Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 10.76 Mb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка2/68
Дата03.08.2012
Розмір10.76 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра олімпійського та професійного спорту


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Плавання з методикою викладання»

для спеціальності: «Спорт»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Плавання з методикою викладання»

 1. ^ Назва курсу.

«ПлаВАННЯ з методикою викладання»


Форма навчання: денна.

Спеціальність : «Спорт».

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_09].[3_3.1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

^ Панфілов Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14).

^ Писарев Юрій Володимирович – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення курсу плавання з методикою викладання є формування цілістної системи теоритичних умінь та навичок освоєння техніки спортивного та прикладного плавання, розвиток професійного мислення та професійно значущих особистісних якостей студентів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичної культури середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Плавання. Загальна характеристика предмету.

4

22

1.2.

Історія розвитку плавання.

4

22

1.3.

Підготовчі вправи до освоїння з водою.

4
2
2

1.4.

Техніка плавання способом кроль:а) рухи ногами;

б) рухи руками та дихання;

в) погодження рухів.

4

4

4
2

2

2
2

2

2

1.5.

Техніка плавання способом на спині:а) рухи ногами;

б) рухи руками та дихання;

в) погодження рухів.

4

4

4
2

2

2
2

2

2

1.6.

Вдосконалення техніки плавання способами кроль та на спині.

14
10
4

1.7.

Правила змагань при плаванні вільним стилем.

2


2

1.8.

Правила змагань при плаванні на спині.

2


2
^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

54

4

24
26
Другий модуль
2.1.

Загальні основи техніки плавання.

4

22

2.2.

Техніка спортивного плавання.

4

22

2.3.

Техніка стартів.

4
2
2

2.4.

Техніка повороту при плаванні кролем.

4
2
2

2.5.

Техніка повороту при плаванні на спині.

4
2
2

2.6.

Вдосконалення техніки плавання способами кроль та на спині.

7
4
3
кількість годин за другий модуль

27

4

10
13
ЗАГАЛЬНА кількість годин

81

8

34
39
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Никитский Б. М. Плавание / Б. М. Никитский. – М.: Просвещение, 1981. – 304 с.

 2. Парфенов В. А. Плавание / В. А. Парфенов. – К.: «Вища школа», 1978. – 288 с.

 3. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 496 с.

 4. Булгакова Н. Ж. Спортивное плавание / Н. Ж. Булгакова. – М.: ФОН, 1996. – 430 с.

Додаткова навчальна література

 1. Платонов В. Н. Золоті сторінки олімпійського спорту України / В. Н. Платонов. – К.: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

 2. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Здоров’я, 1990. – 220 с.

 3. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: учебник для студентов ВУЗов: в 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – М.: Олимпийская литература, 1992. – 495 с.

 4. Платонов В. Н. Сильнейшие пловцы мира / В. Н. Платонов, С. Л. Фесенко. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 304 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • проведення окремих вправ та вступної частини уроку;

 • написання конспектів занять.

Поточний контроль:

 • тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок;

 • перевірка контрольних робіт;

 • перевірка конспектів.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова контрольна робота І 10%

 • письмова контрольна робота ІІ 10%

 • тестування практичних умінь та навичок 60%

 • написання конспекту підготовчої частини уроку 10%

 • написання конспекту основної частини уроку 10%
Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Карта оцінювання СРС^ Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання конспекту підготовчої частини уроку

10%

2.

Написання конспекту основної частини уроку

10%

3.

Написання контрольної роботи з техніки плавання кролем

10%

4.

Написання контрольної роботи з техніки плавання на спині

10%
РАЗОМ:

40%

Схема отримання балів за тестування рівня оволодіння уміннями та навичками студентами на практичних заняттях

Вид тестування

балів

1.

Техніка роботи ногами кролем

5

2.

Техніка плавання кролем без дихання

5

3.

Техніка старту зі стартової тумби

5

4.

Техніка старту з води

5

5.

Техніка повороту кролем

5

6.

Техніка повороту на спині

5

7.

Техніка плавання кролем

15

8.

Техніка плавання на спині

15
РАЗОМ:

60
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи