Затверджено на засіданні кафедри менеджменту icon

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту
Скачати 266.36 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні кафедри менеджменту
Дата03.08.2012
Розмір266.36 Kb.
ТипДокументи


ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»


Інститут економіки та бізнесу

Кафедра менеджменту

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту


протокол № __ від «__» _____________ 2012 р.


Зав. кафедрою

менеджменту Т.В.Проказа


ПРОГРАМА
Вступного іспиту для

повної вищої освіти за напрямом “Менеджмент”

спеціальності “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 7.050201 та за напрямом “Менеджмент” (фахового спрямування “Менеджмент організацій”) Спеціалізації “Менеджмент на ринку товарів і послуг” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


8.050201


Луганськ 2012
1. ВСТУП


Розділи програми вступного екзамену підготовлені відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму “Менеджмент” фахового спрямування “Менеджмент організацій” та програм дисциплін, що увійшли до складу державного екзамену.

На вступний екзамен виносяться наступні дисципліни:


Розділ 1. Основи економічної теорії.

Розділ 1.1. Макроекономіка.

Розділ 1.2. Мікроекономіка.

Розділ 2. Економіка підприємства.

Розділ 3. Фінанси підприємства.

Розділ 4. Підприємницьке право.

Розділ 5. Маркетинг.

Розділ 6. Основи менеджменту.

Розділ 7. Операційний менеджмент.

Розділ 8. Управління персоналом.

Розділ 9. Організація праці менеджера.

Розділ 10. Основи зовнішньоекономічної діяльності.

Розділ 11. Організація торгівлі.


Програма вступного екзамену складається з наступних розділів:

  1. Вступ.

  2. Основний зміст.^
Укладачі програми:


Проказа Т.В. зав. кафедри менеджменту, к.е.н., доцент

Гайдамака О.М. к.е.н., доцент

Прищепа Н.П. к.е.н., доцент

Снітко Є.О. к.т.н., доцент

Шильнікова З.М. асистент

Ковальов О.І. асистент

Дульцева І.І. асистент

Матушкіна М.В. асистент

Янушевська С.О. асистент

Вавулін Л.С. асистент


^ 2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


Розділ 1. Основи економічної теорії.


Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки України.

Предмет, методи та функції економічної теорії, її місце в системі економічних наук. Економічна теорія як основа економічної політики. Економічні категорії та закони. Необхідність пізнання та використання економічних законів. Сутність, структура і типи економічних систем. Власність як економічна категорія, право власності, еволюція відносин власності. Форми власності. Економічні потреби суспільства, їх структура. Закон зростання потреб. Економічні інтереси та їх види.

Суспільне виробництво як основа економічної системи. Продуктивні сили суспільства. Система виробничих (економічних) відносин. Суспільний продукт, його структура. Ефективність виробництва.

Натуральне виробництво. Товарне виробництво: загальні основи і його суперечності. Товар і його властивості. Форми вартості. Закон вартості: сутність, механізм дії та функції.

Типи економічних систем. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні характеристики. Ринкова система. Змішані (поліформічні) системи.

Становлення та еволюція грошових відносин. Функції грошей. Закони грошового обігу. Модель І. Фішера. Ефект кредитного мультиплікатора. Грошова система. Валютні курси. Конвертованість грошей. Інфляції, її причини, види. Інфляція попиту. Інфляція витрат виробництва (пропозиції). Інерційна інфляція. Наслідки інфляції. Регулювання інфляції.

Сучасний ринок, його сутність, структура та функції. Моделі ринкової економіки. Інфраструктура ринку, її види.

Сутність та структура капіталу. Капітал і фонди підприємств. Структура фондів. Фізичний та моральний знос основних фондів, їх амортизація, норма амортизації. Торговельний і позичковий капітал. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Кругообіг та обіг капіталу. Акціонерний капітал. Цінні папери та їх види. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки. Види і функції конкуренції. Закон конкуренції. Сутність, причини та види монополізму. Монополія як антипод конкуренції. Монопольна влада. Антимонопольне законодавство.

Теоретичні концепції витрат виробництва, їх сутність. Структура витрат. Закон спадної віддачі.

Прибуток: його сутність, функції. Бухгалтерський і економічний прибуток. Норма прибутку і чинники, що їх визначають.

Особливості формування цін залежно від моделі ринку. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції: ринок чистої монополії, ринок монопольної конкуренції, олігопольний ринок.

Аграрні відносини, їх специфіка. Власність на землю. Земельна рента, її види та механізми створення. Ринок землі, ціна землі, ціна землі, агропромисловий комплекс (АПК), його функції, структура. Становлення і розвиток нових форм господарювання в АПК України.

Стабілізаційна політика держави: кейнсіанський та монетаристський підходи. Економічні функції держави. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки. Необхідність та основні напрямки переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки. Демонополізація, роздержавлення та приватизація – основа ринкових перетворень економіки.

Сутність суспільного відтворення та його типи. Натурально-речовий склад суспільного продукту. Проблема “повторного рахунку”. Валовий внутрішній продукт, його складові та різні способи обчислення. Номінальний і реальний ВВП. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблеми макроекономічної рівноваги. Споживання, інвестиції (нагромадження) та заощадження в макроекономіці. Норми нагромадження. Валові та чисті інвестиції. Нестабільність інвестицій. Циклічні коливання в економіці. Економічне зростання, його типи і фактори. Теорії розподілу доходів. Джерела доходів, їх розподіл та перерозподіл. Форми доходів. Диференціація доходів. Крива Лоренса.

Поняття світового господарства і етапи його розвитку. Особливості міжнародного поділу праці в сучасних умовах. Інтернаціоналізація господарського життя, інтеграційні процеси на сучасному етапі. Міжнародна торгівля та її структура. Сучасна торговельна політика. Особливості світових валютно-кредитних відносин. Тенденції інтеграції економіки України у світове господарство. Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків. Природа, класифікація та шляхи вирішення сучасних глобальних проблем людства.


^ Розділ 1.1. Макроекономіка


Предмет і метод макроекономіки. Економічна система як об’єкт макроаналізу. Макроекономічні суб’єкти , мотивація їх поведінки. Методологічні аспекти макроекономічного аналізу .

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва. Основні макроекономічні показ­ники: валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП). Взаємозв'язок макропоказників у СНР. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

Сутність, структура сукупного попиту та фактори, що його визначають. Графік сукупного попиту Сукупна пропозиція у короткостроковому та довгостроковому періоді. Графік скупної пропозиції: класичний та кейнсіанський варіанти. Рівноважний обсяг виробництва в моделі AD-AS. Споживання, заощадження та їх взаємозв’язок. Парадокс „ощадливості”. Мультиплікатор Кейнса.

Рівновага товарного ринку в моделі "витрати-випуск". Ринок товарів та платних послуг. Ринок грошей. Теорії попиту на гроші. Рівновага на ринку грошей та цінних паперів. Загальна рівновага на ринках товарів та платних послуг і грошей та цінних паперів. Модель IS-LM.

Державний бюджет, концепції його збалансованості.

Автоматичні стабілізатори та дискреційна фіскальна політика. Дефіцит державного бюджету. Державний борг та його наслідки.

Грошово-кредитна політика. Процес формування пропозиції грошей центральним банком. Політика „дешевих” грошей. Політика „дорогих” грошей. Вплив на грошову пропозицію депозитного та грошового мультиплікаторів.

Макроекономічна нестабільність та її основні прояви. Циклічні коливання та їх види. Державне антициклічне регулювання. Антиінфляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки.

Механізм функціонування ринку праці та фактори, що його визначають. Зайнятість та безробіття. Вимірювання безробіття. Економічні та соціальні наслідки безробіття.

Економічне зростання, його моделі. Наслідки економічного зростання. Державне регулювання економічного зростання.

Теорії міжнародної торгівлі. Торгова політика. Платіжний баланс. Валютний курс та його складові. Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому та плаваючому обмінному курсі.


^ Розділ 1.2. Мікроекономіка.

Предмет і метод мікроекономіки. Обмеженість ресурсів та проблеми вибору. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей (КВМ). Альтернативна вартість блага. Попит пропозиції, їх взаємодія. Ефект доходу і ефект заміщення. Еластичність попиту та пропозиції, коефіцієнти еластичності..

Загальна і гранична корисність. Максимізація корисності. Переваги споживача. Криві байдужності та їхні властивості. Гранична норма заміщення. Бюджетна лінія. Рівновага споживача. Графічне відображення рівноваги споживача.

Сутність виробничої функції та її властивості. Гранична норма технологічного заміщення. Ефект масштабу. Витрати в короткостроковому та довгостроковому періодах. Постійні та змінні, сукупні середні та граничні витрати. Економічний прибуток та бухгалтерський прибуток. Ізокоста. Умови мінімізації витрат.

Досконала конкурентна фірма та умови її функціонування. Рівновага фірми у короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага фірми та галузі в умовах досконалої конкуренції.

Характерні риси чистої монополії. Монопольна рівновага та цінова еластичність попиту. Цінова дискримінація. Витрати монополії.

Монополістична конкуренція: ознаки, умови, функціонування, розповсюдження. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поняття олігополії, причини виникнення, особливості поведінки на ринку. Моделі олігополістичного ціноутворення.

Ринок факторів виробництва в умовах конкуренції. Монопольна влада на ринках факторів виробництва. Оптимум Парето.

Ефективність та соціальна справедливість. Пряме та непряме втручання в ціноутворення. Держава в ринковій економіці. Наслідки введення мінімальних та максимальних цін. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Характерні особливості суспільних благ. Попит на суспільні блага та їх пропозицію.


^ Розділ 2. Економіка підприємства.


Поняття підприємства, його ознаки. Основні законодавчі акти та інші документи, що регулюють діяльність підприємства в Україні. Виробнича та загальна структура підприємства. Класифікація підприємств за загальними ознаками.

Ринок як сфера функціонування підприємств. Поняття та необхідність управління підприємством. Функції управління. Принципи та методи управління виробництвом, шляхи удосконалення управління підприємством.

Персонал підприємства, його склад та структура. Класифікація персоналу підприємства. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання.

Поняття і види заробітної платні. Функції заробітної платні. Форми оплати праці. Система участі у прибутках. Розрахунок фонду оплати праці на підприємстві. Мотивація, як стимулювання до високопродуктивної праці. Її моделі і методи. Поняття і класифікація основних фондів підприємства. Класифікація основних фондів за виробничим призначенням. Виробнича структура основних фондів. Методи амортизації основних фондів. Ремонт основних фондів.

Поняття та матеріальний склад оборотних фондів підприємства. Оборотні кошти підприємства, їх структура. Джерела формування оборотних коштів. Зазначення та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства.

Поняття фінансових ресурсів підприємства. Джерела їх фінансування. Напрямки використання фінансових ресурсів підприємства.

Інвестиції та інвестиційна діяльність. Види інвестицій, їх характеристика. Структура виробничих інвестицій підприємства. Формування та оцінка інвестиційних стратегій.

Поняття та характеристика витрат виробництва. Класифікація витрат. Управління витратами на підприємстві. Поняття і види собівартості продукції. Калькулювання собівартості одиниці продукції. Прогнозування собівартості продукції.

Суть і основні завдання фінансової діяльності підприємства. Форми фінансової діяльності. Баланс підприємства, його структура. Поняття і види прибутку підприємств. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

Суть і законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств і Україні. Види зовнішньоекономічної діяльності.

Суть і причини банкрутства підприємства. Моделі банкрутства. Системи банкрутства. Прогнозування банкрутства. Причини ліквідації збанкрутілих підприємств. Види ліквідації підприємств. Форми реалізації майна банкрута. Наслідки ліквідації підприємства.


^ Розділ 3 Фінанси підприємства.


Сутність та функції фінансів підприємства. Принципи організації фінансів підприємства. Система фінансових відносин підприємства. Фінансовий механізм підприємства. Основні елементи фінансового механізму.

Оподаткування підприємств, поняття та функції. Загальнодержавні платежі. Характеристика місцевих податків і зборів, що сплачуються підприємствами України. Джерела сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Необоротні активи: склад, структура. Амортизація, норми амортизаційних відрахувань. Оборотні активи. Структура оборотних активів. Склад оборотних активів, їх класифікація. Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства. Визначення потреби в оборотних активах.

Оцінка вартості капіталу підприємства, залученого з різних джерел. Середньозважена вартість капіталу та шляхи її зменшення. Власні фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Позикові фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура.

Основні фонди підприємства. Класифікація основних фондів підприємства. Склад та структура основних фондів. Рух основних фондів підприємства. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Джерела фінансування капітальних вкладів, їх склад, структура та основні засоби фінансування. Показники ефективності капітальних вкладів, методи їх визначення.

Грошові надходження підприємств. Грошовий оборот підприємства: сутність та функції. Грошові потоки підприємства, їх види та механізм формування. Грошові залишки, характеристика їх складу та призначення.

Фінансовий стан підприємства. Оцінювання фінансового стану підприємств. Оцінки рівня платоспроможності підприємства. Рівень рентабельності активів і капіталу підприємства, методи його визначення.

Банкрутство та фінансова санація підприємства, як результат розвитку кризових явищ у діяльності підприємства. Санація підприємства як інструмент протидії банкрутству. Основні інструменти та методи внутрішнього та зовнішнього фінансового оздоровлення підприємства.

Фінансове планування на підприємстві. Методи розробки фінансового плану.


^ Розділ 4. Підприємницьке право.


Підприємницьке право та його ціннісні орієнтири. Основні категорії та інститути підприємницького права. Правові відносини, що регулюються підприємницьким правом. Товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини. Система підприємницького права. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права. Функції підприємницького права, що визначають його нормативну характеристику. Соціальна цінність підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин. Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.

Поняття підприємницької діяльності, її ознаки і принципи. Види підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що потребує спеціального дозволу (загальні положення). Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Правова регламентація заборон громадянам щодо зайняття підприємницькою діяльністю. Підприємницька діяльність юридичних осіб. Суб’єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи (громадяни-підприємці). Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. Підприємства: поняття та види відповідно до законодавства України. Установчі документи підприємства. Філії та представництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий статус.

Господарські Товариства: поняття та види відповідно до законодавства України. Права та обов’язки засновників та учасників господарських товариств. Особливості установчих документів господарських товариств.

Функції статутного фонду. Особливості створення та функціонування господарських товариств різних видів.

Інші організаційно - правові форми суб’єктів підприємницької діяльності, правовий статус за законодавством України. Об’єднання підприємств, їх види та правовий статус.

Нормативні акти, що регулюють порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок і особливості державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок і особливості державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Особливості реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. Оформлення документів, необхідних для державної реєстрації. Отримання дозволів на початок роботи. Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Патентування підприємницької діяльності.

Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності. Майно як об’єкт підприємницької діяльності. Поняття договору у підприємницькій діяльності. Особливості оптової торгівлі. Договір міни. Бартерний договір. Інші види договорів. Правове регулювання розрахункових та кредитних відносин у підприємницькій діяльності. Поняття промислової власності. Правові засади розвитку конкуренції і демонополізації у сфері підприємництва. Законодавство, що регулює відносини у сфері захисту прав споживачів. Основи податкового законодавства. Правові основи фінансового контролю в Україні. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Способи і механізм захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. Розгляд господарських спорів судами загальної юрисдикції, громадськими судами, господарськими судами, третейськими судами.


^ Розділ 5. Маркетинг.


Сутність поняття “Маркетинг”, його теоретичні основи. Історичні передумови виникнення. Приклади застосування маркетингових підходів до ведення бізнесу.

Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю. Визначення та сутність понять які становлять теоретичну основу маркетингу.

Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності. Різновиди та завдання маркетингу підприємства. Концепції діяльності підприємства на ринку. Поняття консумеризму.

Маркетинг як циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства.

Сутність та завдання організації маркетингу. Функції маркетингу. Внутрішнє середовище підприємства. Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи мікросередовища. Фактори макросередовища.

Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація. Поняття маркетингової інформаційної системи.

Види маркетингових досліджень. Кількісні методи маркетингових досліджень. Якісні методи маркетингових досліджень.

Базові концепції дослідження попиту. Особливості та тенденції розвитку товарів та послуг. Аналіз причинно – наслідкових зв’язків. Динаміка мікро- та макропоказників. Класифікація потреб суб’єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. Фактори, що впливають на поведінку покупців.

Етапи прийняття рішення про придбання продукту. Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Основні фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю.

Сутність та принципи сегментації покупців споживчих товарів.

Сутність, цілі та завдання товарної політики підприємства. Поняття товару в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів

Поняття номенклатури товарів. Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу.

Види сервісного обслуговування, його принципи. Поняття якості товару. Поняття конкурентоспроможності товару.

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу. Види цінових стратегій. Методи ціноутворення. Структура ціни.

Види маркетингових систем розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Методи розповсюдження послуг.

Сутність системи маркетингу. Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Маркетингові стратегії підприємства щодо товару.


^ Розділ 6. Основи менеджменту.


Еволюція теорії та практики менеджменту, основні парадигми менеджменту, суб’єкт та об’єкт управління, управлінські відносини. Категорії управлінців, рівні управління, ієрархія. Закони та закономірності, принципи менеджменту. Організації, як об’єкти управління, класифікація, загальні риси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу організації. Сучасний менеджер, менеджер-тренер. Ролі менеджера. Загальні функції менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль, регулювання. Функції планування. Стратегічне планування. Організація, як загальна функція менеджменту. Обов’язки, повноваження, відповідальність. Делегування повноважень. Елементи організаційних структур. Класифікація організаційних структур управління. Організаційне проектування. Принципи та процес побудови структур управління. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні модулі та процесуальні теорії мотивації. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Регулювання та його етапи: зворотний зв’язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень. Технологія менеджменту. Класифікація методів менеджменту: адміністративні, економічні, соціально-економічні.

Процес управління: сутність і складові. Управлінські рішення та їх класифікація. Процес прийняття управлінських рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі прийняття рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу. Керівництво як об’єднуюча функція менеджменту. Форми влади та впливу. Лідерство. Стилі керівництва. Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Конфлікт: моделі і стадії розвитку. Управління конфліктами. Стреси та управління ними. Організаційні зміни: управління, подолання опору їх введення. Етика та соціальна відповідальність у менеджменті. Культура організації. Ефективність управління.


^ Розділ 7. Операційний менеджмент.


Операційний та виробничий менеджмент: подібності та відмінності. Місце операційного менеджменту. Місце операційного менеджменту в загальній системі менеджменту організації. Операції, операційна функція, фокус операційної функції, галузеві особливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Планування операційної системи. Операційна стратегія. Приорітети операційної стратегії. Операційна діяльність. Операційні процеси. Організація операційного процесу у просторі й часі. Операційний цикл. Проектування операційної системи. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів підприємства. Планіровка офісу. Управління поточним функціонуванням операціоної системи. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Управління матеріальними ресурсами та запасами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Принципи організації праці. Робоче середовище, умови праці, режим роботи. Класифікація робочих місць. Основи нормування праці. Методи нормування праці.

Сутність проектного підходу. Планування проектів. Загальний менеджмент якості. Інструменти контролю якості. Управління продуктивністю організації.


^ Розділ 8. Управління персоналом


Управління персоналом як соціальна система. Зміст понять, трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації. Людина як об’єкт управління персоналом.

Колектив як соціальна група, поведінка людей у групах. Формальні і неформальні групи. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Суть та стадії згуртованості колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські організації. Роль профспілки в представництві інтересів працівників. Форми колективного управління. Методи забезпечення колективу соціальною інформацією. Сутність та значення соціального розвитку колективу.

Поняття та значення кадрової політики організації. Різновиди служб персоналу та їх функції. Процес планування роботи з персоналом. Поняття професії, спеціальності, посади. Професійна орієнтація: суть та завдання, організація роботи. Професійний відбір персоналу, наймання працівників, трудова адаптація. Оцінювання працівників і службовців, атестація персоналу. Аналіз психологічних якостей працівника. Планування та управління службовою кар’єрою працівників. Методи управління мобільністю кадрів. Розвиток персоналу, планування та підготовка резерву. Управління плинністю кадрів, вивільнення персоналу.


^ Розділ 9. Організація праці менеджера.


Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Сутність наукової організації праці на сучасному етапі.. Принципи наукової організації праці. Основні види розподілу на кооперації праці на підприємстві. Особливості часу як ресурсу. Планування особистої роботи менеджера. Делегування завдань, діяльності та функціональної відповідальності як форма розподілу управлінської праці. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу. Організація робочих місць менеджерів. Умови праці.

Документування в управлінні. Види документів, їх функції та різновиди. Основні вимоги до документів та їх оформлення. Фіксація реквізитів адресата. Бланки документів.

Класифікація та оформлення організаційно-розпорядчої документації. Оформлення документації з особового складу та особистих документів. Оформлення документів з господарської, господарсько-претензіонної, зовнішньоекономічної діяльності. Обліково-фінансові документи.

Загальна характеристика процесів діловодства: надходження, реєстрація, попередній розгляд документів. Потоки документів, робота з документами. Автоматизація процесів діловодства. Структура служби діловодства. Технологія підготовки та проведення нарад і зборів. Підготовка та проведення ділових зустрічей та переговорів. Техніка прийому відвідувачів, стратегія управління потоком відвідувачів. Особливості ведення телефонної розмови, раціоналізація телефонних контактів. Класифікація технічних засобів управління та їх використання. Взаємодія керівника і секретаря – референта, його обов’язки та соціально-психологічна компетентність.

^ Розділ 10. Основи зовнішньоекономічної діяльності.


Місце дисципліни в системі загальноосвітніх професіонально орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість курсу, його структура і послідовність.

Зовнішньоекономічна політика держави при формуванні ринкової моделі господарювання. Концепція зовнішньоекономічної політики України. Обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу України. Торговельний баланс, сальдо торговельного балансу, причини, що цьому сприяли. Структура експорту та імпорту. Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків з окремими країнами. Групами країн. Ефективність стану зовнішньоекономічних зв’язків у цілому. Розвиток нових форм зовнішньоекономічних зв’язків в Україні. Система регулювання ЗЕД. Інформативно-правові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення ЗЕД. Основи регулювання. Державне регулювання. Економічні інструменти регулювання ЗЕД. Нетарифні методи регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та імпорту товарів. Система ліцензування і квотування. Антидемпінгове та компенсаційне мито. Інформаційне забезпечення ЗЕД.

Основні напрями митної політики України. Характеристика державного регулювання митної справи, їх структура. Організація системи митного контролю. Форми здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів. Єдиний митний тариф. Види і ставки мита, обмеження щодо експортно-імпортних і транспортних операцій. Митні документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів, форми та процедури декларування. Поняття митної вартості. Механізм нарахування та види митних платежів. Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.

Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки. Вивчення і аналіз умов ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми. Пошук партнерів при здійсненні безпосередніх експортно-імпортних операцій. Способи встановлення контактів з потенціальним партнером. Тактика і стратегія проведення переговорів. Укладання угод з ініціативи продавця. Укладання угод з ініціативи покупця. Поняття оферти, її види. Акцепт. Комерційні документи, запит і замовлення, процедура їх використання.

Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові “закупівлі”, угоди типу “світч”, угоди типу “оффест”, роялкові угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми ув’язування імпорту та експорту та обов’язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни – імпортера. Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційний основі, виробнича кооперація, операції з давальницькою сировиною. Операції натурального обміну (бартер). Поширення операції зустрічної торгівлі в Україні. Регулювання їх здійснення.

Характеристика та класифікація посередників на зовнішніх ринках. Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди комісії та їх особливості. Угоди чистої комісії. Договір “делькредере”. Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Способи консигнації. Торгові агенти, агенти повірені: обов’язки, особливості регулювання. Дистриб’ютори, дилери, їх місце на ринку. Прості агенти, агенти з правом “першої руки”. Монопольні (ексклюзивні) агенти. Регулювання посередницьких операцій в України. Оренда машин і установлення, класифікація, характеристика та особливості виконання лізингових операцій. Практика лізингу в Україні. Правове регулювання лізингових відносин. Суть і мета договірних відносин між підприємствами. Права і обов’язки сторін.

Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.

Типові контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення. Можливий набір умов (розділів) контракту. Умови контракту: обов’язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Предмет контракту. Транспортні умови. Базисні умови. Кількість та якість товару в контракті. Термін та дата постачання. Панування і маркування. Гарантії та технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови. Термін постановки, вимоги до нього. Етапи виконання експортно-імпортного контракту.

Особливості цінової політики на зовнішньому ринку. Мета визначення цін у міжнародних контрактах. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін у міжнародних контрактах. Рівень ціни, базис ціни. Спосіб фіксації ціни. Тверда ціна, ковзна ціна, ціна з наступною фіксацією.

Валютні умови контракту. Валюта ціни і валюта платежу. Курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Валютні ризики, умови їх виникнення. Можливості запобігання та страхування валютних ризиків. Валютні обмовки, їх види. Банківські операції щодо страхування валютних ризиків. Хеджування, валютні опціони, ф’ючерсні операції.

Форми платежу: готівка, авансовий, в кредит. Кредитні засоби платежу. Чеки, їх види, гарантії. Вексель: форма, акцепт, аванс. Банківський переказ. Види акредитивів, загальні положення щодо використання. Акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у розрахунках по імпорту. Інкасо, документарне, чисте інкасо. Відкритий рахунок.

Принципи управління комерційною діяльністю транспортних установ України. Транспортні умови комерційних контрактів. Фрахт та страхування міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень: морські, автомобільні, повітряні, залізничні. Організація та технологія міжнародних перевезень. Порядок заповнення міжнародної транспортної документації. Особливості транспортного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в Україні. Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам суб’єктам ЗЕД. Методика визначення ціни за транспортне обслуговування.

Порядок створення змішаних підприємств за участю українського капіталу за кордоном, їх види, умови існування та ліквідації. Комерційна діяльність змішаних підприємств. Прибутки та оподаткування. Умови та порядок створення підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні. Організаційні аспекти діяльності СП. Трансфертне ціноутворення в СП. Утворення фондів і розподіл прибутків. Оподаткування. Перспективи розвитку СП в Україні.

Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи організації валютно – кредитного механізму ЗЕД підприємств. Діяльність Укрексімбанку. Валютні операції. Порядок придбання і використання валюти. Фінансова звітність резидентів. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Нормативна база щодо валютного регулювання ЗЕД. Система валютного контролю. Державні органи, що здійснюють валютний контроль, їх функції, обов’язки. Економічний аналіз у сфері ЗЕД. Аналіз виконаних обов’язків щодо експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки обігу. Аналіз використаних коштів щодо здійснення ЗЕД. Вплив окремих напрямків ЗЕД підприємства, на кінцеві результати його діяльності.

Ефективність ЗЕД, її сутність, теоретичні аскети визначення. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямків ЗЕД, їх кількісна оцінка. Показники ефективності ЗЕД підприємства (показники ефективності експорту, імпорту та товарообмінних операцій.) Методика розрахунків показників ефективності. Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств з іноземним капіталом. Можливості підвищення ЗЕД підприємства.


^ Розділ 11. Організація торгівлі.


Роздрібна торговельна мережа як складова інфраструктури споживчого ринку. Створення конкурентного середовища і його необхідність.

Поняття, функції, класифікація та види підприємств роздрібної торгівлі, їх характеристика.

Фактори, що впливають на розміщення роздрібної мережі в умовах ринкової економіки. Спеціалізація і типізація роздрібнених торговельних підприємств. Основні принципи розміщення роздрібнених торговельних підприємств. Організація формування структури роздрібненої торговельної мережі та її територіальне розміщення в Україні.

Класифікація торговельних будівель і споруд та вимоги, які пред’являються до них.

Техніко-економічні показника будівель магазинів. Види приміщень магазинів, технологічне планування магазинів, види технологічного планування приміщень торговельних залів та визначальні фактори їх вибору. Види торгово-технологічного обладнання магазинів. Поняття торговельного і технологічного процесів магазину. Принципи організації оперативних процесів, які здійснюються у магазинах. Технологічний процес руху тари у магазинах, організація приймання товарів за кількістю та якістю. Технологія зберігання товарів і попередньої підготовки товарів до продажу. Розміщення та викладка товарів у торговельному залі магазину. Розміщення та викладка окремих видів товарів. Принципи дизайну роздрібненого підприємства.

Культура торгівлі і фактори, що її обумовлюють. Елементи, що формують рівень обслуговування покупців. Мовний етикет продавця як якість торговельного обслуговування покупців і конкурентоспроможність підприємства роздрібної торгівлі. Методи оцінювання рівня торговельного обслуговування покупців у магазині.

Класифікація та характеристика форм роздрібного продажу товарів у магазині. Етапи продажу товарів.

Самообслуговування як одна з найбільш ефективних форм роздрібного продажу товарів. Організація розрахунків з покупцями. Організація матеріальної відповідальності і забезпечення збереження товарів у торговому залі самообслуговування.

Використання у практиці торгівлі України зарубіжного досвіду з організації роботи магазинів самообслуговування. Організація процесу продажу товарів у магазинах за зразками.

Класифікація і види позамагазинних форм роздрібненого продажу товарів: їх роль у створенні конкуренції.

Організація продажу товарів на замовлення покупців в Україні та у країнах із розвиненою ринковою економікою. Типи прямої роздрібної торгівлі: за каталогами (через пошту, посилкові підприємства та ін.), за допомогою комп’ютера, телебачення. Особливості продажу товарів через торгових агентів, дистриб’юторів, на робочому місці та ін. Зарубіжний досвід інтерактивної електронної торгівлі.

Роздрібний продаж товарів через автомати. Продаж товарів через мережу дрібнороздрібної торгівлі.

Мерчандайзинг як ефективний засіб стимулювання імпульсивного попиту. Методи стимулювання збуту товарів і послуг.

Правила торговельного обслуговування населення і порядок здійснення торговельної діяльності. Чутність понять «оптова торгівля», «оптовий посередник» і «посередницька діяльність». Організація оптового ринку споживчих товарів і послуг в Україні та у країнах із розвиненою ринковою економікою. Зарубіжний досвід глобалізації оптової торгівлі.

Організація системи товаропостачання. Форми товаропостачання, принципи товаропостачання. Фактори, які впливають на організацію товаропостачанняроздрібної торгової мережі.

Раціональна організація закупки і її джерела. Методи закупки, торговельно-посередницькі операції, посередницькі послуги, види посередників. Види торгових оптових послуг. Порядок проведення оптових ярмарків та їх види. Біржі, торгово-промислові виставки і їх місце в оптовій закупівлі споживчих товарів.

Глобалізація оптової торгівлі: зарубіжний досвід. Організація фукціонної торгівлі на оптових продовольчих ринках.

Досвід зарубіжних фірм щодо пошуку постачальників товарів і їх оцінки. Зарубіжний досвід в організації закупівлі товарів і роботи з їх постачальниками.

Торговельно-промислова палата, її функції та розвиток на Україні. Роль регіональних відділень у розвитку внутрішнього споживчого ринку.

Товарорух, його складові. Фактори, які впливають на визначення форм їх вибору. Аналіз зарубіжного досвіду організації товаропостачання товарів на підприємстві.

Склади, їх класифікація, види. Шляхи розвитку на Україні.

Особливості і відмінності розвитку різноманітних складів, призначених для митних, оптових, консигнаційних, ліцензійних складів.

Особливості структури приміщень загальнотоварних і спеціальних складів. Методика розрахунку площі приміщень загальнотоварного складу.

Призначення „Упаковки” і „тари”, їх роль, функції у процесі товарного обігу. Класифікація тари. Вимоги та стандартизація. Показники якості. Маркування, штрихове кодування товарів.

Транспорт, його види, призначення, особливість. Планування перевезення товарів. Організація перевезень автотранспортом, залізничним транспортом.

Організація торанспортно-експедиторського обслуговування підприємств роздрібної торгівлі.

Підвищення ефективності організації праці на підприємстві торгівлі в ринкових умовах, на основі раціональної організації праці.

Робоче місце, його види. Аналіз проведення організації робочих місць на підприємстві торгівлі і їх удосконалення.


Схожі:

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 20 р
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту. (протокол №5 від 12 січня 2012 року )
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconА. М. Чорноус 20  р
Розглянуто І затверджено на засіданні Вченої ради факультету економіки та менеджменту
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconЗатверджено на засіданні кафедри електропостачання та ресурсозбереження (протокол №6 від «12» листопада 2010р.) Т. в о. зав кафедри В. П. Щокін Питання до іспиту
Термічна дія струмів к з на шині конструкції. Особливості процесу нагрівання провідника при к з
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи