Одеський національний університет імені І. І. Мечникова icon

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Скачати 396.57 Kb.
НазваОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Дата04.08.2012
Розмір396.57 Kb.
ТипДокументи


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Сексологія та сексопатологія

__________________________________________________________________________

(шифрі назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки ________0401 Психологія ___________________________________________

(шифр ' назва напряму підготовки)

для спеціальності ______ 7. 030102, 8.030102 – Психологія ____________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації __психологія розвитку особистості __________________________________________

(назва спеціалізації)


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 - 2011

___ Сексологія та сексопатологія ____Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)


за напрямом підготовки _ 0401 - Психологія _____________


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

к.психол.н., доцент Акімова Л.Н.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної психології та психології розвитку особистості


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою загальної психології та психології розвитку особистості


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -

Галузь знань 0401 – Психологія

Нормативна

Напрям підготовки

^ 7.03010201 - психологія

8.030102 – психологія


Модулів - 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):


психологія


Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

5-й

6

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання__не має _________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 54
10

11

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних – 2


самостійної роботи

студента - 30Освітньо-кваліфікаційний рівень:


^ Магістр, спеціаліст (для денної форми навчання)

Спеціаліст (для заочної форми навчання)


24 год.

6 год.

Практичні, семінарські

год.

2 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

НДЗ: год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання ­-

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: Сформувати уявлення про сексуальну культуру, установки і цінності про біологічні і психологічні закономірності сексуальної поведінки на основі сучасних наукових знань. Розглянути питання, що стосуються поняття норми і патології, формування статевої ідентичності і сексуальної орієнтації, а також сексуальних дисфункцій та сексуальних девіаций.

^ Завдання курсу:

 1. освоєння понятійного апарату дисципліни, основ сексуального і репродуктивного здоров'я;

 2. ознайомлення та опанування методиками і технікою досліджень чоловічої і жіночої сексуальності, сексуальної поведінки, взаємин в партнерській парі;

 3. вивчення детермінант сексуально-еротичного збудження і циклу сексуальної реакції і його порушень,

 4. вивчення етапів психосексуального розвитку і його порушень;

 5. розуміння психологічною і психопатологічною суті сексуальних дисфункцій і девіацій.

Навчальна дисципліна „Сексологія та сексопатологія” є одним із курсів циклу професійно-орієнтованих курсів програми підготовки магістрів

Після засвоєння програми курсу “Сексологія та сексопатологія” очікуються наступні результати:

знати:.

 • понятійний апарат курсу, концепції та теорії про природу та прояви сексуальної поведінки;

 • психофізіологічні та психологічні характеристики сексуального збудження, циклу сексуальних реакцій;

 • динаміку психосексуального розвитку і інволюції жінок та чоловіків;

 • сучасні підходи до діагностики сексуальної сфери чоловіків та жінок;

 • сучасні засоби контрацепції;

 • профілактичні засоби запобігання зараження хворобами, які передаються статевим шляхом;

 • проблеми інтимної близькості чоловіків та жінок, фактори якими вони викликані, засоби психологічного супроводу.

вміти:

 • використовувати знання про закономірності і детермінанти виникнення і протікання сексуально-еротичного збудження, сексуальної реакції, любовного переживання;

 • аналізувати та прогнозувати сексуальну поведінку;

 • аналізувати і досліджувати психологічних чинники виникнення сексуальних дисфункцій і девіацій;

 • використовувати психодіагностичний інструментарій для дослідження жіночої та чоловічої сексуальності;

 • розробляти програму статевого виховання і освіти.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сексуальність людини та методологія дослідження сексуальності
^
Тема 1. Сексуальна культура

Культурно-історичний підхід до вивчення сексуальності. Вплив релігійних, культурних, етичних, соціальних уявлень на форми сексуальної поведінки, вирішення проблем сексуальності і репродукції.

Сексуальність в доісторичний період. Міф і біблія об походженні людини як чоловіка, так і жінки. Андрогинія і уявлення про двустатевість, бінарность людини. Метаморфози чоловічого і жіночого в міфі. Статевий і гендерний символізм. Чоловіче і жіноче як архетіпи несвідомого (за К. Юнгом). Секс і ритуал. Полігамія і інститут шлюбу. Інцест і заборона інцесту.

Сексуальна культура Стародавнього Сходу і Заходу. Моделі гомо- і гетеросексуальної поведінки. Сексуальна культура і уявлення про любов в середні віки і епоху Відродження. Наукові відкриття XVIII-XIX ст., що вплинули на трансформацію уявлень про сексуальність людини. Подвійний стандарт сексуальної моралі XVIII-XIX ст. Піонери наукових досліджень секс-альної поведінки: Р. Крафт-Ебінг, М. Хиршфельд, З. Фрейд, І. Блох, Х. Елліс, А. Кинзі.

Сексуальна революція: причини, трансформація уявлень, установок, цінностей. Теорія сексуальної революції В. Райха. Секс в сучасній культурі. Психологічні витоки еротики в мистецтві. Сексуальна спрямованість засобів масової інформації, реклами. Порнографія і проституція: культурний, соціальний, психологічний аспекти.


Завдання для самостійної роботи:

Підготувати анотацію до книги

Лев-Старович Зб. Секс в культурах мира. Пер. с польск. - М.: Мысль, 1991.

^
Тема 2. Методологія досліджень сексуальності

Методологія досліджень сексуальності: формування вибірок, етичні проблеми, зміст і процедура аналізу емпіричних даних, представлення даних. Методи, вживані в дослідженнях сексуальності: опити, анкетування, інтерв'ю, обстеження, тестування, експериментальні методи. Статистичні методи обробки результатів досліджень сексуальності.

Класифікація діагностичних методів при дослідженні чоловічої і жіночої сексуальності: особистісні опитувальники, проективні тести, техніка репертуарних грат і ін. Шкала векторного визначення статевої конституції. Оцінка сексуального темпераменту (статевій конституції): слабка, середня, сильна. Вивчення феміності/маскулиності, уявлень про чоловічі і жіночі якості. Характеристика опитувальників і тестів: опитувальнику установок до сексу (EIAS), методики СМІЛ (адаптована версія ММРI), методики дослідження особи Р. Кеттелла (16-PF), Г. Айзенка (FPI, FPQ), анкети сексуальна формула чоловіка/жінки (СФЧ/ФЖ), тест мальовничої фрустрації С. Розенцвейгу (P-F), тесту вербальної фрустрациі Л.Н. Собчик (ФВТ), тесту чорнильних плям Р. Роршаха, тематичного апперцептівного тесту (ТАТ), тесту Люшера, колірного тесту відносин (ЦТО), мальовничих тестів (малюнка людини К. Маховер, неіснуючої тварини).

Діагностика проблем взаємин в подружніх парах. Характеристика опитувальників: методики діагностики межособистістних відносин (МДО), методики схильності особи до конфліктної поведінки Т. Томаса, анкети подружніх конфліктів, тесту системи взаємодії в подружніх парах.

Система тестування осіб з сексуальними дисфункціями. Види анамнезу: сімейний, медичний, психіатричний, психосексуальний. Оцінка сексуальних фантазій. Вивчення сексуальних побоювань і проблем.


Завдання для індивідуальної роботи:

Обґрунтувати методику проведення сексологічного опиту „Ваше відношення до абортів”, засоби збору інформації та обробки даних, структуру написання звіту.

Завдання для самостійної роботи:

Надати опис особливостей статевої ідентичності на основі тесту репертуарних грат Дж. Келлі.

^ Рекомендована література:

Шкуратова И.П. Диагностика межличностных отношений с помощью техники репертуарных решеток. – Ростов-на- Дону, 2000.

Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. - М., 1987.


Тема 3. Психофізіологія сексуальності.

Біопсихологічні чинники, що обумовлюють сексуальність людини: зв'язок між анатомією і фізіологією, нервовою і ендокрінною системами організму, сексуальними реакціями і переживаннями. Анатомо-фізілогичеськоє забезпечення статевої сфери утвореннями центральною і периферичною нервових систем, ендокринним апаратом. Статева система людини: статеви залізі (яєчка, яєчники); статеві шляхи (сем’явиводні шляхи, маткові труби, матка, піхва), органи злягання (статевий член і вульва). Чоловічі внутрішні і зовнішні поло-виє органи. Жіночі внутрішні і зовнішні статеві органи.

Гормони, що забезпечують статеву функцію людини: андрогени, екстрогени, гестагени. Гормональна система. Функція гіпофіза в біостимуляції гормонів. Гормони забезпечують функцію статевих залоз: лютєїнізірующий гормон (ЛГ), фоллікулостімулірующий гормон (ФСГ). Вплив гормонів на сексуальне ваблення і поведінку у чоловіків. Вплив гормональних змін на сексуальне потяг і поведінку у жінок в різних фазах менструального циклу.

Нервова регуляція статевої функції. Ерогенні зони як скупчення рецепторів периферичної нервової системи. Ерекційний рефлекс. Еякуляторний рефлекс. Гіпоталамус як центр ваблень і його роль в регуляції рівня статевих гормонів. Вплив кори головного мозку на сексуальну реактивність. Роль вищих кіркових функцій в регуляції сексуального ваблення і поведінки.

Сексуальна потенція як здатність до сексуального збудження, сексуальної поведінки, переживанню еротичних відчуттів. Сексуальна потенція як критерій чоловічої упевненості в собі. Сексуальна потенція як здібність до сексуальної реакції. Сила сексуальної потенції. Оцінка сексуальної збудливості з погляду дії середовища і міжперсональних чинників, інтраперсональних особливостей. Стимули, що викликають сексуальне збудження. Аспекти сексуального збудження: загальна готовність до сексуальної реакції, сексуальна реакція на конкретного партнера, сексуальна реакція, викликана фантазіями і спогадами.

Сексуальні реакції чоловіка: нічні ерекції і полюції, сексуальна потенція (ерекція статевого члена), еякуляція. Ерекція як рефлекс і як феномен (психічна ерекція). Еяколяція як фізіологічний прояв оргазму. Сексуальні реакції жінки на сексуальну стимуляцію: любрікация і акомодація піхви.

Менструальний цикл і самопочуття жінки. Менструальний цикл як сексуальний біоритм. Порушення менструального циклу. Предместруальний синдром (ПМС). Сексуальна активність і менструальний період.

Поняття копулятивного циклу (циклу сексуальної реакції). Стадії циклу сексуальної реакції. Фізіологічні реакції на стадіях сексуального циклу. Феноменологічні проявлення в циклі сексуальних реакцій в партнерській парі. Оргазм як фізіологічна реакція і як переживання у чоловіків. Класифікації жіночого оргазму: кліторний, вагинальний (за Фрейдом); по характеру прояви (короткочасний, пикоподібний, звичайний одноразовий, затяжний хвилеподібний, багатократний), по джерелу виникнення (коїтальний і екстракоїтальний), по місцю локалізації (вагинальний, кліторальний, цервикальний і невизначеній локалізації), по інтенсивності (слабкий, помірний і сильний) (по А.М. Свядощу). Переживання оргазму жінкою.

Стадії сексуального циклу в класифікації DSM-III-R. Прояви сексуальних дисфункцій на фазах циклу сексуальної реакції. Порушення сексуального циклу через відсутність однієї з складових.

Сексуальне збудження як суб'єктивне сексуальне переживання. Модель сексуального збудження по Бенкфорту, по Бірну, по Барлоу. Емоційні і когнітивні детермінанти сексуального збудження у чоловіків і у жінок. Зв'язок суб'ектівного сексуального збудження з генітальним збудженням і сексуальною поведінкою у жінок. Теорія подвійного контролю (Бенфорт, Янсен), що пояснює взаємодію фізіологічних і психічних компонентів сексуальної реакції.

Еротичні образи і їх функції. Сюжети і зміст сексуальних фантазій. Значення фантазій в сексуальному житті людини. Сексуальні фантазії при нормальній і патологічній сексуальності.

Завдання для індивідуальної роботи:

Провести аналіз теорій сексуального збудження.

Завдання для самостійної роботи:

Провести аналіз особливостей динаміки копулятивного циклу за Х.Каплан, та У. Мастерс, В. Джонсон.

^
Тема 4. Сексуальне та репродуктивне здоров'я

Поняття сексуального здоров'я. Сексуальне здоров'я як комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів існування людини, що позитивно збагачують особу, підвищує її комунікабельність, здібність до любові. Елементи сексуального здоров’я. Системний підхід до визначення сексуального здоров'я з виділенням окремих компонентів сексуальності, об'єднаних жорсткими взаємозв'язками. Вплив внутріутробного і онтогенетичного розвитку на сексуальне здоров'я.

Поняття сексуальної норми. Умовність сексуальної норми. Статистичний, соціально-етичний, медико-психологічний аспект сексуальної норми. Оптимальна, прийнята і допустима норма як діапазон варіацій проявів сексуальності і сексуальної поведінки в межах клінічної норми. Індивідуальна і партнерська норма.

Типи сексуальної установки: фалоцентрична (механоцентрична), оргазмоцентрична, екстазоцентрична. Типи сексуальної мотивації (за Г.С. Васильченко): гоместабілізующий тип, ігровий тип, шаблонно-регламентований тип, генітальний тип. Типи сексуальної мотивації у осіб з поведінкою, що відхиляється (за Б.Л. Гульманом): легковажно-безвідповідальний, агресивно-егоїстичний тип, агрессивно-аверсивний тип, пассивнопідлеглий тип, генітальний тип, гомеостабілізірующий тип, девіантофільний тип.

Поняття репродуктивного здоров'я. Репродуктивне здоров'я жінки: медичний, психологічний, соціальний аспекти. Репродуктивне здоров'я чоловіка. Відповідальність за зачаття в партнерській парі. Планування сім'ї. Зміна психічного стану жінки в період вагітності. Стилі переживання вагітності: адекватний, тривожний, ейфорійний, ігноруючий, амбівалентний. Психологічний супровід вагітних. Групи психологічної підготовки пологів. Психологічні аспекти пологів. Психоемоційний стан жінки в післяпологовий період.

Безпліддя. Штучне запліднення. ЕКО: запліднення in vitro. Психологічні аспекти безпліддя.

Контрацепція. Методи контрацепції. Психологічний аспект контрацепції. Аборт. Психологічні аспекти аборту.


Завдання для індивідуальної роботи:

Обґрунтувати умовність сексуальної норми.

Завдання для самостійної роботи:

Проаналізувати програму психологічного супроводу вагітних жінок та динаміку акцентів психологічного супроводу.

Змістовий модуль 2. Аномалії сексуальної поведінки
^
Тема 5. Психосексуальний розвиток та його порушення

Психосексуальний розвиток і статеве дозрівання: диференціація понять. Теорії психосексуального розвитку З.Фрейда, З. Грофа. Психосексуальний розвиток як один з аспектів психічного розвитку. Сучасні загальноприйняті положення про етапи психосексуального розвитку: формування статевої самосвідомості, полорольової поведінки, психосексуальної орієнтації. Особливості фазового розвитку і зміни співвідношення біологічних, психологічних, соціальних компонентів в становленні сексуальності.

Основні ознаки психосексуального розвитку: статева ідентичність, статева самосвідомість і усвідомлення статі оточуючих; полорольова поведінка, психосексуальна орієнтація. Додаткові ознаки: статевий потяг, статеве збудження, статева активність, сексуальні установки.

Періоди психосексуального розвитку: парапубертатний період; пре-пубертатний період; пубертатний період; перехідний період; період зрілої сексуальності; інволюційний період. Їх характеристика. Критичні періоди розвитку сексуальності. Клімактеричний період у чоловіків і у жінок. Переживання менопаузи жінкою.

Оцінка інтенсивності сексуальних проявів з урахуванням віку і індивідуальних особливостей. Статева конституція як тип функционально-енергетичного реагування, що визначає статеву активність. Вплив статевої конституції на діапазон потреб в сексуальній сфері, ступінь резистентності до патологічних чинників.

Дисгармонійний психосексальноє розвиток. Виражені відхилення в психосексуальному розвитку: затримки психосексульного розвитку, порушення полорольової самосвідомості, порушення стереотипу полорольової поведінки, порушення психосексуальної орієнтації. Причини порушень психосексуальної орієнтації.


Завдання для самостійної роботи:

Підготовити доповіді за темами:

Проблеми дитячо сексуальності.

Проблеми підліткової сексуальності.

Проблеми юнацької сексуальності.

Формування статевої ідентичності і статевої ролі і їх порушення у дітей і підлітків.

Формування статевавої ролі і її порушення у підлітків.

Програми статевого виховання.

^
Тема 6. Сексуальні дисфункції та девіації

Сексуальні дисфункції і їх поширеність. Вплив соціокультурних чинників на поширеність сексуальних дисфункцій. Особливості особистості осіб, страждаючих сексуальними дисфункціями. Психогенні чинники сексуальних дисфункцій: травмуючи переживання, проблеми партнерства, особові особливості, вплив психічних станів. Поведінкові реакції чоловіків і жінок на сексуальні дисфункції.

Порушення сексуальної мотивації (сексуального потягу). Німфоманія, сатіріазіс.

Динаміка синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі. Психогенні причини сексуальної ареактивності. Фригідність, її характеристики і причини.

Порушення сексуальної збудливості і сексуального збудження. Імпотенція. Критерії імпотенції. Еректільная дисфункція: види, причини. Порушення комплексу сексуальної готовності і вагинізм у жінок. Види вагинізма.

Порушення еяколяції у чоловіків. Поняття норми тривалості статевого акту. Пролонгація статевого акту. Аноргазмія у жінок.

Партнерські дисфункції: сексуальна дисгармонія, діспареунія, сексуальна аверсия. Їх особливості і причини.

Термін "парафілія" і поняття перверсії (девіації). Реакції особистості на свою сексуальну девіацію. Порушення спрямованості статевого ваблення по відношенню до об'єкту (інверсії): педофілія, геронтофілія, фетишизм, трансвестізм, транссексуалізм, гомосексуалізм і ін. Причини порушення статевої ідентифікації, психосексуальної орієнтації. Генетичні і гормональні чинники гомосексуальності.

Порушення способу задоволення статевого ваблення (перверсії): садизм, мазохізм, фроттаж, вуайерізм, ексгібіціонізм і ін. Характеристика садомазохистських переживань як сексуальних. Психогенез сексуальної садистської поведінки: здатність сексуальної поведінки змінювати самооцінку, виступати формою самоствердження і компенсації.


Завдання для індивідуальної роботи:

Порівняти існуючи класифікації сексуальних дисфункцій та девіацій.


Завдання для самостійної роботи:

Провести аналіз випадку сексуальної девіації. Обґрунтувати методи психологічного обстеження особи.

Лев-Старович Зб. Старович З. Судебная сексология. - М., 1991, с. 35-74.


 1. Структура навчальної дисципліни
^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Сексуальність людини та методологія дослідження сексуальності

Тема 1. Сексуальна культура

6

2


4

6

6

Тема 2. Методологія дослідження сексуальності

14

4


10

12

2

28

Тема 3. Психофізіологія сексуальності

8

4


4

10

2


8

Тема 4. Сексуальне та репродуктивне здоров’я

6

2


4

8

8

Разом за змістовим модулем 1

34

12


22

36

4

230

^ Змістовий модуль 2. Аномалії сексуальної поведінки

Тема 5. Психосексуальний розвиток та його порушення

10

6


4

10

2


8

Тема 6. Сексуальні дисфункції та девіації

10

6


4

8

8

Разом за змістовим модулем 2

54

12


30

54

6

216

^ Усього годин

54

24


30

54

6

246


^ Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Підготувати анотацію до книги Лев-Старович Зб. Секс в культурах мира. Пер. с польск. - М.: Мысль, 1991

4

2

Надати опис особливостей статевої ідентичності на основі тесту репертуарних грат Дж. Келлі.

^ Рекомендована література:

Шкуратова И.П. Диагностика межличностных отношений с помощью техники репертуарных решеток. – Ростов-на- Дону, 2000.

Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. - М., 1987.


6

3

Обґрунтувати доцільність проведення сексологічного опиту „Ваше відношення до абортів”, засоби збору інформації та обробки даних, структуру написання звіту.

4

4

Провести аналіз теорій сексуального збудження.

4

5

Провести аналіз особливостей динаміки копулятивного циклу за Х.Каплан, та У. Мастерс, В. Джонсон.

4

6

Обґрунтувати умовність сексуальної норми.

4

7

Проаналізувати програму психологічного супроводу вагітних жінок та динаміку акцентів психологічного супроводу.

4

8

Підготовити доповіді за темами:

Проблеми дитячо сексуальності.

Проблеми підліткової сексуальності.

Проблеми юнацької сексуальності.

Формування статевої ідентичності і статевої ролі і їх порушення у дітей і підлітків.

Формування статевої ролі і її порушення у підлітків.

Програми статевого виховання.

4

9

Скласти психологічний портрет емоційно зрілої жінки, чоловіка. Визначити характеристики емоційно незрілої жінки та чоловіка на основі психодінамічного підходу Надати перелік графічних репрезентацій емоційної незрілості за проективною методикою «Малюнок людини» К. Маховер.

8

10

Провести аналіз випадку сексуальної девіації. Обґрунтувати методи психологічного обстеження особи.

Лев-Старович Зб. Старович З. Судебная сексология. - М., 1991, с. 35-74.

4
Разом

Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Сексуальність і агресія.

Сексуальність і еротика.

Сексуальна революція XX століття.

Концепції розвитку знань про людську сексуальність в XX сторіччі.

Соціальні і культурні феномени сексуальності, сім'ї і шлюбу.

Статевий і гендерний символізм.

Феномен проституції: соціальний, культурний, психологічний аспект.

Феміністський рух: витоки, суть, сучасний стан.

Сексуальна поведінка: реконструкція сексуального досвіду в історії культури.

Масова культура і сексуальна поведінка молоді.

Чоловіча і жіноча сексуальність: норма і патологія.

Сценарії сексуальності і статеві відмінності сексуальних сценаріїв.

Сексуальне і подружнє партнерство.

Проблема вибору партнера і сумісність подружжя в шлюбі.

Психічні стани і сексуальні біоритми чоловіків і жінок.

Психологічні аспекти репродукції: безпліддя, вагітність, пологи.

Ерогенні зони як аспект здорової сексуальності і сексуальних дисфункцій.

Сценарії сексуальності і сексуальне задоволення.

Психологічні аспекти контрацепції і переривання вагітності.

Проблеми дитячої, підліткової, юнацької сексуальності.

Формування статевої ідентичності і статевої ролі і їх порушення у дітей і підлітків.

Психологічно особливості проявів сексуальності в зрілому віці і в інволюційний період.

Вплив травматичних переживань дитинства на сексуальність в зрілому віці.

Статева освіта: стан і перспективи.

Ухвалення рішень щодо вагітності і народження дитини в партнерській парі.

Соціально-психологічні аспекти безпечного сексу і незапланована вагітність.

Психоемоційні реакції на зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом (ЗППП): психологічна допомога і супровід.

Сенс і значення любові: вітчизняна і зарубіжна філософсько-психологічна думка.

Колективна і індивідуальна свідомість про любов: історичний аспект.

Уявлення про любов в культурах Заходу і Сходу.

Любов в юнацькому віці: динаміка становлення партнерських відносин.

Проблема зради в партнерській парі і шлюбі.

Психологічні особливості взаємовідношення полови.

Контрольні питання для складення іспиту для денної та заочної форми навчання

 1. Сексуальність людини. Аспекти сексуальності.

 2. Концепції сексуальності. Моделі сексуальності.

 3. Сексуальність і еротизм. Любов та секс.

 4. Прокреативная і рекреактивная сексуальні функції людини.

 5. Уявлення про сексуальність в доісторичний період і в античному світі.

 6. Сексуальні установки в середньовічної Європи і в європейської культури аж до XXI століття.

 7. Основоположники сексологічних знань. Розвиток їх ідей.

 8. Сексуальна революція. Секс в сучасній культурі.

 9. Методи, що застосовуються в сексологічних дослідженнях. Етичні проблеми.

 10. Психологічне обстеження чоловіків і жінок у сексології.

 11. Характеристика психодиагностичних методів вивчення статевої поведінки і сексуальних дисфункцій.

 12. Сексуальне здоров'я як комплекс соматических, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів існування людини.

 13. Проблема визначення кордонів сексуальної норми.

 14. Критерії диференціальної діагностики норми і патології.

 15. Компоненти міжособистістної інтимності. Очікування в інтимних відносинах.

 16. Ознаки статевої зрілості і репродуктивний період у чоловіків.

 17. Ознаки статевої зрілості і репродуктивний період у жінок.

 18. Функції окремих органів чоловічої статевої системи.

 19. Функції окремих органів жіночої статевої системи.

 20. Ерогенні зони, їх значення.

 21. Менструальний цикл і сексуальна поведінка жінок.

 22. Моделі сексуальних реакцій.

 23. Моделі сексуального збудження. Гормональна регуляція процесів сексуального збудження.

 24. Поняття мастурбації. Фізіологічні і патологічні форми мастурбації.

 25. Поняття оргазму. Оргазм у чоловіків і жінок. Принципи класифікації жіночого оргазму.

 26. Статева приналежність і статева роль. Теорії що пояснюють формування статевої само ідентифікації.

 27. Чинники, що визначають формування статевої само ідентифікації.

 28. Теорія психосексуального розвитку. (за З. Фрейдом, Гроффом, Мані)

 29. Періоди психосексуального розвитку дітей, їх закономірності.

 30. Формування сексуальності в пренатальний період.

 31. Дитяча сексуальність.

 32. Проблеми дитячої сексуальності. Реакції батьків.

 33. Особливості психосексуального розвитку при дитячих неврозах.

 34. Цілі і задачі сексуальної освіти і виховання в дитячому віці.

 35. Формування сексуальності в підлітковому віці

 36. Психосексуальні особливості підліткового віку.

 37. Соціально-психологічні аспекти сексуального здоров'я дітей і підлітків.

 38. Суть і значення формування статевої самосвідомості.

 39. Суть і значення формування стереотипа полорольової поведінки.

 40. Етапи психосексуального розвитку. Характеристика його стадій: платонічного прагнення, еротичного прагнення, сексуального прагнення.

 41. Статеве виховання підлітків. Основні елементи програм обов'язкового статевого виховання.

 42. Зріла сексуальність.

 43. Комунікація в аспекті сексуальних відносин.

 44. Любовні відносини в аспекті сексуальних і любовних потреб.

 45. Любов як особистісна цінність. Особистісні цінності і їх реалізація в сексуальній сфері.

 46. Проблематика «небезпечного» і «безпечного» сексу. Гетеросексуальні статеві відносини.

 47. Вияви сексуальності у немолодому та старечому віці.

 48. Поняття статевої ідентичності і статевої ролі.

 49. Статеві ролі і статева поведінка. Соціокультурні стандарти сексуальної поведінки.

 50. Гомосексуальна орієнтація і сучасні концепції сексуальної орієнтації.

 51. Підходи до виявлення статевих відмінностей. Психологічні відмінності між чоловіками і жінками.

 52. Трансвестізм.

 53. Транссексуалізм.

 54. Подружній секс. Сімейний кодекс і питання сімейної сексуальності.

 55. Гомо- і би- сексуальна поведінка.

 56. Неродючість, його причини.

 57. Контрацепция, її суть.

 58. Психологічні аспекти застосування протизаплідних заходів.

 59. Проблеми інтимної близькості. Псевдоінтимність.

 60. Аборт, його суть і наслідки для здоров'я. Психоемоційна реакція жінки на аборт

 61. Емоційні реакції на зараження хворобами, що передаються статевим шляхом.

 62. СНІД і сексуальна поведінка. Шляхи передачі ВІЧ/СНІД і його профілактика.

 63. Секс в засобах масової інформації, вплив сексуально відвертих матеріалів, інтернет.

 64. Поняття парафілії. Класифікація парафілій.

 65. Сексуальні фантазії, їх типи, яким віддається перевага. Функція сексуальних фантазій при пара філіях.

 66. Класифікація сексуальних розладів.

 67. Які порушення відносять до сексуальних дисфункцій?

 68. Концепції психічних механізмів виникнення сексуальних розладів.

 69. Сексуальні неврози і невротичні реакції.

 70. Психологічна характеристика чоловіків, страждаючих імпотенцією.

 71. Порушення ерекції у чоловіків.

 72. Розлади еяколяції.

 73. Сексуальна дисгармонія у жінок. Порушення, що утрудняють проведення статевого акту. Вагінізм.

 74. Порушення оргазму у жінок і чоловіків

 75. Порушення прагнення у чоловіків та жінок. Сексуальна аддикція

 76. Сексуальні дисфункції у чоловіків та жінок.

 77. Класифікація сексуальних девіацій.

 78. Педофілія. Особливості протиправних сексуальних дій відносно дітей.

 79. Інцест: поширеність, особливості сімейного мікроклімату.

 80. Фетишизм. Різновиди фетишизму.

 81. Садизм. Психологічний аналіз. Кримінальний аспект.

 82. Мазохізм. Мазохистичні вияви в сфері сексуальності і поза нею.

 83. Ексгібіціонізм. Вуайерізм. Фроттаж.

 84. Проституція. Її форми, поширеність, міра ризику для здоров'я.

 85. Зловмисні сексуальні відносини, вимушений секс. Поняття зґвалтування.Методи контролю

Контролювання набутих знань і логічного досвіду здійснюється:

 • потоково, під час спілкування на лекції;

 • за допомогою “теоретичних” контрольних робіт, проведених в аудиторії та дома, розрахованих на певну тривалість і рівень складності (останнє - у залежності від індивідуального рівня студента);

 • за допомогою “практичних” завдань, зокрема ситуаційних, розрахованих на різний рівень підготовки, відповідно визначеним періодам вивчення курсу;

 • за рахунок підсумкового заліку, який є кінцевою формою контролю.

Розподіл балів, які отримують студенти

Кредит

Сума

Змістовні модулі

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Контрольна робота

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

20

20

30

100

5

5

5

5

5

5^ Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ Методичне забезпечення

Курс обеспечен учебно-методическим пособием

Акимова Л.Н. Психология сексуальности. – Одесса: СМИЛ, 2005. – 198 с.

Рекомендована література

Базова

 1. Васильченко Г.С. Сексология. Справочник. — М.: Медицина, 1990.

 2. Васильчено Г.С., Решетняк Ю.А. Любовь, брак, сексуальное партнерство. – М ., 1990.

 3. Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків. – Київ: Арістей, 2003.

 4. Имелинский К. Сексология и сексопатология. Пер. с польск. – М.: Медицина, 1988.

 5. Исаев Д.Н. Каган В.Е. Половое воспитание детей. – Л.: Медицина, 1988.

 6. Келли Г. Основы современной сексологии. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Кон И.С. Введение в сексологию. - М.: Медицина, 1989.

 8. Кон И.С. Сексология. — М.: Академия, 2004.

 9. Кочарян А.С. Личность и половая роль. Симптомокомплекс маскулинности/феминности в норме и патологии. – Харьков, 1996.

 10. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология в 4 частях. – М.: Акад. сексологических исследований, 1999.

 11. Лев-Старович Зб. Секс в культурах мира. Пер. с польск. - М.: Мысль, 1991.

 12. Мастерс У., Джонсон В., Колонди Р. Основы сексологии. Пер. с англ. – М.: Мир, 1998.

 13. Руководство по сексологии / Под. ред. С.С. Либиха. – СПб.: Питер, 2001.

 14. Сексология / Под ред. Д.Н. Исаева. – СПб.: Питер, 2001.


Додаткова:

 1. Бердяев Н.А. Эрос и личность: Философия пола и любви. - М., 1989.

 2. Васильченко Г.С. Общая сексопатология. — М.: Медицина, 1977.

 3. Денисенко М.Б., Далла Зу Нна Ж.-П. Сексуальное поведение российской молодежи // Социологические исследования. – 2001. - N 2. - С. 83-87.

 4. Екимов М.В. Формы мастурбации, психосексуальное развитие и сексуальные дисфункции // Сексология и сексопатология. - 2003. - № 6.

 5. Жарков Ю. Н. Методология создания опросников для сексологических исследований // Сексология и cексопатология. - N 7. - 2003. – С. 7 –12

 6. Жеребкина И.М. Фуко: Политические технологии тела. История женского как история сексуальности // Преображение. Русский феминистский журнал. М., 1996.- №4. - С. 20-27.

 7. Жеребкина Инна «Прочти мое желание…». Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. - М.: Идея-Пресс, 2000.

 8. Завражин С. А. Сексуальная деструктивность несовершеннолетних. - М., 1996.

 9. Зимбардо Ф. Застенчивость - что это такое и как с ней справляться. – СПб.: Питер-Пресс, 1996.

 10. Иванов Н.Б. Психологическое обследование // Краткая сексология: Руководство для врачей. – СПб.: ООО «Ольга», 1998.

 11. Каган В. Е. Семейные и полоролевые установки у подростков // Вопросы психологии. - 1987. - № 2.

 12. Каган В.Е. Стереотипы мужественности - женственности и образ «Я» у подростков // Вопросы психологии. - 1989. - № 3.

 13. Каприо Ф. Многообразие сексуального поведения. – М., 1995.

 14. Клейн Л. С. Другая любовь: Природа человека и гомосексуальность. - СПб., 2000.

 15. Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. - М.: Олимп, 2003.

 16. Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов. – М., 1994.

 17. Кривцун О.А. Психологические корни эротического искусства // Психологический Журнал. – Т. 13. - № 1, 1992. - C. 95-106.

 18. Кришталь В.А., Агишева Н.К. и др. Нарушения сексуального здоровья и их коррекция: Учебное пособие. – М., 1990.

 19. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. — К.: Наукова думка, 1988.

 20. Лев-Старович Зб. Партнерский секс. – М. 1990.

 21. Лоуэн А. Любовь и оргазм. - М.: Прогресс, 1998.

 22. Лоуэн А. Язык тела. - Ростов н/Д: «Феникс», 1998.

 23. Моник Ю. Кастрация и мужская ярость. Фаллическая травма. – М., 1999.

 24. Моник Ю. Фаллос. Священный мужской образ. – М., 2000.

 25. Остен Дж. Любовь и дружба. – М.: Изд-во «Текст», 2004.

 26. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ беременности. – Самара; Бахрах, 2003.

 27. Райрогодский Д.Я. Психология и психоанализ любви. – Самара: Бахрах, 2002.

 28. Райх В. Сексуальная революция. / Общ. ред. и предисл. В.П. Наталенко, - СПб.; - М.: Университетская книга, АСТ, 1997.

 29. Сексуальное насилие у подростков / Под ред. Ю.А. Гуркина. – СПб., 1997.

 30. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ – адаптированный тест MMPI. – М., 2002.

 31. Соколова Е.Т., Чепельницкая Е.П. Психология нарциссизма: Учебное пособие. – М., 2001.

 32. Старшенбаум Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия. – М.: Изд-во Высшей школы психологии, 2003.

 33. Фанти С. Микропсихоанализ. – М., 1995.

 34. Филимоненко Ю.И. Цветовой тест Люшера. Модификация. Полярные сравнения: Методическое руководство. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1993.

 35. Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М., 1989.

 36. Фрейд А., Фрейд 3. Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов. – СПб., 1997.

 37. Фромм Э. Искусство любви. – М.: Педагогика, 1990.

 38. Фуко М. Історія сексуальності. – Т.1. Жага пізнання. – Харків: Око, 1997.

 39. Фуко М. Історія сексуальності. – Т.2. Інструмент насолоди. – Харків.: Око, 1999.

 40. Фуко М. Історія сексуальності. – Т.3. Плекання себе. – Харків: Око, 2000.

 41. Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988.

 42. Хорни К. Женская психология. - СПб., 1993

 43. Чугунов В.В. Система сексологии: В 4 т. – Т.1: Отечественная сексология в XIX – XX веках (Историко-теоретическое исследование). – Харьков, 1995.

 44. Шестаков В. Эрос и культура: Философия любви и европейское искусство. – М., 1999.

 45. Штарке К., Фридрих В. Любовь и сексуальность до 30 лет. - М., 1991.

 46. Щеглов Л.М. Неврозы и сексуальные расстройства. – СПб., 1996.

 47. Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. – М., 1996.

 48. Эрос / Сост. П.С. Гуревич. – М.: Алетейа, 1998.

 49. Яффе М., Фенвик Э. Секс в жизни женщины. – М., 1991.

 50. Яффе М., Фенвик Э. Секс в жизни мужчины. – М., 1990.Схожі:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02071091
Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 65082, м. Одеса, вул Преображенська,24. Наукова бібліотека ону імені І.І....
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Антропологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи