Одеський національний університет імені І. І. Мечникова icon

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Скачати 458.75 Kb.
НазваОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сторінка1/4
Дата04.08.2012
Розмір458.75 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


____________________________ ПСИХОДІАГНОСТИКА___________________________

(шифрі назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки _________ 6.030102 Психологія ______________________________

(шифр ' назва напряму підготовки)

для спеціальності ___________________ 6.030102 психологія________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації _________________________________________________________________________

(назва спеціалізації)


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Психодіагностика : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни

за напрямом підготовки 6.030102_психологія , спеціальністю __6.030102 психологія


«___»_________ , 2011- 2012 уч р.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади): Пономаренко Лариса Петрівна, канд. психол. наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної психології та психології розвитку особистості


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою загальної психології та психології розвитку особистості


Кірєєва З.О., д.психол. наук

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) _6.030102 психологія _________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань:

0301 суспільно-політичні науки

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність

(професійне

спрямування): психологія


____________________________

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3

2011

2011-2012й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання : складання психологічного діагнозу за результатами психодіагностичного дослідження

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 135
5

6-7

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 76


самостійної роботи

студента - 59Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр» - 6.030102


____________________________

32- год.

12 - год.

Практичні, семінарські

- год.

год.

Лабораторні

44- год.

14- год.

Самостійна робота

59 год.

109 год.

НДЗ: 12 год.

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 76 / 59

для заочної форми навчання ­– 26 / 109 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки


Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки: (шифр і назва)

6.030102 Психологія


Модулів - 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):

психологія

____________________________

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3

2012

2012

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання: Сучасні напрями та методи психотерапії (назва) (доповідь - презентація )

Семестр

^ Загальна кількість годин - 54
6

7

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 30


самостійної роботи

студента - 24Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

____________________________

24 год.

8 год.

Практичні, семінарські

6 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

24 год.

44 год.

НДЗ: 12 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30 / 24

для заочної форми навчання ­– 10 / 44

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: забезпечити належний рівень професійного підходу до психодіагностичних досліджень і використання результатів психодіагностики

Завдання курсу:

 • Показати значення і місце психодіагностики в вирішенні проблем практичної психології, з’ясувати основні цілі і завдання, вимоги до користувачів психодіагностичних методик.

 • Ознайомити студентів з науковими основами психодіагностики та обмеженнями, які накладають різні ситуації тестування на використання результатів, перевагами та недоліками вимірювальних методів в психології.

 • Допомогти студентам у практичному оволодінні основним методом психодіагностики – психологічними тестами.

 • Дати студентам знання про різноманітні психодіагностичні методи, умови їх застосування та навчити їх підбирати психодіагностичний інструментарій, який відповідає певним практичним завданням.

 • Забезпечити їх навичками проведення психодіагностичих досліджень та вміннями обробляти, аналізувати та інтерпретувати результати психодіагностики.

 • Сприяти формуванню високої професійної культури практичного психолога, додержання ним етичних принципів, творчому відношенню до професійної діяльності.


Після опанування даної навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття психодіагностики як науки і практики постанови психологічного діагнозу

 • відмінності між різними психодіагностичними підходами, в залежності від практичних цілей та свідомої позиції експериментатора

 • види психодіагностичних методів та методик, які використовуються при вирішенні різноманітних завдань практики

 • професійно-етичні принципи психодіагностики

 • вимоги до користувачів психодіагностичних методик

 • переваги та недоліки різних психодіагностичних процедур і психологічних тестів,

 • про вірогідний характер розподілу психологічних змінних,

 • принципи кількісного та якісного аналізу результатів психодіагностичних досліджень

 • найбільш розповсюджені психодіагностичні методики, які використовуються при вивченні різних сфер особистості та між-особових стосунків


Студенти повинні вміти:

 • відбирати психодіагностичний інструментарій для власних досліджень та критично ставитись до результатів тестування з огляду на вимоги до психодіагностичних методів;

 • аналізувати дані про валідність та надійність психодіагностичних методик, відповідність методики теоретичному психологічному конструкту її розробника;

 • проводити стандартизацію психодіагностичних методик;

 • перевіряти надійність та дискримінативність тесту та окремих тверджень;

 • використовувати методи математичної статистики при обробці результатів психодіагностичних досліджень;

 • формулювати обґрунтовані висновки щодо результатів психодіагностики;

 • застосовувати конкретні психодіагностичні методики з урахуванням відповідних вимог.


^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. ^ ПСИХОДІАГНОСТИКА ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тема 1

Психодіагностик як наука, предмет та основні завдання, розділи психодіагностики.

Тема 2

Історія розвитку психодіагностики

Тема 3
^

Психодіагностичний метод та психологічний тест. Діагностичні підходи.


Тема 4

Психологічний діагноз. Особливості психодіагностичного дослідження.


Тема 5
^

Психодіагностичні завдання в різних ситуаціях. Вимоги до користувачів та методик.


Тема 6.

Валідність та надійність. Види валідності. Визначення валідності та надійності


Тема 7.

Стандартизація психодіагностичних методик. Тестові норми

Змістовий модуль 2. ВИДИ ПСИХОДІАГНОСТЧНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТОДИК

Тема 8.
^

Класифікація психодіагностичних процедур. Операціональна класифікація. Приборні психофізіологічні та апаратурні поведінкові методики


Тема 9.

Об’єктивні тести з вибором відповіді. Крітеріально - орієнтовані тести. Методики суб’єктивного шкалювання. Контент-аналіз.

Тема 10.
Тести-опитувальники. Фактори, що впливають на достовірність самозвіту.

Тема 11

Проективні методи психодіагностики.

Тема 12.

Спостереження. Методи експертної оцінки. Рольова гра, бесіда та інтерв’ю як методи психодіагностики.

Змістовий модуль 3. ^ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТ. СТАТИСТИКИ ПРИ ОБРОБЦІ ТА АНАЛІЗУ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ ДАНИХ

Тема 13.

Цілі та завдання психометрики.

Тема 14

Використання методів математичної статистики в при обробці результатів психодіагностичних досліджень. Класифікація завдань та їх характеристика.

Тема 15.

Тестові шкали та шкальні оцінки. Стандартизація вимірювальних шкал.

Тема 16.
^

Використання статистичних критеріїв при аналізі результатів психодіагностичних досліджень


Тема 17.

Кореляційний аналіз. Факторний аналіз та другі види аналізу даних


Змістовий модуль 4. ПСИХОДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСІВ, СТАНІВ ТА ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Тема 18.
^

Психодіагностика конституційно обумовлених диспозицій


Тема 19.

Психодіагностика пізнавальних процесів.

Тема 20.

Психодіагностування інтелекту та здібностей .

Тема 21.
^

Психодіагностування особистісних особливостей.


Тема 22.

Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. Психодіагностика емоційної сфери


Тема 23.
^

Психодіагностика мотивації. Психодіагностика міжособових стосунків та соціально-психологічних особливостей особистості.


Тема 24.
^

Психодіагностування в профорієнтації, освіті та клінічній психології. Діагностика "Шкільної зрілості".

  1   2   3   4

Схожі:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02071091
Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 65082, м. Одеса, вул Преображенська,24. Наукова бібліотека ону імені І.І....
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Антропологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сексологія та сексопатологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи