Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка1/14
Дата28.07.2012
Розмір2.08 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Галузь знань (код)

0202 Мистецтво

Напрям підготовки (код)

8.020210 Дизайн

Спеціалізація

Графічний дизайн

Освітній рівень

повна вища освіта

Кваліфікація

магістр дизайну, викладач

ОКР

магістр

Термін навчання

1 рік, на основі базової вищої освіти

Форма навчання

денна, заочна
Кафедра дизайну

1. Інформація про напрям підготовки:


2. Спеціальні вимоги до зарахування:

- для ОКР «магістр»: іспит за фахом, іспит з англійської мови.


  1. Загальний опис напряму підготовки.

Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну. Викладання у вищій школі.

^ 1. Цил гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки

Педагогіка вищої школи.

Педагогіка вищої школи як наукова дисципліна, її зв’язок з іншими науками. Філософські, методологічні і методичні підстави педагогіки вищої школи. Соціокультурний проект сучасного студента, його професійне становлення. Загальнотеоретичні основи дидактики вищої школи. Зміст вищої освіти в Україні. Навчальний процес у сучасному вузі. Сучасні методи навчання у вищій школі. Формування і розвиток педагогічних здібностей у процесі професійно-педагогічної підготовки. Сучасні дидактичні теорії і концепції професійної освіти. Навчальний процес у вищій школі України і форми його організації. Методи навчання і передові педагогічні технології у вищій школі сучасної України

^ Психологія вищої школи.

Загальна теоретична підготовка студентів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для викладання спеціальних дисциплін. Психологічні засади викладання та виховання у ВНЗ. Вікові та індивідуальні особливості студентів. Психологічні особливості науково-педагогічної діяльності та шляхи її опанування. Професійне самовизначення й набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності. Розвиток таких якостей особистості, які мають для майбутнього викладача професійне значення

Фiлософiя.

Специфiка i значення фiлософiї у суспiльствi; єднiсть та рiзноманiтнiсть iсторико-фiлософського процесу; фiлософська думка України; фiлософське розумiння свiту; дiалектика як теорiя розвитку ,світу та його пiзнання; суть, закономiрнiсть та форми пiзнання; фiлософське осмислення природи; взаємодiя природи та суспiльства; побудова людського суспiльства, джерела i руйнiвнi сили його розвитку; проблема людини у фiлософiї; особистiсть та суспiльство; суспiльний прогрес та глобальнi проблеми сучасностi.


Іноземна мова (за проф. спрямуванням).

Вивчення нового лексикограматичного матерiалу, необхiдного для спiлкування; оволодiння лексико-граматичним мiнiмумом для реферування i анотування наукової i технiчної лiтератури та науково-технiчного перекладу, читання лiтератури за спецiальнiстю без словника для пошуку iнформацiї.


^ Вища освіта і Болонський процес.

Ознайомлення з основними завданнями, принципами і положеннями, прийнятими в межах Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.


Інтелектуальна власність.

Вивченні суті права інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, практики його застосування, питань економіки права інтелектуальної власності та захисту прав, міжнародної співпраці в сфері інтелектуальної власності.


Основи менеджменту та маркетингу.
^

Спецкурс з психолого-педагогічних дисциплін.


Сутность творчого потенціалу особистості, його структури та практичні вміння та навички з розвитку творчого потенціалу особистості засобами мистецтва.


2. Цикл природничо-наукової підготовки
^

Комп’ютерні технології у графічному дизайні.


Проектування веб-сайтів; програма DreamWeaver і її особливості, основи HTML-коду в веб-дизайні; текстовий дизайн сторінок: веб-сторінка, веб-сайт, HTML, GIF-анімація, колірні моделі, бібліотека шаблонів, фреймовий дизайн, каскадна таблиця стилів CSS, анімації. Проектування сторінки сайту з гіпертекстовими переходами, та ілюстраційним матеріалом в форматі JPEG та GIF; вибір адекватних способів адаптування графічного матеріалу з різними технічними показниками: формату (розміру), кольору тощо. Шрифти у графічному дизайні.


^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

Проектування.

Проектування як втілення задуму дизайнера. Дизайн-проектна діяльність. Аналіз передпроектної ситуації. Дизайн-програмування. Розробка дизайн-концепцій. Складові дизайн-програми у проектуванні цілісного концептуального проектно-художнього образу; розробка художньої системи дизайн-програмування; обґрунтування специфіки формоутворення, функціональних, морфологічних та технологічних характеристик системного об’єкта; цілі і завдання дизайн-програмування та задачі по їх вирішенню. Технологічна форма як категорія дизайн-проектування; втілення морфологічного образу об'єкту в матеріалі. Системний, морфологічний, функціональний аналіз дизайн-об'єкту (соціальні, естетичні та технічні функції).

^ Методика викладання дизайну.

Теоретико-методологічні засади сучасної дизайнерської освіти. Моделювання процесу професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Особливості мистецької освіти: поліхудожнє спрямування дизайн-освіти. Організація вивчення дизайнерських професійно-орієнтованих дисциплін, зміст теоретичних та практичних дисциплін; структура змісту та цілісного процесу викладання дизайнерських дисциплін, теоретико-методологічні засади художнього розвитку особистості; технології забезпечення педагогічного процесу; організація різних форм навчання на різних стадіях навчального процесу; принципи прогнозування та проектування технологічного забезпечення педагогічної діяльності. Комплекс художніх, графічних і проектних умінь майбутнього дизайнера. Науково-педагогічна практика: етапи підготовки, організації і проведення занять. Педагогічна майстерність і творчість. Художньо-естетичне виховання майбутнього дизайнера.

^ Естетичні проблеми дизайну.

Напрями і методологія науково-естетичних досліджень у сучасному дизайні. Діяльність в системі "людина-об'єкт-середовище": основи проектування предмета, середовища, технічна естетика і конструювання у системі естетичного знання; культура дизайнерської творчості; дизайн як естетична цілісність і цінність; розуміння естетичної цілісності проектування у дизайні. Проектний характер сучасної культури. Сучасна проектна культура. Модерністичні і постмодерністичні процеси в культурі і дизайні. Напрями і стилі сучасного дизайну. Естетичний смак і ціннісні орієнтації майбутніх дизайнерів. Визначення проблем художньої творчості в дизайні. Наука, творчість та інтуїція в діяльності дизайнера-графіка. Психологія і дизайн. Креативність мислення. Форми і засоби естетичного контролю дизайнерських рішень. Принципи композиційної організації. Графічна мова і візуальна культура.

^ Художнє проектування книги.

Теорія розвитку та становлення книги; виникнення та формування професії проектувальника книжкових видань, її зміст, мету та завдання; вивчення й системне опанування існуючої теорії та практики художнього проектування книги, всебічне оволодіння традиційними та сучасними прийомами, методами, засобами, способами, технологіями та підходами системного проектування видань; творче вирішення навчальних, квазіпрофесійних і професійних завдань; ціннісне ставлення до предмета та об’єкта художнього проектування книги; соціальна значущість діяльності щодо художнього проектування книги; передпроектні дослідження та проектна документація, регулятивні здібності та індивідуальний стиль роботи; професійних потенціал.

^ Патентування в дизайні.

Визначення новизни дизайн-проектного рішення, відповідність дизайн-розробки сучасним вимогам дизайну та ергономіки, обґрунтування можливості виготовлення дизайн-розробки у сучасних промислових умовах; послідовність опису промислового зразка з акцентом щодо його естетичних характеристик і ергономічної обумовленості; складання заявок (патентування товарних знаків та промислових зразків); опрацювання законодавчо-нормативної бази, патентування в іноземних державах, Паризька Конвенція, міжнародні договори, до яких Україна планує приєднатися в майбутньому; законодавчі акти стосовно охорони інтелектуальної власності, вміння користуватися інформаційним фондом, самостійно складати заявку має сприяти підвищенню фахового рівня дизайнера.

^ Теорія і методика досліджень у дизайні.

Методологічні основи сучасних наукових досліджень; теоретико-методологічні основи досліджень у дизайні; методи наукових досліджень у дизайні та інших наукових галузях; теоретичні засади сучасного дизайн-проектування; категоріально-понятійний апарат досліджень у дизайні; алгоритми науково-теоретичних досліджень у дизайні; умови художньо-проектної діяльності; закони візуального сприйняття та їх урахування у дизайн-проектуванні; проведення дослідницьких розвідок за темою магістерського дослідження; структура магістерського дослідження; науково-теоретичні і науково-практичні методи і технології у процесі роботи над магістерським дослідженням. Проектна культура, методи організації та здійснення дослідницької діяльності у сфері дизайну на системному рівні; розробка та обґрунтування дизайн-концепції у дослідженні; дизайн-ергономічний аналіз; проведення патентних та маркетингових досліджень; формулювання проблем, розробка вимог до об'єкту дослідження.

^ Виконання магістерської роботи.

Магістерське дослідження (кваліфікація «Дизайнер, викладач») є кваліфікаційною роботою і готується з метою публічного захисту та отримання академічного ступеня магістра. Магістерська робота є самостійним науковим дослідженням і кваліфікується як навчально-дослідницька праця, тематика та науковий рівень якої мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Самостійність, унікальність роботи, її новизна і практична значущість є основними якісними характеристиками навчально-дослідницької праці магістранта. Основне завдання автора магістерської роботи – продемонструвати рівень особистої наукової кваліфікації, вміння і здатності самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні науково-теоретичні й професійно-практичні (художньо-проектні) завдання. Магістерська робота характеризується ступенем сформованості інтелектуальних та творчих якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню магістра. Процес підготовки магістрів дизайну, здатних до креативних, інноваційних пошуків і естетичних перетворень у сфері поліграфічної промисловості, виробництва, реклами, поліграфії, mass-media, інформаційних технологій, культури і мистецтва. Зміст навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр дизайну» передбачає повне засвоєння змісту і обсягу навчальної інформації, що забезпечує магістрові можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.


^ 4. Професійні профілі випускників: викладачі ВНЗ, дизайнери в рекламно-інформаційних агенціях, рекламних бюро, видавництвах; поліграфічних підприємствах, видавничих підприємствах, фотостудіях, фотоательє, центрах творчості, центрах дитячої творчості, художніх студій; розробники сайтів, тюнінг-flesh-анімація; учасники міжнародних проектів, організатори персональних виставок, засновники приватних салонів, галерей, майстерень, учасники арт-проектів; учасники художніх та дизайнерських виставок та конкурсів різного рівня; виконавці творчих замовлень держави, громадських організацій, установ, приватних осіб тощо; працівники за фахом у творчо-виробничих комбінатах і майстернях Спілки дизайнерів України, дизайн-студіях, в театрах, кіно-телестудіях; виконавці послуг з графічного дизайну, послуг художників-оформлювачів, консультанти у сфери мистецтва та дизайну; професійні творчі працівники у сфері культури: художники та декоратори, скульптори, художники, офортисти, карикатуристи тощо; керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, керівники проектів та програм, керівники малих підприємств, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) реклами тощо; дослідники і розробники у галузі гуманітарних та суспільних наук тощо.


^ 5. Можливість подальшого навчання

Аспірантура


6. Діаграма структури 8.020210 Дизайн (Графічний дизайн).
п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Нормативна частина

1.1.1.

Педагогіка вищої школи

1

2

1,5

1.1.2.

Психологія вищої школи

1

2

1,0

1.1.3.

Філософія (методи та форми наукового пізнання)

1

2

1,5

1.1.4.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1

1,2

2,0

1.2. За вибором ВНЗ:

1.2.1.

Вища освіта і Болонський процес

1

1

1,0

1.2.2.

Інтелектуальна власність

1

1

1,0

1.2.3.

Основи менеджменту та маркетингу

1

1

1,5
1.3. За вибором студента:

1.3.1.

Спецкурс з психолого-педагогічних дисциплін

1

1

1,0

2. Цикл природно-наукової підготовки

2.1. Нормативна частина

2.1.1.

Комп’ютерні технології у графічному дизайні

1

1

4,0

3. Цикл підготовки за фахом

3.1. Нормативна частина

3.1.1.

Проектування

1

1,2

7,0

3.1.2.

Методика викладання дизайну

1

1,2

1,5

3.1.3.

Естетичні проблеми дизайну

1

1,2

2,0

3.1.4.

Виконання магістерської роботи

1

4,0
3.2. За вибором ВНЗ

3.2.1.

Художнє проектування книги

1

2

1,0

3.2.2.

Патентування у дизайні

1

1

1,5

3.3. За вибором студента

3.3.1.

Теорія і методика досліджень у дизайні або новітні технології організації навчально-виховного процесу

1

2

1,0

3.4. Практики

3.4.1.

Науково-дослідна практика (навчальна)

1

1

2,0

3.4.2.

Педагогічна практика (виробнича)

1

2

2,0^ 7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менш 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю: захист магістерської роботи.

Магістерська робота до захисту подається у трьох видах виконаного завдання:

1). переплетений текстовий примірник із електронним носієм (обов’язково додається диск із текстом дослідження);

2). виконаний і представлений на планшетах проект з графічного дизайну стосовно обраної теми, (обов’язково додається диск із проектом);

3) виконаний в матеріалі примірник або фрагмент роботи стосовно обраної теми (упакування; роздрукований примірник книги, журналу; серія плакатів тощо).


9. Координатор ЕСТS в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму:

ПІБ: Зінченко Вікторія Олегівна

Посада: заступник директора з навчальної роботи

Поштова адреса_____________________________

Номер телефону_0507676957__________________

e-mail______________________________________


^ 10. Зміст робочих програм.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи