Вибір теми курсової роботи icon

Вибір теми курсової роботи
Скачати 228.93 Kb.
НазваВибір теми курсової роботи
Дата03.08.2012
Розмір228.93 Kb.
ТипДокументи


ВСТУП


Основна мета курсової роботи — розробити базу даних з обраної теми, використовуючи основні прийоми моделювання й побудови баз даних (БД).

У процесі виконання роботи студент повинен здобути навички аналізу виробництва в предметної галузі, навчитися застосувати отримані знання для вирішення конкретної задачі, оцінювати ефект по виявленню резервів і поліпшенню результатів роботи від пропонованої БД.

Як об'єкт дослідження варто використовувати підприємства, об'єднання або організації Донбасу (району, області).

У роботі повинно використовуватися вивчене програмне забезпечення (ПО) й основні прийоми побудови БД. Ступінь використання різних прийомів враховується при оцінюванні курсової роботи.

При цьому зазначені прийоми повинні застосовуватися не формально, а виходячи з теми курсової роботи, характеру досліджуваного матеріалу. БД повинна бути спрямована на реалізацію конкретних резервів по удосконаленню виробництва або автоматизацію визначеного виду діяльності даного підприемства. Варто уникати схоластики й формалізму в аналізі. Описовий виклад курсової роботи є серйозним недоліком, що призводить до значного зниження оцінки.

Викладаючи теоретичні питання з теми, необхідно ґрунтуватися на вивченому матеріалі з БД.

Джерелами даних, необхідних для написання курсової роботи, служить документація та дані первинного обліку підприємств або організацій.


^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


— вибір теми курсової роботи;

— підбор і вивчення літератури;

— складання докладного плану курсової роботи;

— збір матеріалів;

— обробка вихідної інформації;

— розробка й обґрунтування БД, оцінка її ефективності;

— формулювання висновків, що випливають із проведеного аналізу;

— оформлення роботи.


^ СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота складається з:

— титульного аркуша (1 с.);

— реферату;

— змісту (1 с.);

— вступу (1-2с.);

— короткої характеристики й аналізу досліджуваного об'єкту (7-8 с.);

— техничного завдання (ТЗ- gost-101-77) і моделі БД (7-8 с.);

— рєалізацїї БД і контрольного прикладу (7-8 с.);

— висновків і пропозицій (3 с.);

— списку використаної літератури (1 -2с.);

— додатків.

Оформлення курсової роботи є важливим елементом її виконання і одним із факторів, який враховується при оцінюванні під час захисту.


^ Загальні вимоги до оформлення курсової роботи.

При оцінюванні курсової роботи враховуеться наступне:

 • чіткість побудови, логічність і послідовність викладання
  матеріалу;

 • повнота й репрезентативність, тобто широта використання
  наукових та інших інформаційних джерел;

 • конкретність викладання результатів роботи, лаконічність
  і точність формулювань;

 • загальна грамотність роботи, та відповідність стандартам і при­йнятим правилам ;

* акуратність оформлення роботи.
Курсова робота повинна бути відредагованою тобто, стилісти­чно грамотною.

Викладання матеріалу роботи, як правило, ведеться від третьої особи, оскільки всю увагу зосереджено на змісті й логічній послідов­ності повідомлення. Необхідно стежити за тим, щоб викладання бу­ло зроблено в одному часі.

Текст роботи друкується за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали шрифтом Тіmes New Rоman 14 розміру.

На кожному аркуші залишають поля таких розмірів: верхнє — 25 мм, нижнє — 25 мм, ліве — 30 мм, праве — 15 мм, абзацний відступ — 1 см.

Відстань між текстом одного розділу й заголовком наступного розділу дорівнюється трьом рядкам тексту.

Кожну структурну частину курсової роботи (вступ, розділи, висновки) треба починати з нової сторінки.

Сторінки курсової роботи нумеруються арабськими цифра­ми. Нумерацію сторінок, а також розділів, параграфів, малюнків, таб­лиць, формул подають без знака "№", підрисуночні надписи – по центру , жирним шрифтом 12 кеглю, таблиці, що відповідають завданню не розірвані. Списки – відступ 1 см, виступ 0.5 см. Перелік повинен розміщуватись стовпчиком, у якому ліворуч в алфавітному порядку подається скорочення, праворуч — їх, детальна роз­шифровка.

Приблизний обсяг курсової роботи — 25-30 сторінок рукописного тексту (без врахування додатків). Вимоги до окремих розділів курсової роботи розглянуті нижче.

Якщо в роботі містяться рисунки й таблиці, що розташовуються на окремих сторінках, їх необхідно включати до загальної нумерації.

Великі і громіздкі таблиці рекомендується розміщувати в додатку. До тексту курсової роботи включаються лише таблиці з невели­ким обсягом інформації та органічно пов'язані з даним текстом.

Таблицю, рисунок або креслення, розміри яких більші за формат А4, враховують як одну сторінку. Аркуші що мають формат, більший за А4, подаються в додатках.

Титульна сторінка є першою сторінкою курсової роботи, яка входить до загальної нумерації сторінок роботи. На титульної сто­рінці номер не ставиться, на наступних сторінках його проставляють у правому верхньому кутку без крапки.

Ін­формація подається у такому порядку:

 • назва міністерства;

 • назва вищого навчального закладу;

 • назва теми курсової роботи;

 • прізвище, ім'я та побатькові автора роботи;

 • прізвище, ім'я та побатькові керівника, його науковий сту­пінь і вчене звання;

 • у разі необхідності – прізвище, ім'я та побатькові консультанта, його науковий ступінь і вчене звання;

 • прізвище, ім'я та побатькові завідувача кафедри, який фіксує допуск роботи кафедрою до захисту, його науковий ступінь і вче­не звання;

 • місце й рік завершення роботи.

Титульна сторінка підписується усіма зозначеними особами. При­клад оформлення титульної сторінки наведено у додатку A.

Реферат будується за такою схемою:

—відомості про обсяг кваліфікаційної роботи, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;

— текст реферату;

— ключові слова.

Текст реферату повинен відбивати інформацію в такій послідовності:

— об'єкт дослідження або розроблення;

— мета роботи;

— методи дослідження та апаратура;

— результати та їх новизна;

— ступінь впровадження;

— взаємозв'язок з іншими роботами;

— рекомендації щодо використання результатів;
— галузь застосування;

— економічна ефективність;

— значущість роботи та висновки;

— прогноз розвитку об'єкту дослідження.

У кінці реферату наводяться 5 — 15 ключових слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через кому.

Обсяг реферату не повинен перебільшувати 500 слів, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

Зміст

Зміст подається на початку кваліфікаційної роботи після реферату, починаючи з нової сторінки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, параграфів та пунктів, якщо вони мають заголовок, зокрема.


У вступі формулюються мета курсової роботи й завдання, яке необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, з вказівкою об'єкта, предмета і методів його аналізу.

Вступ розкриває сутність і стан завдання та його значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення роботи.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями завдання обґрунтовують актуальність та доцільність роботи.

Подається загальна характеристика курсової роботи.

^ В огляді літератури робиться короткий опис стану питання, що містить систематизований аналіз розвитку знань зо теми курсової роботи з посиланнями на авторів та їхні праці (указати назву книги (роботи, статті), прізвище й ініціали автора, після яких у квадратних дужках - порядковий номер джерела відповідно до списку літератури й номера тих сторінок, що цитувалися). Цей розділ має бути коротким, але досить змістовним: у ньому повинні бути висвітлені найцінніші досягнення науки й передової практики.

Літературний огляд повинен містити огляд монографій, статей у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій згідно із завданням кваліфікаційної роботи.

В огляді літератури окреслюються основні етапи розвитку наукової думки відповідно до теми. Стисло студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і визначити своє місце в розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме про необхідність проведення досліджень у цій галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.

Студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати дослідження, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються матеріали монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке посилаються у кваліфікаційній роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела позначаються квадратними дужками, наприклад, "...у працях [1-7]...".

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, "рис. 1.2".

Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад, "... у формулі (2.1)".

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" у тексті пишуть скорочено, наприклад, "... в табл. 1.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад, "див.табл.1.3".

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точного відтворювання цитованого тексту, бо найменше його скорочення може привести до спотворення змісту, закладеного автором. Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається й закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, у якій він поданий у джерелі із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці), якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути точним у перекладі думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.


^ У короткій характеристиці й аналізі досліджуваного об'єкта описується місцезнаходження аналізованого підприємства, чисельність працівників, фондзабеспеченість, спеціалізацію, вартість валової продукції або послуг, розмір прибутку, рівень рентабельності, організаційну структуру тощо. Здійснюється аналіз досліджуваного об'єкта і формулюються завдання, що повинні вирішуваться у її роботі.

Визначаються основні характеристики об’єкту, що істотно впливають на його функціонування й вибираються реквізити для включення в БД.


^ У розділі, у якому здійснюється опис моделі БД і технічне завдання (ТЗ), наводиться постанова технічного завдання (ТЗ), необхідно, використовуючи вивчені методи й прийоми проектування БД (у тому числі Erwin, Power designer) розглянути інфологичну модель об'єкта, його даталогічну модель..

У БД необхідно використовувати нормативні матеріали довідників, що дозволяють визначати оптимальні варіанти виробництва продукції, використання ресурсів тощо.

Пропонована структура БД повинна бути обґрунтована з урахуванням доцільності для досліджуваного підприємства. Бажано рекомендації підтверджувати цифровими показниками з указівкою впливу на середньорічний ефект.

^ Реалізація БД і контрольний приклад включає інструкції оператора, інструкції користувача, опис БД. Повинна бути відбита технологія збору даних, їхньої обробки й прийняття рішень, “контрольний приклад”.

^ Висновки й пропозиції повинні відбивати сутність курсової роботи, бути конкретними, змістовними й корисними для практичної роботи. У них у лаконічній формі оцінюють результати проведеної розробки, указують рекомендації, обґрунтовані в попередніх частинах курсової роботи. Аналіз і результати за необхідністю повинні пояснюватися таблицями, графіками, діаграмами, схемами тощо.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

^ Список використаної літератури вказує літературні джерела, матеріал яких використаний у курсовому проекті.

Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за джерелом або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Відомості про джерела, які входять до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Додатки включають допоміжний матеріал до основного змісту курсової роботи, що необхідний для підвищення наочності питань, що викладаються, і підтвердження окремих висновків і пропозицій.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи,
кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток
повинен мати заголовок, надрукований по центру сторінки звичайним шрифтом. Посередині рядка звичайним шрифтом друкується слово
"Додаток ". Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на розділи й параграфи, які нумеруються у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 ― другий розділ податку А; В.3.1 ― підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад, рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.


^ ЗРАЗОК ТЕМАТИКИ І СХЕМА РОЗРОБКИ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


1. Розробити базу даних (БД) ремонтної служби автопідприємства, використовуючи оболонку Access.

2. Розробити базу даних (БД) запчастин для автопідприємства, використовуючи оболонку Access.

3. Розробити базу даних (БД) відділу кадрів автопідприємства, використовуючи оболонку Access.

4. Розробити базу даних (БД) водіїв, що пропонують послуги зі своїм автомобілем, використовуючи оболонку Access.

5. Розробити базу даних (БД) АРМ менеджера підприємства, використовуючи оболонку Access.

6. Розробити базу даних (БД) підприємств, що надають автотранспорт в оренду, використовуючи оболонку Access.

7. Розробити базу даних організацій, що поставляють запчастини, використовуючи оболонку Access.

8. Розробити базу даних (БД) компакт ― дисків по напрямках рокмузики, використовуючи мову FoxPro.

9. Розробити базу даних (БД) АРМ транспортної диспетчерської служби, використовуючи оболонку Access.

10. Розробити базу даних (БД) для оперативного обліку переміщення авто-транспорту, використовуючи мову Visual Basic.

11. Розробити базу даних (БД) для оперативного обліку перевезеного вантажу, використовуючи мову Visual Basic.

12. Розробити базу даних (БД) складу тимчасового збереження перевезеного вантажу, використовуючи мову Visual Basic.

13. Розробити базу даних (БД) складу комплектуючих ЕОМ, використовуючи мову Visual Basic.

14. Розробити організаційно ― нормативну базу даних (БД) транспортного підприємства, використовуючи мову FoxPro.

15. Розробити організаційно ― нормативну базу даних (БД) для АРМ підприємства, використовуючи мову FoxPro.

16. Розробити організаційно ― нормативну базу даних (БД) ремонтного підрозділу транспортного підприємства, використовуючи Visual Basic.

17. Розробити БД господарств ― постачальників запчастин, використовуючи оболонку Access.

18. Розробити базу даних (БД) гуртожитку, використовуючи мову FoxPro.

19.Розробити базу даних (БД) персоналій господарства ― постачальників запчастин, використовуючи оболонку Access.

Цей перелік носить рекомендаційний характер. Студент може запропонувати іншу тему и погодити її з керівником.


^ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Зразок структуры курсової роботи з БД на прикладі теми "Розробити базу даних (БД) автопідприємства”. БД дозволяє шукати автомашини, що знаходяться в ремонті з перерахуванням необхідних запчастин. Для побудови БД використовуван Access.

Содержание

Вступ

1.Технічне завдання (ТЗ).

2.Розробка БД

2.1. Інфологічна модель об'єкта.

2.2. Даталогічна модель.

3. Реалізація БД.

3.1. Інструкція оператора та користувача.

3.3. Контрольний приклад.

Висновки й пропозиції.

4. Список використаної літератури

5. Додатки.


Приклад Інфологічної модели.
Приклад табличної модели.


назва відносини

атрибути відносини(із указівкою типу)

Авто (дані про автобуси)

порядковий №(лічильник), авто(текстовий), номер(числовий), маршрут(текстовий), кількість місць(текстовий), ціна одного місця(грошовий)

Фио(дані на водіїв)

номер(лічильник), прізвище(текстовий), ім'я(текстовий), по батькові(текстовий),

Дата(дата маршруту)

номер(числовий), дата(дата/час), час відправлення(дата/час), час прибуття(дата/час), день(текстовий), з(лічильник)

Місто(міста через які проходить маршрут)

С(лічильник), місто(текстовий), номер(числовий)

Додат (Додатк. дані на водіїв)

пор№ авто(числовий), рік народження(числовий), адреса(текстовий), сектор(логічний)Для здійснення зв'язку між відносинами необхідна наявність ключа

Ключ- це мінімальний обсяг атрибутів за значенням яких можна однозначно визначити необхідний екземпляр сутності.

Установимо ключ для кожного відношення.


назва відносини

Ключ

Авто (дані про автобуси)

порядковий №(лічильник)

Фио(дані на водіїв)

номер(лічильник)

Дата(дата маршруту)

с(лічильник)

Місто(міста через які проходить маршрут)

с(лічильник)

Додат

пор№ авто(числовий)


Інструкція оператора та користувача содержит опис роботи програми-запиту,наприклад, що дозволяє шукати автомашини, що знаходяться в ремонті з перерахуванням необхідних запчастин.Повинна бути відбита технологія збору відомостей, їхньої обробки й прийняття рішень

Висновки й пропозиції содержат оцінка результати проведеного дослідження, рекомендації, обґрунтовані в попередніх частинах курсової роботи, економічний ефект, що може бути отриманий при практичному їхньому застосуванні.

Додатки содержат графіки, діаграми, схеми, програмні модулі, нормативні матеріали тощо).

Приклад додатка.

додаток 1


висновок інформації про водіїв автобуса, відображуваного у вікні форми "Довідкова інформація" у даний момент

Private Sub Кнопка34_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка34_Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = "фио"

stLinkCriteria = "[пор № авто]=" & Me![порядковый №]

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_Кнопка34_Click:

Exit Sub

Err_Кнопка34_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Кнопка34_Click

End Sub

поиск информации о маршруте автобуса

Private Sub Кнопка28_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка28_Click

Dim stDocName As String

Dim stLinkCriteria As String

stDocName = "Запрос1"

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria


Exit_Кнопка28_Click:

Exit Sub

Err_Кнопка28_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Кнопка28_Click

End Sub

Список використаних джерел інформації та додатки вміщуються в нумерацію сторінок.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів подається у роботі окремим списком у тому випадку, коли в записці використана специфічна термінологія, а також використовуються мало розповсюджені скорочення, нові символи, позначення.

Якщо в роботі є спеціальні терміни, скорочення, які повторюють­ся менше трьох разів, то перелік не складають, а їх розшифровку дають у тексті при першому згадуванні.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, кожний з яких може мати кілька параграфів (викладаються основні теоретичні та методологічні положення в галузі управління проектами, проблемні питання, дискусійні та найважливіші питання теми, науково обґрунтовані со­ціально-економічні, професійно орієнтовані рішення).

Заголовок розділу друкують прописними літерами (шрифт 16 жирний), симетрично до тексту. Підкреслювання заголовків і перенос слів у них не допускаються.

Текст підзаголовка -16, по центру. Текст підзаголовка другого рівня набирається 16 шрифтом курсив, ліворуч.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усієї роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці.

Параграфи повинні мати нумерацію арабськими цифрами в рам­ках кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і підрозділу, наприклад, 2.3 (третій підрозділ другого розділу).

Відстань між заголовками і текстом повинна дорівнювати одному рядку тексту.

При написанні курсової роботи слухач повинен поси­латися на джерела, окремі результати яких наводяться в цій роботі. Такі посилання дозволяють проконтролювати достовірність наведених відомостей. При посиланнях на джерела інформації у тексті роботи вказують порядковий номер за переліком інформаційних дже­рел, виділений двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях [1, 3-7, 8-10]".

Для конкретизації предмета досліджень у тексті роботи розміщу­ють схеми, рисунки, графіки, діаграми, фотографії та інші наочні мате­ріали, що підвищують якість курсової роботи.

Кількість ілюстрацій по­винна бути достатньою для пояснення викладеного матеріалу.

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування).

Ілюстрації необхідно розміщувати так, щоб їх було зручно розгляда­ти без повороту роботи або з поворотом за годинною стрілкою.

У роботі потрібно використовувати тільки штрихові рисунки, ори­гінали фотографій. Ілюстрації повинні бути виконані за допомогою ЕОМ.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, тощо) розміщують у роботі відразу після тексту, де вони згадуються вперше, або на другій сторінці. Ілюстрації й таблиці, подані на окремих сторін­ках роботи, включають в загальну нумерацію сторінок.

Якщо ілюстрації, розміщені у тексті, створені не слухачем, необ­хідно дотримуватися вимог діючого законодавства з авторських прав.

При необхідності до ілюстрації додають пояснювальні відомості (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом "рис." і нумерується послідовно арабськими цифрами у міжах розділу, за винятком ілюст­рацій, наведених у додатках. Номер рисунка складається з номера роз­ділу і порядкового номера ілюстрації, що розділяються крапкою. Наприклад, "рис. 1.2" (другий малюнок першого розділу). У кінці номера ставиться крапка, якщо після цього наводиться назва рисунка (підрисунковий текст). У випадку відсутності назви крапка у кінці номера рисунка не потрібна.

Номер рисунка та його назву розміщують під ілюстрацією.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць. До кожної таблиці необхідно додати змістовний заголовок, розташований під словом "Таблиця". Таблиці нумеруються по­слідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового но­мера таблиці, наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розді­лу). Слово "Таблиця" з указівкою її порядкового номера розміщують над правим верхнім кутом таблиці.

Заголовок і слово "Таблиця" починаються з великої літери. Крапку в кінці номера таблиці і її заголовка не ставлять. Заголовок не підкреслюють.

Таблиці, що розміщуються в додатках, мають самостійну назву і нуме­рацію.

Заголовки стовпців таблиць починають з великої літери, підзаго­ловки ― з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо самостійні. Ділити заголовки таблиці за діагоналлю не дозволяється.

Таблицю розміщують після першої згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за годинною стрілкою.

Таблицю з великою кількістю рядків дозволяється переносити на іншу сторінку. При переносі таблиці на іншу сторінку заголовок роз­міщують тільки над її першою частиною. На другій і подальших сто­рінках, на яких розміщено одну таблицю, у верхньому правому куті над таблицею роблять запис з великої літери "Продовження таблиці 2.3" з указівкою номера таблиці, що продовжується.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати другу частину під першою в рамках однієї сторінки.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату А4, то у першому випадку в кожній частині таблиці повторюються назви її головки, а в другому випадку ― боковини.

Якщо повторювальний в графі текст складається з одного слова, його можна замінити лапками, якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "те саме", а далі ― лапками. Уживати лапки замість цифр, марок, знаків математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші відомості в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують в середину рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Значення кожного символа й числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках.

^ Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

При необхідності, якщо у кваліфікаційній роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення таке інше, то їх перелік може бути подано в роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік скорочень треба друкувати двома стовбчиками, у яких ліворуч за алфавітом наводять скорочення, а праворуч ― їх, детальну розшифровку.

Якщо у курсовой роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Необхідно усунути розриви рядків.

Електронний варіант звіту здається на дискеті разом із надрукованим варіантом у папці.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Баркет Ф. Использование MS Access 97. ― М.- СПб.: BHV ― СПб, 1977. ― 390с.

 2. Дейт. Д. Введение в систему баз данных. ― М. - СПб.: BHV ― СПб, 1977. ― 312с.

 3. Праг. К. Библия пользователя Access 97 + CD. ― М. - СПб., К.: Издательский дом «Вильямс», 1998. ― 450с.

 4. Секреты Access 97 +CD. - СПб.: Издательский дом «Вильямс», 1998. – 200 с.^

Додаток А


Зразок виконання титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут економіки та бізнесу


Кафедра Інформаційних технологій і систем


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи"

на тему:

Розробити базу даних (БД) автопідприємства.


Виконав: студент групи___ПІБ

Перевірив: (посада, учений ступінь) ПІБ
Луганськ, 2004

Схожі:

Вибір теми курсової роботи iconРекомендації щодо написання курсової роботи Вступ
Теоретичні засади дослідження (Місце І роль теми, що розглядається; обсяг матеріалу, передбаченого програмою; пропедевтичні та перспективні...
Вибір теми курсової роботи iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Вибір теми курсової роботи iconМіністерство освіти І науки України
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Вибір теми курсової роботи iconКритерії оцінювання якості виконання курсової роботи
У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати...
Вибір теми курсової роботи iconРегламент оцінювання курсової роботи
Програмою дисципліни передбачено виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання у 1-му семестрі
Вибір теми курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Вибір теми курсової роботи iconМета курсової роботи
Написання курсової роботи – важлива форма самостійної роботи студента з опанування курсу кримінального права, сприяє поглибленню...
Вибір теми курсової роботи iconЗразок Розгорнутий план роботи здобувача першого року підготовки кафедри Інституту
Вибір теми дисертаційної роботи, пов'язаної з розробленням методів та засобів сканувальної промислової пірометрії. Проведення літературного...
Вибір теми курсової роботи iconПлан роботи аспіранта на перший рік навчання
Вибір теми дисертаційної роботи пов'язаної, з розробкою методів та засобів скануючої промислової пірометрії. Проведення літературного...
Вибір теми курсової роботи iconТеми курсової роботи з дисципліни “Фінансовий ринок”
Розвиток законодавства в сфері функціонування ринку капіталів (фондового ринку) в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи