Одеський національний університет імені І. І. Мечникова icon

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
НазваОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сторінка1/6
Дата04.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

__________________________________________________________________________

(шифрі назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки __0401 Психологія ____________________________________________

(шифр ' назва напряму підготовки)

для спеціальності _____6.040100 Психологія __________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ____психологія розвитку особистості ________________________________________

(назва спеціалізації)


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 - 2011

__Історія психології_____________________Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)


за напрямом підготовки ____ 0401 ________, спеціальністю Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

к.психол.н., доцент кафедри загальної та соціальної психології Акімова Л.Н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та практичної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою загальної психології та психології розвитку особистості


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань 0401 – Психологія

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки 6.040100 – психологія

(шифр і назва)

Модулів - 3

Спеціальність

(професійне

спрямування):


психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів - 6

2-й; 3-й

4

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання__курсова робота _

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -
4-й; 5-й

5-й; 6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 4


самостійної роботи

студента – 162Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


____________________________

72 год.

22 год.

Практичні, семінарські

18 год.

12 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

72 год.

128 год.

НДЗ: год.

Вид контролю: залік; іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -

 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Анотація

Знання і розуміння закономірностей і основних фактів історичного розвитку психологічної науки є необхідним компонентом освітнього процесу в становленні психолога-професіонала. Загальнотеоретична і прикладна сфери професійної підготовки за фахом "Психологія" безпосередньо орієнтовані на актуалізацію наявного історичного досвіду у формі знань, інструментарію і технологічного забезпечення професійної діяльності. З іншого боку, звернення до історії - це завжди проекція в майбутнє, до нової перспективи професійного руху і розвитку, а значить - діяльності на якісно новому рівні.

Курс «Історія психології» є загальною професійною дисципліною, що входить в програму підготовки фахівців за фахом, – «Психологія» і розрахований на студентів, що вивчають загальні професійні, спеціальні і соціально-освітні дисципліни, визначені Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти з кваліфікацією «Психолог».

Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів для орієнтації їх в особливостях психологічних шкіл, напрямів і теорій, методів і основних проблем психологічного пізнання, різних підходів до пізнання психічного, вироблених наукою впродовж багатовікового шляху її розвитку.

Вивчення дисципліни формує у майбутніх фахівців високий інтелектуальний рівень і теоретичне мислення, історико-культурологічний підхід у самостійній творчій роботі молодих фахівців є актуальним з погляду формування духовно багатої, інтелектуально оснащеною і соціально відповідальною особи, несе величезний виховно-етичний потенціал.


Завдання

 • підвищити теоретичний рівень та узагальнити уявлення про історію психологічних вчень;

 • розкрити зміст психологічних вчень, внутрішню логіку їх становлення, спадщину видатних науковців;

 • визначити характерні трансформації предмету та методу психології в історичному просторі її існування;

 • сприяти розвитку духовності, моральності, професійної самосвідомості, використанню набутих знань, вмінь та переконань в практичній діяльності.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • закономірності розвитку предмета психології;

 • ключові положення основних психологічних теорій;

 • періодизацію, основні етапи і напрями становлення психології як самостійної науки;

 • ключові концепції і внесок провідних учених-психологів в розвиток психологічної науки;

 • основні персоналії, їх досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл світової психології;

 • основні віхи розвитку психології на Україні;

 • сучасний стан психологічних досліджень в Україні та їх місце в світовій психології.

вміти:

 • орієнтуватися в історико-наукових і методологічних підставах і тенденціях розвитку сучасної психології;

 • визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій;

 • прослідкувати історію розвитку ідей та психологічних шкіл;

 • ідентифікувати тексти, точки зору;

 • визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів;

 • аналізувати історію питання і будувати історико-наукове обґрунтування психологічної проблематики, що вивчається.

 • моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, школи, автора).

3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Розвиток психології в епоху Античності


ТЕМА 1. Історія психології: її предмет і завдання

Історія науки як її самосвідомість. Специфіка історії психології як галузі психологічного знання. Історична психологія і її відмінність від історії психології. Рушійні сили і причини розвитку психологічних ідей. Логіка зміни предмету психології. Поняття хронології і періодизації в історії психології. Культурологічний, проблемологічний і полісистемний підходи в історичному аналізі. Принципи історико-психологічного аналізу: історизму, детермінізму, вчинку. Проблеми методології, поняття парадигми, використання її для розвитку психологічного знання. Методи історії психології: контент-аналіз, автобіографічний метод.

Вклад Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, Б.М. Теплова, М.Г. Ярошевського, Г.С. Костюка, В.А. Роменця в розробку проблем методології історії психології.


^ ТЕМА 2. Розвиток психологічних знань про душу в Стародавньому світі

Психологічні уявлення в стародавніх культурах Сходу. Особливості культури як чинники, що обумовлюють специфіку сприйняття людини і його душі. Уявлення про душу в Давньому Єгипті. Розгляд людини в рамках релігійних учень. Буддизм. Індуїзм. Даосизм. Конфуціанство.

Уявлення про людину і його душу в Стародавній Греції. Основні проблеми античної філософії. Елейська школа (Ксенофан, Парменід, Зенон) і логічний підхід до обґрунтування явищ. Гармонія людини і всесвіту в представленні Геракліта і Піфагора. Проблема душі людини і її зв'язку з космосом. Матеріалістичні і ідеалістичні аспекти античної філософії і психології. Софісти і їх роль в розвитку психологічних уявлень. Людина як центр філософії софістів. Софістика як психологічне явище.

Протагор як найбільший з софістів. «Людина – міра всіх речей». Сенсуалізм і скептицизм Протагора. Роль плотського сприйняття в пізнанні навколишнього світу. Сократ і проблема пізнання. «Пізнай самого себе». «Я знаю, що нічого не знаю». «Майєвтика» і пізнання істини. Психотерапевтичні аспекти методу «майєвтики». Розвиток античної медицини і її вплив на становлення психологічної думки. Гіппократ і його вчення про цілісність організму, індивідуальний підхід, етіологію, прогноз. Поняття про анамнез. Роль представлень Гіппократа про типи темпераменту на розвиток психології.

Атомістика Лєвкіппа і Демокрита як засіб пізнання світу. Сенсуалізм Демокрита і його теорія пізнання. Елементи теорії первинних і вторинних якостей (Д. Локк) в ученні Демокрита. Вплив матеріалістичних поглядів Демокрита на розвиток античної філософії (Епікур, Лукрецій), філософії Нового часу, а також філософській і психологічній думці в цілому.

Вчення Платона про «світову душу». Космічна природа людської душі і її безсмертність. Аргументи на користь безсмертя душі («Федон»). Три почала душі: що жадає, розумне і афектно-вольове, і їх локалізація в тілі (печінка, мозок, серце). Чесноти. Уявлення про «ідеї» і теорія пізнання («анамнесіс»). «Діалектика» як метод пізнання: дедукція і індукція. Об'єкти пізнання. Недостатність знання і спотворення істини. Вплив Платона на розвиток філософської і психологічної думки.

Аристотель і його роль в історії культури і науки. Полеміка Аристотеля з Платоном. Вчення про категорії буття («матерія», «форма», «початок руху», «мета»). Душа як «ентелехія» тіла. Ступені природи (неорганічний мир, рослини, тварини, людина), рівні організації душі (рослинна, тваринна, людська). Рушійні сили душі (відчуття і розумні наміри). Вчення про пізнання. Особливості розгляду Аристотелем психічних процесів: відчуттів, сприйняття, мислення, пам'яті, уяви. Мова. Уявлення про асоціації. Сновидіння. Поняття «катарсису» (роль мистецтва). Класифікація характеру. Формальна логіка.

Основні філософські школи епохи еллінізму. Загальні проблеми філософії еллінізму і психології. Звернення до етичної сторони людської діяльності. Проблеми свободи і щастя людини. Стоїцизм (Зенон, Хрисипп, Сенека, Епіктет) і вчення про «атараксію», «апатію» і презирство до смерті. Ідеал духовної свободи людини в розумінні кініків. Зневага до встановлень культури. Матеріалізм і сенсуалізм в ученні Епікура. Мета пізнання – досягнення щастя (ухилення від страждань і «атараксія»). Суб'єктивність пізнання і спотворення істини. Скептицизм і уявлення про відносність істини. «Я не знаю, що я знаю» (Секст Емпірик). Гален і його погляди на організм і локалізацію душі.


Змістовий модуль 2. Розвиток психології в епоху Середньовіччя та Відродження


ТЕМА 3. Проблематика психологічного знання в середні віки.

Період переходу від античності до середньовіччя. Аналіз основних філософських напрямів, в рамках яких відбувається розвиток психологічних знань.

Філон Олександрійський: відносини душі і тіла, людини і божественного. Роль самопізнання в розвитку особи і християнська інтровертивна установка. Тертулліан: вірую, тому що це безглуздо. Містичний матеріалізм Тертулліана: душа і навіть Бог – тіла особливого роду.

Підхід до людини і його душі в період патристики. Неоплатонізм як домінуючий напрям у філософії раннього середньовіччя. Індивідуальність душі. Вчення про «Єдиний» Дамба. Субстанції буття і шлях людської душі. Форми діяльності душі. Організація мотивів поведінки. Прокл і його «тріадичний» метод як форма рефлексії.

Августин Блаженний: «вірити, щоб знати», «без віри немає знання, немає істини». Зіставлення «Граду Божого» і «Земному граду». Відмінність душі і тіла. Вчення про волю. Функції волі. Представлення Августина Блаженного про пізнання: співвідношення логіки пізнання з трьома божественними іпостасями. Проблема джерела Зла (добро, що вичерпується, не субстанціональність зла). «Особистий Бог» і «внутрішня людина». Інтроспекція як засіб пізнання і розвитку.

Розвиток науки на середньовічному Сході. Ібн Сина (Авіценна) і учення Аристотеля про категорії буття і рівні душі. Проблема локалізації психічних функцій і їх фізіологічних механізмів (вплив Галена). Уявлення Ібн Сини про мислення і його зв'язок з тілом. Психофізіологічний аспект: експериментальні дослідження Ібн Сини (розділення і змішення квітів і ін.). Чутливість. Емоції. Характеристики відчуттів. Особливості розгляду психічних процесів. Роль соціального середовища в розвитку особи. Ібн Аль-Хайсам і його погляд на механізм відчуттів і сприйняття. Внесок в розвиток оптики (побудова зорового образу). Ібн Рушд і теорія подвійної істини.

Іоанн Скотт Еріугена: чотири природа буття. Проблема универсалій в середні віки: реалізм і номіналізм. Вплив на розвиток філософської і психологічної думки. Особливості середньовічної схоластики. Ансельм Кентерберійский: «Вірую, щоб розуміти». П. Абеляр: «Розумію, щоб вірити».

Альберт Великий. Хома Аквінський. Теорія подвійної істини. Концепція природного права. Вчення про ієрархію буття. Гармонія віри і розуму. Форми діяльності душі. Механізм виникнення плотського образу (відчуття і сприйняття). Уявлення про пологи пізнання. Інтенціональність. Особливості розуміння Аристотеля Хомою Аквінським. Відмінності Аристотеля і Хоми Аквінського.

Емпіричні тенденції в середньовічній науці. Іоанн Дунс Скотт і його погляди на розділення філософії і теології. Залежність розуму від волі. Бог – абсолютна свобода. Психічне як характеристика матерії. Матеріалізм Роджера Бекона і досвідчене вивчення природи. Мета наук – збільшення влади людини над природою. Центральне місце зору в пізнанні навколишнього світу і вивчення роботи ока. Уїльям Оккам: неможливість доказу існування Бога. «Бритва Оккама». Роль плотського досвіду в пізнанні. Емпіризм і примат індивідуального. Пізнання інтуїтивне і абстрактне. Новий метод наукового дослідження. Майстер Екхарт і німецька спекулятивна містика.

Логіка Середньовіччя.


^ ТЕМА 4. Розвиток філософський-психологічної думки в епоху Відродження

Історіографічне значення термінів "Гуманізм" і "відродження". Хронологічні межі і істотні характеристики гуманізму епохи Відродження. Ідеї і тенденції гуманізму епохи Відродження. Неоплатонізм і аристотелизм епохи Відродження.

Розвиток психологічних ідей в епоху Відродження. Людина як предмет вивчення науки. Світський характер науки і мистецтва Відродження.

Спроби емпіричного вивчення душевного миру. Лоренцо Валла: людина і його душа як частина природи. Відчуття задоволення і прагнення до самозбереження. Пьетро Помпонацци: неможливість доказу безсмертя душі. Зникнення здібностей душі із смертю тіла. Бернардіно Телезіо: матеріальність душі і її зв'язок з тілом. Пульсація як основа психіки. Хуан Луіс Вівес і досвідчене вивчення природи. Характеристики емоцій і відчуттів. Пилип Меланхтон: проблема здібностей (рівнів) душі і їх локалізації. Родольф Гокленіус – термін «психологія» (1590). Гомес Перейра і його пояснення причин поведінки тварин як передумови їх сприйняття як автомати (механізмів), позбавлені душі, в Новий час (Р.Декарт).

Елементи сучасного біхевіоризму в ученнях епохи Відродження. Андреас Везалій і вчення про «тваринні духи». Леонардо да Вінчі: роль досвіду в пізнанні природи. Питання біомеханіки. Взаємозв'язок емоційної і рухової сфери. Око як «повелитель інших органів чуття». Зіничний рефлекс.

Відродження скептицизму. Мішель Монтень і скептицизм як основа мудрості. Відродження і релігія. Еразм Роттердамський і "філософія Христа". Мартін Лютер: риси песимізму і ірраціоналізму. Відродження і політика. Ніколо Макіавеллі і теоретизування автономії політики.

Джордано Бруно: релігія як метафізику нескінченну і "героїчний ентузіазм". Томмазо Кампанелла: натуралізм, магія і тривожне очікування загальної реформи.


Змістовий модуль 3. Розвиток психології в епоху Барокко та Просвітництва. Психологія як наука про свідомість


ТЕМА 5. Психологічні ідеї і концепції Нового часу

Основні проблеми філософії і психології Нового часу: проблема методу пізнання (емпіризм (ідеалістичний і матеріалістичний) і раціоналізм), відносини душі до світу, джерела руху. Едвін Борінг і поняття «Духу часу». Механіцизм Нового часу (Всесвіт як гігантська машина) і його віддзеркалення в науці (І. Кеплер, Р. Бойль, Х. Фон Вольф і ін.) і мистецтві («Франкенштейн» М. Шеллі, «Чарівник країни Оз» Л.Ф.  Баума і інш.). Емпіризм Френсиса Бекона і основи наукової індукції. Види душі і психічні процеси. Вчення про чотири «примари» («ідолах», помилках) і спотворення істини. Реформа методу як умова пізнання істини. Експериментальний метод пізнання Ф. Бекону.

Розвиток психології в рамках філософського вчення про свідомість. Філософський-психологічний дуалізм Рене Декарта. Принцип сумніву. Формулювання психофізичної проблеми. Вчення про пристрасті. Поняття рефлексу і уявлення про рефлекторну діяльність. Вплив Р.  Декарта на розвиток філософії і психології.

Ментальність людини Нового часу. Вчення про духовно-тілесний монізм Бенедикта  Спінози. Вчення про субстанцію і її атрибути. Душа і тіло як атрибути мислення і протягу. Психофізичний монізм Спінози. Поняття психофізичного паралелізму. Логіка і етапи пізнання. Вчення про свободу і внутрішню необхідність. Уявлення про емоції і відчуття. Проблема виходу з емоційних станів.

Матеріалізм Томаса  Гоббса і його уявлення про природний закон, природне право і суспільний договір. Свідомість як властивість тіла. Поєднання індукції і дедукції в пізнанні. Припущення про асоціативний зв'язок уявлень і їх види. Критика Т.  Гоббсом концепції Р.  Декарта.

Оформлення емпіричної психології. Емпіризм і ассоціаністський сенсуалізм Джона Локка. Існування природжених ідей. Підхід до досвідченого знання (внутрішній і зовнішній досвід). Види ідей. Проблеми пізнання: теорія первинних і вторинних якостей і суб'єктивність людського сприйняття. Рефлексія як засіб пізнання.

Монадологія Готфріда Лейбніца. Передвстановлена гармонія. Властивості монади. Стадії розвитку монад. Монада – «живе дзеркало Всесвіту». Індивідуальність монади як результат попереднього досвіду. Основні методологічні принципи учення Лейбніця. Активність свідомості. Проблема несвідомого («досвідомого»): «малі перцепції» і «апперцепції». Полеміка Лейбніця з Локком.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02071091
Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 65082, м. Одеса, вул Преображенська,24. Наукова бібліотека ону імені І.І....
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Антропологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи