Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/7
Дата03.08.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ


Кафедра олімпійського та професійного спорту


Луганськ – 2010

Викладацький

склад кафедри олімпійського та професійного спорту

Інституту фізичного виховання і спорту

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
п/п

Прізвище та ініціали штатних викладачів та сумісників

Вчене звання, вчена ступінь

1.

Максименко І.Г.

доцент, кандидат наук фізичного

виховання і спорту

2.

Максименко Г.М.

професор, доктор педагогічних наук

3.

Саєнко В.Г.

доцент, кандидат

наук фізичного виховання і спорту

4.

Писарєв Ю.В.

викладач

5.

Панфілов А.М.

старший викладач

6.

Безручко А.В.

викладач

7.

Брусак О.М.

старший викладач

8.

Герасичкіна Т.В.

викладач

9.

Кліменчуков В.О.

викладач

10.

Тіщенко П.П.

викладач

11.

Костюнін А.В.

викладач

12.

Лащонов Ф.С.

доцент1. Інформація про напрям підготовкиГалузь знань (код)

8.010203 Олімпійський та професійний спорт

Напрям підготовки (код)

0102 Фізичне виховання і спорт

Спеціалізація

Олімпійський та професійний спорт

Освітній рівень

вища освіта

Кваліфікація

Магістр олімпійського і професійного спорту, тренер з вибраного виду спорту, викладач фізичного виховання і спорту

ОКР

магістр

Термін навчання

1 рік на базі бакалавра або спеціаліста

Форма навчання

денна / заочна


2. Спеціальні вимоги до зарахування.

Для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

- диплом бакалавра або спеціаліста та співбесіда.


^ 3. Загальний опис напряму підготовки.

Кінцевий результат праці визначається трьома факторами: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями і уміннями майбутнього магістра, сферою використання цих знань і умінь у галузі олімпійського і професійного спорту; соціально-професійними функціями, які виконує магістр.


^ 4. Професійні профілі випускників

Напрям підготовки. Спеціалізація

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

Кваліфікація

Форма навчання

Основні професійно-орієнтовані дисципліни по учбових планах і види практик

Можливості працевлаштування

Спорт

Бакалавр


Спеціаліст


Магістр

Бакалавр фізичного виховання і спорту, тренер по вибраному виду спорту


Тренер з вибраного виду спорту, викладач фізичного виховання і спорту


Магістр олімпійського і професійного спорту, тренер з вибраного виду спорту, викладач фізичного виховання і спорту

денна / заочная

Теорія і методика спортивного тренування, теоретичні основи професійного спорту, загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті, теоретичні основи паралімпійського спорту, теорія і методика олімпійського спорту, основи юнацького спорту, спортивно-педагогічне вдосконалення, введення в спеціальність, теорія і методика викладання фітнесу, спортивні ігри з методикою викладання, рухомі ігри з методикою викладання, легка атлетика з методикою викладання, плавання з методикою викладання, лижний спорт з методикою викладання, атлетизм з методикою викладання, гімнастика з методикою викладання, ритміка і хореографія, теорія і методика фізичного виховання, спортивний туризм, спортивна метрологія, спортивний масаж, спортивні споруди і устаткування, шкільна гігієна, управління діяльністю спортивних організацій, біомеханіка з елементами динамічної анатомії, психологія спорту, педагогіка спорту, фізіологічні основи фізичних вправ, біохімія спорту, основи маркетингу і менеджменту в спорті, основи олімпійської освіти.

Види практик:

- педагогічна (освітня);

- організаційно-тренерська (освітня);

- педагогічна (виробнича);

- тренерська (виробнича).

Тренери спеціалізованих дитячих і юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, вищих училищ фізичної культури, спортивних секцій, колективів фізичної культури, спортивних клубів і організацій різних форм власності; керівники спортивних секцій і клубів різних форм власності; викладачі фізичного виховання і спорту учбових закладів

І – ІV рівнів акредитації.

^ 5. Можливість подальшого навчання

Після отримання ОКР магістр за певним напрямом підготовки можна вступити до магістратури за напрямами: олімпійський та професійний спорт.

^ 6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS.

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS
Навчальні програми для магістратури
Професійний та параолімпійський спорт у сучасному суспільстві

6

11-12

3
^ Медико-біологічний контроль у спортивному тренуванні

6

12

1
Основи олімпійської освіти

6

11

1
Педагогічна майстерність тренера

6

11

1,5
Теорія та методика юнацького спорту

6

11

2
Теорія та методика обраного виду спорту

6

12

3^ 7. Вимоги до оцінювання

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

Про переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або „зараховано”, „не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

Діяльність студента:

  • слухання лекцій;

  • виступ з повідомленнями на семінарі;

  • виголошення доповіді на семінарі;

  • участь у дискусії на семінарі;

  • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

  • написання письмових кейсів та рефератів.

Самостійна робота студента – форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання студент виконує під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію самостійної роботи студентів у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Модульний контроль – оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу залікових модулів. Модульний контроль проводиться у вигляді письмових модульних робіт.


^ 8. ВИМОГИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

(ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ)

Державна екзаменаційна комісія

Склад комісії:


Курс


Форма

навчання

Оглядові лекції

Екзаменатор

магістратура

денно/заочна

Максименко Г.М.

Максименко Г.М.


^ Вимоги ДЕК:

1. До захисту дипломних проектів (робіт) чи складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності.

Допуском до захисту дипломного проекту (роботи) чи складання державних екзаменів є список студентів-випускників, затверджений ректором (директором) вищого навчального закладу, за поданням директорів інститутів (деканів факультетів), заступників директора з навчальної роботи або завідуючих відділенням.

2. Тривалість усного державного екзамену з кожної дисципліни, а також захисту одного проекту (роботи), як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. Для розкриття змісту дипломного проекту (роботи) студенту надається не більше 20-ти хвилин. При висвітленні кожного розділу комплексного екзамену зі спеціальності студенту для відповіді виділяти не більше 0,5 академічної години. Для проведення державного екзамену за тестом комплексного контрольного завдання доцільно відвести не більше чотирьох годин на групу.

При проведенні письмових державних екзаменів передбачити наступні норми часу:

  • з державної та інших мов (диктант) – не більш одного навчального часу;

  • зі спеціального предмета або екзамену за спеціальністю – не більше трьох навчальних годин.

3. Результати складання державних екзаменів і захисту дипломних проектів (робіт) оцінюються „відмінно”, „добре”, „задовільно” або „незадовільно”.

При визначенні оцінки проекту (роботи) приймається до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзаменів або захисті проекту (роботи), а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

4. Студентам, які позитивно склали державні екзамени, а також захистили дипломний проект (роботу), рішенням державної комісії присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого зразка.

Тим, хто має загальні оцінки „відмінно” не менше, ніж з 75 відсотків усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки „добре”, склав державні екзамени, захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою „відмінно”, а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії), видається диплом з відзнакою, про що записується у протоколі засідання комісії.

5. У тих випадках, коли складання державних екзаменів або захист дипломного проекту (роботи) не відповідає вимогам рівня атестації, державна комісія приймає рішення про те, що студент є неатестованим, про що відзначається у протоколі засідання комісії.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного екзамену або захисті дипломного проекту (роботи), відраховується з вищого навчального закладу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

6. Якщо студент не з’явився на засідання державної комісії для складання екзаменів або захисту дипломного проекту (роботи), то в протоколі комісії відзначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання комісії.

Студенти, які неатестовані у затверджений для них термін і не склали державні екзамени або не захистили дипломний проект (роботу), мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу на засадах, визначених цим закладом. Повторно складаються тільки ті державні екзамени, з яких була отримана незадовільна оцінка, з урахуванням змін, що відбулися у навчальних програмах цих дисциплін.

У випадках, коли захист дипломного проекту (роботи) визначається незадовільним, державна комісії встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією) навчального закладу.

^ 9. Координатор ECTS Інституту фізичного виховання і спорту

П.І.Б. Будаг’янц Георгій Миколайович

Посада. Директор Інституту фізичного виховання і спорту

^ Поштова адреса. 91000, м. Луганськ, кв. Мирний, 14 / 208

Номер телефону. 099 000 07 78

e-mail. BGeorg1@rambler.ru

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи