Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання icon

Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання
Скачати 105.01 Kb.
НазваНазва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання
Дата03.08.2012
Розмір105.01 Kb.
ТипДокументи


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма дисципліни „Історія України”


 1. Назва курсу.

„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[NP08\1] / [6.* ]/ [гум. / норм.] / [1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Петренко Іван Іванович – доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук (12 корпус, ауд. 12-158 , e-mail: any@any.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з історією розвитку українського народу; формування в них уявлення про основні етапи розвитку державної ідеї та традиції державного будівництва на українських землях; формування національної самосвідомості, національної історичної пам’яті, розуміння національного відродження в контексті історичного досвіду; усвідомлення студентами місця України в загальноєвропейському історичному процесі.

Вивчення національної історії як складової циклу соціально-гуманітарних дисциплін має сприяти формуванню уявлення про Україну як невід’ємну складову європейської та світової цивілізації.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії України середньої школи

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
^ Перший модуль
1.1.

Вступ до курсу історії України

4

22

1.2.

Україна за часів первісної доби

4

22

1.3.

Українські землі в добу раннього середньовіччя (VII – XIII ст)

12

4

2
6

1.4.

Українські землі в добу пізнього середньовіччя (XIV – XVI ст.)

4


4

1.5.

Доба козаччини

18

6

2
10

1.6.

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX )

8


8
^ Другий модуль
2.1.

Боротьба українського народу за відродження національної державності (1917 – 1920 рр.)

10

4

2
4

2.2.

Міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.)

14


14

2.3.

Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

8

26

2.4.

Радянська Україна у 1945 – 1991 рр.

16

412

2.5.

Україна – незалежна суверенна держава

10

4

2
4
загальна кількість годин

108

28

8
72
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., випр., доп. – К. : Акдемвидав, 2007. – 688 с.

 2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України : у 2 т. : репринт. вид. / Д.І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1991 – 1992. – Т. 1. До половини VІ ст. – К., 1991. – 349 с.; Т. 2. Від половини VІІ ст. – К., 1992. – 349 с.

 3. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Л. : Б. в., 1993. – 230 с.

 4. Історія України : навч.-метод. посіб. для студ. неіст. спец. ун-ту / А. Климов, В. Семистяга, Г. Божко. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 92 с.Додаткова навчальна література

 1. Аркас М.М. Історія України-Русі / Микола Аркас. – К. : Вища шк., 1990. – 395 с.

 2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. – 255 с.

 3. Білоцерківський В.Я. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Білоцерківський. – 3-тє вид., випр., доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 4. Верстюк В.Ф. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев. – К. : Наук. думка, 1995. – 686 с.

 5. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття : навч. посіб. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 1996. – 360 с.

 6. Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / редкол. : П.С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991 – 2002. – Т. 1 – 11.

 7. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. / авт. тексту О. Кучерук. – вид. перероб. і доп. – К. : Спалах, 2004. – Т. 1 – 3.

 8. Історія України : навч. посіб. / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. – К. : Альтернативи, 1997. – 416 с.

 9. Кормич. Л.І. Історія України: від найдавніших часів і до ХНІ століття : навч. посіб. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – 4-те вид. – Х. : Одіссей, 2004. – 480 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 30%

 • самостійна робота (реферат) – 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Українські землі в добу пізнього середньовіччя (XIV – XVI ст.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець XVIII – початок XX ст.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.) (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
Разом

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська


Складові, зміст розділів та оформлення робочої навчальної програми мають відповідати „Положенню про робочу навчальну програму дисципліни в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка”.

^ До робочої навчальної програми додається розділ „Потижневий розклад курсу”, що містить розподіл тем дисципліни та контрольних точок у часі (або форм діяльності студента протягом навчання). Оформлюється у вигляді таблиці. У робочій програмі змінюється також оформлення змісту курсу, при цьому не вказується розподіл годин.

Кількість тижнів при організації вивчення дисципліни за допомогою технологій дистанційного навчання – 10; для дистанційної форми навчання – до 10 тижнів; для магістратури – 4 тижні.^ 10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 
Перший модуль

1.1. Вступ до курсу історії України

1.2. Україна за часів первісної доби

1.3. Українські землі в добу раннього середньовіччя (VII – XIII ст)

1.4. Українські землі в добу пізнього середньовіччя (XIV – XVI ст.)

1.5. Доба козаччини

1.6. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX )

Семінар. „Видатні постаті в добу пізнього середньовіччя на Українськиї землях”

Практичне заняття № 1 „Порівняльний аналіз стану українських земель під владою Російської та Австрійської імперій”

Тестування. Тест 1.
Другий модуль


2.1. Боротьба українського народу за відродження національної державності (1917 – 1920 рр.)

2.2. Міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.)

2.3. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

2.4. Радянська Україна у 1945 – 1991 рр.

2.5. Україна – незалежна суверенна держава

Практичне заняття № 2 „Україна перед Другою світовою війною”.

Практичне заняття № 3 „Розбудова України після Другої світової війни”.

Тестування. Тест 2.

Дискусія. Тема: „Українська державність сьогодні”.

^ Підсумкове тестування.

Глосарій (Термінологічний словник)

Потижневий розклад дистанційного курсу

^ Тиждень/ Дата

Діяльність студента

1-й тиждень

Завдання на тиждень

Розділ 1.1.

- коментарі: прочитати.

Розділ 1.2.

- коментарі: прочитати.

Узяти участь у семінарі.

Пройти тестування. Тест 1.

2-й тиждень

Завдання на тиждень

Розділ 2.1

Розділ 2.2.

Виконати Практичне завдання № 2.

Пройти тестування. Тест 2.

...
Схожі:

Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання icon1. Назва курсу. “Історія світової літератури XVII – XVIII ст. ” Форма(-и) навчання
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання icon1. Назва курсу. “Історія російської літератури XVIII століття ” Форма(-и) навчання
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconІ. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України»
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни,...
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconПрограма Курсу історія україни
Предмет І завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизня­ної історії...
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Знання здобуті студентами при вивченні курсу «Релігієзнавство», можуть бути використані при вивченні таких дисциплін, як «Історія...
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
...
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності
В основу цих двох частин покладено програми обов’язкових дисциплін з української та світової історії – “Загальна історія України”,...
Назва курсу. „Історія україни” Форма(-и) навчання iconВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
«Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті мон україни, за Інтернет-адресою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи