„узгоджено” icon

„узгоджено”
Скачати 294.54 Kb.
Назва„узгоджено”
Дата03.08.2012
Розмір294.54 Kb.
ТипДокументи

„УЗГОДЖЕНО”


Президент Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

_____________В.С. Курило

„___” _____________2011 р.

„ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

_____________ С.В. Савченко

„___” ______________2011 р.ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

В ЛУГАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Положення розроблено на основі чинних нормативних документів, «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України, № 6, 2007)» і ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», Положення про магістратуру ЛНУ імені Тараса Шевченка (Затверджена Вченою радою 26 червня 2009 р.).


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державна атестація в магістратурі здійснюється у формі захисту магістерської роботи.

Написання магістерської роботи – один з основних етапів підготовки висококваліфікованого фахівця, ефективна форма перевірки знань студента, його творчої та практичної підготовленості до розв’язання проблемних професійних завдань інноваційного характеру в певній галузі національного господарства, важлива форма розвитку творчого мислення й розширення знань майбутніх фахівців.

Магістерська робота є самостійним науковим дослідженням студента, що виконується ним на завершальному етапі навчання. Її виконання є необхідною складовою навчального процесу. Основне завдання автора магістерської роботи – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Визначальними ознаками магістерської роботи має бути наукова новизна, самостійність, дослідницький характер, актуальність.

Мета магістерської роботи :

 • систематизація й поглиблення теоретичних і практичних знань, формування навичок використання цих знань при вирішенні конкретних наукових, науково-технічних і професійних завдань;

 • розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

 • набуття досвіду аналізу результатів досліджень, що були отримані, формулювання висновків і положень;

 • набуття навичок написання й оформлення наукової праці та отримання досвіду її прилюдного захисту.

У результаті виконання науково-дослідної частини магістерської роботи студенти повинні вміти:

 • проводити бібліографічно-пошукову роботу з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати мету дослідження;

 • формувати план, методики та обґрунтування проведення дослідження;

 • обирати необхідні методи дослідження;

 • оформляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування й друку.

Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, стислою, відповідати суті поставленого наукового завдання, указувати на наукову проблему.

Тематика магістерських робіт розробляється профільними кафедрами згідно з установленою освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності та вимогами з урахуванням актуальних проблем галузі й ринку праці.

Тему магістерської роботи закріплюють персонально за кожним студентом на початку навчання в магістратурі. За поданням кафедри тема магістерської роботи й науковий керівник закріплюються за студентом наказом ректора. У разі необхідності тема магістерської роботи може бути скоригована, але не пізніше ніж за два місяці до її захисту.

Зміст навчальних дисциплін індивідуального плану та всіх видів практик студента має бути спрямований на виконання завдань магістерської роботи.

Доцільно дотримуватися принципу наступності наукових напрямків дослідження курсової, дипломної робіт у виконанні магістерської роботи.

До початку виконання магістерської роботи студент повинен ознайомитися з положенням про магістерську роботу й керуватися його вимогами.


 1. ^ НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКОЮ РОБОТОЮ


Керівництво магістерськими роботами здійснюють провідні викладачі кафедр, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та успішно ведуть науково-дослідну роботу.

При призначенні керівника враховують принцип наступності наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів студента.

Керівниками можуть бути також висококваліфіковані спеціалісти інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та виробництва.

У випадку виконання студентом магістерської роботи комплексного інтегруючого характеру з кількох галузей наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше консультантів.

Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень на наступний навчальний рік має бути затверджений рішенням кафедри до 15 травня поточного року.

Науковий керівник контролює виконання роботи та затвердженого ним індивідуального плану.

Основні обов’язки наукового керівника магістерської роботи: 1) допомога студентові у виборі теми магістерської роботи; 2) участь у складанні індивідуального плану й систематична перевірка його виконання студентом; 3) надання систематичних консультацій з питань порядку, послідовності виконання магістерської роботи, визначення змісту та обсягу відповідних частин роботи; 4) надання допомоги студентові у визначенні переліку питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати під час науково-дослідної, науково-педагогічної або виробничої практики; 5) допомога в доборі наукових джерел, інших матеріалів, які доцільно використовувати при виконанні магістерської роботи; 6) надання консультацій за змістом магістерської роботи; 7) перевірка виконання студентом проміжних етапів і всієї роботи й надання допомоги в її науковому редагуванні; 8) вирішення питання про допуск роботи до попереднього захисту на кафедрі; 9) складання відгуку про магістерську роботу з її ґрунтовною характеристикою відповідно до критеріїв оцінювання.

Обов’язки студента: 1) обрати тему магістерської роботи; 2) скласти індивідуальний план щодо її виконання; 3) визначити перелік питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати під час практик; 4) дібрати наукові джерела, які доцільно використати при виконанні магістерської роботи; 5) підготувати магістерську роботу відповідно до індивідуального графіку та згідно з цим положенням; 6) захистити магістерську роботу перед ДЕК, продемонструвавши рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Студенти та їхні наукові керівники на засіданнях кафедр у січні, березні та травні звітують про хід виконання магістерської роботи (результати розгляду поточних результатів роботи фіксуються в протоколі засідання кафедри, у відомості та в заліковій книжці студента).

На здійснення наукового керівництва магістерською роботою одному керівникові відводяться години відповідно до норм навантаження на поточний навчальний рік та обсягу кредитів, необхідних студенту для її виконання.

Кількість студентів магістратури, закріплених за одним науковим керівником, не повинна перевищувати 5 осіб на навчальний рік.


 1. ^ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Магістерська робота є творчою науковою роботою, яка виконується студентом самостійно на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання й науково-дослідної роботи, пов’язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих завдань інноваційного характеру, що визначаються специфікою відповідного напряму підготовки.

Зміст магістерської роботи передбачає:

 • формулювання мети й завдань дослідження;

 • аналіз стану вирішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження;

 • вибір методів досліджень, які застосовуються під час розв’язання науково-дослідного завдання, розробку власного плану дослідження;

 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

 • отримання власних результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;

 • апробацію отриманих результатів у вигляді доповідей на наукових конференціях або підготовлених публікацій у наукових журналах і збірниках;

 • узагальнення результатів досліджень з наведенням висновків і рекомендацій.

Магістерська робота повинна бути результатом завершеної творчої наукової розробки й свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати професійні завдання, які мають теоретичне й практичне значення. Магістерська робота повинна бути виконана грамотно, без помилок і некоректних скорочень. У ній повинні бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання вихідних положень, припущень, отриманих результатів, тверджень тощо.


 1. ^ СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Магістерська робота повинна містити:

 • титульний аркуш (зразок подано в додатку 1);

 • зміст;

 • перелік умовних скорочень (за необхідністю);

 • вступ;

 • основну частину, яка складається з розділів, кожний з яких завершується стислими висновками;

 • загальні висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (за необхідністю).


У змісті (подається на початку магістерської роботи) містяться назви й номери початкових сторінок усіх структурних компонентів роботи: вступу, розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків, інших структурних частин.

Якщо в роботі вживається специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути подано у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави й вихідні дані для розробки теми. У вступі обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для відповідної галузі; визначають об’єкт і предмет дослідження, мету. Відповідно до поставленої мети формулюються завдання дослідження.

^ У розділах основної частини подають:

 • огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень. Стисло, критично висвітлюючи роботу попередників, автор повинен порушити ті питання, що залишились не вирішеними й визначити своє місце в розв'язанні проблеми;

 • виклад загальної методики й основних методів досліджень;

 • експериментальну частину й методику досліджень;

 • відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні дослідження;

 • аналіз та узагальнення результатів власних досліджень автора.

У кінці кожного розділу подається стислий висновок.

У висновках підводяться підсумки проведеної роботи. Необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їхнього подальшого використання.

^ Список використаних джерел. У списку використаних джерел уміщено наукові публікації різного рівня, архівні джерела, які використано автором для обґрунтування позицій своєї роботи. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи. Додатки містять таблиці, рисунки, графіки, анкети, тести, програми спостережень, питання до інтерв’ю, методичні розробки тощо. Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті.


 1. ^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Магістерська робота виконується державною мовою, для іноземних студентів допускається використання російської та англійської мови.

Магістерська робота повинна бути виконана друкованим способом за допомогою комп'ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм).

Обсяг основного тексту магістерської роботи повинен становити 70 – 80 сторінок для гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей та 50 – 60 сторінок для фізико-математичних, природничих, технічних і мистецьких спеціальностей (без урахування списку використаних джерел і додатків).

Текст магістерської роботи необхідно друкувати з міжрядковим інтервалом 1,5 (до тридцяти рядків на сторінці), поля: угорі, внизу – 20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого боку – 15 мм; абзац – 1,25мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Друк повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності.

Заголовки структурних частин магістерської роботи друкують великими літерами симетрично до тексту, наприклад:

ЗМІСТ

Заголовки підрозділів (параграфів) друкують з абзацу звичайним шрифтом. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками.

Кожну структурну частину магістерської роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ» (крапка не ставиться). Заголовок розділу друкується з нового рядка:

РОЗДІЛ 1

^ НАЗВА РОЗДІЛУ

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера параграфа, між якими ставиться крапка.

Якщо в тексті роботи використано ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) й таблиці, то їх подають безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Якщо ілюстрація чи таблиця мають формат більший за А4, то її можна розмістити в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва й пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над таблицею пишеться «Продовження таблиці» й указується її номер. Назви граф у таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком. Якщо вони самостійні, то пишуться з великої літери. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм.

Формули в магістерській роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу й порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером цього джерела за бібліографічним списком і відповідною сторінкою, наприклад: [5, 15]. Посилання на джерела без прямого цитування вказуються в квадратних дужках, наприклад [14], а якщо посилання відбувається на кілька джерел, то вони подаються у квадратних дужках через крапку з комою [1; 3; 8].

^ Вимоги до оформлення списку використаних джерел.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Список джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів кілька, то прізвищ перших), а також заголовків праць. У списку літератури містяться всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Усі джерела подаються тією мовою, якою вони видані. Неприпустимим є переклад назв видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку використаної літератури. Відомості про джерела, які включено до списку, подаються згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Додатки. У кінці наукових робіт розміщують додатки в порядку появи посилань у тексті. У правому верхньому куті малими літерами (перша – велика) подається слово «Додаток» із зазначенням його номера, але без знака «№». Якщо до наукової роботи включено лише один додаток, то слово «Додаток» подається без номера. Заголовок додатка подається відповідно до правил оформлення структурних частин роботи. Наприклад:


Додаток 3

ЗАГОЛОВОК


 1. ^ ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ


Студент здійснює підготовку й написання магістерської роботи під керівництвом наукового керівника й зобов’язаний подавати йому роботу для перевірки частинами в установлені терміни відповідно до індивідуального плану написання магістерської роботи. Недотримання студентом узгодженого календарного графіка написання магістерської роботи (несвоєчасне завершення розділів та роботи загалом) розглядається як невиконання ним навчального плану, що може бути підставою для відрахування його з університету як такого, що не виконав навчальний план.

Науковий керівник магістерської роботи перевіряє виконану частину роботи й надає відповідні рекомендації.

Обов’язковим є публічний розгляд поточних результатів магістерської роботи на засіданнях кафедри в січні, березні й травні останнього навчального року. За результатами цих розглядів студент отримує залік, який виставляється в залікову книжку завідувачем кафедри.

Після усунення всіх зауважень керівника студент завершує оформлення роботи й подає її науковому керівникові для підсумкової перевірки на предмет відповідності встановленим вимогам.

За умови належного виконання роботи науковий керівник допускає її до попереднього захисту.

Наступним етапом є попередній захист магістерської роботи в спеціально створеній комісії профільної кафедри. Попередній захист проводиться не пізніше ніж за 4 тижні до захисту магістерської роботи. Термін захисту магістерської роботи доводиться до відома студентів не пізніше ніж за два місяці.

Студент подає на попередній захист роботу в завершеному, але не зшитому вигляді. У разі виявлення несуттєвих недоліків йому може бути надано певний термін для їх усунення. У разі невідповідності роботи встановленим вимогам, наявності суттєвих недоліків, комісія складає й подає на кафедру висновок про недопущення її до захисту.

Після попереднього захисту в разі повної відповідності її встановленим вимогам магістерська робота зшивається у тверду обкладинку. Електронний варіант магістерської роботи на диску (для тексту – у форматі doc або rtf) подається студентом до бібліотеки університету (про що ставиться відповідна відмітка на титульній сторінці магістерської роботи). У разі відсутності відмітки бібліотеки магістерська робота не допускається до захисту.

На титульній сторінці магістерської роботи ставиться підпис магістранта, наукового керівника й завідувача профільної кафедри. У кінці роботи підшиваються два пусті файли для розміщення відгуку наукового керівника й рецензії.

Виконану магістерську роботу подають науковому керівникові та рецензенту не пізніше, ніж за 2 тижні до захисту, які в триденний термін складають відгук та рецензію про неї.

У відгуку науковий керівник відзначає ступінь самостійності у виконанні роботи, здобутки й недоліки, наявність елементів дослідження й узагальнення передового досвіду, обґрунтованість і цінність висновків, робить висновок про можливість рекомендації роботи до захисту.

Допущена до захисту магістерська робота підлягає рецензуванню. Рецензенти визначаються кафедрою. Рецензентами можуть бути викладачі вищих навчальних закладів, висококваліфіковані вчителі шкіл і працівники органів народної освіти, культури, співробітники науково-дослідних установ або підприємств, які спеціалізуються на вирішенні проблем, споріднених з темою роботи. Рецензент у п'ятиденний термін ознайомлюється з роботою й дає на неї письмову рецензію. Рецензія повинна відображати позитивні досягнення магістерської роботи та її недоліки, містити ґрунтовний аналіз змісту роботи, висновок щодо можливості її захисту та рекомендацію щодо диференційованої оцінки її якості. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту.

Унесення змін у магістерську роботу після складання відгуку наукового керівника та рецензії не допускається.

Магістерська робота в електронному вигляді передається в бібліотеку не пізніше ніж за 14 днів до дати захисту.

Магістерська робота разом з відгуком керівника та рецензією передається на кафедру за 10 днів до початку державної атестації.

Магістерська робота до захисту не допускається, якщо вона:

 • не пройшла попередній захист на профільній кафедрі, про що свідчить протокол засідання кафедри;

 • представлена науковому керівникові на перевірку з порушенням термінів, установлених індивідуальним планом магістранта щодо виконання магістерської роботи;

 • виконана на тему, що вчасно не була затверджена наказом по університету або не вчасно скоригована;

 • не має відгуку наукового керівника або рецензії;

 • не має відповідної відмітки про передачу електронного варіанта магістерської роботи до бібліотеки університету на титульному аркуші роботи.
 1. ^ ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ


Для захисту магістерських робіт наказом ректора створюється державна екзаменаційна комісія (ДЕК) зі складу найбільш досвідчених працівників професорсько-викладацького складу. Комісія проводить свої засідання відкрито та згідно з графіком її роботи, що затверджується ректором університету.

Державній екзаменаційній комісії не пізніше одного дня до захисту магістерських робіт подаються:

директоратом (деканатом:

 • наказ про допуск до захисту магістерських робіт зі спеціальності;

 • наказ (витяг з наказу) про затвердження персонального складу комісії зі спеціальності;

 • протокол попереднього захисту магістерських робіт на відповідній кафедрі;

 • зведена відомість про виконання навчального плану;

 • списки студентів, допущених до захисту магістерських робіт;

кафедрою:

 • повний текст магістерської роботи на паперовому (зшитий у тверду обкладинку) та електронному носіях;

 • ілюстративний матеріал до магістерської роботи (якщо його передбачено специфікою напряму підготовки);

 • матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи: друковані статті, методичні розробки тощо (якщо вони є);

 • відгук наукового керівника;

 • рецензія (завірена, якщо вона зовнішня).


Студент, представляючи свою роботу на захисті, повинен у стислому вигляді:

 • обґрунтувати актуальність теми та схарактеризувати структуру роботи;

 • визначити об’єкт та предмет дослідження;

 • висвітлити постановку проблеми за темою дослідження;

 • стисло викласти найбільш важливі положення та основний зміст роботи;

 • описати методику й результати дослідження;

 • представити результати апробації роботи;

 • окреслити можливості практичного використання результатів роботи;

 • визначити перспективи подальших досліджень з обраної тематики.


На виступ студента перед ДЕК відводиться до 15 хвилин. Текст виступу студента на захисті магістерської роботи має бути погоджено з науковим керівником.

Виступ та відповіді на запитання, зауваження й побажання, указані в рецензії на роботу загалом, повинні показати найвищий рівень теоретичної підготовки студента, його всебічну ерудицію та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження. Завершуючи виступ, студент має вказати, які його пропозиції вже впроваджено або заплановано до впровадження; де ще доцільно, на його думку, застосувати результати дослідження та яка їхня практична цінність.

Голова та члени державної екзаменаційної комісії, а також інші особи, присутні на захисті, можуть звертатися до студента із запитаннями, на які він зобов’язаний дати змістовні відповіді.

Після відповіді на всі питання оголошується зміст рецензії або надається слово для виступу рецензенту (якщо він присутній на захисті).

Після цього слово може бути надано науковому керівникові для характеристики магістерської роботи (відзначити її позитивні й негативні сторони) та ставлення студента до своїх обов’язків.

Захист однієї магістерської роботи триває не більше 30 хвилин.

За результатами захисту магістерської роботи ДЕК на своєму закритому засіданні ухвалює рішення щодо оцінки кожної магістерської роботи індивідуально та про присвоєння студенту кваліфікації з видачею йому диплома державного зразка (установленого зразка або з відзнакою).

У разі недосягнення згоди між членами ДЕК щодо оцінки магістерської роботи, голос голови комісії є вирішальним.

Повторний захист магістерської роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Рішення ДЕК оголошується прилюдно в день захисту магістерських робіт. Воно є остаточним і оскарженню не підлягає. Оцінка, визначена комісією, відображається в протоколі ДЕК та залікових книжках.

Студента, який отримав на захисті магістерської роботи незадовільну оцінку, повинні відрахувати з університету й у цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він має право бути повторно допущеним до захисту магістерської роботи протягом наступних трьох років у період роботи ДЕК.

У разі виставлення незадовільної оцінки ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену профільною кафедрою.

Якщо студент не з’явився на засідання ДЕК для захисту магістерської роботи, то в протоколі комісії відзначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання ДЕК.

При встановленні плагіату повторний захист магістерської роботи не дозволяється. Студент має право бути повторно допущеним до захисту тільки після опрацювання нової теми, визначеної профільною кафедрою.

Під час захисту магістерських робіт ведеться протокол засідання ДЕК, у якому відображаються всі питання до студента. Окремо зазначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора та рекомендації щодо подальшого навчання в аспірантурі.

До протоколу вносяться також відомості про державний документ про освіту, що видається випускникові університету та присвоєння йому кваліфікації.

Протоколи підписуються головою та членами ДЕК, які брали участь у засіданні, та зберігаються в університетському архіві протягом 75 років.

Магістерські роботи після захисту передаються на профільну кафедру, яка підготувала магістра, де вони реєструються в спеціальних журналах і протягом п'яти років зберігаються. Відповідальність за їх збереження покладається на матеріально відповідальних осіб кафедри.

По завершенні роботи ДЕК її голова складає звіт, у якому відображає якісні та кількісні показники захисту, пропозиції щодо вдосконалення магістерських досліджень.


 1. ^ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


При оцінюванні магістерської роботи державна екзаменаційна комісія бере до уваги такі чинники:

 • актуальність обраної теми;

 • чіткість формулювання об’єкта, предмета, завдань дослідження;

 • логічність структури та її відповідність темі роботи;

 • системність і глибина теоретичного аналізу проблеми;

 • наявність огляду наукових джерел з конкретної проблематики;

 • достовірність та обґрунтованість висновків;

 • відповідність вимогам щодо оформлення роботи;

 • змістовність доповіді студента про основні результати дослідження;

 • правильність, чіткість, аргументованість відповідей на запитання членів ДЕК;

 • зауваження й рекомендації рецензента й наукового керівника магістерської роботи.


Критерії оцінювання з урахуванням специфіки напряму підготовки за національною шкалою та шкалою ECTS розробляються та затверджуються профільною кафедрою.


^ Орієнтовні критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо до магістерської роботи немає суттєвих зауважень; обґрунтовано актуальність теми; тему розкрито повністю; робота містить елементи наукової новизни, має теоретичне й практичне значення; доповідь на захисті є логічною, змістовною, проголошена з вільним оперуванням матеріалу; відгук і рецензія позитивні; відповіді на питання членів ДЕК вичерпні й переконливі; робота повністю відповідає встановленим вимогам.

Оцінка «добре» ставиться, якщо тема роботи практично розкрита, але наявні певні недоліки, які не мають істотного значення; у теоретичній частині поверхнево проаналізовано літературні джерела, елементи новизни та практичного значення представлені не зовсім чітко; висновки не є переконливими; є окремі зауваження в рецензії та відгуку наукового керівника; доповідь студента на захисті побудована логічно, проголошена з вільним оперуванням матеріалу, відповіді на запитання членів ДЕК переважно вичерпні й переконливі; робота оформлена в межах встановлених вимог.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо тема роботи в основному розкрита, але мають місце певні недоліки змістового характеру; нечітко сформульовані мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження; відсутній або суттєво обмежений аналіз наукової полеміки; аналітична частина характеризується надмірною описовістю; висновки й пропозиції, що містяться в роботі не обґрунтовані; рецензія й відгук містять окремі зауваження, які не отримали пояснення; доповідь прочитана за текстом, або підготовлена невдало; не всі відповіді на запитання членів ДЕК є коректними або вони не одержали належної аргументації; є зауваження щодо оформлення роботи.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо порушено логіку у викладі матеріалу в роботі; розділи не узгоджені між собою; відсутній огляд сучасних літературних джерел; відсутній докладний аналіз досліджуваних проблем; відсутні особисті висновки й пропозиції автора; робота не відповідає спеціальності; мають місце суттєві недоліки в оформленні роботи; виступ на захисті свідчить про слабку орієнтацію в досліджуваній проблемі.


Шкала ECTS

Орієнтовні критерії

A

Робота відповідає всім вимогам, має інноваційний характер, наукову новизну та практичне значення. Захист показав високу обізнаність студента в предметі дослідження.

B

Робота відповідає всім вимогам, має практичне значення. Результати дослідження можуть бути впроваджено. Захист показав обізнаність студента в предметі дослідження.

C

Робота відповідає всім вимогам, але не має суттєвої новизни та практичного значення. Захист загалом засвідчив обізнаність студента в предметі дослідження

D

Робота загалом відповідає вимогам, але немає новизни й практичного значення.. Робота має деякі зауваження. Захист засвідчив не повну обізнаність студента в предметі дослідження.

E

Робота загалом відповідає вимогам, але немає новизни й практичного значення. Робота має суттєві зауваження. Захист засвідчив суттєві недоліки та не повну обізнаність студента в предметі дослідження.

F

Робота не відповідає вимогам, має багато суттєвих зауважень. Захист засвідчив відсутність необхідної підготовки студента, необізнаність студента в предметі дослідження. Необхідно доопрацювати роботу, але повторний захист можливий.

FX

Робота не відповідає вимогам, захист показав відсутність необхідної підготовки студента та повну необізнаність студента в предметі дослідження. Тому повторний захист неможливий, студент повинен отримати нову тему.Затверджено

Вченою радою університету

(протокол № 12 від 24 червня 2011 р.)


Узгоджено:


Проректор з науково-педагогічної роботи

______________________Д.В. Ужченко


Завідувач відділу управління якістю планування

навчального процесу

______________________Л.П. Масюта


Завідувач відділу аналізу та

перспективного розвитку університету

______________________М.А. Семенов


Начальник юридичного відділу

______________________О.В. Миронченко

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Державний заклад

«Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»


Інститут педагогіки та психології


Кафедра педагогіки


Федорова Ольга Вікторівна


^ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Магістерська робота

за спеціальністю 8.000005 „Педагогіка вищої школи”


Особистий підпис – ______________


Науковий керівник – ______________ ________________________

(підпис) (посада, науковий ступінь,
наукове звання, ініціали, прізвище)


Зав. кафедри – _______________ ________________________

(підпис) (посада, науковий ступінь,
наукове звання, ініціали, прізвище)


^ Луганськ - 2011


Додаток 2


ЗМІСТ

ВСТУП

.......................................................................................

3

РОЗДІЛ 1

НАЗВА РОЗДІЛУ .............................................................

8
1.1. (Назва параграфу) ................................................

8
1.2. (Назва параграфу) ................................................

25
1.3. Висновки за розділом

33

РОЗДІЛ 2

НАЗВА РОЗДІЛУ .............................................................

36
2.1. (Назва параграфу) ................................................

36
2.2. (Назва параграфу) ................................................

56
2.3. Висновки за розділом

72

ВИСНОВКИ

......................................................................................

75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................

81

ДОДАТКИ ................................................................................................

92

Додаток 3


Приклади бібліографічного опису

^ Опис книг одного автора

Корж М. На віку, як на довгій ниві : автобіогр. повість / Микола Корж. – Х. : Майдан, 2001. – 274 с.

^ Опис книг двох авторів


Черній А. М. Філософія : твої кроки до мудрості : конспект-практикум / А. М. Черній, З. І. Тімошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 201 с.

^ Опис книг трьох авторів


Уривалкін О. М. Історія України : навч. посіб. / О. М. Уривалкін, І. М. Конончук, Ю. Г. Шевченко. – К. : Знання, 2001. – 240 с.

^ Опис книг, які мають більше трьох авторів


Історія України : довідник / Г. Д. Темко, Л. С. Тупчієнко, Н. В. Бем та ін. – К. : Академія, 2001. – 479 с.

^ Опис книг, які перекладені з іноземних мов


Шарма Р. Монах, который продал свой „феррари” : история об исполнении желаний / Р. Шарма ; пер. с англ. К. Вронский. – К. : София, 2004. – 286 с. : ил., портр.

^ Опис збірника статей

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / за ред. В. В. Попова. – К. : КДЛУ, 2001. – 239 с.

^ Опис словників

Современная философия : словарь и хрестоматия. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2002. – 511 с.
Опис багатотомного видання (скорочена форма)

Новая философская энциклопедия : в 4 т. – М. : Мысль, 2000 – 2001. – Т. 1–4.

Опис окремого тома

Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т. – Х. : ХГІ „НУА” ; Золоті сторінки, 1999 – . –

Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. – 1999. – 600 с. : іл.

Опис офіційного документа

Про освіту : Закон України від 23 берез. 1996 р. № 100/96–ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253–278.

Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серп. 1993 р. № 646 // Зібр. Постанов Уряду України. – 1993. – № 14. – С. 63–64.

Цивільний кодекс України : за станом на 1 лип. 2004 р. / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2004. – 352 с.

Опис автореферату дисертації

Рибаченко Л. І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1946–2000 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Л. І. Рибаченко. – Луганськ, 2001. – 18 с.

Аналітичний опис статей з журналу

Журавльова О. І. Стародавні релігійні вірування українців / О. І. Журавльова // Наука. Релігія. – 2001. – № 2. – С. 168 – 174.

Опис статті з видання, що продовжується

Телехов В. Д. Наука как объект художественного отображения / В. Д. Телехов // Вестн. Харьк. ун-та. – 1999. – № 185 : Сер. : Филология. – Вып. 12. – С. 3 – 9.

Аналітичний опис статті із збірника

Глотц П. Европейская идентичность / П. Глотц // Образ Европы : пробл.-темат. сб. – М., 2000. – С. 19 – 25.

^ Аналітичний опис статті з газети

Лащук Ю. Україна – Польща: культура взаємин / Ю. Лащук // Культура і життя. – 2002 . – 1 трав.

^ Посилання на Інтернет-видання

Открытый колледж російського консорціума технікумів і коледжів  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.dospo.ru/model.html – Заголовок з екрану.Додаток 4

^

Орієнтовна схема рецензії на магістерську роботу
Рецензія


на магістерську роботу _________________________________________

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________

(назва теми)

за спеціальністю 8.000005 „Педагогіка вищої школи”


 • Актуальність теми.

 • Практична цінність питань, які розроблені в науковій роботі.

 • Стисла характеристика магістерської роботи за розділами.

 • Позитивні моменти й недоліки магістерської роботи.

 • Новизна й оригінальність ідей, покладених в основу роботи.

 • Методика вивчення й обробка матеріалів дослідження.

 • Наявність у роботі певних рекомендацій та їх обґрунтування:

 • Якість оформлення дипломної (магістерської) роботи.

 • Недоліки роботи.

 • Оцінка магістерської роботи за чотирибальною системою.

Дата та підпис рецензента із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання. Підпис завіряється печаткою навчального закладу, установи або організації, у якій працює рецензент.


Додаток 5
^

Орієнтовна схема відгуку на магістерську роботу

Відгук наукового керівника


про магістерську роботу ________________________________________

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________

(назва теми)

за спеціальністю 8.000005 „Педагогіка вищої школи”


 • Актуальність теми.

 • Відповідність змісту роботи обраній темі.

 • Рівень повноти розробки питань та окремих проблем.

 • Рівень теоретичної та професійної підготовки магістранта, його здатність до самостійної роботи.

 • Логічність, послідовність, аргументованість викладу матеріалу, уміння робити висновки.

 • Характеристика студента під час роботи над магістерською роботою (дисциплінованість, наполегливість, підготовленість, своєчасність виконання завдання тощо).

 • Важливість запропонованих магістрантом рекомендацій для їхнього впровадження в практику роботи навчальних закладів різного рівня.

 • Відповідність дослідження вимогам, що висуваються до магістерських робіт.

Дата й підпис керівника магістерської роботи із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання.


Схожі:

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” iconУзгоджено

„узгоджено” iconУзгоджено

„узгоджено” iconУзгоджено

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

„узгоджено” icon"узгоджено"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи