Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» icon

Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Скачати 37.96 Kb.
НазваЗапрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Дата03.08.2012
Розмір37.96 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра дизайну

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФОРМУЛА ТВОРЧОСТІ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ», що відбудеться 18 квітня 2011 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Конференція присвячується актуальним проблемам і питанням мистецької освіти і художньої творчості, новітнім підходам, технологіям, сучасним напрямам мистецької освіти.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

 • концептуальні засади сучасної мистецької освіти;

 • професійна підготовка майбутніх учителів у сфері мистецької освіти;

 • актуальні проблеми культурологічної освіти;

 • інтеграція мистецтв у мистецькому та освітньому просторі;

 • теоретичні та методичні засади розвитку музично-педагогічної, образотворчої, хореографічної, дизайнерської освіти тощо;

 • формування художньо-естетичної компетентності студентської молоді;

 • теорія та історія мистецтва;

 • поліхудожнє виховання;

 • теоретичні та методичні засади арт-педагогіки.


Матеріали конференції, оформлені згідно з вимогами ВАК України до наукових публікацій, планується надрукувати в збірнику наукових праць «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері з додатком диска.

Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf)

шрифтом № 12 (Times New Roman)

на папері формату А-4;

усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см;

верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

^ НАЗВА СТАТТІ друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Бібліографія подається в кінці статті після слова „Література” (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

^ Зразок оформлення бібліографії:

Література

1. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с. 2. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою» / С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008. — 20 с.

Статтю заключають 3 анотації (обсяг кожної 6 – 8 рядків) українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).


Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора). Стаття повинна бути перевіреною, без помилок.

На окремому аркуші подається Довідка про автора:

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Місце роботи, посада, звання, учений ступінь.

3. Адреса навчального закладу, кафедри.

4. Домашня адреса.

5. Номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).

6. Коло наукових інтересів.

Матеріали для публікації необхідно надіслати до 18 лютого 2011 року.

_____________________________________________________________________________

Отже, для участі в роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти» Вам необхідно надіслати до18 лютого 2011 року:

^ Заявку на участь у конференції;

– роздруковані матеріали статті (4 – 5 сторінок) та електронний варіант, (вартість сторінки для публікації – 20 гр.);

^ Довідку про автора, рецензію, супровідні документи.

Заявка

на участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти»

 • П.І.Б.

 • Учений ступінь

 • Учене звання

 • Установа, посада

 • ТЕМА ДОПОВІДІ

 • Адреса

 • Контактний телефон

 • Указати, якщо є потреба проживання

Наша адреса:

Пономарьовій Олені Миколаївні, (Формула творчості)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Оборонна, 2,

м. Луганськ, 91011,

Україна

Е-mail: formatvor.08@ mail.ru

Контактний телефон: 066-0429140

Схожі:

Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» icon«Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”,...
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у VIIІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”
Запрошуємо Вас взяти участь у VIIІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та...
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «розвиток фінансового ринку в україні: проблеми та перспективи»
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «розвиток фінансового ринку в україні: проблеми...
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconІнформаційне повідомлення
...
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» iconІнформаційне повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання теорії та практики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи