„узгоджено” icon

„узгоджено”
Скачати 127.41 Kb.
Назва„узгоджено”
Дата03.08.2012
Розмір127.41 Kb.
ТипДокументи


УЗГОДЖЕНО”


Президент Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

_____________В.С. Курило

„___” _____________2009 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ”


В. о. ректора Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

_____________ С.В. Савченко

„___” ______________2009 р.

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


ПОЛОЖЕННЯ


про магістратуру Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка


Положення складене на підставі законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів № 507 від 24.05.97 р. „Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”, „Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65, „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 р. № 161.


^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Магістерська підготовка в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка реалізує освітньо-професійні програми підготовки висококваліфікованих фахівців – магістрів – за спеціальностями, акредитованими за IV рівнем.

1.2. Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” або „спеціаліст” здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

1.3. Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості й підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським.

1.4. Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” (надалі магістр), повинна володіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідницької (творчої), науково-педагогічної або управлінської діяльності, набути певного досвіду використання одержаних знань і вміти продукувати (створювати) елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.

1.5. Навчатися за програмою „магістр” можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають базову вищу освіту з обраної спеціальності (крім спеціальностей специфічних категорій) і виявили схильність до науково-дослідницької (творчої), науково-педагогічної або управлінської діяльності.

1.6. Підготовка магістрів здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” або „спеціаліст”.

Підготовка магістрів за спеціальностями специфічних категорій здійснюється на базі повної вищої освіти.

1.7. Підготовка магістрів здійснюється за очною, заочною та дистанційною формами навчання за наявності відповідної ліцензії.

Нормативний термін навчання визначається навчальним планом, затвердженим в установленому порядку. Для іноземних студентів термін навчання встановлюється відповідно до індивідуального навчального плану.

1.8. Особи, які навчаються за освітньо-професійною програмою „магістр”, є студентами. На них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством України для студентів відповідної форми навчання.

1.9. Фінансування підготовки магістрів здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

 • за рахунок цільових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

1.10. Державне замовлення на підготовку магістрів формує Міністерство освіти і науки України за поданням університету.

1.11. Прийом до магістратури ЛНУ імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до „Умов прийому до вищих навчальних закладів України” та „Правил прийому до ЛНУ імені Тараса Шевченка”.

^

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ2.1. Навчальний процес для осіб, які навчаються за програмою „магістр”, організовується відповідно до „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 06.93 № 161 та „Положення про організацію навчального процесу в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка” з урахуванням таких особливостей:

 • навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом;

 • навчальний час, відведений для самостійної роботи, повинен становити не менше 1/2 загального обсягу часу, визначеного програмою підготовки магістра;

 • магістерська робота повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем відповідної галузі;

 • державну атестацію здійснює державна екзаменаційна комісія відповідно до навчального плану спеціальності у формі захисту магістерської роботи, складання державного екзамену;

 • відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента;

 • студент, який своєчасно не виконав індивідуальний навчальний план, відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка;

 • студенту, який виконав усі вимоги навчального плану підготовки магістра, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідно до обраної спеціальності кваліфікація та видається державний документ про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” і повну вищу освіту;

 • студенту, який отримав підсумкові оцінки „відмінно” не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін – оцінки „добре”, отримав оцінки „відмінно” за результатами державної атестації та має попередній диплом про вищу (базову) освіту з відзнакою, видається документ про освіту з відзнакою;

 • студент може взяти перерву в навчанні (академічну відпустку) згідно з порядком надання академічної відпустки, зазначеним у „Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти” від 06.06.96 р. № 191;

 • магістр, який має наукові (творчі) здобутки, може бути рекомендований рішенням ради факультету (інституту) до навчання в аспірантурі.

2.2. Зміст освіти магістрів визначається нормативною й вибірковою частинами програми, розробленої в установленому порядку з кожної спеціальності відповідно до Переліку спеціальностей, визначеного для освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст, магістр” та в окремих галузях знань для освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”.

Нормативна частина програми повинна становити не менше 40 і не більше 60 відсотків загального обсягу навчального часу, передбаченого на підготовку магістра.

Вибіркову частину програми визначає вищий навчальний заклад з урахуванням його наукового потенціалу, потреб замовника фахівців та наукових інтересів магістра, його можливостей щодо оволодіння розділами суміжних освітніх програм.

2.3 Порядок розробки й затвердження індивідуального навчального плану визначає вищий навчальний заклад.

2.4. Для осіб, які навчаються за програмою „магістр”, в індивідуальному навчальному плані може бути передбачено підготовку з навчальних дисциплін, що є вступними до аспірантури із зазначеної спеціальності або складають перелік дисциплін кандидатського мінімуму.

Під час навчання особи, які навчаються за програмою „магістр”, мають право складати кандидатські іспити.

2.5. Навчальний процес здійснюється в таких формах:

 • навчальні аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації, індивідуальні заняття);

 • самостійна робота;

 • науково-дослідницька робота на відповідній кафедрі;

 • навчальна та виробнича практика;

 • контрольні заходи.

2.6. Формами звітності про якість навчання є:

 • модульні роботи;

 • доповіді на наукових та методичних семінарах;

 • підготовка й захист рефератів, звітів з виконаних науково-дослідницьких робіт;

 • підготовка та публікація результатів наукової роботи;

 • державна атестація.

2.7. Кваліфікаційну магістерську роботу магістрант виконує самостійно під керівництвом наукового керівника.

Теми магістерських робіт після їх обговорення на засіданнях відповідних кафедр затверджуються наказом по університету до 5 листопада. Коригування тем магістерських робіт допускається не пізніше ніж за два місяці до захисту.

Робота виконується державною мовою, для іноземних студентів допускається використання російської та англійської мови.

2.8. Наукового керівника підготовки магістра призначають відповідним наказом по університету.

Науковим керівником може бути особа з числа професорсько-викладацького складу університету, яка має науковий ступінь кандидата або доктора наук зі спеціальності, відповідної до спеціальності магістерської підготовки, та працює на посаді доцента, професора.

2.9. Науковий керівник один раз на семестр звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану магістрантом.

2.10. У випадку виконання студентом індивідуальних планів підготовки магістрів на стику галузей наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше консультантів.

2.11. Магістерська робота повинна містити постановку завдання, огляд літератури, результати досліджень, проведених магістрантом, висновки, список використаних джерел. Орієнтовний обсяг основного тексту магістерської роботи (без урахування списку використаних джерел та додатків) становить 70 – 80 сторінок для гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей та 50 – 60 сторінок для фізико-математичних, природничих і технічних спеціальностей. Для іноземних студентів за рішенням кафедри мінімальний обсяг магістерської роботи може бути встановлено 40 сторінок.

2.12. Магістрант зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до початку роботи державної комісії пройти попереднє обговорення магістерської роботи (передзахист) на засіданні кафедри, що засвідчується протоколом про можливість допуску роботи до захисту.

Не пізніше ніж за 10 днів до захисту на кафедру необхідно подати остаточний варіант магістерської роботи, переплетений та підписаний магістрантом, науковим керівником і рецензентом. Завідувач кафедри подає доповідну про допуск до захисту магістерських робіт декану факультету (директору інституту), на підставі якої готується наказ про допуск до державної атестації.

Рецензування магістерських робіт доручають висококваліфікованим фахівцям виробничих, наукових і проектних організацій, працівникам та викладачам вищих навчальних закладів, які не працюють на кафедрі, де виконувалася магістерська робота. Склад рецензентів затверджується деканом факультету (директором інституту) за поданням завідувача кафедри. Рецензія повинна містити оцінку роботи за прийнятою шкалою оцінки знань. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту.

2.13. У державну комісію не пізніше одного дня до захисту магістерських робіт необхідно подати:

 • наказ про допуск до захисту;

 • протокол попереднього захисту магістерських робіт на відповідній кафедрі;

 • повний текст магістерської роботи на паперовому та електронному носіях;

 • ілюстративний матеріал до магістерської роботи (якщо його передбачено специфікою напряму підготовки);

 • матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи: друковані статті, методичні розробки тощо (якщо вони є);

 • відгук наукового керівника;

 • завірену рецензію.

2.14. Рішення про захист магістерської роботи приймається відкритим голосуванням членів комісії звичайною більшістю голосів. При недостатньому рівні магістерської роботи комісія може рекомендувати доопрацювати роботу й подати її до повторного захисту через рік. При встановленні плагіату повторний захист роботи не дозволяється.

2.15. Особи, які мають документ установленого зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, у тому числі й ті, що закінчили вищі навчальні заклади до введення в дію положення „Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 01.98 р. № 65, навчаються за програмою „магістр” на засадах післядипломної освіти за індивідуальними планами, що враховують усі спільні дисципліни програм спеціаліста й магістра. У разі виконання всіх вимог навчального плану й захисту магістерської роботи вони отримують диплом магістра встановленого зразка.

2.16. Університет зобов’язаний створити умови для виконання студентом, який навчається за програмою „магістр”, індивідуального плану в повному обсязі й повинен:

 • сприяти публікації наукових (науково-методичних) статей студентів, які навчаються за програмою „магістр”, у фахових збірниках, що друкуються в Україні та за кордоном;

 • сприяти виданню кращих магістерських робіт як науково-методичних і навчальних посібників;

 • надавати студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;

 • забезпечити доступ до інформаційних мереж, у тому числі до міжнародної мережі Інтернет;

 • сприяти участі студентів у наукових та методичних конференціях;

 • організовувати для студентів проведення факультативних курсів з проблемних питань за участю провідних учених;

 • створювати умови для висвітлення в засобах масової інформації захисту кращих магістерських робіт.

2.17. За організацію навчального процесу студентів магістратури відповідають відповідні деканати та директорати, Інститут післядипломної освіти, завідувачі випускаючих кафедр та наукові керівники.


^ Рекомендовано до затвердження

навчально-методичною радою

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол № 9 від 17 червня 2009 р.)


Затверджено

Вченою радою університету

(протокол № 11 від 26 червня 2009 р.)


Узгоджено:


Проректор з науково-педагогічної роботи

______________________Д.В. Ужченко


Завідувач науково-методичного відділу

______________________В.В. Лєснова


Завідувач науково-методичного відділу

аналізу та перспективного розвитку університету

______________________М.А. Семенов


Начальник юридичного відділу

______________________О.В. Миронченко


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Держаний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

МАГІСТРАТУРА


Затверджую:

Декан факультету (директор інституту)

__________________________________

Індивідуальний план магістранта щодо виконання магістерської роботи


 1. _________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові магістранта)

 1. Факультет (інститут)_______________________________________________________________

 2. Спеціальність ___________________________________________________________________

 3. Кафедра _________________________________________________________________________

 4. Науковий керівник ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

_____________________________________________________________________________________

 1. Тема магістерської роботи___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 1. Термін подання роботи на кафедру_________________________(не пізніше 10 днів до захисту)


Заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1.

Вибір теми магістерської роботи, вивчення наукової літератури, затвердження теми та керівника.

До 25 вересня
2.

Отримання консультації в керівника, вивчення наукової літератури, розробка плану роботи, визначення об’єкта, предмета, мети гіпотези, завдань дослідження, критеріїв оцінювання.

До 01 жовтня
3.

Робота над теоретичною частиною магістерської роботи, аналіз літературних джерел. Розробка та апробація методики дослідно-експериментальної роботи.

Листопад-грудень
4.

Подання теоретичної частини магістерської роботи та методики експериментальної роботи для першого читання науковим керівником.

До 01 січня
5.

Усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника, подання теоретичної частини магістерської роботи на друге читання.

За домовленістю з науковим керівником
6.

Проведення експериментальної роботи. Поетапний аналіз та обговорення її результатів.

Січень-квітень
7.

Подання першого варіанта дослідно-експериментальної частини магістерської роботи на перевірку науковому керівникові.

Перший тиждень квітня
8.

Урахування рекомендації наукового керівника, збагачення роботи додатковими дослідженнями, проведеними під час практики, підготовка варіанта роботи до передзахисту.

До 20 квітня
9.

Попередній захист роботи на кафедрі.

За місяць до державної атестації
10.

Доопрацювання магістерської роботи з урахуванням рекомендацій після передзахисту.

За три тижні до державної атестації
11.

Подання магістерської роботи науковому керівникові та рецензентові на підготовку відгуку та рецензії.

За два тижні до державної атестації
12.

Подання на кафедру остаточного варіанта магістерської роботи, переплетеного та підписаного магістрантом, науковим керівником і рецензентом.

За десять днів до державної атестації

Підпис студента:

Підпис наукового керівника:


*Зміст заходів може бути змінено за рішенням кафедри.


Схожі:

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” iconУзгоджено

„узгоджено” iconУзгоджено

„узгоджено” iconУзгоджено

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи