Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам icon

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам
Скачати 94.68 Kb.
НазваВажливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам
Дата11.09.2012
Розмір94.68 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КУРСОВУ РОБОТУ

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам.

 1. Теми курсових робіт висуваються, обговорюються й затверджуються кафедрами, які ведуть ті дисципліни, з яких навчальними планами передбачені курсові роботи. Тематика курсових робіт, як правило, повинна відбивати зміст науково-дослідної роботи співробітників кафедри, а також мати професійну спрямованість. Теми курсових робіт повинні систематично поновлюватися відповідно до нових досягнень науки і практики.

 2. Вибір студентами тем курсових робіт має. завершуватися в термін, визначений деканатами факультетів (не пізніше, як через місяць після початку занять того навчального року, в якому буде виконуватися робота).

 3. Курсова робота повинна мати чітку структуру: складатися з вступу, у якому вказується актуальність теми, з’ясовується історія питання, визначаються мета та завдання дослідження; основної частини, яка може мати один або кілька розділів; висновків. При оцінюванні курсової роботи враховуються також уміння студентів оформляти науковий апарат курсової роботи (список використаної літератури, посилання на джерела досліджень тощо).

 4. Термін подачі виконаних курсових робіт встановлюється деканатами факультетів відповідно до навчального плану даної спеціальності.

 5. Рекомендується практикувати захист курсових робіт на засіданні спеціальної комісії, що складається з двох − трьох співробітників кафедри при обов'язковій участі керівника курсової роботи.

 6. Курсова робота оцінюється диференційованою оцінкою за чотирибальною системою. Оцінка записується у відомість, яка складається у двох екземплярах, один з яких зберігається на кафедрі, а другий − в деканаті факультету. Позитивна оцінка також записується до залікової книжки за підписом керівника роботи. Студент, який не подав курсову роботу у встановлений термін або отримав незадовільну оцінку за неї, вважається таким, що має академічну заборгованість.

 7. Керівництво курсовими роботами доручається найбільш кваліфікованим викладачам. При розподілі робіт за керівниками за кількістю треба враховувати можливості викладачів забезпечити студентів кваліфікованими консультаціями (один викладач може керувати не більш, як 20−25 роботами).

 8. Наслідки виконання курсових робіт рекомендується систематично обговорювати на кафедрах та раді факультету.

 9. Курсова робота може бути основою для подальшого дослідження теми у дипломній роботі.

10. У тому випадку, якщо навчальним планом передбачається написання двох або декількох курсових робіт, кафедрам і радам факультетів рекомендується розробити вимоги до кожної з них. Факультет повинен також визначити єдині вимоги до оформлення курсових робіт.


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 1. Обсяг курсової роботи – 30−35 сторінок. Робота повинна бути надрукована на одній стороні аркуша нелінованого або лінованого папіру стандартного формату (А-4). Для оформлення роботи використовується звичайний „зкорозшивач”.

 2. Текст роботи розміщується на аркуші з урахуванням стандартних відступів: зверху − 2,5 см; знизу − 2,5 см; ліворуч − 3 см; праворуч − 1,5 см.

 3. Кількість рядків на аркуші відповідає кількості рядків на друкованій сторінці через два інтервали ( 29−30 рядків).

 4. Кожний розділ або параграф курсової роботи починається з нової сторінки. Заголовок розділу або параграфу обов’язковий.

 5. Цитати подаються у двох варіантах:

 • понизу сторінки із зазначенням автора, назви, вихідних даних, сторінки;

 • за нумерацією списку використаної літератури із позначенням в дужках номеру джерела та сторінки. Наприклад. [9, с. 36].

6. Титульна сторінка курсової роботи оформлюється за зразком (на друкарській машинці, комп’ютері, за допомогою трафарету тощо з урахуванням естетичних вимог до письмових робіт).

7. На другій сторінці подається зміст роботи. Наприклад:

Вступ 3-7

Розділ І. (Назва розділу) 8-16

 1. (Назва параграфу) 8-11

 2. (Назва параграфу) 12-16

Розділ II. (Назва розділу) 17-28

 1. (Назва параграфу) 17-21

 2. (Назва параграфу) 22-28

Заключення 29-31

Список використаної літератури 32-33

Бібліографія за проблемою 34-36

Додатки 37-40

8. Бібліографічні посилання подаються за існуючими нормативами.

Наприклад:

Ткачук В. Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки в циклических видах спорта / В. Г. Ткачук. – К. : КГИФК, 1991. – 90 с.

Коц Я. М. Спортивная физиология : [Учеб. для ин-тов физ. культ] / Под ред. Я. М. Коц. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 240 с., ил.

Епифанов В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина : [Учебник] / В. А. Епифанов. − М. : Медицина, 1999. − 304 с: ил. − (Учеб. лит. Для студ. мед. вузов).

Основы педагогнческого мастерства: Учеб. пособие / Под ред. И. А. Зязюна. − М. : Просвещение, 1989. − 302 с.

Земцова И. И. Использование биологически активных добавок, обладающих антиоксидантным действием, при занятиях физической культурой и спортом / И. И. Земцова, Л. М. Путро, Л. Г. Станкевич // Спортивная медицина. – 2003. – № 1. – С. 99−107.


Загальні рекомендації щодо курсових робіт для

студентів денної та заочної форм навчання

Курсова робота − важлива форма самостійної науково-теоретичної та експериментально-практичної професійної діяльності майбутнього вчителя, яка спрямована на підвищення рівня професійно-педагогічної загальнокультурної, інтелектуальної, дослідницької підготовки студентської молоді.

Студентська курсова робота має за мету розвиток й вдосконалення наступних умінь:

    • обґрунтовувати актуальність теми, її значення для теорії і практики виховання і освіти;

    • складати план дослідження;

    • критично і творчо підходити до обраної теми;

    • добирати літературу до теми курсової роботи, працювати з нею;

    • теоретично обґрунтовувати проблеми дослідження, різні заходи до її рішення;

    • систематизувати передовий досвід вітчизняної та зарубіжної практики шкіл різного типу;

    • аналізувати власний педагогічний досвід;

    • користуватися методикою науково-педагогічного дослідження, проводити первинні педагогічні експерименти та узагальнювати й аналізувати їх результати;

    • впроваджувати у практику результати науково-педагогічного дослідження;

    • редагувати текст відповідно до літературних норм і стилістики наукової роботи;

    • оформлювати текст курсової роботи відповідно до вимог оформлення наукових досліджень (цитування, посилання, бібліографічні відомості, естетика оформлення тексту роботи).

Творчий підхід до вибору теми курсової роботи, розробки плану дослідження, організації роботи над літературою, розробки і проведення експерименту виступає головною умовою успішності реалізації цього виду навчально-дослідницької роботи студента. У зв’язку з підвищенням вимог до самостійної роботи студентів і виконання курсових і дипломних робіт рекомендується вибирати тему курсової роботи на початку першого семестру поточного навчального року і організувати систематичну, планомірну роботу над науково-педагогічним дослідженням.

Курсова робота складається із вступу, основних розділів або параграфів, заключення, списку використаної літератури, бібліографії за проблемою та додатків.

У вступі розкривається актуальність обраної теми курсової роботи, її значення для сучасного стану розвитку системи освіти та виховання України, для становлення майбутнього педагога, вихователя. У вступі слід виказати обізнаність із основними документами про систему освіти та школи України (Закон України про освіту; Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.); Концепція національного виховання тощо). Формулюються завдання курсової роботи. Вступ не повинен перебільшувати 4-5 сторінок.

Основні розділи (параграфи) вміщують матеріал теоретичної і практичної частин курсової роботи.

Теоретична частина роботи включає теоретико-методо логічні положення за проблемою, стан розробленості даної проблеми у сучасній психолого-педагогічій науці, аналіз різних підходів до визначеної проблеми у педагогічній науці, стислу історико-педагогічну довідку за основним питанням роботи, розкриття сутності та структури основного поняття роботи, психологічні основи формування тих чи інших якостей майбутнього вчителя (учня, вихованця), аналіз передового педагогічного досвіду, творчості педагогів-новаторів за проблемою. У теоретичній частині роботи можна подати й матеріал про використання даних інших наукових дисциплін для обгрунтування проблеми (філософія, соціологія, фізіологія, статистика, мистецтвознавство тощо). Основні теоретичні положення роботи повинні мати чіткі посилання на джерела інформації, авторів, наукові роботи.

Буде корисним у першій частині роботи подати порівняння тлумачення того чи іншого терміну у фахових словниках (тлумачний, філософський, психологічний, педагогічний, соціологічний тощо).

Важливою частиною першого розділу може стати аналіз розробки аналогічних проблем у теорії і практиці зарубіжної педагогіки.

Значно підвищує рівень роботи спирання на досвід етнопедагогіки, використання матеріалу народної педагогіки у аналізі сучасних проблем освіти і виховання.

Один з параграфів або частина першого розділу повинна включати матеріал про основні напрямки діагностування певної якості педагогічної культури, педагогічної майстерності вчителя (опис діагностичних методик та основ їх інтерпретації).

Практична частина роботи включає:

 • спостереження студента під час педагогічної практики, навчання в інституті за проблемою роботи і аналіз причин реальної практики, стану розвитку тих чи інших сторін навчально-виховного процесу;

 • пропозиції, програми розвитку і вдосконалення відповідних педагогічних якостей і здібностей майбутнього вчителя, вчителя-практика;

 • опис конкретних педагогічних методик, форм роботи, творчих завдань, які спрямовані на розвиток і вдосконалення педагогічної культури вчителя, результатів навчально-виховної роботи за тим, чи іншим напрямком роботи;

 • складання пам’яток, методичних рекомендацій студентам, учням за тією чи іншою проблемою:

 • опис методики проведення конкретного педагогічного заходу, системи виховної роботи, яка проводилась студентом за проблемою курсової роботи під час педагогічної практики.

Важливе значення для підготовки практичної частини курсової роботи має обізнаність студента з сучасними психолого-педагогічними методами вивчення особистості і шкільних колективів, психодіагностичними методиками. Звернення до відповідної літератури виступає необхідною передумовою підготовчого етапу проведення експерименту, аналізу резаультатів даної роботи:

Як теоретична, так і практична частини курсової роботи повинні відбивати й власну, -суб’єктивну думку студента, посилання на- власний педагогічний досвід, аналіз досвіду роботи однокурсників.

У заключенні подаються основні підсумки роботи, наголошується на перспективах подальшого розгляду і вивчення проблеми.

До списку використаної літератури включаються тільки ті джерела, які дійсно використовувалися під час роботи над курсовою роботою. Бібліографія за проблемою складається на основі знайомства із узагальнюючими роботами, списками літератури у тих чи інших посібниках. Складання бібліографії до курсової роботи спрямоване на розвиток навичок роботи над джерелами, із різними бібліографічними посібниками та каталогами. Саме на підставі бібліографії студент подає висновки щодо розробки проблеми курсової роботи у психолого -педагогічній та філософсько-соціологічній літературі, аналізує стан дослідження у різні періоди як минулого, так і сучасного етапів розвитку педагогічної теорії та практики.

У додаток можуть бути включені анкети, тести, діагностичні методики за проблемою дослідження, творчі завдання для учнів, студентів, вчителів, методичні розробки виховних заходів для учнів; батьків, фрагменти уроків, описи практичної роботи, приклади творчих робіт школярів (малюнки, твори тощо).

Курсова робота оцінюється диференційовано і оцінка виставляється у залікову книжку студента у строк, визначений деканатом.

Курсова робота, що виконана на високому теоретичному та практичному рівні, може бути рекомендована до участі у педагогічних читаннях студентів, до виступу на студентських науково-дослідних конференціях. Успішна курсова робота може мати продовження на наступному етапі науково-дослідної роботи сгудента − підготовка і захист дипломної роботи з педагогіки.

Консультації за усіма питаннями підготовки курсових робтіт Ви можете отримати у викладачів кафедри фізичної реабілітаціїі валеології.


Бажаємо Вам успіхів !

Схожі:

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconГрафік співбесід по виконаним контрольним роботам, курсовим проектам/роботам

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconГрафік співбесід по виконаним контрольним роботам, курсовим проектам/роботам

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconГрафік співбесід по виконаним контрольним роботам, курсовим проектам/роботам

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconГрафік співбесід по виконаним контрольним роботам, курсовим проектам/роботам

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconГрафік співбесід по виконаним контрольним роботам, курсовим проектам/роботам

Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconГрафік співбесід по виконаним контрольним роботам, курсовим проектам/роботам
Експлуатація, випробування та налагодження теплоенергетичного та теплотехнічного обладнання
Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з менеджменту соціальної роботи для студентів напряму підготовки
Практичним результатом творчої роботи студентів є захист студентами соціальних проектів. Підсумковий контроль іспит
Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconОрганізація самостійної роботи студентів тематика рефератів
...
Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з основ сценарної роботи в діяльності соціального педагога для студентів напряму підготовки
Практичним результатом творчої роботи студентів мають стати захист студентами сценарних розробок виховних заходів. Підсумковий контроль...
Важливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи