Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування icon

Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Скачати 73.02 Kb.
НазваПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Дата03.08.2012
Розмір73.02 Kb.
ТипДокументи

Положення про студентське самоврядування

ВП «Коледж технологій і дизайну

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»


Студентське самоврядування - це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів по реалізації молодіжних ініціатив в коледжі.

Основними напрямами діяльності є:

 • розвиток молодіжних, студентських ініціатив в різних сферах життя коледжу;

 • стимулювання творчості студентів;

 • формування традицій коледжу;

 • вирішення соціальних питань студентського життя;

 • виховання відчуття гордості за звання студента Коледжу технологій і дизайну

 

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Студентське самоврядування - це самостійна діяльність студентів по реалізації молодіжних ініціатив в КТД через органи студентського самоврядування.

1.2. Студентське самоврядування ставить перед собою мету - створити умови для розкриття творчого потенціалу і самореалізації кожного студента, залучення його до активної участі в життєдіяльності коледжу.

1.3. У своїй діяльності Студентське самоврядування керується Конституцією України, законом України «Про освіту», Положенням про відокремлений підрозділ, Положенням про студентське самоврядування ВП «КТД ЛНУ імені Шевченка».

1.4. Взаємодія студентського самоврядування з керівними органами КТД ґрунтується на принципах пошани і партнерства.

1.5. Студентське самоврядування реалізується через Студентську Раду, Ради організаторів напрямів на рівні, відділення і коледжу.

1.6. На виборну посаду студентського самоврядування може бути обраний студент, що навчається у ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

^ 2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КТД ЛНУ

2.1. Основною метою розвитку студентського самоврядування є забезпечення особистого зростання майбутнього професіонала як освіченої, цілісної особи, що мають високу професійну компетентність, здатною творчо здійснювати своє людське і соціальне призначення.

2.2. Розвиток студентського самоврядування в ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» направлено на:

 • створення необхідних умов, сприяючих активному залученню студентської молоді до різних сфер життєдіяльності коледжу і підвищення її соціальної активності через сприяння адміністрації і виховних структур коледжу;

 • посилення ролі студентських колективів і об'єднань в гуманістичному вихованні студентів, затвердження демократичного способу життя, взаємної вимогливості, відчуття соціальної справедливості, здорового морально психологічного клімату, зміцнення етичних основ молодої студентської сім'ї, твердження на основі широкої гласності етичних принципів, нетерпимості до антигромадських проявів в побуті;

 • участь в розробці, прийнятті і реалізації нормативно-правової основи різних сторін життєдіяльності студентської молоді;

 • надання допомоги студентові в розвитку творчого потенціалу, схильностей, здібностей, в життєвому самовизначенні, самореалізації в сім'ї, коледжі, довкіллі, майбутній професії.

 

2.3. Принципи розвитку студентського самоврядування:

 • різноманітність форм студентського самоврядування у ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 • взаємодія органів студентського самоврядування різних форм з адміністрацією, у поєднанні з чітким розмежуванням функцій органів студентського самоврядування. Кожен орган самоврядності вирішує свої специфічні завдання, в той же час є загальні питання, коли доцільно і необхідна взаємодія, об'єднання і координація зусиль, які не повинні впливати на самостійність органів студентського самоврядування;

 • функціонування органів студентського самоврядування на основі залучення студентів коледжу до вирішення питань життя і діяльності на основі вільного і відкритого волевиявлення;

 • інтеграція позааудиторної виховної роботи, учбового процесу і науково-дослідної діяльності;

 • виборність, відвертість, гласність, системність, колегіальність.

 

^ 3. СУБ'ЄКТИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

3.1. Суб'єктами студентського самоврядування виступають студентські колективи (співтовариства, об'єднання), створені в групі, на відділення, в коледжі.

3.2. Найвищим органом студентського самоврядування у ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» є Студентська Рада коледжу, який має право брати до свого розгляду питання організації і розвитку студентського самоврядування. Керівним органом від форуму до форуму є Студентський актив коледжу.

3.3. Студентська Рада скликається не менш двох разів на рік. Кожна студентська група коледжу направляє своїх делегатів і старост на форум. Студентський форум вважається правомочним, якщо на його засіданні присутні не менше половини від загального числа делегатів і старост. Дата скликання і пропонований порядок денний повідомляється не менше ніж за 10 днів до його проведення. Дату проведення Студентської Ради визначає Студентський актив.

3.4. Студентська Рада в ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

3.4.1. Студентська Рада в ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»:

заслуховує звіти Керівника студентського самоврядування КТД щодо реалізації мети і завдань діяльності студентського самоврядування;

затверджує Положення про студентське самоврядування у ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», що не перечить Статуту в ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», а також зміни і доповнення до нього;

визначає основні напрями діяльності Студентського активу.

3.4.2. Студентська Рада має право приймати рішення з усіх питань діяльності студентського самоврядування.

3.4.3. Всі рішення Студентської Ради протоколюються, оформлюються рішенням Ради, яке підписує голова студентського самоврядування, і доводяться до відомості студентів.

3.4.4. Позачергову Студентську Раду Студентський актив зобов'язаний призначити не пізніше чим через 10 календарних днів з моменту подачі вимоги і вказати день і час її проведення.

3.5. Студентська Рада студентів в ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» представляє інтереси всіх студентів КТД в коледжі і поза даною освітньою установою на різних рівнях: міському, обласному і регіональному.

3.6. Основні функції і напрями діяльності Студентської Ради:

 • координація діяльності Рад організаторів напрямів;

 • підвищення у студентів престижу освіти;

 • здійснення правової і соціальної підтримки студентів КТД;

 • здійснення координації студентських ініціатив і рухів в коледжі, прогнозування і проектування основних напрямів в студентському житті коледжу;

 • проведення постійного моніторингу стану і розвитку різних сфер студентського життя в коледжі;

 • підбір і навчання лідерів і організаторів студентського самоврядування і суспільних об'єднань студентів коледжу;

 • розгляд і затвердження кандидатур активних студентів на заохочення, клопотання перед адміністрацією коледжу про нагородження даних студентів;

 • забезпечення виконання правил внутрішнього розпорядку коледжу.

3.7.Склад Студентської Ради:

 • Голова студентського самоврядування;

 • Представники Студентської Ради;

 • Старости груп;

 • Делегати груп;

 • Інші особи, на підставі мотивованого рішення Студентської Ради.

3.8. Разом із Студентською Радою самоврядування здійснюється через Студентський актив.

3.8.1. Основними завданнями і напрямами діяльності Студентського активу є:

 • орієнтування студентів на здобування якісної освіти;

 • розвиток і стимулювання студентських ініціатив в різних сферах життя;

 • формування традицій студентського життя;

 • стимулювання творчої діяльності студентів;

 • вирішення соціальних питань студентського життя;

 • розгляд і затвердження кандидатур активних студентів на заохочення, клопотання перед адміністрацією коледжу про нагородження даних студентів;

 • розвиток співпраці в різних областях діяльності із студентами інших освітніх установ;

 • проведення конкурсів, традиційних свят коледжу і інших заходів;

 • інша діяльність, що не перечить Положенню про ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

3.8.2. До складу Студентського активу:

 • Голова студентського самоврядування;

 • студенти-лідери;

 • інші особи, на підставі мотивованого вирішення Студентського активу.

3.8.3. Студентський актив очолює Голова студентського самоврядування.

3.8.4. В разі рівності голосів Студентського активу, вирішальним є голос Голови студентського самоврядування.

 

^ 4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

4.1 Голова студентського самоврядування:

 • організовує роботу Студентського активу, підготовку і проведення його засідань;

 • координує роботу Рад організаторів напрямів;

 • представляє інтереси Студентського активу в стосунках з адміністрацією коледжу, органами державної влади і місцевої самоврядності;

 • делегує частину своїх повноважень членам Студентського активу;

 • організовує «Школи самоврядування»;

 • контролює виконання вирішень Студентського активу;

 • призначає відповідальних за різні напрями студентській діяльності в коледжі;

 • звітує про свою діяльність на Студентській Раді;

 • видає розпорядження в межах своєї компетенції.

 

^ 5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В ДІЮЧЕ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Пропозиції про внесення змін і доповнень до діюче Положення спрямовують в Студентський актив на ім'я Голови Ради студентського самоврядування і після розгляду Студентським активом, виносять на Студентську Раду. Голова студентського самоврядування має право прийняти рішення про позачергові збори Студентської Ради для обговорення даного питання.

5.2. Рішення про внесення змін і доповнень до діючого Положення приймається на Студентській Раді за наявності не менше ніж половини старост і делегатів груп.

5.3. Всі пропоновані зміни і доповнення мають бути внесені до протоколу.

5.4. Дія діючого Положення поширюється на студентів ВП «Коледж технологій і дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

5.5 Право тлумачення діючого Положення належить виключно Студентському активу.

Схожі:

Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconПро студентське самоврядування
Студентське самоврядування Івано-Франківського національного медичного університету (далі – студентське самоврядування) – це самостійна...
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconПлан соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2013 навчальний рік
Тараса Шевченка у соціально-гуманітарній сфері на 2009-2015 рр., Закону України „Про Вищу освіту, наказу Міністерства науки і освіти...
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconПлан соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік
Тараса Шевченка у соціально-гуманітарній сфері на 2009-2015 рр., Закону України „Про Вищу освіту, наказу Міністерства науки і освіти...
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування) це реальна...
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
move to 0-1346401
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування СумДУ// Студентське самоврядування. 2005. №1. С гайдіна Ю
Бондар А. Осінь, час збирати нагороди: спортивні нагороди студентів СумДУ// Резонанс. 2006. №34-36(235-237). С. 10
Положення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010
Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, курсу, гуртожитку, спеціальності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи