // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 3 – 9.

303. Чернега В. В. Джерела підприємницьких ідей в інноваційній діяльності / В. В. Чернега // Проблеми науки. – 2007. – № 7. – С. 29 – 32.

304. Черноиванова А. С. Обоснование метода оценки рисков инновационной деятельности / А. С. Черноиванова // Коммунальное хозяйство городов: науч-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 32 – 38. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4175/

305. Шандра В. М. Механізм технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування: структура, задачі, функції, принципи / В. М. Шандра // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 9.

306. Шарко М. В. Использование програмно-целевого подхода при прогнозировании результатов инновационной деятельности в условиях ограниченной информации / М. В. Шарко // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 4. – С. 6.

307. Шарко М. Модель формирования национальной инновационной системы Украины / М. Шарко // Экономика Украины. – 2005. – № 8. – С. 25.

308. Швидкий О. Енергія інновацій / О. Швидкий // Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 жовтня. – С. 20.

309. Шевченко М. Особливості інноваційної діяльності в економіці України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття / М. Шевченко, І. Галиця, О. Галиця // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 4. – С. 51 – 66.

310. Шевченко О. О. Інновації та їх інвестиційне забезпечення: методологічний аспект: монографія / О. О. Шевченко; Донбас. держ. машинобудів. акад. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 167 с.

311. Шестакова О. С. Еволюція концепцій інноваційної діяльності / О. С. Шестакова // Проблеми науки. – 2007. – № 12. – С. 27 – 31.

312. Шкальний О. О. Стимулювання процесів розширеного відтворення шляхом формування інноваційної культури управління / О. О. Шкальний // Соц.-екон. дослідж. в перехід. регіон. суспіл. системи: ресурси і механізми ефект. упр. – 2006. – Вип. 2. – С. 431 – 441.

313. Шкарлет С. М. Методичні інструменти діагностики ресурсної, технологічної і маркетингової ефективності заходів інноваційної політики / С. М. Шкарлет // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 58 – 65.

314. Шкарлет С. Сучасний світовий стан і динаміка підтримки та розвитку інноваційних процесів / С. Шкарлет // Сіверян. літопис. – 2006. – № 5. – С. 142 – 148.

315. Шкворець Ю. Про посилання взаємодії інституцій національної інноваційної системи України / Ю. Шкворець // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 10 – 12.

316. Шмігельська З. К. Інноваційні ресурси економічного зростання / З. К. Шмігельська // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 186 – 190.

317. Шмігельська З. К. Концептуальні напрями організації управління інноваційною діяльністю / З. К. Шмігельська, Н. Я. Зінько // Проблеми науки. – 2007. – № 3. – С. 9 – 17.

318. Шмігельська З. К. Принципи створення та засади функціонування інноваційних фондів в Україні / З. К. Шмігельська // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 58.

319. Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи / О. Шнипко // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 2. – С. 20 – 24.

320. Шовкалюк В. Перспективи розвитку сучасної інноваційної політики / В. Шовкалюк // Освіта України. – 2009. – 4 грудня. – С. 6.

321. Шульц С. Л. Трансформація економічного простору в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України / С. Л. Шульц // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2007. – Вип. 3: Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону. – С. 133 – 143.

322. Щедріна Т. І. Ринок інновацій та шляхи його розвитку / Т. І. Щедріна // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 109.

323. Щербак В. М. Податкове регулювання інноваційної діяльності як інтеграційний чинник / В. М. Щербак // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2-4. – С. 205 – 214.

324. Якименко В. И. Глобализация и экономические ограничения человеческого фактора на пути к инновационному обществу / В. И. Якименко, Л. И. Дмитриченко, О. М. Михайлова // Прометей. – 2006. – Вип 3. – С. 133 – 135.

325. Яремко Л. А. Національна інноваційна система та її формування в Україні / Л. А. Яремко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип. 1. – С. 54 – 57.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Бібліографічний покажчик iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліографічний покажчик iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи