Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання icon

Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання
Скачати 232.36 Kb.
НазваДенне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання
Дата03.08.2012
Розмір232.36 Kb.
ТипДокументи


Контрольні питання до змісту модулів модульної програми з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»

для спеціальностей «фізичне виховання» і «спорт»

(денне відділення)


1 курс


Модуль 1-1

Гімнастика в державній системі фізичного виховання

Контрольні питання:

 1. Висвітлити значення та місце гімнастики в державній системі фізичного виховання.

 2. Визначити завдання гімнастики та її специфічну спрямованість.

 3. Охарактеризувати методичні особливості гімнастики та їх значення у формуванні історично складеної гімнастичної методики.

 4. Дати змістовну характеристику різним видам гімнастики.

 5. Обґрунтувати класифікацію засобів гімнастики, охарактеризувати групи гімнастичних вправ та їх специфічні можливості.

 6. Розкрити зміст поняття “професіограма” спеціаліста в галузі масових видів гімнастики.

 7. Описати критерії рейтингового оцінювання професійно-педагогічної підготовки студентів з гімнастики за модульної технології навчання.

 8. Охарактеризувати гімнастику як частину науки про фізичне виховання.

 9. Висвітлити значення гімнастики в системі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.


Модуль 1-2

Історія розвитку гімнастики

Контрольні питання:

 1. Обґрунтувати необхідність історичного підходу до вивчення гімнастики.

 2. У яких країнах стародавнього світу виникла гімнастика? У яких формах це проявлялося?

 3. Як впливав економічний лад та рівень розвитку культури суспільства на зміст і форми занять гімнастикою? Навести приклади.

 4. “Велика дидактика” Я. А. Коменського та її вплив на формування основоположних принципів навчання гімнастичним вправам.

 5. Охарактеризувати педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо та І. Г. Песталоцці. “Елементарна (суглобова) гімнастика” І. Г. Песталоцці та її вплив на розвиток здібностей дитини.

 6. Визначити вплив шкіл нового типу (філантропін) на розвиток гімнастики в Європі.

 7. Охарактеризувати національні європейські системи гімнастики. Відзначити схожість і відмінність німецької, шведської, французької та сокольської національних систем.

 8. Гімнастика як олімпійський вид спорту. Проаналізувати етапи розвитку гімнастики на Олімпіадах.

 9. Визначити сутність системи фізичного виховання дітей шкільного віку П. Ф. Лесгафта.

 10. Зробити короткий опис розвитку гімнастики у дореволюційній Росії.

 11. Охарактеризувати етапи розвитку гімнастики в СРСР.

 12. Висвітлити етапи розвитку гімнастики в Україні в дореволюційний період.

 13. Описати зміст і форми занять гімнастикою в Україні за радянських часів. Охарактеризувати досягнення українських гімнастів у складі збірної СРСР.

 14. Дати характеристику становлення й розвитку національної системи гімнастики незалежної України. Висвітлити досягнення українських гімнастів на міжнародній арені.

 15. Визначити тенденції розвитку сучасної гімнастики. Які країни є світовими лідерами в розвитку гімнастики?

 16. Яке значення має уведення нових правил суддівства змагань зі спортивної гімнастики?

 17. Які, на вашу думку, перспективи розвитку світової гімнастики?


Модуль 1-3

Гімнастична термінологія

Контрольні питання:

 1. Що таке термінологія? Розкрити поняття – “термін”. Які особливості гімнастичної термінології ви знаєте?

 2. Пояснити вплив гімнастичної термінології на процес навчання гімнастичним вправам і формування рухових навичок.

 3. Охарактеризувати етапи розвитку гімнастичної термінології. Назвати авторів, що найбільше вплинули на формування сучасної гімнастичної термінології.

 4. Які вимоги пред’являються до гімнастичної термінології? Обґрунтувати значення точності гімнастичного терміна для формування правильного уявлення про вправу.

 5. Назвати способи утворення гімнастичних термінів. Навести приклади.

 6. Проаналізувати правила застосування гімнастичних термінів. Назвати групи гімнастичних термінів, навести приклади.

 7. Назвати положення, рухи та їх деталі, що підлягають скороченню при запису гімнастичних вправ. У чому сенс подібних скорочень?

 8. Пояснити правила запису, що характерні для різних груп гімнастичних вправ. Назвати правила, які уточнюють назву та запис вправ.

 9. Охарактеризувати форми запису гімнастичних вправ.

 10. Назвати основні та додаткові терміни загальнорозвиваючих та вільних вправ.

 11. Назвати основні та додаткові терміни акробатичних вправ та вправ художньої гімнастики.

 12. Назвати основні та додаткові терміни вправ на гімнастичних приладах.

 13. Пояснити особливості використання гімнастичних термінів на заняттях гімнастикою з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Навести приклади.


Модуль 1-4

Попередження травматизму на заняттях з гімнастики

Контрольні питання:

 1. Як відображається специфіка гімнастичних вправ на травматичності гімнастики в цілому?

 2. Які елементи та моменти гімнастичних комбінацій є найбільш небезпечними? Навести приклади на окремих видах чоловічого та жіночого багатоборства.

 3. Охарактеризувати основні причини травматизму на заняттях гімнастикою.

 4. Яке значення для профілактики травматизму має дотримання дидактичних принципів навчання?

 5. Висвітлити роль загальної та спеціальної розминки на заняттях гімнастикою.

 6. Які виховні заходи сприяють попередженню травматизму?

 7. Охарактеризувати способи регулювання навантаження на заняттях гімнастикою.

 8. Пояснити значення страховки як методичного прийому навчання. Назвати види страховки при виконанні гімнастичних вправ. Навести приклади.

 9. Назвати види фізичної допомоги. Навести приклади на конкретних вправах.

 10. Описати процес підготовки місць занять у різних видах гімнастичного багатоборства.

 11. Висвітлити значення відповідної форми одягу та захисних пристосувань для попередження травматизму.

 12. Обґрунтувати необхідність систематичного лікарського контролю й самоконтролю.

 13. Охарактеризувати прийоми першої допомоги при травматичних ушкодженнях різного ступеня тяжкості


Модуль 1-5

Стройові вправи

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати стройові вправи як засіб гімнастики. Висвітлити особливості стройових вправ та їх призначення.

 2. Сформулювати визначення основних стройових понять. Назвати умовні точки й межі гімнастичного залу.

 3. Охарактеризувати стройові прийоми. Назвати стройові команди, що характерні означеній групі стройових вправ.

 4. Назвати основні види перешикувань на місці та в русі (в обсязі програмного матеріалу). Описати техніку виконання та методику навчання цим вправам.

 5. Описати техніку виконання основних видів ходьби та бігу. Назвати попередні та виконавчі стройові команди, що використовуються у процесі проведення різних видів ходьби та бігу.

 6. Як здійснюється управління рухом колони? Назвати основні стройові команди.

 7. Назвати елементи фігурного марширування (в обсязі програмного матеріалу). Описати техніку їх виконання.

 8. Охарактеризувати основні способи розмикання та змикання (з місця та в русі).

 9. Охарактеризувати методи навчання стройовим вправам. Пояснити на прикладі конкретної вправи.

 10. Описати методику проведення стройових вправ.


Модуль 1-6

Загальнорозвиваючі вправи

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати ЗРВ як засіб гімнастики. Висвітлити особливості ЗРВ та їх призначення.

 2. Пояснити основні завдання, що вирішуються різними формами занять ЗРВ. Навести приклади основних форм та охарактеризувати їх зміст.

 3. Охарактеризувати методи розвитку основних рухових якостей у процесі занять ЗРВ.

 4. Описати правила підбору вправ при складанні комплексів ЗРВ. Навести приклади.

 5. Висвітлити особливості ЗРВ з предметами та на гімнастичних приладах.

 6. Охарактеризувати цілісний та роздільний методи навчання ЗРВ. Описати способи навчання ЗРВ “за показом” та “за розповіддю”.

 7. Охарактеризувати комбінований та роздільний способи навчання ЗРВ. Описати відмінності поточного та звичайного способів проведення ЗРВ.

 8. Назвати основні способи регулювання навантаження у процесі проведення комплексів ЗРВ.


Модуль 1-7

Прикладні вправи

Контрольні питання:

 1. Які рухові уміння та навички формуються у процесі занять прикладними вправами? Описати рухову структуру прикладних вправ.

 2. Визначити взаємозв’язок форм і змісту занять прикладними вправами.

 3. Розкрити значення прикладних вправ як засобу професійно-прикладної та військово-прикладної гімнастики.

 4. На які групи розподіляються прикладні вправи? Описати кожну групу означених вправ.

 5. Описати техніку виконання та методику навчання прикладним видам ходьби й бігу.

 6. Назвати основні вправи у рівновазі на місці. Які методи використовують при навчанні цим вправам?

 7. Які рухові уміння формуються при виконанні вправ у лазінні? Які фізичні якості розвиваються у процесі занять вправами у лазінні?

 8. Описати техніку виконання різних видів лазіння по гімнастичній стінці. Які методи навчання і способи страховки застосовують на заняттях цими вправами?

 9. Описати техніку виконання і методику навчання лазінню по канату в три прийоми.

 10. Назвати основні способи піднімання, перенесення та передачі предметів у різних шикуваннях.

 11. Описати техніку виконання та методику навчання різним видам перенесення одного партнера двома.

 12. Який інвентар та обладнання використовують для проведення прикладних вправ у метанні в ціль та на дальність? Назвати основні засоби означеної прикладної групи.


^ Модуль 1-8

Вправи на гімнастичних приладах

Контрольні питання:

 1. Назвати закономірності та закони, яким підпорядковані вправи на гімнастичних приладах. За якими ознаками класифікують ці вправи? Навести приклади.

 2. Пояснити фактори, що впливають на складність виконання статичних вправ та силових переміщень на гімнастичних приладах.

 3. Дати загальну характеристику махових вправ. Навести приклад окремої махової вправи та проаналізувати її структуру.

 4. Висвітлити значення приписів алгоритмічного типу як методу навчання гімнастичним вправам. Пояснити його структуру.

 5. Охарактеризувати вправи на коні з ручками. Назвати базові програмні елементи та пояснити методику навчання.

 6. Проаналізувати специфіку силових та махових вправ на кільцях. Назвати базові програмні елементи у висах та пояснити методику навчання.

 7. Охарактеризувати вправи загальнорозвиваючого та прикладного характеру на брусах. Назвати базові спортивні елементи програмного матеріалу та пояснити методику їх розучування.

 8. Назвати вправи початкової підготовки, що виконуються на низькій та високій перекладині на заняттях гімнастикою. Пояснити методику навчання базовим елементам.

 9. Проаналізувати техніку виконання вправ загальнорозвиваючого та прикладного характеру на різновисоких брусах. Пояснити методику навчання базовим спортивним програмним елементам.

 10. Які вимоги до техніки виконання вправ на колоді зумовлюють розподіл їх за класифікаційними групами? Охарактеризувати базові програмні елементи на місці (з постійною опорою) та елементи в русі (зі зміною опори, без фази польоту). Пояснити методику навчання профілюючим елементам.

 11. Пояснити прикладне значення вправ на кільцях у розгойдуванні. Які рухові якості розвиваються у процесі занять на цьому приладі? Пояснити техніку виконання базових елементів.


Модуль 1-9

Стрибки

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати стрибки як засіб гімнастики.

 2. На які групи та підгрупи розподіляються стрибки? Навести приклади.

 3. Охарактеризувати гімнастичні стрибки у довжину з місця та з розбігу. Назвати основні види означених стрибків і описати методику навчання.

 4. Охарактеризувати гімнастичні стрибки у висоту з місця та з розбігу. Назвати основні види означених стрибків і описати методику навчання.

 5. Визначити специфічні особливості гімнастичних стрибків у “вікно”. Назвати основні стрибки цієї підгрупи та описати методику навчання.

 6. Перелічити прямі та бокові прикладні опорні стрибки. Описати методику навчання базовим прикладним опорним стрибкам.

 7. Описати методику навчання базовим спортивним опорним стрибкам. До якої групи (згідно класифікації) вони належать?


Модуль 1-10

Акробатичні вправи

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати акробатичні вправи як засіб розвитку рухових якостей та формування рухових умінь і навичок.

 2. На які групи та підгрупи розподіляються акробатичні вправи? Навести приклади.

 3. Сформулювати визначення понять “групування” та “перекат”. Назвати різновиди перекатів та описати методику навчання.

 4. Сформулювати визначення поняття “перекид”. Назвати його різновиди та описати методику навчання перекиду вперед і назад.

 5. Сформулювати визначення поняття “напівпереворот”. Описати методику навчання курбету.

 6. Сформулювати визначення поняття “переворот”. Назвати різновиди переворотів та описати методику навчання перевороту в бік.

 7. Назвати засоби, що використовуються при заняттях одиночними вправами у балансуванні. Охарактеризувати різновиди означених вправ та описати методику навчання стійці на лопатках.

 8. Описати методику навчання стійці на голові. Навести приклади способів її виконання.

 9. Описати методику навчання “містку” із положення стоячи та повороту з “містка” в упор присівши.


Модуль 1-11

Рухливі ігри та ігрові завдання

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати рухливі ігри як засіб і метод фізичного виховання. Пояснити правила підбору ігор.

 2. Які елементи спортивної діяльності, зокрема гімнастики, можна моделювати у процесі рухливих ігор?

 3. За якими ознаками класифікують рухливі ігри? Пояснити умови проведення рухливих ігор кожної групи на заняттях гімнастикою.

 4. Описати різновиди ігрових завдань в одношеренговому строю та методику їх проведення.

 5. Охарактеризувати різновиди ігрових завдань у шикуванні в колону по одному. Які групи гімнастичних вправ застосовують при виконанні цих завдань?

 6. Назвати контактні та безконтактні рухливі ігри, які можна використовувати на заняттях гімнастикою. Описати схему пояснення ігор та обов’язки викладача.

 7. Визначити різницю між ігровими естафетами та ігровими гонками. Чи можна поєднувати ці рухові дії? Навести приклади.^ 2 курс


Модуль 2-1

Організація та зміст занять гімнастикою в школі

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати завдання та зміст гімнастики в шкільних програмах з фізичного виховання.

 2. Проаналізувати різновиди уроку гімнастики за педагогічними завданнями та структурою.

 3. Обґрунтувати методичний алгоритм підготовки вчителем уроку гімнастики.

 4. Пояснити завдання та охарактеризувати засоби, що використовуються в процесі проведення окремих частин уроку.

 5. Пояснити методику визначення загальної та моторної щільності уроку гімнастики.

 6. Охарактеризувати прийоми регулювання функціонального й психічного навантаження учнів на уроці.

 7. Проаналізувати особливості методики проведення уроків гімнастики з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

 8. Назвати види обліку успішності учнів з гімнастики. Пояснити характерні особливості різних видів обліку.

 9. Охарактеризувати зміст, методику проведення та особливості організації занять гімнастикою в режимі навчального дня.

 10. Описати особливості організації, змісту та методики проведення секційних занять з гімнастики.

 11. Назвати форми та основні засоби самостійних занять гімнастикою.

 12. Пояснити вимоги до обладнання та експлуатації гімнастичних залів і майданчиків.

 13. Назвати розміри гімнастичних приладів та умови їх установлення. Описати гімнастичні прилади масового типу.


^ Модуль 2-2

Планування та облік навчально-тренувальної роботи з гімнастики

Контрольні питання:

 1. Пояснити значення та завдання планування навчально-тренувальної роботи з гімнастики в школі.

 2. Охарактеризувати розділи річного плану роботи з гімнастики.

 3. Висвітлити призначення, структуру та методику складання навчального плану.

 4. Описати структуру та етапи складання робочої навчальної програми з гімнастики.

 5. Обґрунтувати доцільність складання плану-графіку проходження навчального матеріалу з гімнастики.

 6. Охарактеризувати робочий план як систему викладення програмного навчального матеріалу.

 7. Пояснити методику складання плану-конспекту та конспекту уроку гімнастики.

 8. Охарактеризувати види обліку навчальної роботи з гімнастики.


Модуль 2-3

Види гімнастики та форми занять

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати базову групу освітньо-розвивальних видів гімнастики (основна, жіноча, атлетична).

 2. Пояснити особливості прикладних видів гімнастики (професійно-прикладна, військово-прикладна, спортивно-прикладна).

 3. Обґрунтувати вплив оздоровчих видів гімнастики (гігієнічна група) на підвищення функціональних можливостей організму.

 4. Проаналізувати вплив лікувальних видів гімнастики (коригуюча, реабілітаційно-відновлювальна, функціональна) на прискорення відновлювальних процесів в організмі людини.

 5. Назвати основні умови поширення масовості занять спортивними видами гімнастики.

 6. Охарактеризувати зміст спортивних видів гімнастики.

 7. Назвати урочні та позаурочні форми занять гімнастикою в школі.

 8. Обґрунтувати взаємозв’язок форм і змісту занять гімнастикою.Модуль 2-4

Стройові вправи

Контрольні питання:

 1. Описати техніку виконання основних видів ходьби, бігу і танцювальних кроків (за програмою 1-2 курсів).

 2. Назвати основні види перешикувань на місці та в русі (1-2 курс). Описати техніку виконання та методику навчання означеним вправам.

 3. Назвати основні прийоми управління рухом. Описати техніку виконання та методику навчання поворотам у русі.

 4. Описати техніку виконання програмних елементів фігурного марширування.

 5. Охарактеризувати різновиди та способи виконання розмикань та змикань (1-2 курс).

 6. Охарактеризувати методи навчання стройовим вправам. Пояснити на прикладі конкретної вправи.

 7. Охарактеризувати зміст занять стройовими вправами, рекомендованими до вивчення учнями молодшого й середнього шкільного віку.


Модуль 2-5

Загальнорозвиваючі вправи

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати методику розвитку гнучкості у процесі занять ЗРВ.

 2. Описати методику розвитку сили у процесі занять ЗРВ специфічної спрямованості.

 3. Пояснити правила підбору вправ та методику проведення ранкової гігієнічної гімнастики.

 4. Пояснити методику навчання та особливості проведення ЗРВ у русі (спосіб навчання – комбінований).

 5. Охарактеризувати способи навчання ЗРВ “за показом” і “за розповіддю”. Навести приклади.

 6. Охарактеризувати комбінований та роздільний способи навчання ЗРВ.

 7. Пояснити особливості проведення ЗРВ звичайним, поточним способами та “за розділеннями”.

 8. Охарактеризувати зміст занять ЗРВ, рекомендованими до вивчення учнями молодшого й середнього шкільного віку.

^ Модуль 2-6

Прикладні вправи

Контрольні питання:

 1. Описати техніку виконання та методику навчання прикладним видам ходьби й бігу. Визначити умови ускладнення виконання означених вправ.

 2. Назвати основні вправи в рівновазі у русі та методику їх вивчення.

 3. Охарактеризувати програмні вправи у лазінні. Назвати рухові якості, що розвиваються у процесі занять означеним видами прикладних вправ.

 4. Описати техніку виконання й методику навчання лазінню по канату в два прийоми (2 способи). Назвати програмні елементи лазіння із зупинками.

 5. Назвати способи перенесення одного партнера одним, трьома й чотирма партнерами.

 6. Охарактеризувати способи підкидання та ловлі великих і середніх м’ячів.

 7. Описати техніку виконання різних способів переповзання (за програмою).

 8. Проаналізувати зміст занять прикладними вправами в молодших та середніх класах (за шкільною програмою з фізичного виховання).


^ Модуль 2-7

Вправи на гімнастичних приладах

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати вправи програмного практичного матеріалу на коні з ручками. Назвати базові програмні елементи та пояснити методику навчання.

 2. Пояснити специфіку виконання вправ на кільцях та на кільцях у розгойдуванні. Пояснити методику навчання базовим елементам у висах і упорах.

 3. Проаналізувати техніку виконання та пояснити методику навчання програмним елементам на брусах.

 4. Назвати елементи програмного практичного матеріалу на перекладині. Пояснити методику навчання обертам і підйомам.

 5. Пояснити специфіку вправ на різновисоких брусах. Описати методику вивчення обертів і підйомів.

 6. Охарактеризувати програмні статичні елементи, елементи в русі зі зміною опори без фази польоту та з фазою польоту на колоді.

 7. Охарактеризувати вправи на гімнастичних приладах, що не включені до чоловічого й жіночого багатоборства.

 8. Розкрити зміст занять вправами на гімнастичних приладах, що рекомендовані до вивчення учнями молодшого й середнього шкільного віку.


Модуль 2-8

Стрибки

Контрольні питання:

 1. Пояснити специфічні особливості опорних і неопорних стрибків; прикладних і спортивних о/с.

 2. Назвати та описати техніку виконання гімнастичних стрибків з трампліну й гімнастичного містка.

 3. Охарактеризувати та пояснити методику навчання гімнастичним стрибкам у “глибину” (з висоти).

 4. Пояснити техніку виконання індивідуальних та групових стрибків через коротку й довгу скакалку.

 5. Описати техніку виконання та методику навчання програмним прикладним опорним стрибкам.

 6. Проаналізувати техніку виконання та пояснити методику навчання спортивним о/с (за програмою).

 7. Описати зміст занять стрибками в молодших і середніх класах (за шкільною програмою з фізичного виховання). Пояснити методику навчання та способи страховки й самостраховки.


^ Модуль 2-9

Акробатичні та вільні вправи

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати вільні вправи як групу гімнастичних вправ, що сприяють формуванню специфічних рухових умінь і навичок та розвитку основних рухових якостей.

 2. Назвати статичні елементи вільних вправ і описати техніку їх виконання (крім акробатичних).

 3. Охарактеризувати елементи динамічного характеру вільних вправ (крім акробатичних). Описати (вибірково) методику навчання.

 4. Назвати програмні обертальні рухи та індивідуальні вправи у балансуванні й пояснити методику навчання (вибірково).

 5. Пояснити техніку виконання парних та групових вправ у балансуванні (за програмою).

 6. Охарактеризувати техніку виконання та методику навчання парним бросковим вправам.

 7. Пояснити вимоги до змісту й композиції вільних вправ.

 8. Охарактеризувати зміст занять акробатичними вправами у молодших і середніх класах (за шкільною програмою з фізичного виховання).


Модуль 2-10

Вправи художньої гімнастики

Контрольні питання:

 1. Пояснити класифікацію вправ художньої гімнастики.

 2. Назвати підготовчі вправи художньої гімнастики (різновиди ходьби та бігу, підскакування, рухи з розслабленням, ЗРВ, танцювальні елементи) та пояснити особливості їх виконання.

 3. Охарактеризувати вправи художньої гімнастики без предмета (“хвилі”, змахи, рівноваги, повороти, стрибки).

 4. Назвати основні вправи художньої гімнастики з предметом. Пояснити класифікацію основних рухів з предметами.

 5. Назвати вправи художньої гімнастики, які доцільно використовувати на заняттях гімнастикою з учнями молодшого та середнього шкільного віку.3 курс


Модуль 3-1

Основи техніки гімнастичних вправ

Контрольні питання:

 1. Описати техніку виконання програмних акробатичних елементів (2-3 елементи).

 2. Проаналізувати техніку виконання окремих фаз прикладних і спортивних опорних стрибків на конкретних прикладах.

 3. Охарактеризувати статичні силові вправи на гімнастичних приладах. Назвати фактори, що визначають складність вправ даної групи.

 4. Навести приклади силових переміщень. Назвати вправи, у процесі виконання яких м’язи працюють у переборювальному та поступаючому режимах.

 5. Охарактеризувати махові вправи на гімнастичних приладах. Описати структуру (фази) махових вправ. Пояснити вплив законів збереження енергії та кількості руху на техніку виконання махових вправ.

 6. Охарактеризувати обертальні рухи в умовах опорного й безопорного положення тіла. Навести приклади.

 7. Охарактеризувати гімнастичні вправи в динамічній рівновазі. Назвати види гімнастичного багатоборства, для яких характерні означені вправи.

 8. Описати послідовність аналізу техніки гімнастичних вправ на конкретних прикладах.


Модуль 3-2

Основи навчання гімнастичним вправам

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати загальнодидактичні принципи, що реалізуються у процесі навчання гімнастичним вправам.

 2. Описати етапи процесу навчання гімнастичним вправам. Зазначити основні завдання кожного етапу, характерні методи та методичні прийоми.

 3. Охарактеризувати словесний та наочний методи навчання гімнастичним вправам.

 4. Пояснити методику складання приписів алгоритмічного типу.

 5. Охарактеризувати методи цілісного та розчленовано-конструктивного вивчення гімнастичних вправ.

 6. Пояснити значення страховки й фізичної допомоги як методичних прийомів навчання. Назвати види страховки й фізичної допомоги. Навести приклади на конкретних вправах.

 7. Охарактеризувати групи методичних прийомів згідно їх педагогічного призначення.

 8. Описати методику виправлення помилок, що виникають у процесі вивчення гімнастичних вправ.

 9. Охарактеризувати засоби забезпечення навчального процесу в гімнастиці.


Модуль 3-3

Організація та проведення змагань з гімнастики

Контрольні питання:

 1. Обґрунтувати педагогічне та агітаційне значення змагань з гімнастики. Назвати чинники класифікації змагань за видами.

 2. Назвати та розкрити зміст провідних для керівництва та робочих документів гімнастичних змагань (календар, положення, програма та ін.).

 3. Охарактеризувати обов’язки спеціальних комісій, утворюваних при організаційному комітеті змагань (мандатна, технічна, медична та ін.).

 4. Охарактеризувати етапи підготовки до гімнастичних змагань. Визначити завдання кожного етапу.

 5. Пояснити порядок проведення змагань з гімнастики.

 6. Охарактеризувати особливості проведення масових змагань з гімнастики в школі.

 7. Охарактеризувати склад суддівської колегії та обов’язки її членів.

 8. Пояснити права та обов’язки учасників змагань, представників команд і тренерів.

 9. Проаналізувати методику оцінювання гімнастичних вправ. Висвітлити питання класифікації помилок і шкали знижок. Описати систему визначення особистої та командної першості.

 10. Обґрунтувати необхідність класифікації гімнастичних елементів за групами складності. Пояснити правила підвищення оцінки за поєднання елементів.

 11. Описати спеціальні вимоги до вправ гімнастичного багатоборства. Пояснити методику визначення підсумкової оцінки.


Модуль 3-4

Стройові вправи

Контрольні питання:

 1. Описати техніку виконання й методику навчання програмним (1-3 курс) видам ходьби та бігу.

 2. Охарактеризувати основні види перешикувань, що виконуються із шеренги.

 3. Охарактеризувати основні види перешикувань, що виконуються із колони (на місці та в русі).

 4. Описати методику навчання та техніку виконання програмних елементів фігурного марширування.

 5. Проаналізувати методику навчання та техніку виконання основних видів розмикань і змикань.

 6. Охарактеризувати зміст занять стройовими вправами, рекомендованими до вивчення учнями старшого шкільного віку.

 7. Назвати форми занять гімнастикою, в яких використовуються стройові вправи.Модуль 3-5

Загальнорозвиваючі вправи

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати форми занять ЗРВ.

 2. Обґрунтувати взаємозв’язок форм і змісту занять ЗРВ.

 3. Пояснити правила підбору вправ і методику проведення гімнастики до занять та фізкультурної паузи.

 4. Охарактеризувати ЗРВ, що використовуються у процесі проведення фізкультхвилинки та мікропаузи. Пояснити методику проведення.

 5. Пояснити методичні особливості ЗРВ у зімкнутій шерензі та у колі (в зціпленні).

 6. Охарактеризувати зміст занять ЗРВ, що рекомендовані до вивчення учнями старшого шкільного віку.

Модуль 3-6

Прикладні вправи

Контрольні питання:

 1. Назвати основні види лазіння та елементи лазіння із зупинками. Описати техніку виконання означених вправ.

 2. Описати техніку виконання та методику навчання лазінню по канату в простому висі.

 3. Проаналізувати техніку виконання основних видів лазіння з партнером.

 4. Охарактеризувати вправи у перелізанні, пролізанні та підлазінні.

 5. Назвати та пояснити техніку виконання основних способів перекидування предметів.

 6. Описати техніку виконання вправ у переповзанні (за програмою).

 7. Охарактеризувати зміст занять прикладними вправами в старших класах (за шкільною програмою).


Модуль 3-7

Вправи на гімнастичних приладах

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати вправи програмного практичного матеріалу на коні з ручками. Скласти довільну комбінацію (6-8 ел.) для студентів 3 року навчання. Назвати спеціально-підготовчі вправи, що сприяють розвитку спеціальної витривалості.

 2. Описати техніку виконання програмних вправ у висах та упорах на кільцях. Скласти довільну комбінацію (5-6 ел.) для студентів 3 року навчання.

 3. Проаналізувати методичні прийоми, що використовуються у процесі засвоєння вправ на брусах. Описати різновиди підйомів, способів виконання стійок та зіскоків. Скласти довільну комбінацію (6-8 ел.) для студентів 3 року навчання.

 4. Назвати основні види підйомів та обертів на перекладині. Пояснити методику навчання та особливості організації занять на перекладині. Скласти навчальну комбінацію на низькій перекладині для учнів старшого шкільного віку.

 5. Проаналізувати основні види вправ на різновисоких брусах. Скласти довільну комбінацію (6-7 ел.) для студентів 3 року навчання. Пояснити методику навчання програмним видам підйомів і спадів.

 6. Назвати методичні прийоми, що використовуються при навчанні вправам на колоді. Скласти довільну комбінацію (6-8 ел.) для учнів старших класів.

 7. Назвати основні вправи на гімнастичних приладах, які рекомендовані до вивчення учнями старшого шкільного віку. Описати відповідні форми організації учнів на уроці гімнастики.

 8. Проаналізувати методику суддівства вправ на гімнастичних приладах.Модуль 3-8

Стрибки

Контрольні питання:

 1. Пояснити класифікацію неопорних і опорних стрибків. Навести приклади характерних стрибків для кожної групи.

 2. Описати методичні прийоми, що використовуються при навчанні о/с.

 3. Пояснити методику навчання та описати техніку виконання основних прикладних о/с (1-4 курс).

 4. Охарактеризувати базові спортивні о/с (1-4 курс). Пояснити (вибірково) методику навчання та техніку їх виконання.

 5. Описати схему аналізу техніки о/с. Навести приклади.

 6. Пояснити методику навчання та техніку виконання о/с, які рекомендовані до вивчення учнями старших класів (за шкільною програмою).

 7. Описати види стрибків, які доцільно використовувати на заняттях з фізичного виховання в дошкільних закладах освіти.

 8. Проаналізувати методику суддівства о/с.


Модуль 3-9

Акробатичні та вільні вправи

Контрольні питання:

 1. Пояснити вплив акробатичних і вільних вправ на розвиток основних рухових якостей і здібностей людини.

 2. Охарактеризувати різновиди перекатів і перекидів (1-3 курс). Вибірково пояснити методику навчання.

 3. Охарактеризувати різновиди стійок (рівноваг на руках) і переворотів (1-3 курс). Вибірково пояснити методику навчання.

 4. Пояснити сутність акробатичних вправ у балансуванні (індивідуальні, парні, групові). Назвати характерні вправи.

 5. Охарактеризувати парні та групові броскові вправи (1-3 курс). Пояснити їх значення та вплив на розвиток рухових якостей і здібностей.

 6. Проаналізувати зміст занять акробатичними вправами у старших класах. Пояснити доцільні форми організації учнів при вивченні акробатичних вправ.^ 4 курс


Модуль 4-1

Основи спортивного тренування гімнастів

Контрольні питання:

 1. Дати визначення спортивного тренування. Пояснити цілі й завдання тренувального процесу в гімнастиці.

 2. Назвати основні засоби вирішення тренувальних завдань в гімнастиці. Навести приклади вибраних змагальних, спеціально-підготовчих і загальнопідготовчих засобів тренування гімнастів.

 3. Назвати принципи спортивного тренування. Коротко розкрити сутність кожного принципу.

 4. Охарактеризувати методи тренування в гімнастиці. Обґрунтувати взаємозв’язок методів і періодів навчально-тренувального процесу.

 5. Описати цикли та періоди спортивного тренування. Пояснити принципи планування цілорічного навчально-тренувального процесу.

 6. Назвати основні розділи підготовки гімнаста в процесі тренування. Коротко охарактеризувати зміст кожного розділу.

 7. Охарактеризувати етапи підготовки юних гімнастів.

 8. Пояснити сутність форм і засобів виховної роботи з юними гімнастами.


Модуль 4-2

Масові гімнастичні виступи та свята

Контрольні питання:

 1. Охарактеризувати агітаційне та педагогічне значення масових гімнастичних виступів і свят.

 2. Назвати вимоги, що висуваються до проведення спортивних свят.

 3. Описати основний зміст програм масових гімнастичних виступів.

 4. Пояснити значення та вимоги до музичного супроводження й художнього оформлення.

 5. Описати зміст і порядок виконання робіт у передрепетиційний період.

 6. Пояснити завдання та зміст репетиційного періоду.

 7. Описати порядок проведення гімнастичного свята.


Модуль 4-3

Програмний практичний матеріал

Контрольні питання:

 1. Назвати основні види перешикувань на місці та в русі (1-4 курс) та пояснити техніку їх виконання.

 2. Описати техніку виконання різних видів ходьби й бігу у зціпленій колоні та шерензі.

 3. Описати методику навчання та техніку виконання програмних елементів фігурного марширування.

 4. Пояснити особливості методики занять ЗРВ з жінками.

 5. Охарактеризувати правила підбору вправ для комплексів ритмічної гімнастики.

 6. Пояснити методичні особливості занять ЗРВ з особами похилого віку.

 7. Пояснити правила підбору стройових і загальнорозвиваючих вправ для масових гімнастичних виступів і свят.

 8. Охарактеризувати методику розвитку координаційних здібностей у процесі занять ЗРВ.

 9. Охарактеризувати вправи програмного практичного матеріалу в упорах. Описати (вибірково) техніку виконання та методику навчання вправам в упорах.

 10. Охарактеризувати вправи програмного практичного матеріалу у висах. Описати (вибірково) техніку виконання та методику навчання вправам у висах.

 11. Описати акробатичні вправи (індивідуальні, парні, групові), які доцільно використовувати у процесі проведення масових гімнастичних виступів і свят.^ 5 курс


Модуль 5-1

Науково-дослідна робота з гімнастики

Контрольні питання:

 1. Висвітлити значення й завдання науково-дослідної роботи з гімнастики у процесі формування особистості вчителя фізичного виховання.

 2. Охарактеризувати науковий апарат дослідження.

 3. Описати етапи наукового дослідження.

 4. Охарактеризувати методи науково-дослідної роботи з гімнастики.

 5. Визначити вимоги до оформлення наукової роботи.Автор – Чорноштан А. Г., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса ШевченкаСхожі:

Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconДенне відділення 1 курс Модуль 1-1 не 1-1-8 Самостійна робота
Ознайомитися зі структурою та змістом програми з фізичної культури (розділ “Гімнастика”) для загальноосвітніх шкіл (мета, завдання,...
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconПитання для самостійної роботи з дисципліни «спортивні ігри з методикою викладання (розділ «гандбол»)». Для студентів 2-го курсу, спеціальностей «фізичне виховання», «спорт»
Висвітлити значення І місце спортивної гри гандбол в державній системі фізичного виховання
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconВржесневський Іван Іванович
Оцінка фізичних можливостей студентів у системі медико-педагогічного контролю у процесі фізичного виховання спеціального відділення...
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconДенне відділення) 1 курс Модуль 1-5 Стройові вправи не-1-5-5 Навчально-педагогічна практика (моделювання професійної діяльності)
Не-1-5-5-1 Навчальна практика щодо виконання обов’язків чергового у групі (оцінювання за п’ятибальною шкалою)
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconМіністерство освіти україни
Навчальні програми з фізичного виховання (фізичної культури) є основою державного стандарту фізичного виховання в системі освіти,...
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconФакультет фізичного виховання та спорту
Дисципліна «Теорія І методика фізичного виховання» є основною І профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання...
Денне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання iconПоложення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи