«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» icon

«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Скачати 39.28 Kb.
Назва«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Дата03.08.2012
Розмір39.28 Kb.
ТипДокументи

ИНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра дизайну

«Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти»


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти», що відбудеться 12 березня 2010 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Конференція присвячується актуальним проблемам і питанням мистецької освіти і художньої творчості, новітнім підходам, технологіям, сучасним напрямам мистецької освіти.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

  • концептуальні засади сучасної мистецької освіти;

  • професійна підготовка майбутніх учителів у сфері мистецької освіти;

  • актуальні проблеми культурологічної освіти;

  • інтеграція мистецтв у мистецькому та освітньому просторі;

  • теоретичні та методичні засади розвитку музично-педагогічної, образотворчої, хореографічної, дизайнерської освіти тощо;

  • формування художньо-естетичної компетентності студентської молоді;

  • теорія та історія мистецтва;

  • поліхудожнє виховання;

  • теоретичні та методичні засади арт-педагогіки.


Матеріали конференції, оформлені згідно з вимогами ВАК України до наукових публікацій, планується надрукувати в збірнику наукових праць «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері з додатком диска.

Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

^ Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Бібліографія подається в кінці статті після слова „Література” (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Зразок оформлення бібліографії:

Література

1. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с. 2. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою» / С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008. — 20 с.


Статтю заключають 3 анотації (обсяг кожної 6 – 8 рядків) українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).


Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

На окремому аркуші подається Довідка про автора:

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Місце роботи, посада, звання, учений ступінь.

3. Адреса навчального закладу, кафедри.

4. Домашня адреса.

5. Номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).

6. Коло наукових інтересів.

Матеріали для публікації необхідно надіслати до 1 січня 2010 року.

_________________________________________________________________________________


^ Для участі в роботі ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти» Вам необхідно надіслати:

– заявку на участь у конференції до 1 січня 2010 року;

– роздруковані матеріали доповіді (4 – 5 сторінок, та електронний варіант), (вартість сторінки для публікації – 15 гр.);

– відомості про автора, супровідні документи.


Заявка

на участь у І науково-практичній конференції

«Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти»


П.І.Б.

Учений ступінь

Учене звання

Установа, посада


^ ТЕМА ДОПОВІДІ

Адреса

Контактний телефон

Указати, якщо є потреба проживання

________________________________________________________________________________

Організаційний внесок (50 гр.) надсилати за адресою:

ЛНУ імені Тараса Шевченка. Код 02125131, Р/р. 35228049000325 в ГУ ДКУ Луганській обл., МФО 804013. Для конференції «Формула творчості».

________________________________________________________________________________

Наша адреса:

Пономарьовій Олені Миколаївні, (Формула творчості)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Оборонна, 2,

м. Луганськ, 91011,

Україна

Е-mail: formatvor.08@ mail.ru

Контактний телефон: 8-066-0429140

Схожі:

«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconЗапрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconЗвіт з проведення «Днів науки 2009» кафедра дизайну
Всеукраїнська науково-практична конференція «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької...
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconВісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162)
Матеріали конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» надруковані у збірниках «вісник луганського національного...
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у X міжнародній науково-практичній конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”
Запрошуємо Вас взяти участь у X міжнародній науково-практичній конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний...
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика», яка відбудеться 12 березня...
«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи