Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка2/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Релiгiєзнавство


Суть i походження релiгiї; функцiї релiгiї у суспiльствi;релiгiя в системi духовної культури; релiгiя та наука про свiт, суспiльство i людину; релiгiя та iншi форми суспiльної свiдомостi; релiгiя та вiльнодумство в iсторичному процесi; розвиток релiгiйних уявлень в Українi; свiтовi релiгiї; релiгiйна ситуацiя в Українi на сучасному етапi.


^ 2. Цикл природничо – наукової підготовки

Екологія


Екологiя культури, природи, людини, мистецтва. Мiсце та роль екологiчних знань у сучаснiй культурi. Реставрацiя як екологiя. Прогностика як екологiя. Всесвiтнi екологiчнi органiзацiї. Екологiчне та планетарне мислення. Ноосфера та техносфера. Дизайн iндустрiальний як екологiчний феномен


^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

  Безпека життєдіяльності та основи цивільної оборони

Дiючи норми та регулятиви охорони працi. Творча праця та її нормування. Етика та екологiя працi. Страхування від небезпечного випадку. Джерела небезпеки в виробничій сфері. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.

  Рисунок.

Програма реалiстичного аналiтичного малюнка мiстить в собi етапи:

- оволодiння просторовим вiдтворенням форми за допомогою свiтла, тону;

- конструктивно-модельного засвоєння форми голови, елементiв фiгури та фiгури людини в цiлому;

- графiчного рiшення образного вираження форми;

- системного рiшення просторової, формальної, графiчної та проектно-модельних завдань засобами малюнка;

- навчання графiчнiм технiкам: олiвець, сангiна, вигуль, соус, чорна акварель, сепiя.

Форма та її функцiональний простiр у зображувальних практиках людини. Естетика формоутворювального простору. Єднiсть естетичних, культурологiчних, графічних компонентiв стилю малювання. Графiка як мова малюнку. Анатомічний аналіз малюнку. Функціональний аналіз малюнку. Топологія аналітичного малюнку: естетика та культурологія реконструкції простору у малюнку.

  Живопис

Програма навчання орiєнтована на засвоєння навичок: колористичного, рiзноманiтного бачення свiту; просторового рiшення форми засобами кольору; декоративного почуття простору; орнаментально-ритмiчного вiдображення предметного середовища; реалiстичної школи фундаментального студіювання форми та колориту; з навчання живописним технiкам : акварель, гуаш, темпера.

Історiя мистецтв

Мистецтво в iсторiї культури. Мистецтво палеолiту та неолiту. Мистецтво Античностi, Середньовiччя, Бароко, Новiтнього часу. Стилi та течiї в мистецтвi. Нацiональне мистецтво. Нацiональнi мистецькi школи України. "Розстрiляне вiдродження" в мистецтвi України. Новiтнi мистецькi тенденцiї у нацiональнiй культурi України. Трансавангард та постмодерн.

 ^ Основи композицiї

Категорiї композицiї: ритм, форма, угруповування, УХ, простiр, час, тектонiка, об"ємно-просторова структура та iн. Композицiя як складова риторики. Нориторична iнтерпретацiя композицiї як деформацiя структури твору засобами риторичної теорiї. Культурологiя композицiї: лiнiйний зображувальний дискурс архаїчних культур /Єгипет, Месопотамiя, Іран/; субстанцiональний простiр схiдних культур, простiр культури Давньої Грецiї, Вiзантiї, простiр культур Нового часу, феномен зворотньої та прямої перспективи. Авангард, трансавангард, постмодерн та їх композицiйнi системи. Композицiя у дизайнi.

Кольорознавство


Історiя кольорознавства вiд Ньютона до Оствальда. Фiзика кольору. Аналiз психофiзичних та естетичних якостей кольору. Вивчення закономiрностей хроматичного та ахроматичного ряду: контраст; нюанс; доповнюючи кольори. Кольоризм в системі дизайну: колiр як ознака форми; колiр як середовище ; колiр як простiр; Колiр і форма: текстура i колiр; масштаб i колiр; ритм i колiр; полiхромiя та монохромнi композицiї.

 ^ Нарисна геометрiя, перспективи та тіні

Методи проектування форм на площинi. Точка та вiдрiзок прямих лiнiй на епюрi Монжа. Способи переутворення проекцiйного креслення в епюрi Монжа. Перетин поверхнь. Кiнематика та геометрiя просторових кривих. Кривизна поверхнi. Аксонометричнi проекцiї. Перспективнi проекцiї. Простір проекту та його перспективні відтворення. Тіні як формотворчий компонент геометрічного простіру. Система перспективи і система формотворень.
^ Вступ до спеціальності

Предмет і завдання курсу. Історичні передумови виникнення та розвитку дизайну. Дизайн як метод проектної діяльності. Мета і завдання дизайну. Основні напрямки дизайну. Місце дизайну одягу в системі художнього проектування та у житті суспільства. Основні методи проектування одягу.

^ Технологія швейного виробництва

Цiлi та завдання курсу. Загальнi вiдомостi про одяг та його виробництво. Конструкцiя одягу як елемент технологiў та виробництва. Основи технологiї швейних виробiв. Стiбки, строчки та шви. Машинне формоутворення стiбкiв та строчок. Методи обробки, поєднання та декорування деталей одягу. Технологiчнi характеристики швейних машин. Виготовлення швейних виробiв. Процеси виготовлення видiв одягу з текстильних матерiалiв. Особливостi обробок одягу з трикотажу, хутра та шкiри. Комплексна механiзацiя та автоматизацiя процесiв обробки деталей, вузлiв виробiв. Технологiя пiдготовки та розкрою тканин, заготовка оздоблюючих вузлiв та деталей, система монтажу та оздоблення завершених виробiв. Оздоблення робочих мiсць.

^ Основи формоутворення у дизайні одягу

Мета i завдання курсу. Геометричнi методи формоутворення у проектуванни одягу. Висхiднi положення теорiї поверхонь. Поверхнi, що розгортаються. Гауссова кривизна. Розгортка поверхнi. Методи побудови та вивчення розгорток поверхонь у конструюванни одягу та взуття. Метод перетинаючих площин. Метод геодезичних лiнiй. Сiтка-канва. Спосiб дужкових засiчок. Розмiрно-мiрний метод. Побудова розгорток поверхонь деталей за зразками одягу. Побудова розгорток поверхнi деталей за зразками одягу. Методи побудови складних поверхонь. Метод ортогональних перетинiв. Метод радиусографiї та iн.

Матерiалознавство


Цiлi та завдання курсу. Асортимент матерiалiв, що йдуть на виготовлення одягу та їх класифiкацiя. Вихiднi сучаснi методи та знаряддя, що допомагають вивчати структуру та властивостi матерiалiв. Структура та механiчнi властивостi ниток. Структура текстильних матерiалiв. Механiчнi властивостi текстильних матерiалiв. Фiзичнi властивостi текстильних матерiалiв. Знос текстильних матерiалiв. Якiсть текстильних матерiалiв. Будова та властивостi хутряних напiвфабрикатiв. Асортимент, будова та властивостi природньої шкiри для одягу. Штучнi шкiри. Утеплюючi матерiали.

 ^ Пластична анатомiя

Структурна та функцiональна анатомiя тiла людини. Анатомiя голови, кiнцевостей, торсу, фігури людини. Анатомiя та анатомiчна бiомеханiка тiла. Пропорцiйнi системи тiла. Архiтектонiка i пластична функцiя скелету та м"язiв. Культурологiчна пластанатомiя: анатомiя В.Везалiя, Леонардо да Вiнчi, Мiкеланджело, Г.Гiцеску. Естетичнi образи та моделi форми у пластанатомiї.

^ Проектування костюму


Поняття асортименту, функції і класифікація одягу за умовою різноманітних статево вікових груп. Розподіл одягу за сезонами, в залежності від призначення. Проектування одиничних виробів, комплексів та ансамблів. Проектування колекцій.

^ Художнiй розпис тканин

Традицiйнi засоби декорування тканин. Вибiйка. Гаптування. Схiднi технiки художнього розпису тканин. Батик холодний та гарячий. Килимарство ручне та машинне. Гобелен. Технiка гобелену. Обробка сировини. Розробка ескiзу та виконання в матерiалi, копiювання творiв народної творчостi.
^ Оздоблення одягу

Мода і оздоблення до одягу. Строчка. Дрібні складки. Рельєфне оздоблення. Канти. бейки. Тесьма, сутаж, фестони. Зубчики, оборки, рюші. Оздоблення стрічкою і перлами. Оздоблення пухом. Оздоблення накладних кишень. Квіти. Ягоди, фрукти і плоди.
Аксесуари

Аксесуари, їх види та значення. Правила вибору аксесуарів. Проектування аксесуарів на основі заданих зразків. Прикраси.
^ Робота в матерiалi

Технiка гобелену, машинного ткацтва. Розробка ескiзiв та виконання в матерiалi, копiювання творiв з народної творчостi. Технiка розпису тканин. Батик холодний та гарячий. Фотодрук, вибiйка. Розробка ескiзiв та виконання в матерiалi, копiювання творiв народної культури. Технiка гаптування. Ручне та машинне шитво.
Естетика

Предмет, завдання естетики, естетична дiяльнiсть та сфери її прояву, Естетичне сприйняття свiту i потреби людини, естетичнi цiнностi, їх значення в творчiй дiяльностi; структура естетичної свiдомостi, основнi естетичнi категорiї; природа та суть мистецтва; процес художньої творчостi; художнiй образ та знак; iсторичнi ступенi завершенностi художнього виробництва; види мистецтва; iсторичнi закономiрностi художнього розвитку; поняття методу; напрямку та стилю в мистецтвi; архiтектура та суспiльство.

^ Комп’ютерні технології у дизайні одягу

Комп’ютер – як основний інструмент дизайну одягу. Вивчення та отримання професіональних навичків роботи з різноманітними графічними пакетами (робота з векторними зображеннями, отримання та обробка растрових зображень, текстові редактори), пакети мультимедія, веб-редактор.
Історія костюму

Виникнення одягу. Первісний костюм. Костюм Древнього світу. Костюм європейського Середньовіччя. Костюм епохи Відродження. Костюм Нового часу (17-18 ст.). Костюм 19 ст. Розвиток виробництва готового одягу та виникнення високої моди. Костюм 20 в.

Історія та теорія декоративно прикладного мистецтва


Декоративно-ужиткове мистецтво як феномен культури. Гончарство, килимарство, ткацтво, декоративний розпис в історії культури.

Історія та теорія орнаменту


Орнамент як універсальна декоративно-моделююча діяльність людини. Витоки орнаменту: орнамент неоліту та давніх цивілізацій. Орнамент у контексті культових практик. Орнамент у контексті практичної діяльності людини. Орнамент Давньої Греції, середньовіччя, Відродження, Нового і Новітнього часу. Техногенні технології орнаментації у виробництві.

Скульптура

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи