European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
Скачати 118.69 Kb.
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Дата03.08.2012
Розмір118.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0801 «Математика»

Спеціальність:8.080102"Статистика"

Спеціалізація: "Математична економіка"

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: магістр статистики, викладач економіко-математичних дисциплін вищих навчальних закладів

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр»

Термін навчання: ^ 1 рік, на основі базової вищої освіти

Форма навчання: денна, заочна


2010


2. Спеціальні вимоги до зарахування

До Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом “Прикладна статистика” приймаються особи без обмеження віку, які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при відборі абітурієнтів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених стандартом повної середньої освіти.

Для вступу на спеціальність за напрямом «Прикладна статистика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» необхідно надати сертифікат незалежного тестування:

-обов’язково: за дисциплінами «Математика», «Українська мова та література»;

- за вибором абітурієнта: за дисциплінами «Географія», «Іноземна мова», «Історія України».

Для вступу на спеціальність за напрямом «Статистика» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» встановлено перелік дисциплін для вступного випробування:

1.Алгебра та теорія чисел

2.Математичний аналіз

3.Геометрія

4.Теорія ймовірностей та математична статистика

Нормативна форма проведення вступного випробування, складається з двох етапів: 1 - перевірка теоретичних знань у вигляді співбесіди;

2 - письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що разом з перевіркою теоретичних знань дозволяє оцінити сформованість відповідної компетенції бакалавра напряму підготовки «Статистика».


^ 3. Загальний опис напряму підготовки

3.1. Освітні та професійні цілі


Освітні цілі підготовки за напрямом «Статистика» освітньо – кваліфікаційних рівня «магістр»

полягають у наступних напрямках результативної взаємодії між студентом та викладачем:

 1. Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури.

 2. Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.

 3. Вдосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

 4. Орієнтуватись у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.

 5. Нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.

 6. Орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв'язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці.

 7. Підтримувати врівноважені стосунки з найближчим побутовим оточенням.

 8. Спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та слов'янських мов.

 9. Підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контактів як передумову психічного здоров'я та ділового успіху.

 10. Залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації.

 11. Створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику.

 12. Ефективно використовувати невербальні засоби спілкування.

 13. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички.

 14. Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них.

 15. Визначати та усвідомлювати межі своїх знань, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі і власні.

 16. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

 17. Використовувати різні методи та прийоми самовиховання.

 18. Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.

 19. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.


^ Професійні цілі підготовки магістра за напрямом «Статистика» полягають у формуванні професійних навичок у галузі:


Основні напрями професійної діяльності – педагогічна, науково-дослідницька, виробнича діяльність в галузі математики, статистики, інформатики, математична діяльність в економічній галузі.. Спеціаліст з фаху «Статистика» за умов набуття відповідного досвіду може працювати в середніх і вищих навчальних закладах, науково-дослідницьких і виробничих установах, інформаційно-обчислювальних центрах, в відділах збору та переробки інформації, в аналітичних відділах страхових та фінансових установ.


^ 3.2. Ключові результати навчання студентів за напрямом підготовки «Статистика»


Освітньо – кваліфікаційний рівень «магістр» - отримання кваліфікації магістр статистики, викладач економіко-математичних дисциплін вищих навчальних закладів.


^ 4. Професійні профілі випускників


4.1. Можливі посади


Випускники з напряму «Статистика», «Прикладна статистика» здатні виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угруповань професій за «Державним класифікатором професій» ДК 0032005, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375 зі змінами та доповненнями №2 до «Класифікатору професій» від 29.01.2007 р. № 4, наведено у табл. 1,2,3).

Професійні назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст напряму «Статистика»


^

Професійна назва роботи1. Математик-аналітик з дослідження операцій

2. Наукові співробітники (статистика)

3. Фахівці-статистики

4. Економіст-демограф

5. Економіст-статистик

6. Розробники комп’ютерних програм зі статистики та фінансових операцій

7. Фахівці в інших галузях обчислень

8. Викладачі економіко-математичних дисциплін

9. Наукові співробітники (економіка_

10. Агенти з торгівлі майном

11. Оператори зі збору даних

12. Реєстрація бухгалтерських даних

13. Статистики-обліковці та конторські службовці


^ 4.2. Приклади виконання певних обов’язків у вигляді виробничих функцій, типових завдань діяльності та уміння щодо їх вирішення.


Відповідно до посад, що може займати випускник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних обов’язків та типів діяльності) та типових для даної функції завдань діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь щодо вирішення цього типового завдання діяльності з урахуванням специфіки галузі та регіону.

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка як соціальної особистості (наведено у табл. 4) подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.


^ 5. Можливість подальшого навчання.


Після отримання ОКР «магістр» за напрямом «Статистика» можна вступити в аспірантуру (на основі повної вищої освіти) за спільним напрямом підготовки фахівців, наприклад:

  1. Теорія ймовірностей та математична статистика

  2. Економічна кібернетика

  3. Математичні моделі в економіці

 1. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням


ОКР «Магістр»

^ 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Нормативна частина:

Вища освіта і Болонський процес

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Педагогіка вищої школи

Охорона праці в галузі

Цивільний захист

1.2 За вибором ВНЗ:

Інтелектуальна власність

1.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

^ 2. Цикл фундаментальних та професійних дисциплін

2.1 Нормативна частина:

Комп’ютерні технології

2.2 За вибором ВНЗ:

2.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

^ 3. Цикл підготовки за фахом

3.1 Нормативна частина:

Ймовірносні моделі актуарної математики

Проблеми фінансової математики

Економічне та фінансове прогнозування

Методика викладання економіко-математичних дисциплін

Оптимальне планування

Виконання магістерської роботи*

3.2 За вибором ВНЗ:

Спецкурс

Теорія масового обслуговування

3.3 За вибором студ-та:

Спецсемінар

Аналіз часових рядів

3.4 Практики

Науково-дослідна практика (навчальна)

Науково-педагогічна практика (виробнича)^ 7. Вимоги до оцінювання.


В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно». «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано», в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

^ А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

^ В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

^ С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

^ Б - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

^ Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

^ РХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

^ Р - незадовільно - необхідне повторне вивчення

дисципліниОцінку „зараховано виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації).


8.1. Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти


Атестація якості підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра зі спеціальностей «Прикладна статистика», «Статистика» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з даного фаху, голову якої затверджено Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.


^ 8.2. Форми проведення


Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристики бакалавра, спеціаліста та магістра, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики:

для ОКР «магістр»: у разі підготовки на основі базової вищої освіти - захист магістерської роботи (проекту).


Нормативна форма державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних знань та умінь у вигляді комплексного державного екзамену, складається з двох етапів:


 1. - магістерська робота (проект) обсягом 55 – 65 друкарських аркушів (100 – 120 рукописних сторінок) виконується за тематикою завдань професійної діяльності за матеріалами реальної організації обов’язково з використанням комп’ютерних технологій як інструменту дослідження, містить елементи наукової новизни. Структура: вступ; три розділи – теоретичний, аналітико – дослідницький та проектно – рекомендаційний; висновки. Рукопис, поданий до захисту, супроводжується рефератом з анотацією, відгуком наукового керівника, листом – відгуком з організації, яка була об’єктом дослідження. то зовнішньою рецензією.
  1. Критерії оцінювання


Керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. (розділ Контрольні заходи) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка розробив форми і методи контрольних завдань студентів та критерії оцінок.

В університеті працює система контрольних заходів та критеріїв оцінок знань студентів. Ця система складається з методів та заходів поточного контролю знань студентів, узагальнених вимог до захисту випускних робіт (бакалаврських, дипломних та магістерських) та критеріїв оцінювання знань на державних іспитах.

Університет успішно впроваджує кредитно - модульну систему та розробив цілу ланку організаційних заходів та методів щодо оцінювання знань студентів, які враховують усі етапи навчання на різних видах занять в процесі вивчення дисципліни.

При оцінюванні знань студентів на комплексних державних іспитах та випускних кваліфікаційних (диплом) робіт викладачі керуються наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

Національна шкала оцінювання базується на шкалі ЕСТS.

Для інтеграції з Болонською системою навчання розроблено критерії оцінювання випускних кваліфікаційних (диплом) робіт (проектів).

Присвоєння кваліфікації здійснює Державна екзаменаційна комісія.


9. Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м.Луганськ, вул. Оборонна, в

53-73-42

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи