Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського icon

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Скачати 93.59 Kb.
НазваПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Дата30.05.2012
Розмір93.59 Kb.
ТипДокументи


Затверджую

Ректор

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


_________________Загірняк М.В.

«____» ______________ 2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію наукової та науково-технічної діяльності

в Кременчуцькому національному університеті

імені Михайла Остроградського


м. Кременчук 2011

1 Загальні положення

1.1 Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ННТД) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КНУ), підпорядкованому Міністерству освіти і науки України.

1.2 ННТД є невід'ємною складовою діяльності КНУ, що забезпечує інтеграцію освіти, науки та виробництва, шляхом впровадження новітніх освітніх технологій до навчального процесу, комерціалізації наукових розробок, трансферу технологій.

1.3 При організації та проведенні ННТД КНУ керується Конституцією, Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, Статутом КНУ.


^ 2 Мета, основні завдання та принципи організації

2.1 Основною метою ННТД КНУ є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв'язання комплексних задач у сфері інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних розробок.

2.2 Основними завданнями КНУ в галузі ННТД є:

2.2.1 Розвиток фундаментальних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук з метою їх подальшого використання для вдосконалення пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі.

2.2.2 Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

2.2.3 Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

2.2.4 Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл.

2.2.5 Забезпечення підготовки в КНУ кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

2.2.6 Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу професорсько-викладацького складу КНУ для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.

2.2.7 Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок КНУ в промисловості.

2.2.8 Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.

2.2.9 Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників, як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції.

2.2.10 Модернізація й оновлення експериментально-виробничої бази КНУ та ефективне її використання.

2.2.11 Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет.

2.2.12 Проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.

2.2.13 Розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки.


3 Науково-організаційні структури та керівництво

3.1 Для організації та координації ННТД у КНУ, згідно зі Статутом, можуть створюватись науково-дослідна частина, науково-дослідні  сектори, науково-дослідні інститути, наукові відділи тощо.

3.2 До складу названих структурних одиниць можуть входити наукові підрозділи факультетів і кафедр, навчально-науково-виробничі центри, проектні та конструкторські бюро, проблемні лабораторії, наукові та науково-технічні відділи, підрозділи з організації, координації та забезпечення ННТД та інші структурні підрозділи, спрямовані на здійснення ННТД, науково-дослідні інститути тощо.

3.3 Структурні наукові підрозділи КНУ діють на основі Статуту КНУ, створюються наказом ректора і знаходяться в підпорядкуванні проректора з наукової роботи.

3.4 Структурні наукові підрозділи КНУ здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором Положень про них, які регламентують права й обов'язки керівників цих підрозділів.

3.5 Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок у КНУ здійснюються колективами (тематичними групами, творчими колективами тощо), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.

3.6 Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми або проекту досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і проектів, наукові консультанти, інші відповідальні особи.

3.7 Організацію ННТД у КНУ та її загальне керівництво, планування, поточне управління здійснює проректор з наукової роботи в межах делегованих ректором повноважень.

Функції управління та організації наукової діяльності проректор з наукової роботи здійснює через створені в КНУ наукові підрозділи та дорадчі наукові структури (науково-технічна рада, наукові секції за пріоритетними напрямами, експертні комісії тощо).


4 Фінансування

4.1 Для здійснення ННТД запроваджується принцип багатоканального фінансування, в тому числі з використанням можливостей, які надає входження України до міжнародного наукового простору.

4.2 Джерелами фінансування ННТД у КНУ є кошти державного бюджету та кошти, отримані на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, надання освітніх і наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб, інші джерела відповідно до чинного законодавства.

4.3 Формування планів фінансування і контроль за виконанням та впровадженням госпдоговірних науково-дослідних робіт, облік і калькуляція собівартості здійснюється на підставі положення затвердженого наказом головного Управління Державної Служби України від 4.08.2004 № 131.

4.4 Наукові дослідження і розробки КНУ, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються Міністерством освіти і науки України за відповідною бюджетною програмою.


5 Планування, організація і облік

5.1 Управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснює Міністерство освіти і науки України в межах його повноважень. Поточне та перспективне планування ННТД здійснює КНУ.

5.2 Планування наукових досліджень і розробок у КНУ здійснюється відповідно до основних науково-технічних напрямів КНУ. Основою планування науково-дослідної діяльності є тематичний план науково-дослідних робіт кафедр.

5.3 КНУ самостійно здійснює поточне та перспективне планування ННТД відповідно до затвердженого ректором і узгодженого з Міністерством освіти і науки України тематичного плану.

Фундаментальні дослідження, прикладні розробки, розробки, що сприяють розвитку інноваційної діяльності КНУ та фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, включаються до тематичного плану на підставі проходження конкурсного відбору.

5.4 Фінансово-господарська діяльність у сфері ННТД здійснюється на підставі затверджених Міністерством освіти і науки України кошторисів КНУ за відповідними бюджетними програмами.

5.5 Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

5.6 Планування витрат на проведення науково-дослідних та науково-конструкторських робіт (НДДКР) здійснюється КНУ самостійно на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за темою, з визначенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню у поточному бюджетному році.

5.7 Документальне оформлення операцій, пов'язаних з виконанням НДДКР або наданням платних послуг у сфері наукової, науково-технічної діяльності, забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (із змінами), та інших нормативно-правових актів.

5.8 НДДКР, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, підлягають обов'язковій реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.92 № 162 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій".

5.9 За підсумками виконаних наукових досліджень КНУ складаються відповідні звіти, видаються збірки наукових праць, доповідей і тез доповідей на наукових конференціях, готуються анотацій завершених НДДКР.

^ 6 Виконавці науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт
та оплата їх праці


6.1 Суб'єктами наукової, науково-технічної діяльності в КНУ є штатні наукові та науково-педагогічні працівники, науково-технічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, керівний склад навчального закладу, працівники, що здійснюють організацію та координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації.

6.2 До виконання наукових, науково-технічних робіт у КНУ можуть залучатися фахівці наукових установ, підприємств та організацій Національної та галузевих академій наук, інші фахівці, що мають відповідну кваліфікацію.

6.3 Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження та розробки відповідно до національних, державних, галузевих та інших програм і проектів, тематичних та координаційних планів, договорів, завдань (технічних завдань), індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.

6.4 Складовою науково-технічного потенціалу КНУ є науковий доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає: науково-дослідну роботу, що включена до графіку навчального процесу (курсові, дипломні роботи, практичні лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру), та роботу, що індивідуально виконується поза графіком навчального процесу.


^ 7 Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

7.1 КНУ здійснює науково-технічне співробітництво з навчальними закладами, організаціями та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства України.

7.2 Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво КНУ спрямовано на:

  • залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, фондами та іншими організаціями на проведення досліджень і розробок;

  • залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування ННТД;

  • одержання конкурентоспроможних на світовому ринку науково-прикладних результатів, розробку високоефективної науково-технічної продукції;

  • трансфер на світовий ринок та комерціалізація наукової і науково-технічної продукції, здійснення маркетингу, участь у міжнародних виставках та ярмарках;

  • забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням;

  • публікацію за кордоном у провідних наукових та науково-технічних виданнях наукових результатів, які не є конфіденційною інформацією;

  • організацію та участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах;

  • висування провідних учених КНУ на здобуття міжнародних премій.


8. Зміни в Положенні

8.1 Зміни та доповнення до Положення ННТД розглядаються на засіданні Науково-технічної ради КНУ за поданням ректора, проректора з наукової роботи, начальника наукового підрозділу (науково-дослідної частини, науково-дослідного сектору, науково-дослідного інституту, наукового відділу), деканів або завідувачів кафедр і схвалюються Вченою радою КНУ.

Зміни і доповнення узгоджуються з профспілковим комітетом і затверджуються ректором КНУ.


Розглянуто і прийнято Науково-технічною радою

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

25 листопада 2010 року (протокол № 9)

ПОГОДЖЕНО:

Проректор

з наукової роботи А.В. Луговой


Начальник

науково-дослідної частини В.В. Никифоров


Схожі:

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Нтр) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кну), яка організовується згідно з Положенням «Про...
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
...
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconУніверситет матея бела, банська бистриця (словацька республіка)
Конференція відбудеться 19 – 21 жовтня 2011 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconЗвернення до
Науковий журнал “Екологічна безпека” видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2008 року....
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconЩодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову І науково-технічну
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconПоложення про організацію виховної роботи в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Одеса 2012 Загальні положення
Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення
Конкурс проводиться в лну імені Тараса Шевченка з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування...
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи