Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" icon

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі "луганський національний університет імені тараса шевченка"
Скачати 358.48 Kb.
НазваПравила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі "луганський національний університет імені тараса шевченка"
Дата03.08.2012
Розмір358.48 Kb.
ТипПравила


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”


Затверджую:


Ректор ______________С. В. Савченко


ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ОСІБ,

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ТА НАВЧАЮТЬСЯ В

ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДІ

"ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"


Прийнято

конференцією

трудового колективу

Протокол № 2

Від "27" серпня 2010 р.


Луганськ – 2010 р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості й не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії та роботу відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

 2. Трудова дисципліна в Державному закладі „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (далі за текстом – ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” / Університет) базується на свідомому, якісному та сумлінному виконанні працівниками своїх трудових та посадових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу.

Дотримання дисципліни праці та навчання – головне правило кожного члена трудового колективу.

1.3. Трудова дисципліна в Університеті забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високоякісної роботи, свідомим ставленням до праці, а також заохоченням до сумлінної роботи. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного стягнення та громадського впливу з дотриманням вимог законодавства України про працю та про освіту.

 1. Правила внутрішнього розпорядку (далі за текстом - Правила) ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” мають на меті визначення основних обов’язків науково-педагогічних й інших працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього розпорядку, у Законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про охорону праці”, у Кодексі законів про працю України та інших нормативно-правових актах.

 2. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, розв'язує ректор Університету в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і Правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”.

 3. Ці Правила поширюються на всі підрозділи ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”.

^ 2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, незаборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і кваліфікації.

 2. Працівники ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про працю.

 3. Наукові та науково-педагогічні працівники Університету приймаються на роботу на конкурсній основі.

Відповідно до чинного законодавства про освіту, про вищу освіту, про працю при прийнятті на роботу науково-педагогічних і наукових працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, контракт.

2.4. Термін строкового трудового договору, контракту встановлюється за погодженням сторін з дотриманням вимог чинного законодавства України про освіту, про працю та про наукову діяльність.

Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору, контракту має право кожна зі сторін.

2.5. При прийнятті на роботу відділ кадрів Університету зобов'язаний вимагати від особи, що працевлаштовується:

 • подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

 • пред’явлення паспорта;

 • пред’явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

 • пред’явлення військового квитка військовослужбовцями, звільненими зі Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовцями, звільненими зі Збройних сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД.

Особи, котрі влаштовуються на роботу, яка вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються відділом кадрів Університету і залишаються в особовій справі працівника.

Усі особи, які приймаються на роботу в Університет, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи.

Прийом на роботу в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” без подання вищевказаних документів не допускається.

 1. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу – відомості про їх партійну та національну приналежність і походження, документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

 2. Посади науково-педагогічних працівників заміщуються згідно з вимогами Закону України „Про освіту”, „Про вищу освіту” та Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 р. № 744.

 3. Працівники ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” мають право працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства України.

 1. Право приймати на роботу в Університет працівників має ректор відповідно до Статуту. Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) ректора, який оголошується працівникові під розписку.

 2. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, оформлюються трудові книжки.

На осіб, які працювали в Університеті за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють в Університеті на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота в Університеті є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 зі змінами та доповненнями.

Трудові книжки працівників зберігаються у відділі кадрів Університету як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання й видачу трудових книжок в Університеті покладається на ректора.

2.11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому законом порядку на іншу роботу, керівник структурного підрозділу, у якому має намір працювати працівник, зобов’язаний:

- роз’яснити працівникові його права й обов’язки, ознайомити його з істотними умовами праці та посадовою інструкцією. У випадку наявності на робочому місці, де буде працювати працівник, небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуто, роз'яснити працівникові можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією, інструкцією з охорони праці відповідно до посади або професії та колективним договором;

- визначити працівникові, робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, устаткуванням, приладдям, меблями, засобами індивідуального захисту та ін.;

- проінструктувати працівника з питань охорони праці, техніки безпеки на робочому місці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Усі вищезазначені ознайомлення проводяться у письмовій формі та результати інструктажів вносяться у спеціальні журнали і засвідчуються підписами осіб, що проводили та отримали інструктаж.

 1. Допуск до роботи особи, що приймається, здійснюється керівником підрозділу тільки після видання наказу по Університету про прийняття на роботу.

 2. Припинення трудового договору може мати місце лише з підстав, передбачених чинним законодавством, за умовами, передбаченими в контракті.

 3. Розірвання трудового договору з ініціативи Університету допускається у випадках, передбачених чинним законодавством й умовами контракту.

Звільнення науково-педагогічних і педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації Університету, структурного підрозділу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору, контракту оформлюється наказом ректора ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” та повідомляється працівникові відділом кадрів під підпис.

 2. Відділ кадрів Університету зобов'язаний у день звільнення працівника видати йому належно оформлену трудову книжку.

Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відділом кадрів Університету в повній і точній відповідності з формулюванням чинного законодавства, з посиланням на відповідний пункт, статтю закону.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.17. Бухгалтерія Університету зобов’язана у день звільнення провести з працівником
розрахунок і виплатити всі належні йому суми.

Якщо працівник у день звільнення не працював, то розрахункові суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимог про розрахунок.

Про нараховані суми працівникові при звільненні бухгалтерія Університету письмово повідомляє останнього перед виплатою зазначених сум.

 1. При звільненні працівник повинен належним чином оформити та здати обхідний лист.

 2. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це ректора письмовою заявою за два тижні. Після закінчення вказаних термінів попередження працівник має право припинити роботу, а відділ кадрів Університету зобов’язаний видати працівнику трудову книжку, бухгалтерія провести з ним розрахунок.

2.20. За наявності в працівника поважних причин, передбачених чинним
законодавством, трудовий договір повинен бути розірваний у термін, про який просить працівник.

^ 3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, що найповніше відповідають індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи і самостійності студентів, слухачів, виявлення педагогічної ініціативи;

 • індивідуальну педагогічну, науково-педагогічну діяльність;

 • виконання роботи на умовах сумісництва або погодинної оплати, одержання заробітної плати за заміну тимчасово відсутніх працівників на підставі особистої заяви та подання керівника структурного підрозділу в порядку, встановленому чинним законодавством;

- участь у громадському самоврядуванні;

 • організацію і членство в будь-яких політичних, громадських, релігійних й інших об’єднаннях громадян, що здійснюють свою діяльність за межами Університету і яка не суперечить Конституції України й чинному законодавству. Належність до цих організацій та об’єднань, а також діяльність у них не може бути підставою для будь-якого обмеження в правах працівників Університету;

 • безкоштовне користування навчальними, науковими й іншими приміщеннями, обладнанням університету для здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи в межах університетських програм;

 • участь в обговоренні та розв’язанні всіх важливих питань діяльності Університету;

 • додаткову відпустку відповідно до чинного законодавства;

 • одержання інформаційних, нормативних й інших матеріалів, що розробляються чи застосовуються у діяльності Університету;

 • користування всіма видами послуг, що їх може надати Університет, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Університету та колективним договором Університету;

 • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому чинним законодавством України;

 • одержання державних стипендій;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

 • належним чином організоване робоче місце відповідно до вимог чинного законодавства України з охорони праці;

- інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом Університету, Колективним
договором Університету, особистим контрактом та посадовою інструкцією.

3.2. Інші працівники Університету, посади яких не є науково-педагогічними та педагогічними, а саме технічні службовці, працівники бухгалтерії, відділу кадрів, АГЧ, юридичного відділу та ін. мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

 • належним чином організоване робоче місце, відповідно до вимог чинного законодавства України з охорони праці;

 • участь в обговоренні та розв’язанні всіх важливих питань діяльності Університету;

 • участь у громадському самоврядуванні;

 • організацію і членство в будь-яких політичних, громадських, релігійних й інших об’єднаннях громадян, що здійснюють свою діяльність за межами Університету і яка не суперечить Конституції України й чинному законодавству. Належність до цих організацій та об’єднань, а також діяльність у них не може бути підставою для будь-якого обмеження в правах працівників Університету;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

 • користування всіма видами послуг, що їх може надати Університет, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Університету та Колективним договором Університету;

- інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом Університету, Колективним
договором Університету, особистим контрактом та посадовою інструкцією.

3.3. Усі працівники ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” зобов’язані:

- працювати чесно та сумлінно, виконувати навчальний і трудовий розпорядок, вимоги Статуту Університету й Правила внутрішнього розпорядку, посадової інструкції,

дотримуватись безпеки праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження свого безпосереднього керівника;

- виконувати вимоги інструкції з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- дотримуватись встановленого порядку щодо зберігання матеріальних цінностей, документів, засобів індивідуального захисту, спецодягу та спецвзуття, ефективно використовувати обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники
тощо, виховувати у студентів та слухачів дбайливе ставлення до майна Університету, раціонально використовувати енергоносії;

- додержуватись норм професійної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються та працюють в університеті;

- дотримуватись зовнішнього вигляду, який відповідає високому статусу університету, етичним та естетичним нормам державного освітнього закладу;

- підвищувати кваліфікацію;

- стримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки.

3.4. Окрім зазначених у п. 3.3. обов’язків, робітники АГЧ та працівники допоміжних служб також зобов’язані:

- підвищувати продуктивність праці;

- покращувати якість роботи, додержуватись технологічної дисципліни;

- дотримуватись культури виробництва, використовувати інвентар, інструмент, приладдя та ін. тільки за призначенням та у відповідності до технологічного процесу, виробничих карт або ін., по закінченню зміни працівник повинен повернути інструмент (устаткування, приладдя, засобів виміру та ін.) в стані не гіршому, ніж на час отримання з урахуванням ступеню нормального зносу та здійснити прибирання робочої зони;

- вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають нормальній роботі. У випадку наявності зазначених причин терміново довести цей факт до відома керівника підрозділу (ректора) та до служби охорони праці університету.

3.5. Науково-педагогічні та педагогічні працівники ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” повинні:

 • забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами, аспірантами, докторантами, стажистами навчальних програм на рівні державних стандартів, сприяти розвиткові їх здібностей;

 • настановами й особистим прикладом сприяти утвердженню поваги до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства тощо;

 • виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних цінностей українського народу, державного і соціального устрою України тощо;

 • готувати студентів до свідомого життя на засадах взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента, слухача;

 • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін відповідно до обсягу освітньої програми з спеціальності;

 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • керувати науково-дослідною роботою студентів, аспірантів, докторантів;

 • здійснювати на високому науковому рівні навчальну й методичну роботу за своїм фахом;

 • сприяти науковому зростанню молодих викладачів, аспірантів, докторантів, всебічно допомагати їм у професійному вдосконаленні.

3.6. Науково-педагогічні та наукові працівники Університету зобов'язані:

 • в установлений термін на високому науково-методичному рівні виконувати науково-дослідну роботу;

 • подавати виконані науково-дослідні роботи до реєстрації згідно встановлених вимог;

 • нести відповідальність за актуальність і належний науково-методичний рівень досліджень, їх виконання у встановлені строки, об'єктивність отриманих результатів;

 • здійснювати контроль за ходом виконання науково-дослідних робіт, а також за економним використанням усіх видів видатків і дотриманням штатної дисципліни.

3.7. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку та узгодженими з Правилами внутрішнього розпорядку, умовами контракту й Державним класифікатором професій.

^ 4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

4.1. Адміністрація ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” на чолі з ректором зобов’язана:

- забезпечувати необхідні організаційні та створювати економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників Університету відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

- забезпечувати педагогічних і науково-педагогічних працівників належними робочими місцями, необхідними технічними засобами для виконання роботи, своєчасно доводити до їхнього відома розклад занять та місце їх проведення;

- удосконалювати навчально-виховний і наукову роботу, упроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення роботи Університету;

- організовувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних, педагогічних, інженерно-педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як в Університеті, так і в інших навчальних закладах відповідно до угод, укладених з останніми;

- укладати і розривати угоди, контракти з керівниками підрозділів, педагогічними, науковими та науково-педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства про працю, законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 р. № 744;

- доводити до відома науково-педагогічних і педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання чергової відпустки) навчальне навантаження в наступному навчальному році;

- виплачувати заробітну плату працівникам у встановлені Колективним договором строки з дотриманням вимог чинного законодавства;

- надавати відпустки всім працівникам відповідно до графіка відпусток;

- вживати заходи щодо створення безпечних умов з навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці; не дозволяти проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління навчальним закладом, впровадженню та функціонуванню системи управління охороною праці, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

- виконувати положення Колективного договору, з розумінням ставитись до повсякденних потреб працівників Університету, студентів, забезпечувати надання їм установлених пільг;

- своєчасно подавати в контролюючі органи встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан Університету;

- уживати заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

- створювати умови для поліпшення якості підготовки й виховання спеціалістів з урахуванням вимог досягнень науки, техніки й культури, перспектив їх розвитку, організувати вивчення й упровадження передових методів навчання;

- створювати умови для оздоровлення працівників, занять фізичною культурою та організовувати профілактичну роботу щодо попередження травматизму та захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

- застосовувати засоби морального, матеріального стимулювання та заохочення працівників відповідно до Колективного договору з дотриманням вимог чинного законодавства;

- вживати необхідні заходи при порушенні працівниками трудової дисципліни відповідно до вимог законодавства України про працю, ураховуючи при цьому думку трудового колективу;

- вживати необхідні заходи щодо профілактики травматизму, професійних захворювань, виникнення нещасних випадків серед працівників Університету. У випадках, передбачених чинним законодавством, надавати компенсації та пільги за наявності шкідливих або несприятливих умов праці;

- вживати заходів щодо забезпечення виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, виконання заходів з охорони праці колективного договору, державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілки університету;

- здійснювати навчання та перевірку знань з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу, організацію роботи щодо розробки та періодичного перегляду інструкцій з охорони праці, сприяти проведенню та безпосередньо брати участь у проведенні адміністративно-громадського контролю стану безпеки праці та протипожежної охорони в університеті;

- створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання ним своїх повноважень, повною мірою використовувати збори трудового колективу, постійно діючі виробничі наради, конференції, сприяти розвиткові й вдосконаленню принципів самоврядування;

- забезпечувати поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників, здійснювати будівництво, ремонт і утримання у належному санітарно-технічному стані оздоровчих і спортивних споруд Університету.

^ 5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. Для науково-педагогічних працівників керівного складу Університету (ректор, проректор), кафедр, факультетів, інститутів, центрів тощо (завідуючі кафедрами, відділеннями, декани, директори та їх заступники) встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Тривалість щоденної роботи працівників на зазначених посадах становить 8 годин 15 хвилин (40 годин на тиждень).

5.2. Загальний час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку й харчування для науково-педагогічних працівників на посадах керівного складу Університету та керівного складу кафедр, факультетів, інститутів, центрів, робота в яких здійснюється лише в одну денну (першу) зміну або і в першу, і в другу, встановлюється:

початок роботи – о 8.00, закінчення роботи – о 17.00; перерва з 12.00 до 12.45;

у п’ятницю:

початок роботи – о 8.00, закінчення роботи –о 16.00; перерва з 12.00 до 12.45.

Загальний час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку й харчування для працівників на посадах керівного складу кафедр, факультетів, інститутів, центрів, робота в яких здійснюється лише в другу зміну, встановлюється:

початок роботи – о 10.00, закінчення роботи - о 19.00; перерва з 14.00 до 14.45;

у п’ятницю закінчення роботи – о 18.00.

 1. Для інших науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу (лаборанти, секретарі кафедр, факультетів, інститутів та ін.) Університету встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

 2. Час початку та закінчення роботи в навчально-наукових підрозділах Університету (факультети, інститути, кафедри тощо) встановлюється відповідно до розкладу занять.

5.5. Тривалість щоденної роботи (зміни) професорсько-викладацького складу становить 6 (шість) годин, а саме 36 годин на тиждень, у межах якого зазначені працівники повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідної роботи відповідно до посади та індивідуального плану роботи.

Тривалість щоденної роботи навчально-допоміжного персоналу становить 7 (сім) годин (40 годин на тиждень).

5.6. Загальний час початку й закінчення роботи та перерви для відпочинку й харчування для навчально-допоміжного персоналу Університету встановлюється:

I зміна – з 7.30 до 15.15; в суботу – з 7.30 до 13.15; перерва – з 11.30 до 12.15.

II зміна – з 11.30 до 19.15; в суботу – з 11.30 до 17.15; перерва – з 15.30 до 16.15.

У випадку, якщо навчальний процес у структурному підрозділі (факультет, інститут тощо) передбачає проведення занять у дві зміни, то час початку й закінчення роботи та перерви для відпочинку й харчування для навчально-допоміжного персоналу Університету по кожній посаді в кожному структурному підрозділі встановлюється графіками змінності, які затверджуються ректором за погодженням із профспілковим комітетом Університету з дотриманням тривалості робочого тижня за поданням керівника структурного підрозділу.

5.7. Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних й інших трудових обов’язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.

Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік на одну ставку.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік на одну ставку.

Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад, встановлюються Університетом в індивідуальному плані працівника.

 1. Перед вихідними днями час роботи для навчально-допоміжного персоналу та для професорсько-викладацького складу становить 5 (п’ять) годин.

 2. Перед святами та неробочими днями час роботи для навчально-допоміжного персоналу та для науково-педагогічних працівників скорочується на одну годину.

5.10. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і за виконанням індивідуальних планів навчально-методичної та науково-дослідної роботи здійснюють завідувачі кафедрами, декани факультетів, директори інститутів.

5.11. Для всіх інших категорій працюючих (бухгалтерія, працівники юридичного відділу, відділу кадрів, АГЧ та ін.) встановлюється п'ятиденний робочий тиждень за графіком з двома вихідними днями.

Тривалість щоденної роботи становить 8 (вісім) годин 15 хвилин (40 годин на тиждень).

5.12. Час початку й закінчення роботи та перерви для відпочинку й харчування для
зазначених у п.5.11. працівників Університету встановлюється:

початок роботи – о 8.00, закінчення роботи – о 17.00.;

у п’ятницю закінчення роботи – о 16.00; перерва – з 12.00 до 12.45.

Напередодні вихідних, святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

Для окремих працівників (п. 5.11.) час щоденної роботи (зміни) визначається графіками змінностей, які затверджуються ректором за погодженням із профспілковим комітетом Університету з дотриманням тривалості робочого тижня, за поданням керівника структурного підрозділу.

 1. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

 2. За погодженням з профспілковим комітетом окремим структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку й закінчення роботи з дотриманням усіх вимог чинного законодавства.

 1. Облік явки на роботу та її припинення ведеться в табелі обліку використання, робочого часу. Керівник структурного підрозділу зобов’язаний організувати облік робочого часу.

 2. При відсутності на робочому місці науково-педагогічного, педагогічного або іншого працівника ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” керівник структурного підрозділу зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.

5.17. Понадурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них графіком роботи

вихідні дні допускається, як виняток, у випадках, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) ректора з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі з дотриманням вимог чинного законодавства про працю та про оплату праці.

Працівникам, для яких за умовами роботи не може бути встановлена щоденна або тижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом Університету запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

5.18. Ректор може залучати працівників до чергування в Університеті. Графік чергування та його тривалість затверджує ректор за погодженням з працівником і профспілковим комітетом.

Залучення до чергування відбувається за письмовим наказом (розпорядженням) ректора.

Забороняється залучати працівника до чергування більше одного разу на місяць.

Чергування у встановлений графіком роботи вихідний день, святкові та неробочі дні компенсується наданням протягом 10 днів, що є наступними за днем чергування, відгулу тієї ж тривалості, що й чергування.

Забороняється залучати до чергування у вихідні й святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей у віці до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні та святкові дні без їх попередньої згоди.

 1. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, ректор залучає педагогічних і науково-педагогічних працівників до педагогічної, науково-педагогічної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

 2. Робота органів самоврядування ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” регламентується Законом України „Про вищу освіту” та Статутом Університету.

 3. Щорічні основні та додаткові відпустки надаються працівникам Університету в порядку, встановленому чинним законодавством України. Право працівника на щорічну основну та додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи в Університеті настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в ньому. Черговість надання відпусток визначається графіками.

 4. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожен рік та доводиться до відома усіх працівників.

При складанні графіків враховуються інтереси Університету, особисті інтереси працівників і можливості їхнього відпочинку.

Надання відпустки ректору Університету оформляється наказом Міністерства освіти і науки України, а іншим працівникам – наказом ректора Університету. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що її основна безперервна частина складатиме не менше 14 календарних днів.

Перенесення відпустки на інший термін допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України про працю.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання їх протягом робочого року особам у віці до вісімнадцяти років і працівникам, що мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами або за особливий характер праці.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

 1. Відклик із щорічної відпустки допускається лише за погодженням з працівником лише у випадках, передбачених чинним законодавством України про працю.

 2. Тривалість усіх видів відпусток для кожного працівника, що обіймає певну посаду, встановлюється з дотриманням вимог чинного законодавства. Термін щорічної основної відпустки не може становити менше, ніж 24 календарні дні за відпрацьований рік.

5.25. Інші види відпусток (додаткові) встановлюються працівникам згідно з відповідними статтями чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про відпустки”.

5.26. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання власних трудових обов'язків іншим працівникам;

5.27. Працівникам інших категорій забороняється:

- змінювати на свій розсуд графік роботи, тривалість робочого часу та відпочинку, час початку та кінця роботи;

- передоручати виконання власних трудових обов’язків іншим працівникам;

5.28. У робочий час забороняється:

- відволікання педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників від виконання їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, що не пов'язані з навчальним процесом та науковою роботою;

- відволікання працівників Університету від виконання професійних обов’язків за рахунок навчального процесу для роботи і реалізації заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


^ 6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання своїх трудових обов’язків, перемоги в конкурсах, новаторство в праці, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в Університеті можуть застосовуватися такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) преміювання;

в) нагородження цінним подарунком;

г) нагородження грамотою;

д) присвоєння почесного звання (Почесний професор, Почесний працівник університету).

6.2. Заохочення, передбачені підпунктами а, б, в п. 6.1., застосовуються адміністрацією Університету за поданням керівника структурного підрозділу.

Матеріальне заохочення та преміювання застосовуються в порядку, передбаченому Колективним договором з дотриманням вимог чинного законодавства.

Заохочення, передбачене підпунктами г, д п. 6.1. застосовуються адміністрацією Університету за погодженням з профспілковим комітетом Університету.

6.3. При застосовуванні заохочень враховується думка трудового колективу Університету.

 1. За досягнення високих результатів у роботі, навчанні й вихованні, науковій діяльності науково-педагогічні, педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, до присвоєння їм почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

 2. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, першочергово надаються соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок власних коштів Університету. Таким працівникам також надається перевага при підвищенні по роботі.

6.6. Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні) ректора, доводяться до відома всього колективу Університету й заносяться до трудової книжки.

7. ^ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Під порушенням трудової дисципліни слід розуміти винне протиправне невиконання чи неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов'язків.

 2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

 1. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8, ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України в порядку, встановленому чинним законодавством.

 2. Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором Університету і оголошуються наказом.

 1. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від робочої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

 2. До застосування дисциплінарного стягнення ректор через керівника структурного підрозділу повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від дня вчинення порушення трудової дисципліни.

7.7. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.8. Дисциплінарне стягнення оголошується наказом ректора й повідомляється працівникові під розпис.

7.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він уважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.10. Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за погодженням з профспілковим комітетом з дотриманням вимог чинного законодавства України про працю.

7.11. Ректор має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.


^ 8. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ

В ДЗ „ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


8.1. Особи, які навчаються в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, мають право на:

 • вибір форми навчання;

 • участь у студентському самоврядуванні;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, суспільної праці та побуту;

 • трудову діяльність у позанавчальний час;

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 • участь у об’єднаннях громадян (здійснення громадських прав, виконання громадських обов'язків дозволено тільки у вільний від навчання час);

 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;

 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, оздоровчих та інших підрозділів ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”

 • канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів;

 • на забезпечення гуртожитком у порядку, визначеному наказами та Положеннями ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

 • отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

8.2. Особи, які навчаються ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” зобов’язані:

 • дотримуватись положень, викладених в Статуті ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та цих Правилах.

 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня;

 • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;

 • обов’язково відвідувати усі види навчальних занять; індивідуальний графік надається згідно з Положенням про організацію навчального процесу ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”; студенти, що пропустили через поважні причини навчальні заняття та потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи і т. ін.), повинні їх виконати у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку;

 • своєчасно інформувати деканат про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо; при нез’явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;

 • брати участь у роботах по самообслуговуванню в аудиторіях, навчальних приміщеннях, навчальних корпусах та гуртожитках, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів, що обслуговують осіб, які навчаються в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); забороняється без дозволу керівництва університету виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

 • виконувати розпорядження керівника університету або його структурного підрозділу, старости навчальної групи, секції в гуртожитку в межах їх повноважень;

 • дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в університеті, так і за його межами та в інших громадських місцях.^ 9. ВИМОГИ ДО ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ В ПРИМІЩЕННЯХ УНІВЕРСИТЕТУ


9.1. Відповідальність за забезпечення сприятливих умов навчання в приміщеннях університету (наявність відповідних меблів, обладнання, підтримання потрібної температури, освітлення та інше) несе служба управління АГЧ. За дотримання належного порядку в лабораторіях і кабінетах, справність обладнання і приладів, їх підготовку до занять відповідальність несуть завідуючі лабораторіями та лаборанти.

9.2. Охорону будівель, майна і відповідальність за їх протипожежний стан покладає наказом ректор на працівників служби охорони університету, відповідальних працівників адміністративно-господарського персоналу за поданням проректора з адміністративно-господарської роботи.

9.3. Ключі від усіх приміщень університету повинні знаходитися в чергового корпусу і видаватися за списком згідно з наказом.

9.4. Працівники, які отримують ключі і здають їх, повинні розписуватись у відповідному журналі і проставляти час. Виносити ключі з корпусу і використовувати інші категорично забороняється.

9.5. Навчальні аудиторії відкривають за 15 хвилин до початку занять лаборанти кафедр, за якими закріплені дані аудиторії, і закривають після закінчення занять (згідно із затвердженим розкладом).

9.6. Відповідальними за дотримання належного порядку, чистоти і збереження майна під час проведення занять є викладачі, які їх проводять, старости груп і потоків.

9.7. У приміщенні університету забороняється:

 • ходити у верхньому одязі та головних уборах;

 • голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах під час занять;

 • користуватися під час занять мобільними телефонами;

 • вживати ненормативну лексику;

 • сидіти на підвіконнях.

9.8. У приміщеннях навчальних корпусів, гуртожитках університету, службових приміщеннях забороняється паління й уживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин.

9.9. Для вирішення службових та особистих справ працівників, студентів та відвідувачів ректор, проректори й декани факультетів встановлюють дні і години прийому.

9.10. Тексти правил внутрішнього розпорядку, графіки прийому відвідувачів, години для самостійної роботи студентів розміщують на видних місцях біля відповідних приміщень.


^ 10. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА, ЯКІ ДІЮТЬ

В ДЗ „ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

10.1. Забороняється:

 • вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги;

 • курити тютюнові вироби;

 • перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;

 • порушувати тишу під час проведення занять;

 • грати в азартні ігри;

 • вживати ненормативну лексику;

 • псувати зелені насадження, квітники, газони та ін.;

 • вчиняти аморальні дії.

10.2. Під час навчальних занять особи, які навчаються в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” повинні дотримуватись певних дисциплінарних правил:

 • забороняється запізнюватись на заняття;

 • при вході викладача, на знак привітання, особи, які навчаються в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” повинні встати;

 • не допускаються сторонні розмови або інший шум, що заважає проведенню занять;

 • виходити з аудиторії під час заняття допускається лише з дозволу викладача.

10.3. Зовнішній вигляд особи, яка навчається в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” має відповідати високому статусу університету. Студентам забороняється з’являтися на заняття та іспити у вбранні, яке не відповідає етичним та естетичним нормам державного освітнього закладу.

10.4. Сторонні особи, в тому числі працівники підприємств, установ, організацій, що орендують приміщення ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, зобов’язані суворо дотримуватись вимог, встановлених п.п. 9.7, 9.8, 10.1 Правил.

10.5. Режим роботи підприємств, установ, організацій, що орендують приміщення ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, не може суперечити (підпорядковується) режиму роботи навчальних корпусів, студентських гуртожитків та інших будівель ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”.

^ 11. ЗАХОДИ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ВПЛИВУ ДО ОСІБ,

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ДЗ „ЛНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


11.1. За порушення цих Правил до осіб, які навчаються в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, може бути застосовано заходи громадського впливу – зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку або один із заходів дисциплінарного стягнення:

 • догана;

 • відрахування.

11.2. Особа, яка навчається в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, може бути відрахована керівником університету в таких випадках:

 • за власним бажанням;

 • якщо вона не з’явилася на заняття протягом 10 днів після початку занять на першому курсі і не сповістила деканат про наявність поважних причин для цього;

 • за пропуск без поважних причин більше, ніж 32 години занять;

 • за невиконання навчального плану;

 • за академічну неуспішність:

 • у випадку одержання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;

 • у випадку одержання незадовільної оцінки з одного предмету після трьох спроб складання іспиту (заліку);

 • у випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

 • за грубе порушення встановлених в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” дисциплінарних правил відповідно до п.10 цього Положення;

 • появу на заняттях в навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

 • вчинення злочину, встановленого обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

 • вчинення адміністративного проступку, встановленого постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративних стягнень, що набрала законної сили;

 • вчинення іншого правопорушення або аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;

 • повторне протягом року порушення цих Правил після накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани;

 • у випадку одержання незадовільної оцінки при захисті атестаційної роботи чи складанні державного іспиту або у випадку непредставлення атестаційної роботи до захисту чи нескладання державного іспиту без поважних причин студенти відраховуються з Університету, як такі, що не виконали навчальний план;

 • за невиконання умов контракту (особи, які навчаються в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” на підставі угод з підприємствами, організаціями чи фізичними особами на умовах повної компенсації витрат на навчання), в тому числі в частині оплати за навчання.

11.3. Зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку може бути застосовано до особи, яка навчається в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” керівником відповідного підрозділу. Винесення догани, відрахування особи, яка навчається в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” здійснюються ректором або особою, уповноваженою ректором.

11.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівник Університету (у відповідних випадках керівник підрозділу Університету) повинен зажадати від порушника дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови порушника дисципліни дати письмові пояснення складається відповідний акт.

11.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником Університету (у відповідних випадках керівником підрозділу університету) безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби порушника або перебування його на канікулах.

11.6. За кожне порушення дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

11.7. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється порушнику під розписку.

11.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення особу, яка навчається в університеті, не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він (вона) вважається таким(ою), що не має дисциплінарного стягнення.

11.9. Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в Університеті на видному місці, а також розміщуються на інтернет-сайті Університету з вільним доступом. З Правилами внутрішнього розпорядку ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” ознайомлюються структурними підрозділами під розпис всі студенти при вступі на навчання в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”.

Особи, які навчаються в ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” – студенти, аспіранти, слухачі, учні та інші.

11.10. Правила діють на території Університету, в тому числі у навчальних корпусах, бібліотеці, їдальнях, буфетах та гуртожитках ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”.


12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬГО РОЗПОРЯДКУ

І ВВЕДЕННЯ ЇХ У ДІЮ


12.1. Правила внутрішнього розпорядку та зміни та доповнення до них обговорюють і приймають на загальних зборах або конференції трудового колективу, їх затверджує ректор Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки і є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки І є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
На базі дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV всеукраїнська науково-практична...
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconІнформаційний лист! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дз «луганський національний університет імені тараса шевченка»
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» запрошує Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції...
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconРектору дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Дз «лну імені Тараса Шевченка» курсу відділення Інституту економіки та бізнесу, спеціальності
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconЛуганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconДержавний заклад “луганський національний університет імені тараса шевченка” відокремлений підрозділ
Зустріч з директором-деканом та заступником директора-декана з навчально-виховної роботи Ровеньківського факультету лну імені Тараса...
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconПравила внутрішнього розпорядку для всіх категорій осіб, які навчаються в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця загальні положення
Університету, а також слухачів Факультету підвищення кваліфікації викладачів, підготовчого відділення для іноземних громадян (далі...
Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в державному закладі \"луганський національний університет імені тараса шевченка\" iconДоговір № на проведення практики студентів дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Тараса Шевченка (надалі – навчальний заклад) в особі ректора Савченка Сергія Вікторовича, який діє на підставі законодавчих актів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи