Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів icon

Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів
Скачати 161.04 Kb.
НазваБібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів
Дата25.06.2012
Розмір161.04 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


Кредитно-модульне навчання та

самостійна робота студентів

(2005 –2010)


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК


Харків

ХНАМГ

2010

УДК 016:378.14

ББК 74.58я1

К 79


Укладач: О. Ф. Сергієнко


К 79 Кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів [Текст]: реком. список джерел (2005-2010) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. Ф. Сергієнко – Х.: ХНАМГ, 2010. – 13 с.


Зміст

1. Передмова................................................................................................................4

2. Нормативне забезпечення КМС організації навчального процесу....................5

3. Довід організації навчального процесу за КМС у ВНЗ України........................5

4. Самостійна робота студентів в умовах запровадження КМС...........................12


Передмова


Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, на здійснення модернізації освітньої діяльності в контексті Європейських вимог, наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Одним з основних положень, яке Україна має виконати в межах Болонського процесу є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка дає можливість поліпшувати якість вищої освіти.

В даний рекомендаційний список включені документи з нормативно-методичного забезпечення кредитно-модульної системи, матеріали з організації самостійної роботи студентів, статті, в яких розглядаються питання запровадження інтерактивних технологій в межах кредитно-модульної системи навчання.

Матеріал згруповано в таких розділах:

– нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

– досвід організації навчального процесу за КМС у ВНЗ України;

– самостійна робота студентів в умовах запровадження КМС.

Документи у розділах згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів – 2005 – 2010 рр. Загальна кількість джерел – 117.

Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам академії та всім, хто цікавиться питаннями модернізації освітньої діяльності.


Нормативне забезпечення КМС організації навчального процесу


1. Про запровадження у вищих навчальних закладах України європейської кредитно-трансферної системи: наказ МОН України від 16.10. 2010 № 943 // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 75 – 91.

2. Акініна Н. Л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової системи навчання / Н. Л. Акініна // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр Вищої освіти, 2005. – Вип. 42. – С. 19 – 31.

3. Балицька Т. В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів і курсантів 1 курсу в умовах кредитно-модульного навчання / Т. В. Балицька; М-во внутр. справ України. – Луганськ: ЛДУВС, 2007. – 47 с.

4. Гончаров С. М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Методичні аспекти: монографія / С. М. Гончаров, В. А. Гурин; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГПІ, 2008. – 626 с.

5. Довідник користувача кредитно-транспортної системи (ЄКТС): метод. матеріали для працівників вищ. навч. закл. I – IV рівня акредитації / М-во освіти і науки України; за ред. І. І. Бабина. – Львів: вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2009. – 64 с.

6. Мельничук Н. В. Університетська освіта: інтеракт. комплекс навч.-метод. забезпечення: кредитно-модул. система організації навч. процесу / Н. В. Мельничук; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2008. – 122 с.

7. Нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навч. посіб. / В. О. Салов, О. І. Додатко, Т. В. Журавльова та ін.; ред. В. О. Салов. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – 131 с.

8. Пащенко О. Особливості структури і змісту методичного забезпечення навчального процесу при впровадженні кредитно-модульної системи / О. Пащенко, Л. Сергєєв, А. Молчанова // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 1. – С. 49.


Досвід організації навчального процесу за КМС у ВНЗ України


9. Ажана М. А. Кредитно-модульна система: переваги та недоліки / М. А. Ажана // Кредитно-модульна система підготовки фахівців: збірник доповідей учасників VII Всеукр. метод. конф. – Запоріжжя, 2007. – С. 160 – 162.

10. Андрусь О. Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах / О. Андрусь // Проблеми освіти. – 2008. – Вип. 54.(спец. Вип. 1) – С. 55 – 62.

11. Арінушкіна Н. С. Проблеми організації навчального процесу за кредитно-модульною системою освіти / Н. С. Арінушкіна, В. С. Титар, В. К. Жданюк // Економіко-правові аспекти і соціальні пріоритети в тенденціях розвитку системи України в умовах інтеграції в світову освітню систему: зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. – Х., 2008. – С. 211 – 212.

12. Артемчук Г. І. Особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському нац. лінгвістичному ун-ті / Г. І. Артемчик, А. П. Максименко, С. І. Селіверстов // Проблеми освіти. – 2006. – № 43. – С. 61 – 69.

13. Астахова Е. Кредитно-модульная система и учебная нагрузка преподавателя: корреляция взаимоотношений / Е. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного ун-ту «Народна українська академія». – 2007. – Т. 13, кн.1. – С. 61 – 69.

14. Безносюк О. О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навч.-метод. посіб. / О. О. Безносюк, О. А. Прохоров, В.Л. Уліч; за заг. ред. В. В. Балабіна; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К.: Інфодрук, 2007. – 196 с.

15. Буряк В. Організація модульного навчання / В. Буряк // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 68 – 71.

16. Буслюк Г. Е. Модульное обучение / Г. Е. Буслюк, Р. Е. Андреенко, А. А. Колеченок. – Минск: Красико-Принт, 2007. – 176 с.

17. Васильев Л. Компетентностный подход при модульной технологии обучения в вузе: симпозиум / Л. И. Васильев, А. Н. Мамцев // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 12. – С. 41 – 43.

18. Васюк О. Організація кредитно-модульної системи навчання у вищій школі / О. Васюк, В. Кустов // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 9. – С. 24 – 27.

19. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Національному фармацевтичному університеті / В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. І. Кайдалова, Н. М. Городиська // Медична освіта. – 2006. – № 2. – С. 46 – 48.

20. Ганчаров В. И. Модульно-рейтинговая организация процесса обучения иностранным языком: метод. пособия по теории и технологии обучения в высшей школы / В. И. Гончаров, А. А. Зернецкая; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова; Ин-т иностр. филологии. – К.: НПУ им. М. П. Драгоманова, 2006. – 59 с.

21. Гончаров С. М. Дидактичні кредитно-модульної системи організації навчального процесу / С. М. Гончаров; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2006. – 191 с.

22. Гончаров С. М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі і організація навчального процесу / С. М. Гончаров; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП. 2006. – 172 с.

23. Гончаров С. М. Студентські наукові дослідження в кредитно-модульні системі організації навчального процесу / С. М. Гончаров; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2006. – 127 с.

24. Гонтарчук Л. Н. Модельное обучение как альтернатива личностно-деятельного подхода в обучении / Л. Н. Гонтарчук // Україна – суб’єкт Європейського освітнього простору: матер. міжнар. наук.-практич. конф., Київ, 24-25 травня Європ. Ун-ту, 2007. – С. 144 – 147.

25. Горбань О. Особливості організації навчального процесу суб’єктною моделлю в кредитно-модульній системі освіти / О. Горбань, В. Огаренко, О. Тягушева // Держава та регіони: економіка та підприємництво. – 2007. – № 3. – С. 40 – 44.

26. Грибан Г. П. Модульно-рейтингова система у фізичному вихованні / Г. П. Грибан. – Житомир: Рута, 2008. – 105 с.

27. Гризун Л. Е. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукового знань: монографія / Л. Е. Гризун; Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х.: Ранок-НТ, 2008. – 300 с.

28. Грищенко Л. Організація модульно-рейтингової системи навчання (на прикладі курсу „нарисна геометрія та креслення”) / Л. Грищенко // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – 2006. – Вип. 4. – 161 – 170.

29. Данышева С. Модульные технологии в техническом вузе / С. Данышева, И. Гуд, Ю. Журавлев // Новий колегіум. – 2005. – № 3. – С. 22.

30. Диагностика знаний студентов в условиях кредитно-модульной технологии обучения / И. Гладкий, В. Мощенок, И. Дощечкина и др. // Новий колегіум. – 2007. – № 4. – С. 49 – 53.

31. Дмитриченко Л. І. Політична економія: навч.-метод. посіб. за кредитно-модульна система / Л. І. Дмитриченко, І. А. Канівець; Донец. нац. ун-т, облік-фін. Ф-т. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 140 с.

32. Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВМ (Ф) НЗ України: (матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2008 р., м. Тернопіль) / Л. Я. Ковальчук, І. Р. Мисула, І.Є. Сахарова, О.Є. Федорців // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 43 – 75.

33. Еш С. Адаптація програми дисципліни „Фінансовий ринок” до кредитно-модульної системи навч. процесу / С. Еш // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 36 – 50.

34. Ждан В. М. Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи / В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, О. В. Шешукова // Медична освіта. – 2006. – № 2. – С. 36 – 38.

35. Желябин В. А. Кредитно-модульная система и ее реальная эффективность / В. А. Желябин // Кредитно-модульная система підготовки фахівців: збірник доповідей учасників VIII Всеукр. наук.-метод. конф. Запоріжжя, 2008. – С. 79 – 83.

36. Зіменковський Б. С. Досвід і проблеми запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, І. І. Солонинко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 37 – 39.

37. Іванцова О. Рейтинговий контроль у модульній технологій навчання / О. Іванцова // Зб. наукових праць НДІ українознавства. – 2008. – Т. 20. – С. 113 – 126.

38. Ільяшенко Н. С. Переваги та проблеми кредитно-модульної системи / Н. С. Ільяшенко // Кредитно-модульна система підготовки фахівців збірник доповідей учасників VIII Всеукр. наук.-метод. конф., Запоріжжя, 2008. – С. 90.

39. Інтеграція навчального процесу – основа ефективності кредитно-модульної системи навчання / П. О. Неруш, О. Г. Родинський, О. В. Мозгунов, О. М. Демченко // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 16.

40. Киримова З. В. О модульном построении практического обучения в туристском вузе / З. В. Киримова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 3. – С. 71 – 73.

41. Кишакевич Ю. Л. Організаційно-педагогічні засади функціонування кредитно-модульної системи у вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / Ю. Кишакевич, Т. Козак; Дрогобич. Держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич: ЛДПУ ім. І. Франка, 2008. – 168 с.

42. Клочко О. В. Особливості впровадження кредитно-модульної системи з дисциплін інформативного циклу / О. В. Клочко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 3. – С. 225 – 229.

43. Коваль Т. Особливості впровадження системи модульно-рейтингового неперервного контролю й оцінювання результатів вивчення з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів / Т. Коваль // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2008. – Вип. 1. – С. 51 – 60.

44. Комозин И. Т. Плюсы и минусы модульно-рейтинговой системы обучения / И. Т. Комозин // Кредитно-модульна система підготовки фахівців збірник доповідей учасників VIII Всеукр. наук.-метод. конф., Запоріжжя, 20087 – С. 238 – 239.

45. Космінська Ю. О. Мотивація навчання студентів у кредитно-модульній системі / Ю. О. Космінська // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій. Ч. 2: Збірник матеріалів VII міжнар. наук.-метод. конф., Суми, 2008. – С. 77 – 78.

46. Кредитно-модульна система організації навчального процесу при підготовці фахівців з напряму „Будівництво”: зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., Макіївка, 5-6 травня 2005 р. – Макіївка Донбас нац. акад. буд.-ва і архіт., 2005. – 47 с.

47. „Кредитно-модульна система підготовки фахівців”, всеукр. наук.-метод. конф. (8; 2008; Запоріжжя): збірник наукових праць учасників VIII Всеукр. наук.-метод. конф. „Кредитно-модульна система підготовки фахівців”, 2008, Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗДА, 2008. – 292 с.

48. Кубах А. І. Питання виховної роботи з забезпечення кредитно-модульної форми навчання / А. І. Кубах, В. Б. Кубах // Сучасні аспекти виховання студентської молоді: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 19 – 20 березня 2009 р., м. Харків / Гол. Управ. освіти і науки Харк. облдержадмін., ХНАМГ. – Х., 2009. – С. 71 – 73.

49. Кучерявий О. Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування: монографія / О. Г. Кучерявий. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 303 с.

50. Липовская В. В. Взгляд студента на кредитно-рейтингово-модульну систему / В. В. Липовская, Ф. Д. Глигуи // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: зб. матер. VII міжнар. наук.-метод. конф. Ч. ІІ. – Суми, 2008. – С. 46 – 47.

51. Лисаченко В. Е. Мотивація навчальної діяльності у модульному навчанні / В. Е. Лисаченко // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 травня 2005 р. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – С. 177 – 181.

52. Литвин О. П. Загальна педагогіка: навч.-метод. забезпечення дисципліни за кредит.-модул. системою: навч. посіб. / О. П. Литвин; Бердян. Держ. пед. ун-т. – Бердянськ (Запоріз. обл.): Ткачук О. В., 2009. – 169 с.

53. Лобунец В. Эффективность использования европейской кредитно-трансферной системы оценивания знаний студентов инженерно-педагогического профиля / В. Лобунец, Т. Стрелкова, Э. Ромоданова // Новий колегіум. – 2009. – № 6. – С. 41 – 48.

54. Маценко Л. Теоретико-методичні аспекти застосування кредитно-модульной системи навчання / Л. Маценко, Т. Павленко // Вісник книжкової палати. – 2009. – № 7. – С. 33 – 36.

55. Меліхова Т. О. Переваги впровадження кредитно-модульної системи / Т. О. Меліхова // Кредитно-модульна система підготовки фахівців: збірник доповідей учасників VII Всеукр. наук.-метод. конф., Запоріжжя, 2007. – С. 151 – 153.

56. Мороз І. В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: довідник / І. В. Мороз. – К.: Освіта України, 2005. – 92 с.

57. Мороз І. В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / І. В. Мороз. – К.: Освіта України, 2005. – 278 с.

58. Навчальні програми з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічну навчальному закладі: навч. посіб. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 365 с.

59. Наркозиев А. Практика внедрения кредитной технологии обучения: междунар. ун-т Кыргызстана // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 142 – 145.

60. Нестеренко О. М. Микроэкономика: учеб. пособ.: кредит.-модул. курс с тест. заданиями по каждой теме / О. М. Нестеренко, А. Ю. Бобловский, С. Є. Евсеев. – Х.: Парус ТМ, 2008. – 387 с.

61. Носаченко І. Модульно-рейтингова система організації навчання у вищій школі / І. Носаченко // Проблеми освіти. – 2008. – Вип. 54 (Спец. Вип. 1). – С. 32 – 36.

62. Онищенко Н. П. Методика виховної роботи за кредитно-модульної системою організації навчання: навч. посібник / Н. П. Онищенко; Держ. вищ. навч. навч. закл. „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: Карпук С. В., 2009. – 325 с.

63. Організація учбового процесу в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання / Г. В. Дзяк, Я. С. Березницький, Г. Г. Кабак, І. В. Люлько // Мед. перспективи. – 2005. – Т. 10, № 1. – С. 7 – 16.

64. Патлах І. М. Теоретико-методологічні аспекти розробки моделі адаптації студентів в умовах функціонування КМС / І. М. Патлах // Кредитно-модульна система підготовки фахівців збірник доповідей учасників VIII Всеукр. наук.-метод. конф., Запоріжжя, 2008 – С. 73 – 76.

65. Пащенко М. Кредитно-модульна система навчання як основа новаторства та експериментування у вищій школі / М. Пащенко // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 16 – 18.

66. Пащенко О. Особливості структури і змісту методичного забезпечення навчального процесу при впровадженні кредитно-модульної системи / О. Пащенко, Л. Сергеєва, А. Молчанова // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 1. – С. 49 – 53.

67. Поздеева Е. Сущность, содержание и тенденции развития модульного обучения / Е. Поздеева // Актуальные проблемы современной науки. – 2008. – № 1. – С. 83 – 87.

68. Про впровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 75 – 92.

69. Проблемы внедрения кредитно-модульной технологии обучения в технических вузах / Э. Хоботова, В. Даценко, Л. Егорова и др. // Новий колегіум. – 2009. – № 6. – С. 33 – 41.

70. Ренев В. Методические особенности и опыт оценки знаний обучаемых при внедрении кредитно-модульной системы / В. Ренев, Д. Титов, Е. Петрова // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 48 – 53.

71. Ренев В. Учебный процесс и окружающая среда в условиях кредитно-модульной системы обучения / В. Ренев, Д. Титов, Е. Петрова // Новий колегіум. – 2010. – № 1-2. – С. 52 – 56.

72. Рябова В. Теоретичні засади модульного підходу в освіті / В. Рябова // Освіта. – 2006. – № 16. – 19 квітня. – С. 4.

73. Садиков М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання при визначенні фундаментальних нормативних дисциплін / М. Садиков // Вища школа. – 2006. – № 4. – С. 35 – 42.

74. Северин О. Досвід впровадження кредитно-модульної технології навчання / О. Северин, Ю. Бекетов // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 10 – 22.

75. Сейдаметова З. С. Кредитно-модульна система і вибір навчальної траєкторії / З. С. Сейдаметова // Нові технології навчання. – 2006. – № 43. – С. 3 – 8.

76. Сердюк І. Мікромодуль як складова модульно-рейтингової технології викладання математики / І. Сердюк // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім.. В. Г. Короленка. – 2005. – Вип. 7. – С. 341 – 348. – (Педагогічні науки).

77. Сиченко В. В. Впровадження Європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ в Україні / В. В. Сиченко // Економіка і держава. – 2009. – № 9. – С. 73 – 77.

78. Сікорський П. І. Дидактичні особливості забезпечення якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: матер. міжнар. наук.-практич. конф., Київ 24 – 25 травня 2005 р. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – С. 233 – 245.

79. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання: навч. посібник / П. І. Сікорський; Європ. Ун-т. – К.: Європ. Ун-т, 2006. – 126 с.

80. Сікорський П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технології навчання / П. Сікорський // Вища школа. – 2005. – № 5. – С. 59.

81. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи / О. Скнарь // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 33.

82. Спірін О. Проектування алгоритму виконання завдань і дій викладача для дидактичного описання кредитно-модульної системи навчання / О. Спірін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 41 – 49.

83. Спірін О. Проектування ідентифікаторів накопичення кредитів у професійній підготовці фахівців за кредитно-модульною системою / О. Спірін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 3. – С. 44 – 53.

84. Сугоняк І. І. Загальні засади побудови системи інформаційного моніторингу успішності студентів при впровадженні модульно-кредитної системи навчання / І. І. Сугоняк // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: матер. міжнар. наук.-практич. конф., Київ, 24-25 травня 2005 р. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – С. 59 – 62.

85. Сукнов М. Ефективність організації контролю навчальної діяльності студентів за умов кредитно-модульного навчання / М. Сукнов // Новий колегіум. – 2008. – № 2. – С. 36 – 44.

86. Терлецька І. Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови / І. Терлецькі // Проблеми освіти. – 2008. – Вип. 55. – С. 28 – 31.

87. Томашевський О. Інтерактивні Web – тести для проведення модульного контролю / О. Томашевський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 3. – С. 148 – 156.

88. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчитися іноземних мов в умовах кредитно-модульної технології навчання: навч. посібник / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Камінець-Подільський: Мошак М. І., 2008. – 127 с.

89. Фетісова Л. Проблеми засвоєння інформаційних технологій в умовах модульно-рейтингової системи / Л. Б. Фетісова // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – № 115. – С. 265 – 268.

90. Чорна М. В. Проблеми підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу в умовах КМСОНП / М. В. Чорна // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Х., 2008. – С. 333 – 335.

91. Шевченко Т. И. Кредитно-модульная система оценивания качества знаний студентов: преимущества и недостатки / Т. И. Шевченко // Управління якістю підготовки фахівців: матер. ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф. Ч. 1. – Одеса, 2008. – С. 178 – 179.

92. Шилова В. І. Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання / В. І. Шилова // Держава та регіони.. – 2009. – № 2. – С. 190 – 192.

93. Шиян О. М. Кредитно-модульна система очима першокурсників / О. М. Шиян // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24 – 25 травня 2005 р. – К.: Вид-во європ. Ун-ту, 2007. – С. 214 – 216.

94. Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів: матер. наук.-метод. семінару. – Одеса: Наука і техніка, 2006. – 106 с.

95. Штефан А. П. Проблемы введения кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях / А. П. Штефан // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів: матер. ІІ міжнар. наук. – практик. Конф. – Х., 2008. – С. 341 – 344.

96. Шуваева Н. А. Некоторые аспекты восприятия студентами КМС обучения / Н. А. Шуваева // Кредитно-модульна система підготовки фахівців збірник доповідей учасників VII Всеукр. наук.-метод. конф., Запоріжжя, 2007. – С. 253 – 255.

97. Шумейко О. О. Модульне і підсумкове оцінювання: тести з вищої математики / О. О. Шумейко, Т. В. Наконечна, О. В. Нікулін; Ін-т підприємництва „Стратегія”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2009. – 71 с.


Самостійна робота студентів в умовах запровадження КМС


98. Аніщенко В. О. Самостійна робота студентів як один з організаційних компонентів кредитно-модульної технології навчання / В. О. Аніщенко, В. М. Гаврилов, О. О. Зенченко // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24 т- 25 травня 2005 р. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – С. 265 – 270.

99. Ванжа Н. В. Организация самостоятельной работы студентов в условиях кредитно-модульной системы обучения: монография / Н. В. Ванжа. – Полтава: ПУПКУ, 2008. – 93 с.

100. Гладышева, М. М. Формирование исследовательских компетенций студентов в процессе самостоятельной учебной работы в техническом вузе / М. М. Гладышева, В. Д. Тутарова, А. В. Польщиков // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 3. – С. 24 – 27.

101. Дабіжук Т. Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т. Дабіжук, О. Блажко // Рідна школа. – 2008. – № 3-4. – С. 37 – 39.

102. Козіна Ж. Л. Стимуляція самостійної творчої і наукової праці студентів як один з основних елементів побудови навчального процесу по кредитно-модульній системі / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фіз. виховання. – 2005. – № 3. – С. 10 – 13.

103. Кузьменко Г. Кредитно-модульна технологія навчання і пізнавальна діяльність студентів / Г. Кузьменко, М. Кузьменко // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – 2006. – Вип. 6. – С. 188 – 196. – (Педагогічні науки).

104. Кузьменко Г. Самостійна робота студентів у процесі кредитно-модульного навчання / Г. Кузьменко // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – 2007. – Вип. 5. – С. 273 – 278. – (Педагогічні науки).

105. Кучер З. Форми самостійної роботи студентів за кредитно-модульної системи навчання / В. Кучер // Трудова підготовка. – 2007. – № 5-6. – С. 52 – 54.

106. Ляпунова В. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання / В. Ляпунова // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 26 – 28.

107. Самостійна робота як компонент технології навчання: зб. матеріалів круглого столу, Чернігів, 26 грудня 2007 р. / за ред. Т. О. Корогод. – Чернігів: ЧДІ ПСТП, 2008. – 80 с.

108. Тархан Л. З. Проектирование самостоятельной работы будущих инженеров-педагогов / Л. З. Тархан // Наука і освіта. – 2005. – № 7-8. – С. 73 – 76.

109. Тишковець М. П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні української мови як іноземної / М. П. Тишковець // Медична освіта. – 2007. – № 4. – С. 36 – 38.

110. Тюріна Д. Моделювання у процесі самостійної навчальної діяльності / Д. Тюріна // Новий колегіум. – 2009. – № 5. – С. 53 – 60.

111. Фёдорова М. А. Кабинет самостоятельной работы / М. А. Фёдорова, Л. П. Якушкина // Высшее образование в России. – 2010. – № 2. – С. 164 – 166.

112. Фёдорова М. А. Самостоятельная работа в современном вузе: организационный аспект / М. А. Фёдорова, Л. П. Якушкина. – Орел: ОГУ, 2008.

113. Фёдорова М. А. Формирование самостоятельной деятельности студентов в дидактической компьютерной среде / М. А. Фёдорова // Информатика и образование. – 2006. – № 10.

114. Чепига М. Керування тематичною самостійною роботою студентів / М. Чепіга // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 25 – 32.

115. Чирвона Т. М. Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні / Т. М. Чирвона // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 84 – 89. – (Гуманітарні науки).

116. Шахова Г. А. Повышение роли самостоятельной работы студентов / Г. А. Шахова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2008. – Вип. 18. – С. 379 – 384.Схожі:

Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів iconСамостійна робота студентів Напряму підготовки «Соціальна педагогіка» Англійська мова. Викладач – Нестер І.І
Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У...
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів iconРобоча програма валеологія з методикою викладання для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів iconРобоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни "основи валеології"
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів icon«Погоджено» Заступник директора оіппо н. Й. Палійчук «Затверджено»
Особливості переходу на кредитно –модульне навчання в системі післядипломної освіти
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів icon1. Необхідність фінансового посередництва. Фінансові посередники грошового ринку небанківського типу|типу|
Самостійна робота студентів з дисципліни „спеціальні кредитно-фінансові інститути”
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів iconУ. Самостійна робота студентів
Вона спрямована на забезпечення загальноосвітньої та практичної підготовки студентів. Ця форма навчання формує у студентів вміння...
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів iconСписок електронних підручників для позааудиторних занять студентів бдму станом на 01. 01. 20010
...
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів icon100 Тема18: патологія енергетичного обміну* (*Самостійна робота студентів). Актуальність теми
Тема18: патологія енергетичного обміну(*Самостійна робота студентів). 2
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Лабораторні заняття 17 годин Самостійна робота 78 годин Індивідуальна робота 6 годин Всього 135 годин
Бібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів iconСамостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”
Нання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи