European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка2/19
Дата03.08.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


^ 4.2. Приклади виконання певних обов’язків у вигляді виробничих функцій, типових завдань діяльності та уміння щодо їх вирішення.


Відповідно до посад, що може займати випускник ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних обов’язків та типів діяльності) та типових для даної функції завдань діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь щодо вирішення цього типового завдання діяльності з урахуванням специфіки галузі та регіону.

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

^ Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник ЛНУ з напряму «Менеджмент»


^ Назва виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі

1. Проектувальна

Розроблення тактичних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності

1.ПФ.Е.01

Планування та прогнозування діяльності організації (підрозділу)

1.ПФ.Е.02

Впровадження нововведень

1.ПФ.Е.03

Прогнозування динаміки попиту

1.ПФ.Е.04

Здійснення комерційної діяльності

1.ПФ.Д.05

Організація зовнішньоекономічної діяльності

1.ПФ.Е.06

Участь у наукових дослідженнях під керівництвом провідного спеціаліста

1.ПФ.Д.07

Аналіз професійної діяльності підлеглих з метою формування змісту освіти.

1.ПФ.Д.08

Аналіз і діагностика стану навчального процесу

1.ПФ.Д.09

Проектування змісту навчального матеріалу.

1.ПФ.Е.10

Розробка дидактичних технологій.

1.ПФ.Е.11

Планування навчального процесу.

1.ПФ.Е.12

Проектування функцiонування педагогiчної системи

1.ПФ.С. 13

Проектування навчально-плануючої документацiї

1.ПФ.С.14

Рішення завдань проектування навчального процесу з застосуванням педагогічного інструментарію

1.ПФ.Д.15

2. Організаційна

Аналіз діяльності підрозділів організації

2.ПФ.Е.01

Формування оптимального асортименту продукції

2.ПФ.Е.02

Поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної праці з досягнення місії організації

2.ПФ.Е.03

Організація та раціоналізація робочих місць

2.ПФ.Е.04

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції

2.ПФ.Е.05

Розроблення раціональних форм організації управління

2.ПФ.Е.06

Формування колективу та керівництво ним

2.СВ.Д.07

Узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання технологічних процесів

2.ПФ.Е.08

Управління конфліктами

2.СВ.Д.09

Навчання підлеглих

2.СВ.Е.10

Організація навчальної діяльності учнів.

2.ПФ.Е.11

Здiйснювати управлiння навчально-виховним процесом в ПТЗО.

2.ПФ.С.12

Рішення завдань організації виховного процесу з застосуванням методів конструювання.

2.ПФ.Д.13

3. Управлінська

Участь у процесах управління

3.ПФ.Д.01

Прийняття операторських і частково адміністраторських управлінських рішень

3.ПФ.Д.02

Організація ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем

3.ПФ.Е.03

Раціональна організація управлінської праці

3.ПФ.Е.04

Управління персоналом

3.ПФ.Д.05

Генерування влади

3.СВ.Е.06

Формування та розвиток організаційної культури

3.СВ.Е.07

Формування іміджу організації

3.СВ.Е.08

Розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці

3.СВ.Е.09

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

3.СВ.Е.10

Контроль виконання управлінських рішень

3.ПФ.Е.11

Оцінювання та контроль виконання рішень, підтримання виконавської дисципліни

3.ПФ.Е.12

4. Виконавська

Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових)

4.ПФ.Е.01

Організація реалізації управлінських рішень

4.ПФ.Е.02

Організація антикризового управління

4.ПФ.Е.03

Контролювання забезпеченності ресурсами, додержання технології виробництва

4.ПФ.Е.04

Контроль усіх видів розрахунків

4.ПФ.Д.05

Звітування про діяльність

4.ПФ.Д.06

Забезпечення реалізації дидактичного проекту у навчальному процесі.

4.ПФ.С.07

Здійснення навчального процесу

4ПФС08

Здiйснення навчально-виробничого процесу

3.ПФ.С.09

Здiйснення навчально-виховного процесу в ПТЗО.

3.ПФ.Д.10

Вирішення завдань створення нових технологій навчання і виховання з застосуванням методів моделювання.

3.ПФ.Д.11

5. Технічна

Планування особистої роботи

5.СВ.Д.01

Забезпечення захисту прав споживачів

5.СП.Д.02

Забезпечення охорони праці та техніки безпеки

5.СП.Д.03

Забезпечення соціального захисту працівників

5.СП.Д.04

Співпраця з банками та іншими кредитно-фінансовими установами

5.СП.Д.05

Контролювання охорони праці та техніки безпеки

5.СП.Д.06

Контролювання якості продукції

5.ПФ.Е.07

Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства

5.СВ.Д.08^ 5. Можливість подальшого навчання.


Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямом «Менеджмент» можна вступити в магістратуру (на основі базової вищої освіти) за спільним напрямом підготовки фахівців, наприклад:

 1. Менеджмент організацій.

 2. Бізнес - адміністрування.

 3. Менеджмент у галузі культури.

 4. Екологічний менеджмент.

 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Інноваційний менеджмент.

 7. Менеджмент персоналу.

 8. Управління інноваційною діяльністю.

 9. Педагогіка вищої школи.

 10. Управління навчальним закладом.

 11. Менеджменту у галузі охорони здоров’я.

 1. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS

ОКР «бакалавр»^ Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредитів ECTS

 

1.1 Нормативна частина:

 

 

 

1.1.1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1

1,2

10

1.1.2

Історія України

1

3

3

1.1.3

Валеологія

1

4

5

1.1.4

Етика та естетика

1

5

3

1.1.5

Релігієзнавство

1

3

1,50

1.1.6

Українська мова за (за професійним спрямуванням)

1

4

1,50

1.1.7

Фізичне виховання

1

6

10,5

1.1.8

Правознавство

1

5

2,5

1.1.9

Соціологія

1

2

3

1.1.10

Філософія

1

3

3

1.1.11

Культурологія

1

2,4

2,5

1.1.12

Політологія

1

1,2,3,4,5,6,7

3

1.1.13

Інженерна та комп’ютерна графіка

1

2

2

1.1.14

Інформатика та обчислювальна техніка

1

1

5,5

 

Безпека життєдіяльності

1

 

1,5

 

Вища математика

1

 

14

2.1.1

Хімія

1

1

2,5

2.1.2

Мікроекономіка

1

2

1,5

2.1.3

Основи екології

1

2

3,00

2.1.4

Економічна теорія

2

3

1,5

2.1.5

Вікова та педагогічна психологія

2

3

1,0

2.1.6

Введення до фаху

1

1

4,5

2.1.7

Психологія

1

2

1,5

2.1.8

Методологічні засади професійної освіти

2

3

2,0

2.1.9

Психологія праці

2

3

1,5

2.1.10

Теорія та методика виховної роботи

2

4

1,5

2.1.11

Дидактичні основи професійної освіти

1

1,2

6,0

2.1.12

Економіка підприємств

2

4

9,0

2.1.13

Економічний аналіз

2

4

3,0

2.1.14

МПН: дидактичне проектування

1

2

6,0

 

Маркетинг

 

 

1,5

2.2.1

Основи інженерно-педагогічної творчості

1

1

1,5

 

Риторика

 

 

2,5

 

Технічні засоби навчання

 

 

1,5

3.1.1

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

2

4

2,0

3.1.2

Креативні технології навчання

2

4

1,5

3.1.3

МПН: основні технології навчання

2

4

4,0

3.1.4

Метрологія, стандартизація і управління якістю

3

5

1,5

3.1.5

Основи охорони праці

3

6

17,5

3.1.6

Макроекономіка

4

7

3,0

3.1.7

Бухгалтерський облік (теорія бухг. обліку)

3

5

3,00

3.1.8

Основи підприємницької діяльності

2

4

2,5

3.1.9

Промислова статистика

3

6

3,0

3.1.10

Технологія виробництва в галузі

4

7

6,5

3.1.11

Бухг. облік та аудит

4

8

2,0

3.1.12

Господарське право

3

5

2,0

3.1.13

Економіка праці

3

6

2,0

3.1.14

Математичне моделювання економічних процесів

4

7

2,0

3.1.15

Основи менеджменту

4

7

5,0

3.1.16

Організація виробництва в галузі

4

8

5,5

3.1.17

Управління персоналом

4

8

1,0

3.1.18

Фінанси

3

6

3,0

3.1.19

Інвестиційна діяльність

3

6

3,0

 

Інформаційні технології в економіці, менеджменті та маркетингу

 

 

3,0

3.2.1

Гроші та кредит

1

2

2,5

3.2.2

Організація праці менеджера

2

3

2,5

3.2.3

Логістика

3

6

5,0

3.2.4

Маркетингові дослідження

4

8

3,0

3.2.5

Планування і контроль на підприємстві

3

5

4,50

3.2.6

Організаційна поведінка

4

7

3,00

3.2.7

Операційний менеджмент

4

7

3,00

3.2.8

Цивільна оборона

3

5

3,75

3.2.9
1

1

3,00

 
 

 

 

3.3.1
4

7

2,25

3.3.2
4

7

2,25

3.3.3
3

6

3,75

3.3.4
4

8

3,00

3.3.5
4

8

3,00

3.3.6
4

7

2,25

 
 

 

 

5.1
3

6

1,00

5.2
4

8

1,00

 
 

 

 

6.1
1

2

1,50

6.2
2

4

3,00

6.3
3

6

4,50

6.4
4

8

6,00


^ 7. Вимоги до оцінювання.


В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно». «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано», в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

^ А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

^ В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

^ С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

^ Б - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

^ Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

^ РХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

^ Р - незадовільно - необхідне повторне вивчення

дисципліниОцінку „зараховано виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації).


8.1. Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти


Атестація бакалаврів здійснюється Державною атестаційною комісією, що складається з провідних викладачів випускаючої кафедри, кафедр педагогіки та методики викладання, психології, а також спеціалістів системи професійної освіти та машинобудівних підприємств.


Атестація проводиться в формах:


^ 8.2. Форми проведення


Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристики бакалавра з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики:

 державного тестового іспиту з педагогіки, психології та методики викладання економічних дисциплін та виробничого навчання, з метою оцінки рівня сформованості знань про загальні закономірності навчально-виховного процесу, про стан, проблеми та досягнення професійної педагогіки, та умінь проектування та показу фрагментів навчальних занять (у відповідальності із завданням);

 захисту дипломної роботи, пов’язаної з виробничо-комерційною діяльністю промислових підприємств, а також з удосконаленням методик викладання та професійного навчання, відповідно до діяльності бакалавра.


  1. Критерії оцінювання


Керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. (розділ Контрольні заходи) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка розробив форми і методи контрольних завдань студентів та критерії оцінок.

В університеті працює система контрольних заходів та критеріїв оцінок знань студентів. Ця система складається з методів та заходів поточного контролю знань студентів, узагальнених вимог до захисту випускних робіт (бакалаврських, дипломних та магістерських) та критеріїв оцінювання знань на державних іспитах.

Університет успішно впроваджує кредитно - модульну систему та розробив цілу ланку організаційних заходів та методів щодо оцінювання знань студентів, які враховують усі етапи навчання на різних видах занять в процесі вивчення дисципліни.

При оцінюванні знань студентів на комплексних державних іспитах та випускних кваліфікаційних (диплом) робіт викладачі керуються наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

Національна шкала оцінювання базується на шкалі ЕСТS.

Для інтеграції з болонською системою навчання розроблено критерії оцінювання випускних кваліфікаційних (диплом) робіт (проектів).

Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з менеджменту», «Менеджер - економіст», «Магістр з менеджменту організацій» здійснює Державна екзаменаційна комісія.


^ 9. Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м.Луганськ, вул. Оборонна, в

53-73-42


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи