Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 icon

Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6
Скачати 55.66 Kb.
НазваПротокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6
Дата03.08.2012
Розмір55.66 Kb.
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17.01.12 № 6


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри математичного аналізу та алгебри

___________ О.В. Ревенко


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

за ОКР „магістр”

спеціальності 8.080102 „Статистика”


Луганськ 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма Вступних випробувань державного міждисциплінарного іспиту складена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за фахом 8.080102 – «Статистика».

Програма міждисциплінарного іспиту включає ключові і практично значущі питання по комплексах дисциплін, що входять в цикл загальнопрофесійних дисциплін і спеціальних дисциплін Держстандарту за фахом 8.080102 , – «Статистика».

Вступний державний міждисциплінарний іспит за фахом має на своїй меті оцінку теоретичних знань і перевірку підготовленості абітурієнта до складання екзамену на отримання освітньої кваліфікації „магістр”.


Студент, що іспитується, повинен підтвердити знання фундаментальних основ:

ТЙМС (^ Теорія ймовірностей та математична статистика)

 • засвоїти основні поняття і методи теорії ймовірностей і навчитися їх застосуванню при рішенні практичних задач;

 • навчитися якісним і кількісним методам аналізу закономірностей систем прикладного напряму, що розвиваються в умовах статистичної невизначеності;

 • мати навики побудови математичних моделей випадкових явищ за наслідками обробки статистичних даних.


^ Критерії оцінки знань:

При оцінці знань на державному міждисциплінарному іспиті враховується: правильність і усвідомленість викладу змісту відповіді на питання, повнота розкриття понять і закономірностей, точність вживання і трактування загальнонаукових і спеціальних термінів; ступінь сформованості інтелектуальних і наукових здібностей того, що іспитується; самостійність відповіді; мовна грамотність і логічна послідовність відповіді.


Оцінка "відмінно":

 • повно розкритий вміст питань в об'ємі програми і рекомендованої літератури;

 • чітко і правильно дані визначення і розкритий зміст концептуальних понять, закономірностей, коректно використані наукові терміни;

 • для доказу використані різні теоретичні знання, висновки із спостережень і дослідів;

 • відповідь самостійна, вичерпна, без навідних додаткових питань, з опорою на знання, придбані в процесі спеціалізації по вибраному напряму статистики.


Оцінка "добре":

 • розкритий основний зміст питань;

 • в основному правильно дані визначення понять і використані наукові терміни;

 • відповідь самостійна;

 • визначення понять неповні, допущені порушення послідовності викладу, невеликі невідповідності при використанні наукових термінів або у висновках і узагальненнях, що виправляються з допомогою додаткових питань екзаменаторів.

Оцінка "задовільно":

 • засвоєний основний зміст учбового матеріалу, але викладено фрагментарно, не завжди послідовно;

 • визначення понять недостатньо чітке;

 • не використані як доказ висновки із спостережень і дослідів або допущені помилки при їх викладі;

 • допущені помилки і неточності у використанні наукової термінології, визначенні понять.


Оцінка "незадовільно":

 • відповідь неправильна, не розкритий основний зміст програмного матеріалу;

 • не дані відповіді на допоміжні питання екзаменаторів;

 • допущені грубі помилки у визначенні понять, при використанні термінології.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Введення. Елементи комбінаторики. Алгебра подій. Визначення ймовірності випадкової події, її властивості і обчислення. Теореми додавання і множення ймовірності. Формула повної ймовірності. Формула Байеса. Формули Бернуллі. Локальна і інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Дискретні випадкові величини і способи їх завдання. Числові характеристики ДВВ. Безперервні випадкові величини і способи їх завдання. Числові характеристики БВВ. Граничні теореми теорії ймовірностей. Загальні поняття теорії випадкових процесів. Процеси Маркова. Основні поняття математичної статистики. Оцінки параметрів розподілу. Точкові оцінки параметрів розподілу. Інтервальні оцінки параметрів розподілу. Метод моментів. Метод максимальної вiрогiдностi. Кореляційно-регресійний аналіз. Перевірка статистичних гіпотез.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гихман И. И., Скороходов А. В., Ядренко М. И. Теория вероятностей и математическая статистика. – К.: Вища школа, 1979. – 408 с.

 2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика –М.: Высш школа, 1972. – 368 с.

 3. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – Высш. школа, 1975. – 333 с.

 4. Гурский Е. И. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике. – Минск: Высшая школа, 1975. – 272 с.

 5. Агапов Г. И. Задачник по теории вероятностей, математической статистике. – М.: Высш. шк., 1986. – 80с.

 6. Венецкий И. П., Венецкая В. И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. – М.: Статистика, 1974. – 279 с.

 7. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. – М.: Мир, 1967. – 498 с.

 8. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей – М.: Наука, 1969. – 400 с.

 9. Емельянов Г. В., Скитович В. А. Задание по теории вероятностей и математической статистики. – Ленинград: ЛГУ, 1967. – 331 с.

 10. Гурский Е. И. Теория вероятностей с элементами математической статистики – М.: Высш. шк., 1971. – 328 с.

 11. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). – М.: Наука, 1973. – 366 с.Питання ТЙМС

 1. Події та дії над ними.

 2. -алгебра подій. Ймовірність та її властивості. Імовірнісний простір.

 3. Теореми додавання та множення ймовірностей.

 4. Застосування комбінаторики до обчислення ймовірності.

 5. Умовна ймовірність. Незалежні події.

 6. Схема та формула Бернуллі. Наближені формули Лапласа та Пуассона.

 7. Формули повної ймовірності та Байєса.

 8. Випадкова величина. Функція розподілу та її властивості.

 9. Дискретні випадкові величини.

 10. Неперервні випадкові величини. Щільність розподілу.

 11. Функція одного випадкового аргументу та її закон розподілу.

 12. Математичне сподівання, дисперсія, інші моменти випадкової величини.

 13. Рівномірний розподіл дискретної випадкової величини. Біноміальний розподіл. Розподіл Пуассона. Геометричний розподіл.

 14. Рівномірний розподіл безперервної випадкової величини. Нормальний розподіл. Показовий розподіл. Гама-розподіл.

 15. Закон великих чисел.

 16. Нерівність Чебишева. Теорема Чебишева, її наслідки.

 17. Теорема Маркова.

 18. Центральна гранична теорема. Характеристичні функції.

 19. Багатомірні випадкові величини.

 20. Закон розподілу дискретної двовимірної випадкової величини.

 21. Функція розподілу двовимірної випадкової величини.

 22. Щільність розподілу безперервної двовимірної випадкової величини.

 23. Залежні та незалежні випадкові величини.

 24. Числові характеристики двовимірної випадкової величини.

 25. Елементи теорії випадкових процесів.

 26. Характеристики випадкового процесу.

 27. Ланцюги Маркова.

 28. Основні поняття вибіркової теорії. Генеральна сукупність. Вибірка. Вибіркові характеристики.

 29. Варіаційний ряд. Статистичний ряд. Полігон частот. Гістограма. Вибіркові характеристики.

 30. Задачі оцінювання невідомих параметрів.

 31. Точкові оцінки. Состоятельні, незміщені та ефективні оцінки.

 32. Поняття достатніх статистик.

 33. Критерій факторізації Неймана-Пірсона.

 34. Методи одержання точкових оцінок. Метод моментів.

 35. Метод максимальної правдоподібності.

 36. Графічний метод.

 37. Інтервальні оцінки параметрів розподілу.

 38. Перевірка гіпотез. Основні поняття.

 39. Кореляційний аналіз.

 40. Критерії згоди.

Схожі:

Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconТематика випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліст) по кафедрі алгебри, геометрії та математичного аналізу
Творчі завдання при навчанні алгебри І початків аналізу у старших класах середньої школи
Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconІністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Таточенко Володимиром Івановичем, доцентом кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, кандидатом педагогічних наук
Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Таточенко Володимиром Івановичем, доцентом кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, кандидатом педагогічних наук
Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Таточенко Володимиром Івановичем, доцентом кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, кандидатом педагогічних наук
Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconТематика випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр) по кафедрі алгебри, геометрії та математичного аналізу

Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconТематика випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр) по кафедрі алгебри, геометрії та математичного аналізу

Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconТематика випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліст) по кафедрі алгебри, геометрії та математичного аналізу
Алгебраїчні структури в обґрунтуванні сучасних основ шкільного курсу математики
Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconТематика випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр) по кафедрі алгебри, геометрії та математичного аналізу
Розглянути методи дослідження многочленів, які не виходять за межі шкільного курсу математики
Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconТематика випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр) по кафедрі алгебри, геометрії та математичного аналізу
Роль дидактичної гри в активізації навчальної діяльності при вивченні математики в основній школі
Протокол засідання кафедри математичного аналізу та алгебри від 17. 01. 12 №6 iconТематика випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр) по кафедрі алгебри, геометрії та математичного аналізу
Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів під час вивчення математики в основній школі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи