Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни
Скачати 96.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни
Дата03.08.2012
Розмір96.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Тараса Шевченка»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор С.В.Савченко

31 серпня 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

Про Інститут економіки та бізнесу

ДЗ «Луганський національний університет

Імені Тараса Шевченка» 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Інститут економіки та бізнесу (надалі – Інститут) створений у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка згідно з рішенням Вченої ради університету та наказом ректора як окремий навчальний підрозділ.

  2. Адреса Інституту: 91011, м. Луганськ, вул.. Оборонна, 2.

  3. Інститут використовує наукову, матеріально-технічну і навчально-виробничу базу Університету і виконує частину його функцій, пов'язаних з підготовкою фахівців із вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів у галузі .

  4. Інститут не є юридичною особою, не має власного майна та самостійного балансу. Свою діяльність Інститут здійснює від імені і за дорученням Університету, який є його засновником.

  5. Інститут здійснює свою діяльність, виконує обов’язки і користується правами, які передані йому Засновником:

  6. Інститут при виконанні покладених на нього функцій керується цим положенням, Статутом університету, Законом України «Про вищу освіту» та іншим діючим законодавством.

  7. Інститут має свою назву, в якій вказується назва Університету, печатку, кутовий штамп із своєю назвою та інші реквізити.

 2. ^ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТУ
  1. Головним завданням Інституту є підготовка фахівців із вищою освітою за договорами з підприємствами, установами та організаціями, за замовленням за рахунок державного та місцевого бюджетів, за договорами з юридичними і фізичними особами.

  2. Основним напрямом діяльності Інституту є підготовка фахівців у галузі економіки та бізнесу, управлінні персоналом, зокрема із спеціальностей: «Прикладна статистика», «Фінанси», «Менеджмент організацій», «Маркетинг»

  3. Для здійснення вказаної діяльності Інститут користується ліцензією на впровадження освітньої діяльності, яку має Засновник.

  4. Порядок з підготовкою фахівців для навчальних закладів та відповідних установ Інститут може вирішувати й інші соціально-економічні завдання, а саме:

 • за участю вчених і провідних фахівців Інституту проводити наукові дослідження, організувати на базі Інституту та Університету симпозіуми, конференції, науково-практичні семінари з питань управління персоналом, проблем сучасної економіки, господарювання на ринку товарів та послуг;

 • налагодження співпраці у галузі із відповідними установами, центрами і навчальними закладами України та за кордоном, створення і реалізація спільних наукових, освітніх і культурних проектів і програм, розвиток культурно-шевських зв’язків;

 • пропаганда наукових, науково-педагогічних та інших знань серед населення міста та регіону;

 • організація роботи з творчо обдарованими дітьми та молоддю, організація підготовчих курсів з подальшим навчанням в Інституті, забезпечення другої вищої освіти, підготовки і перепідготовки спеціалістів за замовленнями, стажування і прийом кандидатських іспитів, навчання в магістратурі та аспірантурі, підготовка та захист кандидатських і докторських дисертацій.

  1. Підготовка фахівців здійснюється у різних формах навчання. Інститут може надавати додаткові освітні та інші послуги населенню у межах своїх повноважень і компетенції.

  2. Одним із головних завдань Інституту є виховна робота, яка є цілісним процесом розвитку особистості. Вона організовується відповідно до покликання, інтересів і здібностей студентів, з урахуванням суспільних потреб та можливостей Інституту і включається окремим розділом до планів роботи та звітної документації.

  3. Виховну роботу в Інституті здійснюють: професорсько-викладацький склад, представники органів самоврядування студентів та аспірантів.

  4. Посади та органи, які здійснюють виховну роботу, визначають її зміст, форми та методи з урахуванням вимог Статуту університету, цього положення та інших нормативних документів.

  5. Питання про стан та перспективи виховної роботи в інституті щорічно заслуговують Вчена рада університету, яка визначає її напрями на наступний період, та Рада Інституту економіки та бізнесу.

  6. Виховну роботу в студентських академічних групах та групах за спеціальностями безпосередньо здійснюють куратори, які призначаються, як правило, на весь період навчання студентів. З питань виховної роботи куратор підпорядкований завідувачу кафедри та заступнику директора з виховної роботи.

  7. Щорічно куратори звітують відповідно до наявної документації про проведену ними роботу на засіданнях кафедр.

  8. Куратори призначаються з числа викладачів .
 1. ^ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ

  1. До складу Інституту входять два чотири кафедри:

 • кафедра менеджменту

 • кафедра фінансів

 • кафедра економічної теорії і прикладної статистики

 • кафедра маркетингу
  1. Випускаючі кафедри

 • кафедра менеджменту

 • кафедра фінансів

 • кафедра економічної теорії і прикладної статистики

 • кафедра маркетингу

  1. У складі Інституту економіки та бізнесу працює філіал Інституту економіки промисловості НАН України, видається журнал «Економічний вісник Донбасу.
 1. ^ ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
  1. Інститут має право:
 • користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів;

 • визначати форми та засоби навчально-виховного процесу відповідно до програми освітньої діяльності Університету;

 • отримувати держзамовлення, замовлення галузевих підприємств, установ, місцевих органів влади, громадських організацій, приватних осіб на підготовку кадрів із вищою освітою;

 • розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності за погодженням із Вченою радою Університету;

 • за погодженням із ректором Університету формувати штатний розпис в відповідності до Положення «Про порядок формування науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів»;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності (споруди, обладнання та інше) від органів державної влади, установ, організацій, окремих громадян та благодійних фондів;

 • здійснювати будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на підставі угод або господарським способом за погодженням із Засновником та у межах своїх повноважень;

 • здійснювати самостійну комерційну діяльність за погодженням із Засновником;
  1. Інститут несе відповідальність перед державою і Засновником за:

 • дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про працю» та інших;

 • дотримання державних стандартів якості освіти;

 • безпечні і нешкідливі умови освітньої діяльності;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі і зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

  1. Для контролю навчальної та фінансової діяльності Інституту, в відповідності його діяльності законодавством Засновник створює Ревізійну комісію, яка здійснює ревізії навчальної та фінансово-господарської діяльності Інституту. Результати ревізій надаються ректору Університету для прийняття рішення і в копії – директору Інституту.

  2. Плани та програми діяльності затверджуються ректором Університету за поданням директора Інституту.
 1. ^ ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

  1. Діяльність Інституту базується на засадах бюджетного і позабюджетного фінансування.

  2. Майно Інституту знаходиться на балансі Університету. Інститут, як навчальний підрозділ Університету, володіє та користується в установленому порядку майном та обладнанням за його призначенням згідно з чинним законодавством.

  3. Інститут фінансується за рахунок державного бюджету в межах видатків, передбачених Університетом. Додатковим джерелом фінансування діяльності Інституту можуть бути добровільним пожертвуванням трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян, фінансова допомога університету, надходження платних послуг інших видів соціально-економічної діяльності Інституту, не забороненої чинним законодавством.

  4. Фонди Інституту створюється згідно з діючим законодавством і використовуються ним незалежно.

  5. Кошти Інституту використовуються для:

 • організації, розвитку і розширенню навчально-матеріальної бази;

 • оплати праці співробітників;

 • розв’язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників;

Порядок використання коштів Інституту визначається чинним законодавством.


  1. Інститут має право від імені Університету укладати договори на підготовку спеціалістів із юридичними і фізичними особами у межах предмету своєї діяльності;

  2. Єдиний кошторис витрат на штатний розпис Інституту затверджується ректором Університету за поданням директора Інституту.

  3. Звід про результати фінансово-господарської діяльності Інститут подає Університетові та іншим державним органам, визначеним чинним законодавством.
 1. ^ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

  1. Загальне керівництво Інститутом і контроль за його діяльністю здійснюється ректором Університету.

  2. Безпосереднє керівництво всією діяльністю Інституту здійснює директор і заступники, які призначаються на посаду рішенням ректора університету за згодою директора інституту шляхом укладення з ними контрактів, як правило, на конкурсній основі.

  3. Керівництво Інституту самостійно вирішує усі питання діяльності, за винятком тих, які віднесені до компетенції Університету.

  4. Структура Інституту розробляється його директором і затверджується ректором Університету. Працівники Інституту приймаються на роботу ректором Університету за погодженням із директором Інституту відповідно до чинного законодавства.

  5. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції Інституту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності при Інституту створюється Вчена рада. Склад Вченої ради затверджується ректором Університету за поданням директора Інституту.

  6. Обов’язки директора Інституту

 • несе повну відповідальність за результати роботи Інституту, у своїх діях він керується законодавством України, виступає від імені навчального закладу, представляє його в усіх органах, за дорученням ректора укладає договори;

 • звітує перед керівництвом Університету за результати своєї діяльності;

 • у межах компетенції Інститут видає розпорядження, які обов’язкові для всіх працівників і студентів;

 • контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідної та навчально-методичної роботи;

 • здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи;

 • відповідає за формування контингенту студентів Інституту;

 • організовує побутове обслуговування студентів і працівників Інституту;

 • застосовує засоби морального та матеріального заохочення викладачів, співробітників та студентів;

 • подає пропозиції щодо формування штатного розпису згідно Положення про Інститут;

 • контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни в межах виділених Інституту коштів;

 • надає пропозиції ректору про прийом на роботу і звільнення з роботи працівників Інституту згідно чинного законодавства;

 • у межах своїх повноважень може делегувати частину своїх прав і обов’язків своїм заступникам.

  1. Директор у межах своїх повноважень, визначених йому ректором Університету, видає розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма працівниками Інституту, є представником Інституту у взаємовідносинах з іншими юридичними особами та органами управління, відповідає за результати діяльності перед керівництвом Університету, виконує кошторис, затверджений Університетом, укладає угоди від імені Університету, здійснює господарську та фінансову діяльність.

  2. Директор несе відповідальність за виконання покладених на Інститут завдань, результати освітньої, виховної та фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого Інституту у користування. Штатний розпис Інституту визначається ректором Університету за поданням директора Інституту.

 1. СТУДЕНТИ

  1. Прийом, відрахування, переведення і відновлення студентів, одержання другої освіти проводяться згідно з правилами, розробленими Луганським державним педагогічним університетом у відповідності до основних положень прийому у вищі навчальні заклади України.

  2. Студентам інституту видаються студентський квиток, залікова книжка встановленого зразку, а після закінчення навчання – диплом Луганського національного педагогічного університету.

  3. Студенти мають право на:
 • вибір спеціалізації, форми навчання, індивідуальних планів, програм занять, відповідно до здібностей;

 • одержання знань, що відповідають сучасному рівню розвитку науки, техніки та культури;

 • участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • одержання направлення та стажування в інших закладах, у тому числі за кордоном;

 • особисто, або через своїх представників вирішувати питання удосконалення навчального процесу, побуту тощо;

 • складання іспитів та заліків екстерном чи достроково за умови виконання усіх вимог, передбачених навчальними програмами;

 • перерву у навчанні за станом здоров’я, сімейними обставинами та іншими поважними причинами.
  1. Особам, які навчаються без відриву від виробництва надаються пільги, передбачені чинним законодавством.

  2. Студенти зобов’язані:

 • в установлені терміни виконувати всі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;

 • дотримуватись Положення, правил внутрішнього розпорядку, правових та етичних норм співжиття;

 • ощадливо ставитись до майна Інституту, підтримувати в належному стані навчальні та житлові приміщення та їх обладнання.

  1. За порушення встановлених обов’язків до студентів можуть бути прийняті заходи дисциплінарних дій, навіть аж до виключення з Інституту.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

  1. Припинення діяльності Інституту здійснюється за рішенням Засновника в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

  2. Після ліквідації Інституту все майно і грошові кошти, які залишились від діяльності Інституту після розрахунків з бюджетом та банком, працівниками Інституту і іншими кредиторами, надходять у володіння Засновника і використовується за його рішенням.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи