Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни icon

Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни
Скачати 66.48 Kb.
НазваРоботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни
Дата03.08.2012
Розмір66.48 Kb.
ТипКонкурс

Номінація А.

У номінації на розгляд конкурсної комісії представляються матеріали власного дослідження, оформлені згідно з наведеними нижче вимогами. Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку № 1 наукових спеціалізованих видань ВАК України.

Всі матеріали, представлені на конкурс, будуть опубліковані в збірці «Сучасні наукоємні енерго-, ресурсозберігаючі технології і розробки Луганської області» на наступних умовах:

Роботи учасників конкурсу, що зайняли з 1 по 5 місце, друкуються цілком. Про переможців конкурсу (1-3 місця) надається додаткова інформація - коротка біографія автора (авторів) і бібліографія.

Роботи учасників конкурсу, що зайняли з 6 по 10 місце, представляються в збірці тезово.

Роботи решти учасників конкурсу відображаються в збірці у вигляді анотацій.

^ Участь в даній номінації конкурсу платна. Сума організаційного внеску на видання збірки складає 20,00 грн. (двадцять грн. 00 коп).


Категорії учасників номінації:

- наукові робітники науково-дослідних інститутів і ВУЗів Луганської області;

- аспіранти;

- студенти вищих учбових закладів Луганської області;

- студенти професійно –технічних закладів Луганської області.

Приймаються роботи, підготовлені як самостійно, так і авторським колективом.


^ Критерії оцінки роботи :

- актуальність і новизна дослідження;

- дотримання правил цитування;

- закінченість і повнота змісту;

- теоретична / практична значущість дослідження.


^ Вимоги до оформлення матеріалів

Зміст роботи викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується робота; формулювання цілей роботи (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела у списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці роботи після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Робота повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

^ Зразок оформлення бібліографії:

Література

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. — К. : Наук. світ, 2006. — 363 с. 2. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с. 3. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою»/ С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008.—20 с. 4. Рижанова А. О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті : дис. д-ра пед. наук : 13.00.05 / Алла Олександрівна Рижанова. — Луганськ, 2005. — 442 с.


Роботу заключають 3 анотації обсягом 8 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).


^ Зразок оформлення анотації:

Крокошенко О. Я. Роль педагогічної практики в процесі розвитку педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

В статті наведено аналіз результатів пілотажного дослідження щодо оцінки факторів, які впливають на розвиток педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів під час підготовки у вищому навчальному закладі та уточнення складу її структурних компонентів. Висвітлено домінуючу роль педагогічної практики та окреслено напрямки вдосконалення підготовки, змісту, організації та методики її проведення для студентів, що навчаються за спеціальності «Професійне навчання».

^ Ключові слова: компетентність, педагогічна практика, інженери-педагоги.


Крокошенко Е. Я. Роль педагогической практики в процессе развития педагогической компетентности будущих инженеров-педагогов.

В статье приведен анализ результатов пилотажного исследования оценки факторов, влияющих на развитие педагогической компетентности будущих инженеров-педагогов в прцессе подготовки в высшем учебном заведении. Был уточнен так же состав ее структурних компонентов. Освещена доминирующая роль педагогической практики и обозначены направления усовершенствования подготовки, содержания, организации и методики ее проведения для студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обучение».

^ Ключевые слова: компетентность, педагогическая практика, инженеры-педагоги.


Krokoshenko O. The role of pedagogical practices in the development of pedagogical competence of future engineering teachers.

The article is an analysis of the results of pilot studies evaluating the factors affecting the development of pedagogical competence of future engineering teachers during the preparation in higher education establishment. Also the composition of it's structural components had been clarified and the dominant role of the pedagogical practices had been highlighted. Areas of improvement of training, content, organization and methods of it's implementation for students specializing in "Professional training" have been determined.

Key words: competence, pedagogical practices, engineering teachers.


^ 2. Оформлення тексту:

Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 2,00 см. Міжрядковий інтервал – полуторний, міжбуквений і межслівний інтервал – звичайний, перенесення слів не допускається. Малюнки і креслення допустимі. Без фотографій.

Об'єм тексту: до 10 сторінок.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва роботи друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Робота на конкурс подається українською або російською мовою.

Оргкомітет залишає за собою право відмови в публікації матеріалів, які представлені з порушенням вимог, термінів здачі, не відповідають тематиці Конкурсу.


^ Вимоги до надання матеріалів

Учасникам для розгляду роботи конкурсною комісією і своєчасної підготовки збірки «Сучасні наукоємкі енерго-, ресурсозберігаючі технології і розробки Луганської області»необхідно направити в оргкомітет в установлені терміни наступні матеріали:


1. Текст конкурсної роботи.

2. Заявку на участь.

3. Експертний висновок, в довільній формі, або охоронний документ, виданий патентним відомством України, на розкриту в роботі пропозицію.

4. Копію платіжного документа.


Перераховані матеріали направляються на e-mail:Infcentr@luguniv.edu.ua,

Тема листа: Робота на конкурс «Енергозбереження»


^ Особливі умови


1. Вимоги, що пред'являються до конкурсних робіт, відмінні від вимог до статей, що розміщуються в науково-технічному журналі «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Тому переможцям конкурсу з даної номінації необхідно привести свою роботу у відповідність до вимог по оформленню статей журналу «Энерготехнологии и Ресурсосбережение»

2. Якщо подана в роботі розробка має дієвий прототип, конкурсанту надається право розмістити прототип в день роботи конференції у виставковому залі безкоштовно.


^ Реєстраційна форма на участі в конкурсі. Номінація А.


п/п

Інформація

Анкетні дані

1.

Прізвище, ім'я, по батькові

(у називному відмінку, повністю)
2.

Вчений ступінь, вчене звання
3.

Установа, посада
3.

Адреса
4.

Контактний телефон

E-mail
5.

Назва роботи
6.

Оплата організаційного внеску

(сума, номер платіжного документа, дата оплати)
7.

Відеопрезентація

(наявність, формат, тривалість)8.

Наявність дієвого прототипу
Схожі:

Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconРоботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни

Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconДо оформлення статті для електронного видання
Постановою Президії вак україни від 27 травня 2009 р. №2-05/2 видання внесено до Переліку електронних наукових фахових видань України...
Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconВимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка»
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconЗбірник «Наукові записки. Серія «Психологія І педагогіка», який включено до переліку наукових видань вак україни. Тематичний випуск збірника «Актуальні проблеми когнітивної психології»
Приймаються до друку наукові статті в збірник «Наукові записки. Серія «Психологія І педагогіка», який включено до переліку наукових...
Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconРаботы победителей конкурса передаются для печати в научно-технический журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Данное издание внесено в Перечень №1 научных специализированных изданий вак украины

Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconРаботы победителей конкурса передаются для печати в научно-технический журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Данное издание внесено в Перечень №1 научных специализированных изданий вак украины

Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconВимоги до матеріалів
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни icon«інтелект. Особистість. Цивілізація»
Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого вак україни, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних...
Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни icon«торгівля І ринок україни»
Кв №11709-580пр від 08. 09. 2006 р видано Міністерством юстиції України. Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого...
Роботи переможців конкурсу передаються для друку в науково-технічний журнал «Энерготехнологии и Ресурсосбережение». Дане видання внесене до Переліку №1 наукових спеціалізованих видань вак україни iconШановні колеги!
У харківському державному університеті харчування та торгівлі щорічно видаються 2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи