Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка2/7
Дата03.08.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ДЛЯ МАГІСТРАТУРИ

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра олімпійського та професійного спорту


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА


дисципліни „Професійний та параолімпійський спорт у сучасному суспільстві ”


для спеціальності (ей) „Спорт”

форма денна / заочна (магістратура)


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Професійний та параолімпійський спорт у сучасному суспільстві ”

1.Назва курсу.

„ Професійний та параолімпійський спорт у сучасному суспільстві ”


Форма(-и) навчання: денна./ заочна

Спеціальність (-ості): „Спорт”.

2.Код курсу.

[ІФВіС]. [Спорт_07]. [3_1_1]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

1-й

5.Семестр / семестри.

1, 2

6.Кількість кредитів ECTS.

3

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Шинкарьов Сергій Іванович – доцент кафедри ОПС, кандидат біологічних наук

( 3 корпус, ауд. 3-15)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчити студентів умінню використовувати основні положення теорії і методики професійного та паралімпійського спорту в своїй практичній діяльності, що забезпечує, кінець кінцем, отримання студентами необхідних знань, умінь і навичок в даній області

9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання курсу спецыальних дисциплын квалыфыкацыйного рывня магыстр.

10. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший семестр^ Перший модуль
1.1.

Професійний спорт як навчальна дисципліна

20

4

2
10

1.2.

Особливості професійного спорту

20

4

2
10

1.3.

Тенденції розвитку американського профспорту

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль )

8
^ Другий модуль
2.1.

Професіоналізація олімпійського спорту

24

4

4
12

2.2.

Професійний спорт в сучасному суспільстві.

24

4

4
12

2.3.

Правове регулювання професійного спорту в Європі

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль )

8
загальна кількість годин

88

16

12
60
Другий семестр^ Перший модуль
1.1.

Інваспорт в Міжнародній олімпійській системі

10

2

2
6

1.2.

Загальна характеристика інваспорту.

10

2

2
6

1.3.

Сучасні паралімпійські види спорту

12

2

2
6

1.4.

Тенденції розвитку спорту інвалідів в сучасних умовах

12

2

2
6

1.5.

Функції та направлення адаптивного спорту.

12

2

2
6

1.6.

Корекційно-розвивальна направленість педагогічних впливів – основа часткових методик адаптивної фізичної культури.

18

2

2
10

1.7.

Інтеграція національних структур професійного спорту в систему міжнародного професійного спорту. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10
загальна кількість годин

74

12

12
50
ЗА РІК

162

28

24
110
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.1 – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.2 – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.


Додаткова навчальна література

 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання: навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К.: Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич и др. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К.: Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск: Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К.: Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса: Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ: «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М.: «ИНСАН», 2000. – 432 с.

^ 12.Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • участь у дискусіях на семінарі.

Поточний контроль:

- три письмові модульні роботи.;

- опитування на практичних заняттях;

Форма семестрового контролю:

І семестр – залік, ІІ семестр - іспит.

^ 13.Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв(1 семестр)

 • письмові модульні роботи – І 30% (30 балів)

 • письмова модульна робота - ІІ 30% (30 балів)

 • опитування на практичних заняттях – 30% (30 балів)

 • самостійна робота (реферат) - 10% (10 балів)


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Тенденції розвитку американського профспорту

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль )

5%

2.

Правове регулювання професійного спорту в Європі

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль )

5%

3.

Інтеграція національних структур професійного спорту в систему міжнародного професійного спорту. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат на обрану тему.

10%
Разом

25%
^ 14. Мови викладання.

УкраїнськаСеместрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв(ІІ семестр)

 • письмова модульна робота 60% (60 балів)

- опитування на практичних заняттях – 30% (30 балів)

- самостійна робота (реферат) - 10% (10 балів)


^ Карта оцінювання СРС
Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Корекційно-реабілітаційна програма: її завдання та зміст.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Характеристика І-го періоду розвитку параолімпійських ігор.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Характеристика ІІ-го, ІІІ-го періодів розвитку параолімпійських ігор. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат на обрану тему.

10%
Разом

25%Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS


^ Шкала ЕСТS


Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками.

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками.

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків.

задовільно

50 – 62%

E –достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки.

незадовільно

21 – 49%

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи