Область назви І відомостей про відповідальність icon

Область назви І відомостей про відповідальність
Скачати 195.05 Kb.
НазваОбласть назви І відомостей про відповідальність
Дата04.08.2012
Розмір195.05 Kb.
ТипДокументиЗ 1 липня 2007 року в Україні набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Він є базовим для системи стандартів, правил та методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

Новий стандарт було введено на заміну п’яти стандартів — ГОСТ 7.1—84 СИБИД "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления"; ГОСТ 7.16—79 "СИБИД. Библиографическое описание нотных изданий"; ГОСТ 7.18—79 "СИБИД. Библиографическое описание картографических изданий"; ГОСТ 7.34—81 "СИБИД. Библиографическое описание изоизданий"; ГОСТ 7.40—82 "СИБИД. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов".

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 вміщує універсальні правила, спільні для всіх видів опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях: книг, періодичних та продовжуючих видань, нотних, картографічних, аудіовізуальних, образотворчих, нормативних та технічних документів, депонованих рукописів, мікроформ, електронних ресурсів; складової частини документів; групи однорідних та різнорідніх документів. Всі види документів описуються із застосуванням 8 областей бібліографічного опису. До складу яких входять :

область назви і відомостей про відповідальність;

область видання;

область специфічних відомостей;

область віхідних відомостей;

область фізичної характеристики;

область серії;

область приміток;

область стандартного номера (чи його альтернативи) та умов доступності.

Кожна з цих областей складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа, їх наводять у будь-якому описі. Необхідність застосування та набір факультативних елементів визначається бібліографувальною установою.

У новому стандарті є суттєві зміни порівняльно із старими правилами бібліографічного опису документів.

Розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного опису. Вони мають такий перелік:

перші відомості про відповідальність в усіх областях (області назви та відомостей про відповідальність, області видання, області серії);

додаткові відомості про видання;

ім’я видавця, розповсюджувача тощо;

основна назва серії та підсерії;

Міжнародний стандартний номер серіального видання, що було надано серії чи підсерії (ISSN);

номер випуску серії чи підсерії;

окремі примітки в описі певних видів документів (в описі електронних ресурсів — примітки про джерело основної назви, примітки про системні вимоги).

Як бачимо, введено нові назви для двох областей опису, що відповідають їхньому наповненню: це область фізичної характеристики та область стандартного номера (чи його альтернатива) й умов доступності.

Заголовок від опису відокремлюють крапкою. Області опису відокремлюють одна від одної крапкою і тире. При повторенні окремих областей повторюють крапку і тире, за винятком області серії (відомості про кожну серію беруться в окремі круглі дужки без знаку крапка і тире між ними).

Відомості, що запозичені не з приписного джерела інформації, наводять у квадратних дужках (уклад. В. Петренко [та ін.] або [б. м.] (без місця) тощо). Необхідно зазначити, що квадратні дужки застосовуються у межах однієї області. Якщо суміжні елементи відносяться до різних областей, то кожен елемент береться в окремі квадратні дужки.

Відповідно до нового стандарту, для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими. Виняток — крапка та кома — проміжки залишають тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не відносяться

^ В області назви та відомостей про відповідальність вперше введено новий елемент — загальне позначення матеріалу. Це факультативний елемент, який доцільно зазначати в описі для інформаційних масивів, що вміщують відомості про документи різних видів. Загальне позначення матеріалу приводиться після основної назви у квадратних дужках з прописної (великої) літери. 

[Текст]

[Електронний ресурс]

[Відеозапис]

[Звукозапис]

[Ізоматеріал]

[Карти]

[Комплект]

[Кінофільм]

[Мікроформа]

[Мультимедія]

[Ноти]

[Рукопис]
Змінено правила вживання у бібліографічному описі великої та малої літер. Великі літери застосовують відповідно до сучасних правил граматики тієї мови, на якій складений бібліографічний опис, незалежно від того, які букви спожиті в джерелі інформації. З великої літери починають перше слово кожної області, а також перше слово наступних елементів: загального позначення матеріалу ([Текст], [Електронний ресурс], [Карта] тощо) і будь-яких заголовків у всіх областях опису. Решту всіх елементів записують з маленької букви. Зберігають великі і малі літери тільки в офіційних найменуваннях сучасних організацій і інших іменах власних.


Особливу увагу необхідно приділяти відомостям про відповідальність. У відповідності до основних принципів ISBD, відомості про відповідальність у бібліографічному описі слід наводити в тому вигляді, в якому вони зазначені в документі. За старими нормами авторів твору, що зазначені у заголовку бібліографічного запису, не наводили у відомостях про відповідальність, тому в описі були відсутні перші відомості про відповідальність у тій формі та обсязі, як вони були зазначені в документі. Якщо опис доповнюється заголовком бібліографічного запису, ім’я особи в заголовку наводять у формалізованому вигляді: спочатку прізвище, потім ім’я (можливо ім’я та по батькові) або псевдонім. Тільки у відомостях про відповідальність є можливість зазначити, в якому вигляді особа, що несе інтелектуальну чи іншу відповідальність за документ, представлена в документі. Перші слова, що відносяться до назви та відомостей про відповідальність записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами.

^ Зміни що стосуються області видання. Відомості про видання наводять у формулюванні та послідовності, зазначеній у джерелі інформації: порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це було раніше. Додаткові відомості про видання (виправлене, стереотипне, перероблене тощо) та перші відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного зміненого видання твору, є обов’язковими елементами.

Область вихідних відомостей. Зміни в області вихідних відомостей пов’язані з формою представлення відомостей про місце видання, ім’я видавця: їх слід наводити у формі та відмінку, зазначених у джерелі інформації, а не лише в називному відмінку. Відомості про видавця за новим стандартом мають статус обов’язкового елемента. Рік видання, навіть тоді, коли відомості про нього відсутні в документі, повинен бути встановлений хоча б приблизно. В таких випадках дату видання наводять у квадратних дужках разом зі знаком запитання, наприклад: [2007?]. Позначення "б. р." (без року) в описі не наводять.


^ В області фізичної характеристики введено новий елементспецифічне позначення матеріалу. Після відомостей про кількість фізичних одиниць зазначають позначення фізичного носія документа, наприклад:

1 електрон. опт. диск

1 папка (24 окр. арк.)

Зміни в області серії пов’язані зі збільшенням кількості обов’язкових елементів. Обов’язковими елементами області серії є: основна назва серії та підсерії; Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN); номер випуску серії та підсерії. Ще одне нововведення в області серії вже було згадане: це правило зазначення декількох серій. Відомості про кожну з них беруться у круглі дужки та відокремлюються проміжком.

Область приміток. Тут також відбулися деякі зміни. Необхідно відзначити, що область приміток в цілому факультативна, але під час опису деяких об’єктів, окремі примітки є обов’язковими: примітки про джерело основної назви, про системні вимоги в описі електронних ресурсів, відомості про депонування в описі депонованої наукової роботи.


Необхідно підкреслити, що всі ті зміни, що були прийняті для однорівневого опису, розповсюджуються і на багаторівневий опис багатотомних, серіальних документів.

В ДСТУ також наведені приклади опису різних документів з усіма областями опису та знаками пунктуації.

Новий ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 покликаний забезпечити впровадження сучасних автоматизованих технологій опрацювання документів, ведення інформаційних баз даних; ефективність пошуку та використання документів всіх видів та типів; результативний обмін бібліографічною інформацією між інформаційними службами, бібліотеками, видавцями та книготорговельними організаціями як в середині країни, так і за кордоном.


^ Стандарт не поширюється на бібліографічні посилання. ДСТУ ГОСТ 7.1-2003 замінює ГОСТ 7.1-84, але в частині бібліографічного опису залишається відкритим питання оформлення бібліографічних посилань на джерела. Тобто, мова йде про те, де розміщувати посилання (у усерединітекстових, підстрочних або затекстових примітках). До того, як вийде майбутній стандарт про посилання, при оформленні їх необхідно керуватись вимогами ГОСТу 7.1-84: Библиографическое описание документа. Общие требования и правила. Приложение 2 : Библиографические ссылки, библиографическое описание в прикнижных и пристатейных библиографических списках. Самі ж документи у бібліографічних посиланнях необхідно описувати з урахуванням вимог ДСТУ ГОСТ 7.1-2003.


 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

у списках літератури при написанні курсових, дипломних та дисертаційних робіт


Книги

^

Однотомні видання
Один автор


Дмитренко I. А. Екологiчне право України [Текст] : пiдручник для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. - 2-е вид., перероб. та доп. - М. : Юрiнком Iнтер, 2001. - 351 с.


Заiка Ю. О. Українське цивiльне право [Текст] : навч. посiбник / Юрiй Олександрович Заiка. - К. : Правова єднiсть, 2008. - 367 с.


Селецький С. I. Кримiнальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посiбник для студ. вузiв / Станiслав Iванович Селецький. - К. : Центр учбової лiт., 2008. - 495 с.


Салтевський М. В. Кримiналiстика (у сучасному викладi) [Текст] : пiдручник для вузiв / Михайло Васильович Салтевський ; Нац. акад. внутрiшнiх справ України . – К. : Кондор, 2006. - 586 с.


Селецький С. I. Кримiнальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посiбник для студ. юрид. вузiв i юрид. фак. / Станiслав Iванович Селецький ; Вiдкритий мiжнар. ун-т розвитку людини "Україна" . - К. : Центр учбової лiт., 2007. - 503 с.


^
Два автори

Высоцкий А. Ф. Черноморско-Азовский бассейн: правовые вопросы использования пространств и ресурсов [Текст ] / А. Ф. Высоцкий, В. П. Цемко. – К. : Наук. думка, 1991. – 252 с.

Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України [Текст] / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К. : Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юрид. б-ка. Б-ка адвоката).


Гриценко В. И. Дистанционное обучение: теория и практика [Текст] / В. И. Гриценко, В. В. Колос. - К. : Наук. думка, 2004. - 375 с.


^
Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации [Текст] / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с.


Баб'як О. С. Екологiчне право України [Текст] : навч. посiбник для вузiв / Олексiй Степанович Баб'як, Петро Дмитрович Бiленчук, Юрiй Онисимович Чирва . – К . : Атiка, 2000. - 216 с.


Понiкаров В. Д. Цивiльне право [Текст] : навч. посiбник для студ. вузiв / В. Д. Понiкаров, С. М. Попова, Д. В. Назаренко. - К. : Центр учб. лiт., 2007. - 196 с.


Чотири, п’ять і більше авторів

Соцiальне становлення дитини у прийомнiй сiм'ї: соцiальний супровiд [Текст] : навч.-метод. посiбник / Л. С. Волинець, А. Й. Капська, Н. М. Комарова [та ін.]. – К. : Укр. iн-т соцiальних дослiджень, 2000. - 127 с.


Кримiналiстика [Текст] : пiдручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освiти / Василь Миколайович Глiбко, Анатолiй Леонiдович Дуднiков, Володимир Андрiйович Журавель [та ін.] ; за ред. Валерiя Юрiйовича Шепiтька ; Нац. юрид. акад. України iм. Ярослава Мудрого. – К. : Iн Юре, 2001. - 682 с.


Екологiчне право. Особлива частина [Текст] : пiдручник : повний акад. курс для студ. юрид. вузiв та фак. / В. I. Андрейцев, Г. I. Балюк, А. Г. Бобкова [та ін.] ; за ред. Володимира Iвановича Андрейцева ; Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка, НАН України. – К. : Iстина, 2001. - 543 с.


Кримiнальне право України : практикум [Текст] : навч. посiбник / П. П. Андрушко, П. В. Кобзаренко, П. С. Матишевський [та iн.] ; за ред. С. С. Яценка. - 2-е вид., перероб. i доп. - К. : Юрiнком Iнтер, 2004. - 591 с.


Психология менеджмента / Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. [и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – 3-е изд. - X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.


Формування здорового способу життя молоді [Текст] : навч.-метод. посібник для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська [та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. — 115 с. — (Сер. «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13).


 
^
Без автора

Голод 1933 року в Україні [Текст] : свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Ю. С. Семенко. - 2-е вид., доп. - Дніпропетровськ ; Мюнхен, 1993. - 223 с.


Колективізація і голод на Україні, 1929-1933 [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд. : Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна ; відп. ред. С. В. Кульчицький ; АН України, Ін-т історії України [та ін.]. - 2-е вид.,  стереотип. - К. : Наук. думка, 1993. - 734 с.


Воскресіння мертвих: українська барокова драма [Текст] : антологія / [упоряд. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1]с.


Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу [Текст] : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (11—13 жовт. 2000 р., Харків) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X., 2000. — 167 с.


Кібернетика в сучасних економічних процесах [Текст] : зб. текстів виступів на респ. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.


Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій [Текст] : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко ; НАН України, Ін-т пробл. міцності. — К. : ІПМ, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс - 2000).


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Текст] : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215с.


Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адміністрація України [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2001. — 452 с.


Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Б-ка офіційних видань).


Медична статистика статистика [Текст] : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; МНІАЦ мед. статистики. — К. : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).


Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій [Текст] : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007 / М-во палива та енергетики України. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України ; Інструкція).


Препринти

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем злектронов [Текст] / Шиляев Б. А., Воєводин В. Н. – Препринт. — X. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).


Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами [Текст] / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Препринт. - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС ; 06-1).


Словники

Археологические памятники Одесской области [Текст] : справочник / Гудкова А. В., Охотников С. Б., Субботин Л. В., Черняков И. Т. – Одесса, 1991. – 183 с.


Українсько-німецький тематичний словник [Текст] : / уклад. Н. Яцко [та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.


Борейко В. Е. Словарь по гуманитарной экологии [Текст] / Владимир Евгеньевич Борейко и Николай Владимирович Морохин ; Киев. эколого-культурный центр . – К. : Киев. эколого-культурный центр, 2001. - 94 с. - (Природоохранная пропаганда).


Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії [Текст] : словник-довідник основн., термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закладах / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

Європейський Союз [Текст] : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. — 2-е вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.


КаталогиПам’ятки історії та мистецтва Львівської області [Текст] : каталог-довідник / авт.-упоряд. М. Зобків [та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.


Університетська книга [Текст] : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.


Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну [Текст] / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.


Бібліографічні покажчики

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році [Текст] / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.


Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки [Текст] / [уклад. : Кирись Б. 0., Потлань О. С]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Сер. “Бібліографічні довідники” ; вип. 2).


Атласи

Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посібник для студ. та лікарів [Текст] / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-е вид., розшир. та доп. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.


Куерда X. Атлас ботаніки [Текст] / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X. : Ранок, 2005. — 96 с.


Стандарти

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) [Текст] : ДСТУ ІЗО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).


Якість води. Словник термінів [Текст] : ДСТУ ІЗО 6107-1:2004 — ДСТУ ІЗО 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).


Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕІЧ 61010-2-020:1994, ЮТ) [Текст] : ДСТУ ЕІМ 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).


 

Багатотомний документ


Професори Одеського (Новоросійського) університету [Текст] : біогр. словник : в 4 т. / відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова ; авт. вступ. ст. В. М. Хмарський ; упоряд. та бібліогр. ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 2-е вид., доп. - Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 1 : Ректори. – 124 с. ; Т. 2 : А-І. – 509 с. ; Т. 3 : К-П. – 597 с. ; Т. 4 : Р-Я. – 629 с.


Сминтина В. А. Оптика. Ч. 3 [Текст] : навч. посібник : у 3-х ч. / В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 1999 - 2007. - Ч. 3. - 98 с. : мал.


Історія Національної академії наук України, 1941—1945 [Текст] / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.]. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). - Ч. 2 : Додатки. — 573, [1 ] с.


Межгосударственные стандарты [Текст] : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. —Л. : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. — (Сер. «Нормативная база предприятия»). - Т. 1. - 277 с.


Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... Дочь врага народа [Текст] : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).


Реабілітовані історією. Житомирська область [Текст] : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006. — (Наук. - док. сер. «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол. : Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). - Кн. 1 / редкол. : Синявська І. М. (голова) [та ін.]. — 721, [2] с.


Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 [Текст] / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПГ, 2006. — 125 с.


Географія [Текст] : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. — 175, [1]с.


Межгосударственные стандарти [Текст] : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 - 2007 . — (Сер. «Нормативная база предприятия»). - Т. 5. — 2007.— 264 с. ; Т. 6. — 2007. — 277 с.


 

 

Депоновані наукові праці

Социологическое исследование малых групп населення [Текст] / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.


Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

 


Картографічні матеріали


Карти


Карта Южной Рoссии, княжества Греческого, госуд. Соедин. Ионических островов, Европейской Турции и частей Австрийской империи, Азиатской Турции и Персии / cост. кап. Позняковым 1828, испр. по трактатам Адрианопольскому и Лондонскому 1830 года [Карти]. - 2 см - 100 верст. – [Б.м.], [1830].


Карта Новороссии [Карти]. - 1 англ. дюйм : 40 верст // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 14 : Новороссия и Крым. / под ред. В.П. Семенова-Тянь- Шанского. – Спб., 1910. - У додатку.

Атласи

Україна [Карти] : екол.-геогр. атлас, присвяч. Всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку, згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / редкол. : С. С. Куруленко [та ін.] ; Рада по вивченню продукт. сил України, НАН України [та ін.]. — 1:200 000 [та ін.]. - К. : Варта, 2006. — 1 атл. (217, 1] с.).

 

 

 

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси [Текст] : дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

 

Автореферати дисертацій

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.


Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

 

Авторські свідоцтва

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.

 

Патенти

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 и 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). – 3 с.

  

Електронні ресурси


Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Б-ка студента-медика). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.


Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.


^ Аналітичний бібліографічний опис документа


Частина книги

Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года [Текст] : [витяг] // Международное право в документах / сост. : Н. Т. Блатова, Г. М. Мелков. – 2-е изд. – М., 1997. – С. 358-437.


Александров А. В. Святой в житийной литературе [Текст] / Александров А. В. // Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : учеб. пособие. – Одесса, 2004. - С. 10-27.


Андронати С. А. О комплексном плане исследований и разработок на острове Змеиный, учрежденном НАН Украины [Текст ] / Андронати С. А. // Про перспективи комплексу наукових досліджень на острові Зміїний і прилеглому шельфі : матеріали наук. - практ. конф.- наради, 22 лют. 2003 р., Київ / НАН України, Укр. реєстрове козацтво. – Донецьк, 2003. – С. 25-29.

Голубенко Л. Н.  Обновление целей преподавания иностранных языков в ХХI столетии [Текст] / Л. Н. Голубенко, М. А. Панченко, В. П. Коляда  // Мiжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання iноземної мови : пам'ятi проф. В. Л. Скалкiна (5-16 лют. 2007 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2007. - С. 23-34.


Белявский Ю. В. Методические рекомендации относительно дистанционного обучения [Текст ] / Ю. В. Белявский, А. В. Леонова // Удосконалення пiдготовки фахiвцiв : матеріали мiжнар. наук.-практ. конф. (26-28 трав. 2004 р., м. Одеса). - Одеса, 2004. - С. 27-29.


Праслов'яни в Українських Карпатах: свідчення гідро- та оро-
німії [Текст] / Карпенко Ю. О. // Мовознавство : доп. та повідомлення на IV міжнар. конгресі україністів. - К. : Пульсари, 2002. – С. 278-282.


Ярхо В. Н. Ахилл, Ахиллес [Текст] / Ярхо В. Н. // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. – 2-е изд. - М., 1991. - Т. 1. – С. 137-140.


Частина періодичного видання

Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 - 2008 роки [Текст] : закон України від 18 листоп. 2003 р. N 1281-IV // Відомості Верховної Ради України. -  2004. - № 11. - Ст. 144.


Об утверждении Положения об охране континентального шельфа СССР [Текст] : постановление Совета Министров СССР // Собрание постановлений Правительства СССР. – 1974. - № 3. – Ст. 18.


Питання про статус острова Зміїний закрито // Уряд. кур’єр. – 2003. – 20 черв.

Про відзначення у 2007 році Дня пам'яті жертв голодоморів [Текст] : указ Президента України  від 2 листоп. 2007 р. N 1056/2007 // Уряд. кур'єр. - 2007. -  6 листоп.


Карпенко Ю. О. Берегиня [Текст] / Карпенко Ю. О. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – Березень (№ 8). – С. 38.


Дмитренко Н. Зміїна справа [Текст] / Дмитренко Н. // Україна молода. – 2004. – 6 листоп.


Частина продовжуваного видання

Бардина Н. В. Категория «релятивное свойство» в словацких народных песнях [Текст] / Бардина Н. В. // Слов’янський збірник. – 2001. - Вип. 8. – С. 57-62.


Карпенко Ю. О. Стилістика топонімії [Текст] / Карпенко Ю. О. // Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2008. – Вип. 20. – С. 53-59.


Частина електронного документа


Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 20 січ. 2005 р. № 2387 -IV // Ліга - Закон.


Питання будівництва у м. Києві Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів України [Електроний ресурс] :  розпорядження Кабінету Міністрів від 23 лип. 2008 р. N 1094 // Лига - Закон. - 1 файл. - KR081094.LHT. - Назва з екрану.


Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003» / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Приклади бібліографічного опису у бібліографічних посиланнях


У тексті:

С. М. Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и публикации источников о дворянстве и его идеологии в феодальном землевладении и ренте2


У посиланні:


2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. А. Сергей Мартинович Троицкий / Преображенский А. А. // Новая и новейшая история. – 2006. - № 6. – С. 235-236. ; Юхт А. П. О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. – 1997. – Т. 198. – С. 341-360.

Схожі:

Область назви І відомостей про відповідальність iconОбласть назви І відомостей про відповідальність
move to 1031-16098
Область назви І відомостей про відповідальність iconНаказ №123 м. Донецьк Про подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового...
Область назви І відомостей про відповідальність iconДосліджує питання відбору та прийомів подачі учням відомостей про країну, мова якої вивчається
Таке завдання ставить перед собою лінгвокраїнознавство, що досліджує питання відбору та прийомів подачі учням відомостей про країну,...
Область назви І відомостей про відповідальність icon«Study Tours to Poland» / весна 2011 Інструкція із заповнювання аплікаційної форми 1 Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдови, України та Російської...
Область назви І відомостей про відповідальність icon«Study Tours to Poland» / осень 2011 Інструкція із заповнювання аплікаційної форми 1 Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдови, України та Російської...
Область назви І відомостей про відповідальність icon1 заняття Основні питання
Повна матеріальна відповідальність у випадках укладення договору про повну матеріальну відповідальність між працівником І підприємством,...
Область назви І відомостей про відповідальність iconЧинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
Чинним визнається закон, що вже набрав чинності. Злочинність І караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність,...
Область назви І відомостей про відповідальність iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Назви істот І неістот. Загальні І власні назви. Рід, число, відмінок І відміна іменників
Область назви І відомостей про відповідальність iconМ. П. А kt експертизи
Зводом відомостей, що становлять державну таємницю”, який затверджений наказом сбу від 12. 08. 05 №440 та відомчим переліком відомостей,...
Область назви І відомостей про відповідальність iconШановні студенти! Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”, Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії»
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдова, України та Російської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи