Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка1/22
Дата28.07.2012
Розмір3.01 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Галузь знань (код)

0202 Мистецтво

Напрям підготовки (код)

6.020207 Дизайн

Спеціалізація

Дизайн інтер’єру та середовища

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

бакалавр мистецтва, дизайнер

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

денна
^ Кафедра дизайну

1. Інформація про напрям підготовки:


2. . Спеціальні вимоги до зарахування:

для ОКР «бакалавр»: творчий конкурс, тестування - історія України, укр.мова та література.

Творчий конкурс включає:

  1. виконання малюнку з натури (натюрморт);

  2. живопис з натури (натюрморт).

З метою поширення уявлення про рівень професійної підготовки (творчих здібностей) абітурієнта йому пропонується принести на іспит декілька власних творчих робіт.

Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів:

І тур (день 1-й). Малюнок - виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин.

ІІ тур (день 2-й). Живопис - виконується аквареллю, гуашью, темперою, олією (за вибором абітурієнта) на аркуші формату А3 протягом 3 годин.

- для ОКР «спеціаліст»: тестування.

- для ОКР «магістр»: співбесіда


^ 3. Загальний опис напряму підготовки

1. Цикл гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки

Iсторiя України.

Проблеми зародження, iснування та вiдбудови української державностi; роль рiзних соцiальних верств у збереженнi, розвитку та захистi української нацiональної iдеї; умови формування української народностi та спiльнiсть цього процесу iз всесвiтньо-iсторичним; Київська Русь, Галицько-Волинське королевство, гетьманщина, УНР, УРСР - форми української державностi; економiчнi, соцiальнi, полiтичнi, культурні процеси в Українi (Х-ХХ ст.); особливостi сучасного розвитку країни.

Культурологія

Суть, структура i форми культури; культура та природа; культура i дiяльнiсть; творчiсть i розвиток культури; культура i мистецтво; зарубiжна культура в iсторичному контекстi; культура, гуманiзм, людина; вселюдське та нацiональне в культурi; особливостi iсторичного розвитку української культури; проблеми нацiональної культури в умовах становлення i розвитку державної незалежностi України.

Фiлософiя.

Специфiка i значення фiлософiї у суспiльствi; єднiсть та рiзноманiтнiсть iсторико-фiлософського процесу; фiлософська думка України; фiлософське розумiння свiту; дiалектика як теорiя розвитку ,світу та його пiзнання; суть, закономiрнiсть та форми пiзнання; фiлософське осмислення природи; взаємодiя природи та суспiльства; побудова людського суспiльства, джерела i руйнiвнi сили його розвитку; проблема людини у фiлософiї; особистiсть та суспiльство; суспiльний прогрес та глобальнi проблеми сучасностi.
^

Економiчна теорiя


Предмет економiчної теорiї та її практичне використання; виробницто та економiчний прогрес; типи економiчних систем; попит, пропонування та механiзм досягнення рiвноваги; конкуренцiя та монополiя; пiдприємство в умовах ринку; iнфраструктура ринку; механiзм функцiювання нацiональної економiки; саморегулювання та державне регулювання економiки; кредитно-грошове регулювання; податкова система та фiскальна полiтика; безробiття, iнфляцiя та соцiальний захист; мiжнароднi економiчнi вiдносини; глобальнi проблеми економiчного зростання.

Правознавство.

Становлення правотворення в Українi. Державне право України. Адмiнiстративне право. Трудове право. Нагляд i контроль за дотриманням законодавства про працю. Порядок розгляду трудових суперечок. Правове регулювання зайнятостi населення. Правовi основи дiяльностi пiдприємства. Законодавче регулювання пiдприємницької дiяльностi та власностi. Державне соцiальне страхування. Сiмейне право. Екологiчне право. Кримiнальне право України. Цивiльне право. Конституція як правовий кодекс. Конституційні права громадян. Конституційне право в структурі правовладнання функцій держави. Особистісні та державні витоки конституційного права.

Соцiологiя.

Суспiльство як соцiальна система; зворотний вплив економiки та суспiльно-полiтичного життя на культуру; особа як активний суб'єкт, взаємодiя особистостi i груп; групова динамiка, соцiальна поведiнка; джерела соцiальної напруги, соцiальнi конфлiкти та логика їх розв'язання; громадянське суспiльство; соцiально-культурнi особливостi та проблеми розвитку українського суспiльства; засоби соцiологiчних дослiджень.

Полiтологiя.

Iсторiя свiтової полiтичної думки; теорiя влади та власних вiдносин; полiтичне життя; полiтичнi системи, iнституцiональнi аспекти полiтики; полiтичнi взаємини та процеси; полiтична культура, полiтичнi процеси з Українi, свiтова полiтика та мiжнароднi вiдносини; сучасна захiдна та американська полiтологiя.

^ Українська мова (за проф. спрямуванням)

Основнi вимоги до мовних засобiв дiлового стилю логiчна завершенiсть формування думки, чiткiсть висловнювань, послiдовнiсть i точнiсть викладу думки; деякi складнi випадки усного i писемного мовлення, культура мовлення i письмо; чiтке дотримання прийнятих у суспiльствi норм дiлового спiлкування.

^ Iноземна мова (за проф. спрямуванням)

Закрiплення програми середньої школи, вивчення нового лексикограматичного матерiалу, необхiдного для спiлкування; оволодiння лексико-граматичним мiнiмумом для реферування i анотування наукової i технiчної лiтератури та науково-технiчного перекладу, читання лiтератури за спецiальнiстю без словника для пошуку iнформацiї.

Психологiя


Психологiчнi аспекти органiзацiї працi, потреби особистостi, головнi фактори поведiнки людини у колективi; закономiрностi спiлкування та взаємодiї людей пiд час працi; психологiя груп; конфлiкти та безконфлiктнiсть спiлкування; кола та рiвнi взаєморозумiння; педагогiчнi способи пiдбору та розмiщення кадрiв, професiйного навчання та трудового виховання.

^ Фiзичне виховання.

Фiзична культура у загально-культурнiй та професiйнiй пiдготовцi студентiв; соцiально-бiологiчнi основи фiзичної культури; основи здорового способу та стилю життя; оздоровчi системи та спорт (теорiя, методика, практика), професiйно-прикладна фiзична пiдготовка студентiв; фiзичнi вправи залежно вiд професiї.

Педагогіка


Предмет і завдання педагогіки. Педагогічні основи навчання і виховання. Єдність. Логіка і методика педагогічних досліджень. Розвиток, виховання і формування особистості. Суть процесу навчання. Дидактика як складова частина педагогіки. Соціальні та психофізіологічні характеристики можливих груп.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи