Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення icon

Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
Скачати 263.58 Kb.
НазваПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
Дата03.08.2012
Розмір263.58 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЛУГАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


1. Загальні положення


1.1. Мета цього положення – унормування дій учасників навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання в університеті.

1.2. Згідно з Програмою розвитку дистанційного навчання в університеті на 2009 – 2015 рр. технології дистанційного навчання використовуються в навчальному процесі для всіх спеціальностей університету, при цьому забезпечується висока якість освіти.

1.3. У своїй роботі з упровадження дистанційної системи освіти університет керується:

Законом України „Про вищу освіту” (від 17.01.2002, № 2984-III);

 • Конституцією України (статті 41, 54), „Про авторське право і суміжні права”, „Про інформацію”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності”, Цивільний кодекс України (статті 418 – 448), Постановою Кабінету Міністрів України „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”;

 • Законом України „Про Національну програму інформатизації” (від 04.02.1998, № 74/98-ВР);

 • „Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні” (затверджено Міністерством освіти і науки України 20.12.2000 р.);

 • Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 – 2006 роки” (від 23 вересня 2003 р., № 1494);

 • „Положенням про дистанційне навчання” (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України (21.01.2004 №40);

 • „Положенням про організацію навчального процесу в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка”;

 • „Концепцією стратегічного розвитку Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009 – 2015 рр.”;

 • „Програмою розвитку дистанційного навчання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка на 2009 – 2015 роки”;

 • „Положенням про робочу навчальну програму дисципліни в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

1.4. Лабораторія дистанційного навчання спільно з викладачами, методистами, працівниками структурних підрозділів університету вирішує комплекс завдань, пов’язаних з використанням інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій у розробці й організації дистанційного навчання.

1.5. Це Положення припиняє дію таких документів:

 • Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка» (затверджено Навчально-методичною радою ЛНПУ, протокол №5 від 5.01.2005 р.);

 • Тимчасове Положення про нормування роботи науково-педагогічних працівників при розробці й використанні дистанційних курсів у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка;

 • Положення про право власності й захист авторських прав у галузі дистанційної освіти у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка;

 • Положення про експертну комісію в галузі дистанційної освіти в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка;

 • Положення про атестацію студентів, що навчаються за дистанційною формою в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка;

 • Концепція переведення навчальних дисциплін на дистанційну форму в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка(затверджено Вченою Радою ЛНПУ 28.04.2006, рекомендовано до затвердження на засіданні навчально-методичної ради університету 5.03.2006 р.).


^ 2. Основні терміни, поняття та їх визначення


2.1. Дистанційне навчання – форма організації навчального процесу, відповідно до якою її активні учасники (суб’єкти навчання) досягають цілей навчання, здійснюючи навчальну взаємодію принципово й переважно на відстані, використовуючи безконтактні засоби комунікацій.

2.2. ^ Дистанційний курс – комп’ютерна програма, створена як навчально-методичний програмно-інформаційний комплекс з окремої дисципліни, який складається з навчальних матеріалів інформаційно-змістовного, контрольно-моніторингового та інформаційно-комунікаційного блоків, що дозволяє організувати навчальний процес студента, який навчається самостійно на відстані від навчального закладу.

2.3. Тьютор – викладач, який допомагає слухачеві в організації роботи з дистанційним курсом. Тьютор та слухач спілкуються за допомогою електронної пошти (e-mail), форуму або чату.

2.4. Електронна пошта (E-mail) – основний інформаційний ресурс „offline”, яким користуються всі, хто має доступ до дистанційного навчання. Його особливість полягає в тому, що запит й одержання студентом інформації можуть бути значно розділені в часі. Електронний лист, тобто текстовий файл, призначений для відправки, складається із заголовка, що містить адресу студента й викладача, та самого листа. Текстом листа може бути питання студентів з тем дисципліни, що вивчається, самостійно виконані контрольні завдання тощо.

2.5. Форум – інформаційний ресурс Інтернет, який називають мережними новинами або електронними дошками і який реалізується за принципом „від одного – усім”. Принцип роботи форуму телеконференції такий само, як і в електронній пошті, але листи (новини) при цьому є доступними для багатьох.

2.6. Чат – система дистанційного діалогу „online”, здійснюваного в режимі реального часу за допомогою телекомунікаційних засобів у вигляді обміну письмовими репліками, які висвічуються на моніторах співрозмовників.

2.7. ^ Платформа дистанційного навчання – комп’ютерний програмний засіб, який здійснює на основі веб-технологій представлення матеріалів дистанційного курсів та організовує дистанційне навчання. В університеті використовується вільна платформа дистанційного навчання „moodle” за універсальною загальнодоступною ліцензією GNU GPL (адреса http://moodle.org/)

2.8. Сайт лабораторії дистанційного навчання (за адресою http://ldo.luguniv.edu.ua або http://ldo.lnpu.edu.ua) забезпечує доступ до матеріалів дистанційних курсів та містить необхідну інформацію щодо організації дистанційного навчання для слухачів та викладачів.


^ 3. Форми організації навчання

із застосуванням дистанційних освітніх технологій


3.1. Основними видами занять при дистанційному навчанні в університеті є: самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, установча лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття.

3.2. ^ Самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які студенти одержують через Інтернет (локальну мережу) або на магнітному носієві (CD-ROM). Дистанційні курси розміщено за адресою http://ldo.luguniv.edu.ua або http://ldo.lnpu.edu.ua.

3.3. Лекція – один із видів навчального заняття в дистанційному навчанні, на якому студенти отримують аудіовізуальну інформацію щодо лекційного матеріалу.

3.4. Настановна лекція – перша лекція в процесі навчання, яку проводять з метою знайомства тьюторів та слухачів та отримання установок щодо особливостей дистанційного навчання.

3.5. Консультація – елемент навчального процесу, під час якого студенти дистанційно отримують від тьютора відповіді на конкретні питання або пояснення теоретичних положень чи аспектів їхнього практичного застосування. Для консультації в дистанційному навчанні використовують електронну пошту (e-mail), форум або чат.

3.6. Семінар – навчальне заняття, заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми й до якого студенти готують тези виступів на підставі виконаних завдань. Семінар технічно реалізовують за допомогою чату.

3.7. Дискусія – навчальне заняття, проведення якого визначає викладач у зв’язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла в студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою. Семінар технічно реалізовують за допомогою форуму.

3.8. ^ Практичне заняття – навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння й навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, сформульованих у дистанційному курсі. Практичні заняття студенти виконують дистанційно, результати надсилають викладачеві електронною поштою.


^ 4. Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів


4.1. Викладач-автор самостійно готує матеріали дистанційного курсу. Уніфіковані вимоги визначають структуру дистанційного курсу з дисципліни, єдині стандарти до змісту та оформлення його компонентів, методичні та програмно-технічні умови його застосування.

4.2. Підготовлені викладачем матеріали дистанційного курс повинні містити:

 • передмову (стисла інформація про курс рекламного характеру);

 • методичні рекомендації щодо роботи з курсом;

 • робочу навчальну програму з потижневим плануванням;

 • навчальні модулі (розділи, як структурований навчальний текст, адаптований до самостійного вивчення; завдання для практичних занять; плани семінарських занять; проектні завдання; теми дискусій та порядок їх проведення; модульні тести, підсумковий тест);

 • глосарій (термінологічний словник).

4.3. Призначення та опис компонентів дистанційного курсу подано в додатку 1, зразок оформлення розділу для самостійного вивчення – у додатку 2, зразок оформлення завдань комп’ютерного тесту – у додатку 3.

4.4. Матеріали дистанційного курсу готує викладач з урахуванням таких технічних вимог до друку: текст матеріалів дистанційного курсу повинен бути набраний у програмі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, розмір 14 pt, формат – doc. Параметри сторінки: А4, поля всі 2 см. Малюнки мають бути представлені у форматі .jpeg або .jpg. Їх необхідно продублювати в окремих файлах, імена малюнків мають бути такі само, як у тексті (наприклад, рис. 1_4.jpg). Не слід виправляти малюнки в Microsoft Word, зокрема використовувати функцію „обрізка”. Формули та таблиці мають бути набрані в редакторі Microsoft Word.

4.5. Автор дистанційного курсу може самостійно розміщувати та оперативно редагувати матеріали власного дистанційного курсу. Для цього йому необхідно отримати в лабораторії дистанційного навчання код доступу до сайту. Самостійно розміщені матеріали дистанційного курсу повинні відповідати наведеним уніфікованим вимогам.


^ 5. Експертиза дистанційних курсів і регулювання авторських прав


5.1. Це Положення регулює авторські права на інформаційні ресурси, розроблені для забезпечення дистанційного навчання. Інформаційний ресурс – це систематизоване зібрання інформації навчально-методичного характеру, представлене в електронному вигляді й призначене для організації та підтримки дистанційного навчання, а також для створення одного з таких комп’ютерних навчальних засобів: дистанційного курсу, електронного підручника, комп’ютерної навчальної програми, пакету тестових завдань, опису педагогічних технологій використання ІКТ.

5.2. Згідно зі статтею 23 Закону України про авторське право й суміжні права „Вільне відтворення примірників твору для навчання ” та статтею 444 Цивільного кодексу України „Випадки правомірного використання твору без згоди автора”, матеріали, призначені для навчання, можуть містити результати інтелектуальної діяльності інших авторів за умови дотримання чинних вимог та зазначення джерела запозичення й імені автора, обсяг такого відтворення повинен відповідати визначеній меті.

5.3. Для регулювання взаємовідносин між авторами дистанційних курсів та роботодавцем, для забезпечення прав та захисту інтересів автора та університету вводиться механізм реєстрації права власності на результати інтелектуальної діяльності в галузі дистанційного навчання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Питання прав власності на результати інтелектуальної діяльності у сфері дистанційного навчання в університеті регулюються згідно з чинним законодавством України.

5.4. Дистанційний курс, виконаний викладачем у межах навчального навантаження за завданням університету, є службовим твором, на нього поширюються норми чинного законодавства у сфері авторських прав. Завдання на розробку службового твору (дистанційного курсу) оформлюється окремим документом за підписами ректора університету та автора дистанційного курсу.

5.5. Відносини між автором та університетом можеь бути визначено окремим договором – „Авторський договір” (форма договору – додаток 4). Договір підписує автор та ректор університету.

5.6. Права власності на результати інтелектуальної діяльності в галузі дистанційного навчання в університеті можна зареєструвати тільки після визначення внаслідок експертизи інформаційного ресурсу навчально-методичною працею.

5.7. Навчально-методичною працею інформаційний ресурс визнає експертна комісія з дистанційного навчання, до складу якої входять директор інституту післядипломної освіти, завідувач лабораторії дистанційного навчання та завідувач науково-методичного відділу. Експертна комісія має право залучати до роботи фахівців з розробки дистанційних курсів та фахівців з предметних галузей.

5.8. Функції експертної комісії: перевірка відповідності наданих матеріалів уніфікованим вимогам до дистанційних курсів; перевірка якості наданих навчальних матеріалів за такими критеріями: повнота (відповідність стандартам навчання, робочим програмам), науковість, доступність, адаптованість для самостійного вивчення, практична спрямованість. У разі необхідності експертна комісія направляє матеріали на зовнішню рецензію. Експертна комісія розглядає результати експертизи на своїх засіданнях у присутності авторів дистанційних курсів та завідувача кафедри (за згодою). Результати роботи експертної комісії оформляються у вигляді письмового висновку за результатами експертизи та засідання експертної комісії. До проведення засідання експертної комісії кафедра повинна визначити якість змісту інформаційного ресурсу та зробити висновок про доцільність розробки. Автор і кафедра несуть повну відповідальність за якість змісту інформаційного ресурсу.

5.9. Автор має представити для експертизи: 1) витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією визначення інформаційного ресурсу навчально-методичною працею; 2) матеріали дистанційного курсу (відповідно до вимог п. 4.2 – 4.4 цього Положення); 3) дві рецензії на представлені матеріали.

5.10. Експертна комісія визначає якість поданих матеріалів та затверджує інформаційний ресурс навчально-методичною працею. Після затвердження матеріали розміщуються у фонді навчально-методичних праць на електронному носієві. Фонд зберігається в лабораторії дистанційного навчання. Інформаційний ресурс включається до реєстру фонду. Автор інформаційного ресурсу отримує довідку про визначення інформаційного ресурсу навчально-методичною працею (додаток 5).

5.11. Автор може вносити дистанційний курс до списку навчально-методичних праць та отримувати науковий рейтинг за розробку дистанційного курсу тільки після включення курсу до реєстру фонду.


^ 6. Використання технологій дистанційного навчання

для студентів денної форми навчання


6.1. Відповідно до Положення про дистанційне навчання (затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40) та традиції використання технологій дистанційного навчання в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка для студентів денної форми навчання технології дистанційного навчання можуть бути використані у двох випадках: для організації самостійної роботи студентів з окремої дисципліни та для організації вивчення дисципліни за допомогою технологій дистанційного навчання.

6.2. Використання технологій дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів регулюється Положенням про організацію самостійної роботи студентів у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та Положенням про робочу навчальну програму. Відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни у вигляді дистанційного курсу можуть бути оформлені теми, винесені на самостійне вивчення. Тести в цьому дистанційному курсі мають бути для самоконтролю студентів, а підсумковий контроль із СРС здійснюється під час модульного контролю (або письмового іспиту, якщо це передбачено програмою).

6.3. Перелік дисциплін, вивчення яких можливе за допомогою технологій дистанційного навчання, визначають інститути та факультети самостійно з урахуванням специфіки підготовки фахівця відповідного напряму. Навчальний процес при цьому організовується таким чином: на початку навчання проводиться одна настановна лекція, на якій студенти одержують навчальний контент на електронному носієві, ознайомлюються з видами навчальної діяльності та графіком навчання, отримують необхідну довідкову інформацію. Основний вид діяльності студента під час навчання – самостійна робота з матеріалами дистанційного курсу. Основна атестація студентів – модульний контроль, якій проводиться за звичайною схемою в аудиторіях. Практичні завдання студенти виконують переважно в електронному вигляді та електронною поштою відсилають викладачеві для перевірки. Консультації проводяться згідно з правилами: 6 годин на один модуль. Терміни консультацій повинні бути доведені до відома студентів під час настановної лекції. Одна із запланованих консультацій відводиться для підведення підсумків навчання. Консультації проводяться на кафедрах у визначений час або за допомогою електронної пошти.


^ 7. Атестація навчальних досягнень при дистанційному навчанні


7.1. Атестація навчальних досягнень студентів при дистанційному навчанні здійснюється відповідно до чинного законодавства, Положення про організацію навчального процесу в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та інших відповідних нормативних актів.

7.2. При дистанційному навчанні для з’ясування викладачем ступеня самостійності виконання студентом отриманих протягом семестру завдань підсумок проводиться очно, переважно під час заліково-екзаменаційної сесії, у вигляді співбесіди зі студентом.

7.3. Модульна робота для дистанційної форми навчання проводиться у вигляді комп’ютерного тесту.


^ 8. Нормування роботи науково-педагогічних працівників


8.1. Робота науково-педагогічного працівника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі дистанційного навчання складається з двох частин: перша – розробка дистанційних курсів (підготовка навчально-методичних матеріалів), друга – підтримка навчального процесу за дистанційною формою.

8.2. Згідно з переліком основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів дистанційних курсів може бути віднесена до підготовки підручника, навчального посібника, довідника.

8.3. Згідно з переліком основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів дистанційних курсів може бути віднесена до таких видів діяльності:

1) підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів;

2) підготовка підручників, навчальних посібників, словників, довідників;

3) розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;

4) розробка й підготовка нових лабораторних робіт;

5) підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;

6) складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю;

7) розробка й упровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, слайдів тощо).

8.4. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників, які забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт у поточному навчальному році, не повинен перевищувати річний робочий час, визначений Кодексом законів про працю України та Законом України „Про вищу освіту”.

8.5. Кількість запланованих годин для самостійного вивчення (орієнтовно, бо студент сам планує час, необхідний йому для самостійної роботи) становить 70 – 80% від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на одну групу. Частка лабораторних, практичних занять, семінарів, дискусій, консультацій, заліків та іспитів – 20 – 30%.

8.6. Загальне навантаження викладача за дисципліною не повинно перевищувати 50% від відповідного навантаження викладача для денної форми.

8.7. Кількість годин для консультацій – до 12% від загального обсягу годин (наказ МОН № 450). Одна із запланованих консультацій (2 години на академічну групу) відводиться для підведення підсумків навчання – співбесіди. Години на перевірку модульної роботи не виділяються.

8.8. Частка лабораторних та практичних занять від загального обсягу навчального часу – до 15%. Перевірка виконання завдань лабораторних та практичних занять – 0,2 години на одну роботу (навантаження викладача = кількість лаб./пр. робіт * кількість студентів * 0,2).

8.9. Кількість годин для проведення семінарів та дискусій – до 8 % загального обсягу навчального часу. Для проведення семінарських занять студенти розподіляться на підгрупи, максимальна кількість – 10 осіб. Норма проведення дискусій – не більше однієї на один модуль або за рахунок квоти семінарів.

8.10. Незначні зміни до норм планування можна вносити за погодженням з науково-методичним відділом та з лабораторією дистанційного навчання.


Затверджено Вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №1 від 31.08.2009).

Додаток 1


Призначення та опис компонентів дистанційного курсу


1. Передмова


Передмова є загальною інформацією рекламного характеру про дистанційний курс, його авторів (зазвичай, цю інформацію розміщують у відкритому доступі). На основі цієї загальнодоступної інформації слухач приймає рішення про навчання за цим дистанційним курсом.

Передмова є єдиною частиною дистанційного курсу, доступ до якої не є обмеженим. Усі інші складові дистанційного курсу доступні тільки для слухачів дистанційних курсів. Передмова має містити:

 • стислий зміст (анотація) дистанційного курсу;

 • цілі та завдання навчання;

 • стислу інформацію про авторів, тьюторів (ПІБ, посади).2. Інформація про автора:

- фотографія автора;

- ПІБ;

- посада;

- досвід роботи;

- коло наукових інтересів;

- короткий перелік наукових робіт;

- номер аудиторії, де можна знайти викладача;

- e-mail для листування зі студентами.


Розділ може містити відеоролік з привітанням.


^ 3. Методичні рекомендації щодо роботи з курсом


Методичні рекомендації є першим джерелом інформації для слухача на початку навчання. Цей методичний матеріал є навігатором щодо засвоєння всього навчального матеріалу, помічником у самостійній роботі особи, яка навчається за дистанційним курсом.

Методичні рекомендації мають містити:

 • привітання авторів та тьюторів курсу, адреси для спілкування;

 • мотивацію навчальної діяльності;

 • інструкцію „Як працювати з курсом”, порядок консультацій;

 • інформацію, яку повинен знати студент після завершення навчання за курсом, ключові слова курсу (поняття, що будуть уведені в курсі);

 • інструкцію „Як готуватися до іспиту чи заліку”.

Методичні рекомендації можуть також містити:

 • критерії рейтингу;

 • актуалізацію опорних знань – глосарій, який потрібен для засвоєння курсу;

 • вхідне тестування для самоконтролю готовності студента до засвоєння матеріалу курсу.^ 4. Робоча навчальна програма з потижневим плануванням


Робоча навчальна програма є документом, що регламентує зміст дистанційного курсу та порядок роботи з ним. Складові, зміст розділів та оформлення робочої навчальної програми мають відповідати „Положенню про робочу навчальну програму дисципліни в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

До робочої навчальної програми додається розділ „Потижневий розклад курсу”, що містить розподіл тем дисципліни та контрольних точок у часі (або форм діяльності студента протягом навчання). Оформлюється у вигляді таблиці. У робочій програмі змінюється також оформлення змісту курсу, при цьому не вказується розподіл годин.

Кількість тижнів при організації вивчення дисципліни за допомогою технологій дистанційного навчання – 10; для дистанційної форми навчання – до 10 тижнів; для магістратури – 4 тижні.

Приклад оформлення розділів робочої навчальної програми:

^ 10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 
Перший модуль

1.1. Вступ до курсу історії України

1.2. Україна за часів первісної доби

1.3. Українські землі в добу раннього середньовіччя (VII – XIII ст)

1.4. Українські землі в добу пізнього середньовіччя (XIV – XVI ст.)

1.5. Доба козаччини

1.6. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX )

Семінар. „Видатні постаті в добу пізнього середньовіччя на Українськиї землях”

Практичне заняття № 1 „Порівняльний аналіз стану українських земель під владою Російської та Австрійської імперій”

Тестування. Тест 1.
Другий модуль


2.1. Боротьба українського народу за відродження національної державності (1917 – 1920 рр.)

2.2. Міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.)

2.3. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

2.4. Радянська Україна у 1945 – 1991 рр.

2.5. Україна – незалежна суверенна держава

Практичне заняття № 2 „Україна перед Другою світовою війною”.

Практичне заняття № 3 „Розбудова України після Другої світової війни”.

Тестування. Тест 2.

Дискусія. Тема: „Українська державність сьогодні”.

^ Підсумкове тестування.

Глосарій (Термінологічний словник)

Потижневий розклад дистанційного курсу

^ Тиждень/ Дата

Діяльність студента

1-й тиждень

Завдання на тиждень

Розділ 1.1.

- коментарі: прочитати.

Розділ 1.2.

- коментарі: прочитати.

Узяти участь у семінарі.

Пройти тестування. Тест 1.

2-й тиждень

Завдання на тиждень

Розділ 2.1

Розділ 2.2.

Виконати Практичне завдання № 2.

Пройти тестування. Тест 2.

...^ 5. Навчальні модулі дистанційного курсу


5.1. Розділ для самостійного вивчення


Розділ для самостійного вивчення має таку структуру:

 1. тема розділу;

 2. зміст розділу;

 3. ключові слова розділу;

 4. цілі та завдання вивчення розділу;

 5. методичні рекомендації з вивчення розділу;

 6. навчальний матеріал (розбитий на невеликі порції, повинен мати інструкції щодо діяльності студента);

 7. питання для самоконтролю;

 8. висновки (стисле резюме).Автор може не використовувати п. 6, якщо методичні рекомендації з вивчення розділу, повністю описують методику вивчення.


^ 5.2. Завдання для практичних занять


Завдання для практичних занять мають містити текст завдань, вимоги до виконання та оформлення, вимоги до технічної бази та інформацію про можливість використання технічної бази університету студентами дистанційної форми, строки виконання та пересилки тьютору для перевірки.


^ 5.3. Плани семінарських занять


Семінарське заняття проводиться за допомогою чату або форуму. План семінарського заняття має містити тему, питання та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття.


^ 5.4. Проектні завдання


Проектні завдання в дистанційному курсі мають сформувати вміння студента зв’язувати отримані теоретичні знання з життєвими реаліями.

У дистанційному курсі використовують наступні проектні завдання:

  1. завдання типу case-study;

  2. контрольна робота (пошук інформації в Інтернет);

  3. реферат (обов’язково з використанням матеріалів дистанційного курсу; публікується на сайті);

  4. курсова робота;

  5. дипломна робота.  1. ДискусіяДискусія – активна форма навчання, яка реалізується у вигляді форуму. Для дискусії потрібно сформувати тему дискусії, строки проведення, критерії оцінки участі студентів в обговоренні.


^ 6. Комп’ютерне тестування


Комп’ютерні тести є основною формою контролю та самоконтролю при дистанційному навчанні.

Комп’ютерні тести в дистанційному курсу є таких типів:

  1. вхідний (до проходження курсу);

  2. поточний;

  3. модульний;

  4. підсумковий.

Рекомендована кількість тестових запитань: для поточного тесту – 20-30; для модульного – 40-50; для підсумкового – від 50 до 70.

Типи запитань комп’ютерного тесту, для яких можливий автоматичний підсумок результатів тестування:

 1. Істина/Хибність;

 2. Так/Ні;

 3. Множинний вибір – Єдина відповідь;

 4. Множинний вибір – Множинна відповідь;

 5. „Заповніть бланк”;

 6. Відповідність.

Вага одного питання – від 1 до 10 балів, залежно від складності завдання.

Рекомендована кількість варіантів відповідей – не більше 8.

Для запитання типу „Заповніть бланк” не використовуються відповіді, які складаються більше ніж з 1 – 2 слів, ця форма відповіді не передбачає кількох варіантів написання відповіді.

Для запитання типу „Відповідність” рекомендується, щоб кількість питань та правильних відповідей збігалася.

Кількість питань або час проходжень тесту студентом може бути обмежено викладачем.


Додаток 2

Зразок-шаблон оформлення розділу для самостійного вивчення


Тема: „________________________________________”


Зміст.

1.

2.

3.

Ключові слова:


Цілі та завдання вивчення розділу.


Успішне вивчення розділу дозволяє:


Мати уяву про ...


Знати ...


Володіти ключовими поняттями: ...


Методичні рекомендації до вивчення розділу 1.1.

Вивчаючи Розділ 1.1, важливо узагальнити ... , проаналізувати ..., сформулювати ...

Вивчаючи пункт 1, зупинитися на положеннях ... . Для цього зверніться до хрестоматії, монографії.

Вивчаючи пункт 2, зверніть увагу на ... .

Вивчаючи пункт 3, спробуйте відповісти на питання: “……”.


^ Навчальний матеріал.

(розбитий на невеликі порції, повинен мати інструкції щодо діяльності студента)


Прочитайте та виділіть основні риси ...


...


Прочитайте та законспектуйте основні положення


...


Запишіть


...


Питання для самоконтролю

1.

2.

3.


Висновки (стисле резюме)


Зразок-шаблон оформлення завдань для практичного заняття


Завдання 1.

...

Оформіть результат у вигляді реферату обсягом 1 – 2 сторінки.


Завдання 2.


...

Оформіть результат у вигляді тексту програми на мові Pascal з коментарями.

Вимоги до технічної бази: Borland Pascal 7.0 (вільно поширується в Інтернеті)

Результати практичного заняття вислати до ____.

^

Зразок-шаблон оформлення плану семінарського заняття


Тема: “….”.

Мета семінарського заняття:


Питання семінарського заняття.

1.

2.

3.


При підготовці ретельно вивчіть Розділ 1.1 та Розділ 1.2. Визначите свою думку з питань семінарського заняття. Стисло зафіксуйте свою думку (600 знаків) з кожного питання.


Додаток 3

Зразок оформлення запитань тесту

1.

Оцінка знань характеризується тільки рівнем знань учня.

Правильна відповідь:

Хибність

Вага: 5.


2.

Чи правильне твердження, що філософія педагогіки є розділом філософії?

Правильна відповідь:

Ні

Вага: 5.


3.

Оберіть правильне визначення дидактики.

1) дидактика – теорія навчання й освіти;

2) дидактика – теорія навчання й засвоєння навчального матеріала;

3) дидактика – теорія виховання й школознавства;

4) дидактика – теорія навчання, освіти та виховання.

Вага: 8.


4.

Який із ланцюгів процесу навчання є зайвим?

Варіанти відповідей:

1) сприйняття навчального матеріалу;

^ 2) осмислення й розуміння навчального матеріалу;

3) засвоєння навчального матеріалу;

4) закріплення навчального матеріалу;

5) використання на практиці навчального матеріалу;

6) використання отриманих знань у стандартних ситуаціях.

Вага: 10.


5.

Як називається розділ, що вивчає теорію навчання й освіти?

Правильна відповідь: дидактика

Вага запитання: 10.


6.

Оберіть відповідність метода засобу.

А словесний

B наочний

С дистанційний
D репродуктивний


1 комп’ютер

2 мапа

3 дискусія

4 книга
Правильна відповідь:

A-3, B-4, C-1, D-2

Вага запитання: 10.


Додаток 4

Форма договору

 

^ Авторський договір

 

м. Луганськ „____”__________20__р.


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, у подальшому „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, в особі _______________________________________, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та _____________________ , у подальшому „Автор”, з іншого боку, уклали цей договір.

 

^ 1. Предмет договору

 

1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором між Автором і ЛНУ імені Тараса Шевченка.

1.2. Автор передає ЛНУ імені Тараса Шевченка майнові права, визначені в розділі 2 Договору, на навчально-методичні матеріали дистанційного курсу „____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________” (далі за текстом „Інформаційний ресурс”), відповідно до акту від „___” _________ 200__ р. № ___.

1.3. Докладний опис інформаційного ресурсу: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Автор надає ЛНУ імені Тараса Шевченка права на використання Інформаційного ресурсу. Автор зберігає авторське особисте немайнове право на Інформаційний ресурс (право на зазначення імені автора).

1.5. Разом із майновим правом Автор передає ЛНУ імені Тараса Шевченка виключні майнові права (дозвіл чи заборону використання Інформаційного ресурсу, крім ЛНУ імені Тараса Шевченка, іншими особами), що полягають у:

- відтворенні Інформаційного ресурсу в комп’ютерних програмах на CD-дисках;

- відтворенні Інформаційного ресурсу в базах даних, що розміщені на серверах;

- публічній демонстрації або показі;

- перекладі Інформаційного ресурсу;

- переробці, адаптації та інших подібних змінах Інформаційного ресурсу;

- включенні Інформаційного ресурсу як складової частини до збірників;

- тиражуванні, здаванні в майновий найм і комерційний прокат, відчуження іншим способом примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс;

- імпорті примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс.

 

^ 2. Права та зобов’язання сторін

 

2.1. Автор зобов’язується в Інформаційному ресурсі не порушувати авторські права інших осіб.

2.2. Автор (власник авторських прав) надає ЛНУ імені Тараса Шевченка такі майнові права:

- право використовувати Інформаційний ресурс під маркою ЛНУ імені Тараса Шевченка;

- право на необмежене розповсюдження Інформаційного ресурсу серед користувачів системи дистанційного навчання;

- право перекладу Інформаційного ресурсу будь-якою мовою;

- право на переробку Інформаційного ресурсу;

- право на публічне використання матеріалів Інформаційного ресурсу з метою реклами;

- право використовувати Інформаційний ресурс у разі припинення трудових стосунків між Автором та ЛНУ імені Тараса Шевченка;

- виняткове право на використання Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право на тиражування та продаж Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право передати частину отриманих прав третім особам.

2.3. Термін, на який передаються авторські права, – 10 років.

2.4. Територія використання переданих Автором ЛНУ імені Тараса Шевченка авторських прав не є обмеженою.

2.5. Автор передає Інформаційний ресурс до фонду навчально-методичних праць на електронному носії (CD диск).

2.6. Автор отримує одноразову авторську винагороду за передачу ЛНУ імені Тараса Шевченка прав на Інформаційний ресурс згідно з окремим Договором про надання послуг від “___” _________ 200__ р. № ___ між Автором та ЛНУ імені Тараса Шевченка.

 

^ 3. Відповідальність сторін

 

3.1. У разі невиконання Автором п. 2.5 договору винагорода, передбачена п. 2.6, не виплачується.

3.2. У разі порушень умов договору сторонами настає відповідальність згідно чинного законодавства.

 

4. Конфіденційність

 

4.1. Умови договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню.

 

^ 5. Порядок вирішення спорів

 

5.1. Спори, що виникають між сторонами договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – у порядку, передбаченому чинним законодавством.

^ 6. Строк дії договору

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 10 років.

6.2. Автор не має право припинити дію договору після отримання авторської винагороди.

 

^ 7. Заключні положення

 

7.1. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються чинним законодавством.

7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Зміни й доповнення до цього договору вносяться за погодженням сторін та оформлюються письмово у вигляді додаткової угоди.


 8. Юридичні адреси та реквізити сторін


Додаток 5

 

Форма довідки про визначення інформаційного ресурсу

навчально-методичною працею

„___” _________ 200__ р.


ПІБ: _______________________________________

Дисципліна: ________________________________

Назва курсу: ________________________________

Кафедра: ___________________________________

Тип інформаційного ресурсу: дистанційний курс

Обсяг: ________________

Дата затвердження експертною комісією: ________________

 

 

Завідувач лабораторією ДН: ________________

Схожі:

Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення
Конкурс проводиться в лну імені Тараса Шевченка з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування...
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconПоложення про магістерську роботу в луганському національному університеті імені тараса шевченка
«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень вак україни, №6, 2007)» І дсту 3008-95 «Документація. Звіти у...
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconВ луганському національному університеті імені тараса шевченка
«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень вак україни, №6, 2007)» І дсту 3008-95 «Документація. Звіти у...
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconПоложення про організацію виховної роботи в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Одеса 2012 Загальні положення
Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
move to 0-16829266
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення iconПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи