Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова icon

Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова
Скачати 484.31 Kb.
НазваОдеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова
Сторінка1/2
Дата04.08.2012
Розмір484.31 Kb.
ТипПрограмма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНШЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА


ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІКИ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ПРОГРАММА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРВІНИКАМ ТА СТУДЕНТАМ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

на факультеті психології


Упорядник: Буганова В.М.


Затверджую

Проректор_________В.О. Запорожченко

«___»_____________2006 р.


Розглянуто Затверджено

на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради ІМЕМ

загальної та соціальної психології

Протокол № ______ Протокол №

від “___” __________2006 р. від “___”___________ 2006 р.

Завідуюча кафедрою Голова Вченої ради

В.І.Подшивалкіна____________ _______________


Одеса – 2006 р.

ЗМІСТ


 1. ВСТУП

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ ПРАКТИКУ

2.1. Етапи практики

2.2. Керівництво практикою

2.3. Права та обов'язки студента-практиканта
2.4. Бази практики

2.5. Підведення підсумків практики
2.6. Звітна документація

 1. ^ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА

 2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

3.1. Мета і завдання практики

3.2. Зміст практики

3.3. Підсумковий етап виробничої практики

 1. ^ ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

4.1. Загальні положення

4.2. Мета і завдання практики

5. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

6. МАГІСТЕРСЬКА ПРАКТИКА

6.1. Загальні положення

  1. Зміст практики

  2. Обов’язки магістра-практиканта

  3. Форми і методи контролю

^ ДОДАТКИ. ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Додаток 1. Звітна документація практики

Додаток 2. Зміст звіту

Додаток 3. Форма звіту про проходження педагогічної практики

Додаток 4. Форма звіту факультетського керівника практики

Додаток 5. Зразок щоденника практики

Додаток 6. Зразок договору про співробітництво з базами практики 1. ВСТУП


Практика студентів є необхідним і важливим елементом учбового процесу, який сприяє глибокому засвоєнню теоретичних знань, навиків, умінь, отриманих на лекціях і практичних заняттях у вищому навчальному закладі, забезпечує набуття досвіду самостійного прийняття рішень у реальних професійних обставинах.

Основною метою практики повинно бути поглиблення та закріплення отриманих теоретичних знань про закономірності функціонування психіки.

Значення практики для студентів проявляється в тому, що вона залучає студентів до самостійної роботи, вчить підбирати, обробляти, аналізувати конкретний матеріал, на основі його робити висновки і пропозиції, потрібні у реальних виробничих обставинах, а також допомагає закріпити і поглибити знання.

Сучасність потребує оптимального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, виявляючи ініціативу та наполегливість в їх вирішенні, удосконаленні навиків, умінь. Практика повинна сприяти формуванню у студентів - майбутніх фахівців навиків приймати самостійні, ефективні рішення на конкретних ділянках роботи підприємства у реальних умовах шляхом виконання різних обов'язків психолога - стажера.

Глибокі зміни у різних сферах життя суспільства є характерною особливістю сучасного етапу розвитку нашої країни, що вимагає високої кваліфікації сучасних спеціалістів в галузі психології. Практика студентів - психологів повинна бути рівноправним діалогом між підприємством і учбовим закладом, як партнерами в вирішенні проблем формування психологічної культури у суспільстві, удосконалення і розповсюдження психологічної грамотності, формування ефективного науково-дослідницького апарату, які б відповідали сучасності.

Під час проходження учбової практики студенти одержують практичне закріплення знань, удосконалюють навики з теоретичних курсів "Загальна психологія", "Соціальна психологія", "Вікова психологія", "Організаційна психологія", "Психологія особистості", "Психодіагностіка», «Психологія менеджменту» та ін.

Студентам належить мати на увазі, що найважливішим фактором розвитку психологічної культури у суспільстві є наукове обґрунтування цілей, функцій, направлень, методик діяльності психолога в сучасних умовах.

^ Програма наскрізної практики розроблена у відповідності з:

 • Положенням про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України;

 • Навчальним планом ОНУ ім. І.І. Мечникова зі спеціальності бакалавр з «Психології» та __________спеціаліст з «Психології; Кваліфікаційною характеристикою магістра з психології;

 • Освітньо-професійною програмою підготовки фахівців зі спеціальності «Психології»;

 • Наказами та рішеннями Міністерства освіти і науки щодо практики студентів.

 • Відповідними документами ОНУ ім.І.І.Мечникова.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності «Психологія» в процесі навчання проходять ознайомлювальну, педагогічну, виробничу, переддипломну та магістерську практику.

вид практики


курс


термін практики


1.

Ознайомлювальна2.

Педагогічна3.

Виробнича
3

Виробнича
4.


Переддипломна
5.

Магістерська

Представлена наскрізна програма є основним учбово-методичним документом для студентів та керівників практик від навчального закладу та бази практики. Основна задача даної програми практики полягає у чіткому плануванні та регламентації діяльності студентів і викладачів в період навчального процесу, який проводиться на базі практики. Ознайомившись з даними методичними вказівками, студент зможе більш конкретно представити вимоги до проходження практики як з точки зору змісту, так і оформлення, оцінки, порядку захисту.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКУ ПРАКТИКУ


Зміст практики має відповідати меті та задачам практики і визначатися основними напрямками діяльності закладу, що приймає студентів на практику.


2.1. Етапи практики

Практика складається з трьох етапів:

^ Підготовчий ета

Деканат призначає керівника практики від факультету, який складає програму практики.

Кафедри встановлють бази практики.

Керівник від факультету розподіляє студентів за місцем проходження практики.

Протягом семестру, що передує прак­тиці, студенти ознайомлюються з програмою практики.

Керівники від кафедри та представники від закладу, що приймає студентів на практику, обговорюють та складають індивідуальні програми практики, враховуючи специфіку устано­ви, де відбуватиметься практика.

Практика починається з організаційних зборів за участю завідуючих кафедрами, керівника від факультету, студентів, керівників практикою від кафедр та представників баз навчальної практики. Така установча організаційно - методична конференція повинна бути проведена не пізніше, як за тиждень до початку практики.

На зборах обговорюються:

 • цілі, задачі та завдання практики

 • заходи по організації, проведенню та контролю успішності практики,

 • методичні вказівки,

 • права та обов’язки практикантів, керівників приймаючих закладів, керівників практикою від кафедр,

 • загальні вимоги щодо оформлення звітної документації.

Крім того, представляється програма де визначаються мета, завдання, що їх повинен реалізувати практикант, здійснюється прикріплення студентів до керівників-викладачів (методистів), які керуватимуть практикою.

Студенти подають керівнику практики від факультету:

 1. узгоджений з керівниками практики індивідуальний план-графік виробничої практики,

 2. відомості про безпосереднє місце проходження практики з наданням його точної адреси та телефону,

 3. режим свого перебування на місці практики з відомостями про дні та години роботи.

Також студентами заповнюється щоденник практики, який підписується деканом факультету. Щоденник практики відображає повне і своєчасне виконання програми практики студентом на підприємстві.

^ Основний етап

На протязі практики безпосередній керівник від кафедри та безпосередній керівник від базового закладу повинні приймати проміжні звіти студентів.

Робочий день практиканта визначається правилами трудового розпорядку та режимом роботи установи або організації, де сту­дент проходить практику.

Практикант веде "Щоденник виробничої практики" (додаток 5).

Зміст основного етапу практики відрізняється відповідно до мети практики і розкрито далі при описі кожного виду практики окремо.

^ Підсумковий етап

Захист практики відбувається на підсумкової конференції, на якої повинні бути присутніми всі студенти та керівники від кафедри. Студенти здають звітну документацію та звітують про виконання поставлених завдань у формі доповіді. На захисті студент інформує про основні напрямки досліджень, проведених під час практики, висновки і рекомендації, які він зробив.

Конференція повинна пройти протягом перших 10 днів після закінчення практики.

Зміст підсумкового етапу практики відрізняється відповідно до мети практики і розкрито далі при описі кожного виду практики окремо.
^ 2.2. Керівництво практикою


Загальне керівництво практикою здійснює відповідальна особа, призначена деканом факультету психології та завідуючими кафедрами спеціалізацій з психології. Завідуючі кафедрами призначають безпосередніх наукових керівників практикою від кафедр, відповідно до педагогічного навантаження.
Обов’язки та права керівника практики від факультету

 • загальне керівництво практикою та координація методичного керівництва з боку кафедр.

 • пошук можливих заходів для проходження практики і налагодження зв’язків з керівниками закладів, завідуючими відділами, лабораторіями, секторами, службами.

 • доповіді деканові та завідуючим кафедрами про заклади, які погоджуються виступити у якості базових організації для проходження навчальної практики.

 • методична та організаційна допомога студентам під час проходження ними практики

 • сприяння формуванню професійних навиків у студентів

 • розподіл студентів лише за тими базовими закладами, які були ухвалені загальним керівництвом.

 • Факультетський керівник практикою має право вирішувати питання про переміщення практикантів з одного базового закладу в інший (із переліку закладів, ухвалених загальним керівництвом).

 • підготовка наказ про практику.

 • знайомство студентів із системою звітності про практику та з вимогами до неї;

 • контроль проходження практики і оцінка звітної документації.

 • По закінченню практики за результатами обговорення практики на засіданнях кафедр підготовка письмового звіту навчальному відділу (Додаток 4).

Керівник практики від кафедри психології ОНУ ім. І.І.Мечникова зобов'язаний:

 • здійснювати всебічну консультативну допомогу студенту-практиканту, всебічно сприяти виконанню завдань практики.

 • здійснювати безпосередній контроль за проходженням практики студентами.

 • ознайомитися з організацією, де його студенти матимуть змо­гу проходити практику;

 • забезпечити проведення організаційних заходів перед вихо­дом студентів на практику, зокрема, інструктаж щодо порядку прохо­дження практики та техніки безпеки;

 • забезпечити високу якість проходження практики згідно зі розробленою програмою;

 • контактувати з керівником практики від підприємства;

 • здійснювати загальний контроль підготовлених студентами навчально-методичних матеріалів,

 • контролювати ведення щоденників студентами;

 • перевіряти якість підготовленого студентом звіту, давати вказівки щодо виправлення виявлених недоліків.

 • аналізувати й оцінювати звітну документацію про практику та якість виконаних завдань;

 • в щоденнику керівник практики представляє відгук про виконання студентом індивідуальної роботи програми, та вміння студента самостійно вирішувати окремі питання і правильно використовувати на практиці теоретичні знання. У відгуку керівник ставить відмітку роботі студента, яку він виконував на протязі періоду практики (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

 • скласти і подати на кафедру письмовий звіт про проведену практику.^ Керівник практики від базової установи зобов'язаний:

 • Затвердити робочий план практики, складений студентом - практикантом на основі програми практики з урахуванням особливостей підприємства, установи. План представляється в щоденнику.

 • організувати проходження практики студентів у взаємодії з керівником практики від навчального закладу;

 • ознайомити студентів з діяльністю і перспективами розвитку установи;

 • забезпечити студента необхідними документами, технічними засобами для виконання програми та завдань практики;

 • здійснювати постійне керівництво виконанням студентами програми практики та індивідуального плану, надавати їм всебічну консультативну і методичну допомогу, давати необхідні вказівки і завдання практикантам згідно з їх робочими планами, перевіряти їх виконання.

 • перевіряти якість підготовленого студентом звіту, давати вказівки щодо виправлення виявлених недоліків.

 • Після закінчення практики керівник складає відгук на студента - практиканта в щоденнику. У відгуку він фіксує виконання студентом індивідуальної роботи програми, та вміння студента самостійно вирішувати окремі питання і правильно використовувати на практиці теоретичні знання. У відгуку керівник ставить відмітку роботі студента, яку він виконував на протязі періоду практики (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). Керівник практики підписує відгук і ставить печатку підприємства на підпис.


2.3. Права та обов'язки студента-практиканта


 • Студенти, які будуть відпрацьовувати практику, повинні прийняти участь в організаційних зборах.

 • Практиканти повинні проходити практику за місцем розподілу, яке схвалене рішенням кафедр.

 • Практиканти зобов’язані виконувати програму практики, робити проміжні звіти.

 • Перед початком виробничої практики студент одержує від факультетського керів­ника практики зразки оформлення необхідних документів.

 • Перед проходженням практики студент повинен ознайомитися з її програмою, отримати методичні консультації у керівників практики від кафедри і від підприємства, і разом з ними скласти індивідуальне завдання та робочу програму практики з урахуванням особливостей підприємства, організації, установи. Робочу програму необхідно занести в щоденник практики та затвердити у керівника практики від факультету, що підтверджується підписом.

 • Виконувати своєчасно у визначений термін завдання практики, які передбачені програмою практики і надані керівником практики від кафедри.

 • У день початку практики необхідно ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку підприємства (організації, установи), техніки безпеки і строго їх виконувати на протязі практики.

 • Ознайомитись з розкладом обов'язкових консультаційних занять, які проводяться в університеті та відвідувати їх.

 • Регулярно вести щоденник, відображати в ньому склад і результати виконаних за період практики робіт.

 • Студент - практикант повинен нести відповідальність за виконану роботу і за результати практики.

 • У визначений термін подати керівнику від кафедри звітні матеріали.

У разі захворювання чи інших обставин, що перешкоджають студенту успішно пройти практику, йому надаєть­ся право повторно пройти практику без відриву від навчання (за умови подання довідки, лікарняного листка).

Студент має право самостійно знайти і запропонувати місце для проходження практики (за межами міста Одеси чи у закладі, який не входить у перелік ухвалених керівництвом факультету). Пропозиція-заява подається за 1 місяць до початку практики факультетському керівнику практикою. Разом із заявою студент повинний подати лист-запрошення на практику від організації (на фірмовому бланку) та деталізований план-програму проходження практики за підписом керівника організації, що запрошує на практику, та керівника відділу – практичного психолога, який буде безпосереднім наставником під час практики. За 10 днів до початку практики студент повинен представити керівнику практики від факультету "Договір про проведення практики студентів" між університетом, як особою яка направляє студента на практику, і підприємством, як особою яка приймає студента на практику, з усіма реквізитами, підписами, печатками. "Договір про проведення практики студентів" є основним документом, що встановлює та регулює відношення між університетом і підприємством - базою практики в період практики.

Практиканти, що проходять практику за індивідуальними планами та у вільно вибраних місцях призначення, подають, як і інші студенти, звітну документацію за встановленою формою.
^ 2.4. Бази практики


Вибір бази ознайомлювальної практики проводиться на основі аналізу виробничих можливостей відповідних підприємств та установ. Найголовніші критерії відбору бази практики – можливість установи забезпечити студентів-практикантів роботою за спеціальністю, та наявність штатного психолога, який має можливість приділяти увагу студенту та здійснювати керівництво над ним. При цьому бази практики повинні мати високий технологічний рівень та відповідний кадровий потенціал, постійно розвивати науково-практичні зв’язки з кафедрами факультету, чітко планувати та регламентувати діяльність студентів.


2.5. Підведення підсумків практики


Практика зараховується студентам, які успішно виконали програму практики, вчасно подали звітну документацію і якісно доповідали на засіданні кафедри.

Безпосередній керівник від кафедри та керівник від базової організації рекомендують певним чином оцінити практику студента. Диференційованій оцінці з боку керівника практики від кафедри підлягають всі завдання, що виконав студент-практикант. Остаточне рішення приймає комісія, до якої входять: завідувачі кафедрами психології, керівник практики від факультету та декан. Підсумки практики оцінюються на основі рівня виконання завдань практики, змісту представлених звітних документів, відгуків керівників практики, умінь студента демонструвати знання, робити висновки і рекомендації. Комісія виставляє оцінку: відмінно, добре, задовільно, незадовільно. Диференційна оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати складання заліків з практики заносяться до екзаменаційної відомості, проставляються в заліковій книжці за підписом керівника від факультету і в журналі обліку успішності.

Студенту, який не виконав програми практики, отримав незадовільний відгук про роботу керівника практики від кафедри чи незадовільну оцінку при захисті звіту, може бути надано право проходження практики повторно без відриву від навчання. Студент, який удруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується з Університету.

Після закінчення виробничої практики керівник групи (студента) від кафедри складає звіт про роботу. Керівник практики від факультету подає звіт про практику у учбовий відділ.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на засіданні Вченої ради факультету.


^ Критерії оцінювання виконання завдань виробничої практики

Оцінка "відмінно ":

• повне виконання завдань практики;

• термінологічне правильне, якісне і чітке виконання завдань;

• творчий підхід до виконання завдань;

• вміння робити адекватні, обґрунтовані висновки.

^ Оцінка "добре":

• виконання завдань повне, з незначними недоліками;

• недостатньо повне висвітлення окремих завдань.

Оцінка "задовільно":

• формальне виконання завдань;

• неправильне використання наукової термінології;

• невміння робити самостійні логічні висновки.

При оцінюванні виробничої практики враховується ставлення студента до роботи, відгуки адміністрації, методиста-консультанта установи, де студент проходив практику. Особлива увага приділяє­ться самостійності студента, його вмінню робити психологічні висновки та рекомендації.
2.6. Звітна документація


До документів практики належать:

 • наказ про практику;

 • протоколи засідань кафедр,

 • індивідуальні звіти про проходження практики та щоденники студентів,

 • звіти керівників від кафедр,

 • звіт факультетського керівника практики.

Наказ про практику є головним документом, що визначає терміни та порядок проходження практики, бази практики, керівників від кафедр, порядок та термін здачі звітів про практику. Наказ готується та надається факультетським керівником практики до початку її проведення, після подання кафедрами виписок із протоколів із переліком викладачів та закріплених за ними студентів-практикантів.

Протоколи відповідних рішень кафедр містять розподіл студентів між керівниками, результати оперативного контролю за проходженням практики, результати обговорення та оцінки індивідуальних звітів практикантів.

Звітна документація та документація по підготовці та завершенню психологічної практики реєструється та зберігається на кафедрі, на якій студенти проходять захист практики.

На звітну конференцію, яка відбувається не пізніше 10 днів після закінчення практики, студент подає таку документацію:

1. Звіт про практику

2. щоденник практики.

Письмовий звіт і щоденник перевіряють і затверджують керівники практики як від базового підприємства, так і від однієї з кафедр ОНУ ім.І.І.Мечникова. Після звітної конференції залікова документація рецензується керівником практики від факультету і у разі незадовільного їх виконання може бути повернута для доопрацьовування студентом.

Загальний звіт про проведення педагогічної практики подається факультетським керівником практики в учбовий відділ ОНУ. Звіт включає в себе кількісні характеристики практики (число студентів, що пройшли практику, число задіяних викладачів-методистів, перелік базових навчальних закладів, оцінки практики тощо), а також зауваження щодо організації практики, пропозиції щодо її вдосконалення. Форма звіту додається (див. Додаток 2).

^ Правила написання звітної документації

Індивідуальний звіт про проходження практики є головним звітним документом, що надає студент.

Зібрані і проаналізовані матеріали в процесі проходження практики, студент систематизує і узагальнює згідно плану, який він складає на основі робочої програми.

Звіт по практиці містить конкретний опис виконаної студентом роботи. Структура звіту – довільна, але звіт повинен бути змістовним, з висвітленням усіх позицій плану проходження практики, з висновками і побажаннями щодо підвищення якості організації практики.

Виконується він у друкованій формі, обсягом ^ 10-15 сторінок формату А4. Звіт має містити розділи згідно робочій програмі, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції.

При оформленні звіту про практику необхідно враховувати методичні вказівки по написанню, оформленню та захисту курсових, випускних, дипломних і магістерських робіт. Звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок і аркуші повинні бути зшиті. Титульний аркуш вказує на час проведення практики і повинен бути підписаний керівниками практики від кафедри та підприємства. Структура титульного листа представлена у додатку 2.
^

Зміст звіту:


 1. Титульний аркуш вказує на час проведення практики і повинен бути підписаний керівниками практики від кафедри та підприємства. (Структура титульного листа представлена у додатку 2)

 2. Зміст (вказуються найменування розділів звіту та номери сторінок, що починають розділи).

 3. Вступ (відображаються цілі і задачі студента, які він вирішував в процесі практики).

 4. Загальна характеристика підприємства, її цілі та напрямки діяльності. Крім того, студент повинен ознайомитися з фронтом роботи психолога на даному підприємстві, та специфікою його роботи, що обумовлюється цілями та станом підприємства. При вивченні цих питань студент розглядає доступні документи підприємства, знайомиться з психологічними аспектами кадрової політики підприємства, правами та обов'язками психолога у цієї структурі.

На основі зібраного матеріалу та проведеного аналізу, студент робить висновки щодо діяльності психолога на даному підприємстві, визначає його переваги і недоліки. Після він представляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи психолога при існуючих внутрішніх і зовнішніх умовах чи пропонує шляхи зниження ризиків цих умов.

 1. Основна частина (опис видів робот, що ввійшли до робочої програми).

 2. Висновки (стисло й по суті викладається думка про результати проходження практики і вносяться пропозиції з поліпшення її організації).

 3. Література (приводиться перелік літератури, методичних матеріалів, що використовувалися студентом у процесі проходження практики).

 4. Додатки.

Щоденник повинен бути завірений та підписаний керівником підприємства (установи), та науковим керівником від кафедри. В ньому дається розгорнута характеристика про проходження практики студентом, та виконаний обсяг роботи, зафіксовано дати та конкретні справи, на які був затрачений час практики. (Якщо студент заочної форми навчання є першим керівником підприємства, характеристика не подається). 1. ^ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА


Ознайомлювальна психологічна практика – це перший етап психологічної практики студентів-психологів, від якості проходження якого залежить подальше сприймання та оцінка професійної діяльності психолога і остаточний вибір спеціалізації студентами.

Метою даної практики є ознайомлення зі специфікою роботи психологів – теоретиків та практичних психологів на конкретних робочих місцях (у науково-дослідних інститутах, промислових підприємствах, клініках, консультативних службах, школах, дошкільних закладах, психологічних центрах, ВНЗ та ін.).

Для проходження ознайомлювальної психологічної практики можуть бути задіяні лише ті заклади, які мають у своїй структурі відділи, лабораторії, секції чи служби відповідної психологічної спрямованості.

^ Завдання практики

(відповідно визначає зміст звіту, який готовлять студенти по закінченні практики):

 1. Ознайомитися та описати документацією, яку веде психолог на підприємстві: (шкільний психолог, психолог-консультант, спортивний психолог, психолог-ергономіст, юридичний психолог, патопсихолог і т.і.).

 2. Ознайомитися та описати види робіт, які виконує психолог на підприємстві.

 3. Ознайомитися та описати принципи та умови роботи психолога на підприємстві;

 4. Ознайомитися з законодавчими і нормативними документи, які регулюють, регламентують і контролюють діяльність психолога на підприємстві;

 5. Ознайомитися зі структурою та принципами організації взаємодії психолога з колегами, керівництвом, з зовнішнім середовищем;

 6. Ознайомитися та описати деякі підходи та прийоми практичного психолога.

 7. Ознайомитися та описати конкретні методи психологічного дослідження.

 8. Висловити свою думку про переваги та недоліки фронту роботи психолога, з яким студент ознайомився на практиці, сформулювати своє ставлення до роботи психолога на даному підприємстві.

 9. Перелічити особистісні особливості, які, на думку студента повинні біти у практичного психолога, та висловити думку про відповідність власного особистісного профілю тому, що потребую цей фронт роботи.
Обсяг звіту ознайомлювальної практики – 10 сторінок.


^ 3. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА


  1. Мета і завдання практики


Згідно з нормативними документами Міністерства освіти та нау­ки України, виробнича практика студентів спеціальності "Психологія" є обов'язковою складовою навчального процесу у вищих закладах освіти. Виробничу практику проходять на підпри­ємствах, у навчальних закладах всіх рівнів, у центрах психологічної допомоги, науково-дослідних інститутах з психологічним напрям­ком, у психодіагностичних центрах, центрах психологічної реабілі­тації, психіатричних лікарнях, центрах зайнятості, центрах профорієнтації, комерційних організаціях та інших установах, де є психологічна служба, психологічна лабораторія або кабінет психо­лога.

^ Метою виробничої практики є підготовка студента - практиканта до самостійної роботи психологом, закріплення вже здобутих знань, навичок при навчанні в університеті.

Задача практики полягає в опануванні деяких підходів, прийомів роботи психолога (теорія чи практика), набутті навичок роботи з конкретними методами психологічного дослідження, обробки та інтерпретації емпіричних даних.

В результаті проходження виробничої практики студенти повинні оволодіти такими знаннями і навиками:

• ознайомитися з принципами, умовами роботи психолога на підприємстві;

• розглянути законодавчі і нормативні документи, які регулюють, регламентують і контролюють діяльність психолога на підприємстві;

• ознайомитися з видами роботи психолога на підприємстві;

• ознайомитися зі структурою та принципами організації взаємодії психолога з колегами, керівництвом, з зовнішнім середовищем;

• набути навики проведення аналізу підприємства, з точки зору психологічної частини його організації та функціонування;

• виявити позитивні та негативні тенденції щодо роботи психолога на даному підприємстві, представити обґрунтуванні висновки та рекомендації щодо удосконалення його роботи.

Мета практики досягається шляхом самостійного вивчення студентами обставин на даному підприємстві та виконання кожним з них учбових завдань, які обумовлені програмою практики. Під час проходження учбової практики студенти одержують практичне закріплення знань, удосконалюють навики з отриманих теоретичних курсів, предмети яких і складають основу дослідження напрямків діяльності психолога на підприємства в період виробничої практики.

Представлена програма практики є основою для розробки робочої програми, графіку проходження, плану звіту про проходження практики.

Крім цього, студент отримує додаткове індивідуальне завдання в залежності від особливостей підприємства чи установи, яка є базою практики.


  1. Зміст практики


Кожний студент працює за індивідуальним планом. План ви­робничої практики необхідно побудувати так, щоб у ньому було максимально розкрито функції, які виконує психолог у своїй прак­тичній діяльності.

З огляду на зазначені вимоги, індивідуальний план студента-практиканта повинен бути спрямований на формування вмінь і на­вичок у таких сферах діяльності практичного психолога:

1. ^ Практична самостійна психодіагностика: психологічне обсте­ження клієнтів, встановлення психологічного діагнозу та визначен­ня проблем, що утруднюють розвиток особистості.

2. ^ Профілактична функція: запобігання відхиленням у поведінці особистості, виникненню конфліктів і проблем у міжособистісних стосунках; запобігання створенню конфліктних ситуацій у навчальній або трудовій діяльності клієнта.

3. ^ Психологічна експертиза: визначення психічних якостей, здіб­ностей та перспектив розвитку окремої особистості, структури та змісту спілкування в колективі; оцінювання психологічної ефектив­ності нових технологій діагностики, корекції та консультування особистості клієнта або групи.

4. ^ Прогностична спрямованість: розробка, апробація і застосу­вання моделей поведінки групи та особистості в різних умовах життєдіяльності; проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку особистості клієнта та складання на цій основі життєвих планів; визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових відносин; участь у плануванні освітньої або психологічної політики підприємства.

5. ^ Консультативна функція: консультативна допомога у розв'я­занні гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх конфліктів; сприяння позитивному розв'язанню конфліктів у колективах і гру­пах.

6. ^ Психокорекційна функція: здійснення психологічних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, у міжособистісних та міжгрупових взаєминах; формування адекват­ної соціально корисної життєвої перспективи клієнта, подолання різних форм девіантної поведінки: алкоголізму, наркоманії, суїцидів, делінквентної поведінки.

7. ^ Соціально-психологічна реабілітація: надання соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, дорос­лим, що перебувають у кризовій життєвій ситуації, постраждали від соціальних, природних і технічних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, з метою адаптації до нових умов життєдіяльності, навчання, розвитку.

8. ^ Професійно-освітня робота: підвищення психологічної культу­ри учасників навчально-виховного або трудового процесу, роз­криття змісту роботи і розв'язання завдань психологічної служби, викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах.

Практика починається з ознайомлення з організацією, керівни­ком, змістом практичної діяльності психолога.

Труднощі, які виникають у практиканта під час виробничої практики, вирішуються під час групових та індивідуальних кон­сультацій з психологом - методистом. Найчастіше труднощі пов’язані з визначенням завдань взаємодії практиканта з клієнтом, з виробленням стратегії роботи з ним. Одним з обов'язків керівників практики є їх присутність на психодіагностичних і психокорекційних заходах, які проводить практикант, та аналіз його діяльності. На основі аналізу труднощів і недоліків у практичній ро­боті практиканта керівники практики складають план індивідуаль­но-творчої роботи і, по можливості, здійснюють відповідну корекційну роботу на індивідуальних консультаціях.

^ Психологічна характеристика особи

Безпосереднє вивчення клієнта передбачає насамперед ознайом­лення з документацією, що відображає стан його здоров'я і харак­тер діяльності минулих років. У пропедевтичних бесідах з'ясовуються: інтереси працівника, захоплення, нахили, ставлення до колег, відносини з ними.

У процесі проходження практики студент-практикант спостері­гає за поведінкою клієнта в різних ситуаціях, фіксує його реакції на зовнішні впливи, узагальнює психологічну інформацію про клієнта, отриману на основі застосування психодіагностичних методик.

Для того щоб заповнити карту, треба попередньо зібрати психо­логічні дані, використовуючи для цього різноманітні джерела та методи. Це можуть бути особисті документи, відгуки та думки ін­ших людей, результати поведінки та діяльності людини, опитування оточуючих і самої людини, системне спостереження в різних умовах, бесіда, тестування, експеримент тощо.

Отриману психологічну інформацію доцільно інтегрувати в єди­ну систему оцінок за методом узагальнення незалежних характери­стик, який був запропонований К.К.Платоновим. За цим методом обчислюється відносна оцінка прояву кожної якості цілісної психо­логічної характеристики особистості людини, що формується на основі інтеграції оцінок, одержаних з різних джерел і за допомогою різних методів. Доцільно використовувати п'ятибальну систему оцінювання якостей за певною схемою (від +2 до -2 балів). Так, якщо якість (здатність, здібність) особистості:

  • виявляється помітно, систематично, характерна для людини, то її оцінюють у +2 бали;

  • виявляється слабо, випадково, трапляється дуже рідко, то її оцінюють у +1 бал;

  • не може бути вірогідно оцінена, про неї не можна нічого сказа­ти, то її оцінюють у 0 балів;

  • не виявляється зовсім і ніколи — оцінюється як -1;

  • не виявляється, і сама людина налаштована проти неї, не вва­жає за доцільне її формувати у собі — оцінюється як -2.

Висновки, зроблені студентом - практикантом щодо становища особисто­сті, повинні сприяти розкриттю чинників виникнення особистісних проблем і шляхів їх подолання, а також давати змогу прогнозува­ти та запобігати виникненню згаданих проблем, формувати рекомендації для оптимізації діяльності та поведінки людини.

У заключній частині складаються рекомендації та програма пси­хологічної роботи з людиною, що відповідають розв'язанню ви­значених практикантом психологічних проблем.

^ Завдання по психодіагностиці:

Складання аналізу вивчених психологічних явищ необхідно проводити на основі виконаної психодіагностики. Первині дані, які є основою аналізу необхідно додавати як додаток звіту. Психодіагностика повинна буди проведена на контингенті випробуваних, що відповідають вимогам генеральної спільноти. При цьому можна використовувати різні методи збору, обробки і аналізу первинної інформації. Студент при аналізі може використати результати опитувань, анкетування. Крім того, звіт повинен містити статистичну обробку первинних психодіагностичних даних методами математичної статистики.

^ З молодшими школярами, наприклад, можна провести дослідження з використанням проективної методики „Малюнок сім'ї”.

Із учнями середніх та старших класів - треба провести психологічне дослідження групи з 25-30 чоловік стандартизованими методиками з наданням протоколів результатів;

а) для розрахунку групових норм, наприклад:

 1. Вивчення особистісної та ситуативної тривожності випробуваних за допомогою методики Спілбергера;

 2. Вивчення типу акцентуації випробуваних за допомогою методики Шмішек-Леонгарда;

 3. Вивчення рівня суб’єктивного контролю випробуваних за допомогою методики Роттера;

 4. Вивчення агресивності випробуваних за допомогою методики Баса-Даркі

б) для розрахунку кореляції між 2-3 показниками

в) для контент-аналізу:

1. методика НП (незавершені речення)

2. твір 20 «я»

3.3. Підсумковий етап виробничої практики


На цьому етапі студент-практикант узагальнює виконану ро­боту з клієнтами або з групою і складає відповідну карту.

Зібрані і проаналізовані матеріали в процесі проходження практики, студент систематизує і узагальнює згідно плану, який він складає на основі робочої програми.

Після завершення виробничої практики студент подає керівни­кові для перевірки таку документацію:

 1. Щоденник проходження практики, завірений та підписаний керівником підприємства (установи), в якому дана розгорнута характеристика про проходження практики та виконаний обсяг роботи (якщо студент заочної форми навчання є першим керівником підприємства, характеристика не подається).

 2. Звіт про виконання програми та індивідуального плану прак­тики.

 3. Карту особистості людини або карту вивчення навчального (трудового) колективу залежно від завдань індивідуального плану та специфіки установи, в якій відбувається практика.

Письмовий звіт разом з щоденником подається на рецензування керівникові практики не пізніше трьох днів після завершення практики.

Звіт про проходження практики обсягом 10-15 сторінок формату А4 містить конкретний опис виконаної студентом роботи. Звіт має містити розділи згідно робочій програмі, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції.

Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, таб­лиці, схеми, діаграми тощо.

Виконання індивідуального плану з науково-дослідної роботи відбивається у звіті окремим розділом.

На основі проведеного аналізу студент повинен зробити висновки і дати рекомендації відносно роботи психолога на підприємстві з ціллю підвищення ефективності його діяльності в перспективі. Висновки повинні бути логічними і психологічно обґрунтованими.


^ 4. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА


  1. Загальні положення


Педагогічна практика є важливим компонентом освітньої підготовки студентів - психологів. Педагогічна практика готує майбутнього спеціаліста до викладання психологічних дисциплін, що є одним із головних напрямків професійної діяльності випускника університету.

Педагогічна практика студентів організується відповідно до “Положення про проведення практики студентів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова”, та даного положення.

Умовою успішного проходження педагогічної практики є оволодіння студентом змістом фундаментальних психологічних дисциплін та методикою викладання психології.

У відповідності з навчальним планом факультету психології, педагогічну практику проходять студенти IV курсу протягом 2 тижнів на початку 8 семестру з відривом від навчання.

Педагогічну практику студенти проходять у середніх та вищих навчальних закладах І-ІІІ рівня акредитації. При цьому вони постійно відвідують заняття ведучого викладача, приймають участь в розробці робочого плану занять, практичних вправ, задач; проводять заняття під керівництвом ведучого викладача.

Педагогічна практика студентів може проходити як у Одесі, так й поза її межами.


  1. ^ Мета і завдання практики


Мета педагогічної практики - оволодіння студентами головними вміннями, необхідними для успішного викладання психології.

Завдання практики студентів:

 • безпосередньо ознайомитись з формами та методами викладання психологічних дисциплін;

 • оволодіти вміннями готувати та проводити лекційні, практичні заняття, уроки з психологічних дисциплін;

 • здобути вміння критично оцінювати та рецензувати навчальні заняття своїх колег та робити на підставі цього висновки щодо організації власної викладацької роботи.

Зміст практики:

  1. Відвідування навчальних занять викладачів базового навчального закладу, із метою вивчення досвіду й методів викладацької роботи;

  2. Відвідування занять, що проводять студенти-практиканти, із наступним обговоренням та письмовим рецензуванням;

  3. Оволодіння методикою підготовки до навчальних занять;

  4. Самостійне проведення лекцій, практичних занять, уроків.

До початку самостійного проведення навчальних занять, студент надає керівникові від кафедри тексти лекцій, методичні розробки практичних занять або уроків. Обсяг тексту лекції має бути у межах одного друкованого аркуша, методичних розробок практичних (семінарських) занять, уроків - 5-7 сторінок. Після погодження тексту лекцій і методичних розробок із керівником, студент допускається до самостійного проведення занять.

Обсяг відвіданих студентом-практикантом аудиторних занять, що проводились ведучим викладачем чи керівником практики від базового навчального закладу чи іншими студентами-практикантами, становить 12 академічних годин.

Обсяг проведених під час педагогічної практики аудиторних занять, складає 8 академічних годин:

2 лекції - 4 години;

2 практичних (семінарських) заняття - 4 години.

У разі організації практики у школі обсяг проведених аудиторних занять повинен бути рівноцінним.

На залікових заняттях мають бути присутні керівники практики від університету та базового навчального закладу, студенти-практиканти. Після закінчення заняття проводиться обговорення, в якому приймають участь всі присутні. В ході обговорення висловлюються зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, семінару) та методичного (якість подачі матеріалу, управління аудиторією, активність студентів, використання технічних засобів навчання тощо) плану. Студенти-практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у вигляді рецензії, керівники практики від університету та базового навчального закладу надають характеристики з рекомендованими оцінками.

Текст індивідуального звіту (додаток 2) включає такі компоненти у зазначеній послідовності:

 • титульний аркуш

 • зміст із найменуванням та номерами початкових сторінок усіх розділів звіту;

 • розгорнутий звіт про проходження практики за встановленою формою

 • план-конспект проведеного уроку;

 • дві рецензії на заняття інших практикантів, що відвідав студент;

Студенти у звіті характеризують цілі, задачі, навчальний план проведених ними занять, представляють вправи, які вони використовували на уроках, характеризують літературу по розглянутим темам, аналізують педагогічні методи і засоби, які використовували при проведенні занять, визначають їх переваги і недоліки.

Проведені уроки оцінюються за змістом, а також із точки зору дотриманням вимог методики викладання.

Диференційованій оцінці з боку наукового керівника підлягають всі завдання, що виконав студент-практикант. Лекції, практичні заняття оцінюються за змістом, а також з точки зору дотриманням вимог методики викладання психології. Кінцева узагальнена оцінка затверджується комісією, до якої входять: завідувач базовою кафедрою, факультетський керівник практики, науковий керівник від кафедри, керівник на базі практики. Оцінка має враховувати рівень виконання завдань практики та зміст представлених звітних документів.  1. ^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА


Переддипломну практику студенти можуть проходити на підприємствах чи в учбовому закладі по рішенню засідання кафедри. Керівником переддипломної практики призначається по рішенню кафедри науковий керівник студента по написанню дипломної роботи. При призначенні керівника від кафедри враховуються його наукові інтереси та спеціалізація студента-практиканта.

Переддипломна практика є результатом навчання студентів в університеті і тому є поглибленням і закріпленням теоретичних знань в галузі психології.

В процесі проходження практики студенти повинні зібрати практичний, психодіагностичний матеріал для написання емпіричної частини дипломної роботи.

Програма переддипломної практики на підприємстві розробляється студентом разом з науковим керівником після розробки плану і концепції дипломної роботи в залежності від її теми, структури. Крім того, студент проводить аналіз діяльності психолога на даному підприємстві.

^ Задачі переддипломної практики:

 • Формування у студентів знань про принципи проведення емпіричного дослідження психологічних явищ.

 • Навчання студентів прийомам практичного використовування психологічних методів.

 • Закріплення знань студентів про методи кількісної обробки та змістовного аналізу результатів емпіричного дослідження.

 • Формування у студентів вміння формулювати висновки та практичні рекомендації по результатах емпіричного дослідження.

Студенти, які проходили практику на підприємствах, в звіті представляють аналіз діяльності психолога на підприємстві, а також психодіагностичний, практичний матеріал, зібраний для написання дипломної роботи, аналізують його.

Крім цього, студенти представляють у звіті план дипломної роботи, перелік літератури, та фактичний матеріал, зібраний по темі дослідження і аналіз їх, концепцію роботи.


^ 6. МАГІСТЕРСЬКА ПРАКТИКА


  1. Загальні положення


Магістерська практика завершує підготовку майбутнього фахівця до викладання психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах, що є одним з напрямків професійної діяльності випускника факультету.

Магістерська практика студентів факультету організується відповідно до “Положення про проведення практики студентів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова”.

Умовою успішного проходження магістерської практики є оволодіння студентом змістом фундаментальних психологічних дисциплін, методикою викладання психології, проходження педагогічної практики на 4 курсі.

У відповідності з навчальним планом факультету психології, магістерську практику проходять студенти VІ курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) із початку 11 семестру протягом 2 тижнів із відривом від навчання.

^ Задачі магістерської практики:

  • поглиблене оволодіння студентами головними вміннями, що необхідні для успішного викладання психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

  • підготовка студента – магістра до ведення самостійної практичної діяльності на посаді викладача психологічних дисциплін, закріплення вже здобутих
   знань і навиків, які були отримані в процесі теоретичного навчання у вищому навчальному закладі і попередніх педагогічної та виробничої практиках та поєднання його з широким спектром інтелектуальної активності вченого-викладача.

  • формування і закріплення у свідомості практиканта викладацької етики, яка повинна включати навчальні, виховні, методичні і наукові аспекти спілкування наставника й учня.

  • ознайомлення з системою організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і інноваційними технологіями навчання.

Даний вид практики сприяє формуванню у студентів - практикантів уявлення про самостійну викладацьку діяльність, дозволяє осмислити і творчо застосовувати досвід старших колег. Доцільно, щоб магістерська практика вимагала відвідування занять не лише базових дисциплін, а й спецкурсів. Студенти-практиканти можуть відвідувати заняття різних викладачів кафедри та приймати участь в обговоренні таких занять.

Важливо щоб практиканти не лише приділяли увагу навчальному процесу, а і методичній, виховній, науковій роботі студентів. Для цього доцільною є участь студентів-магістрів в організації і проведенні наукових студентських конференцій, написані курсових і наукових робіт студентами молодших курсів, проведенні олімпіад з психологічних дисциплін, допомога кураторам курсів, допомога в проведенні і перевірці письмових зрізів студентів, які проводять кафедри психології.

При проходженні практики студенти можуть використовувати методи, форми, засоби, які пропонуються керівниками і викладачами кафедри, у тому числі і новітні, які узгоджені з ведучим викладачем.

Перелік літератури, яка необхідна студентові для виконання програми практики, розробляється і пропонується керівником практики в залежності від робочої програми і включає:

1) типову програму навчальної дисципліни;

2) робочу програму навчальної дисципліни;

3) підручники;

4) методичні розробки,

5) монографії;

 1. наукові статті.

Керівником магістерської практики згідно рішенню кафедри призначається науковий керівник студента магістра. При призначенні наукового керівника враховуються його наукові інтереси та спеціалізація студента-практиканта. Також, в процесі проходження практики студент може звертатися за консультацією по виконанню завдань до інших викладачів кафедри.

Магістерська практика проводиться переважно на факультетах Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, а в разі необхідності (як виключення) в інших ВНЗ, де планується майбутня робота випускника.  1. Зміст практики


Практика магістра у ролі асистента кафедри включає в себе два основні види її проходження:

 • пасивну практику (спостереження та аналіз роботи викладачів кафедри)

 • активну (проведення лекційних, семінарських або практичних занять; участь у виховній, науковій роботі студентів).

Зміст практики включає різні види педагогічної діяльності як в навчальний, так і позанавчальний час.

Індивідуальне завдання з магістерської практики визначає науковий керівник від кафедри з метою надбання студентами-практикантами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язання навчальних, наукових, організаційних завдань.

План практики укладається до її початку, обговорюється і затверджується на засіданні однієї з кафедр психології.

Обсяг відвіданих студентом-практикантом аудиторних занять, що проводились викладачем-методистом чи іншими студентами-практикантами, становить 20 академічних годин.

^ Обсяг проведених під час магістерської практики аудиторних занять складає 8 академічних годин: 2 лекції - 4 години; 2 практичних (семінарських) заняття - 4 години.


^ 6.3. Обов’язки магістра-практиканта


В результаті проходження магістерської практики, студенти повинні оволодіти такими знаннями і навиками:

 • ознайомитися з системою організації навчально-виховного процесу та наукової роботи у вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах, а, також, з системою управління і керівництва, правами і обов'язками посадових осіб і викладачів;

 • визначити структуру і зміст навчально-методичних комплексів для студентів, які, вивчають психологічні дисципліни у вищих навчальних закладах, ознайомитися з кваліфікаційними характеристиками бакалавра, спеціаліста, магістра з психологічних спеціальностей;

 • ознайомитися з системою методичних, виховних прийомів, а також, з формами контролю і оцінки рівня підготовки студентів вищих навчальних закладів, які використовуються в навчальному, виховному, науковому процесі спілкування зі студентами психологічних спеціальностей;

 • активно використовувати отримані знання в галузях психології, педагогіки, методики для організації навчального процесу студентів молодших курсів, що забезпечується викладачами кафедр психології.

Головні напрямки діяльності студента-практиканта:

  • Відвідування лекцій, практичних (семінарських) занять, що проводять викладачі університету, із метою вивчення досвіду й методів викладацької роботи;

  • Відвідування лекцій, практичних (семінарських) занять, що проводять студенти-практиканти, із наступним обговоренням та письмовим рецензуванням;

  • Оволодіння методикою підготовки до лекцій, практичних (семінарських) занять;

  • Самостійне проведення лекцій, практичних (семінарських) занять.

Протягом практики студент-практикант повинен:

 • прийняти участь в установчій організаційно – методичній конференції за участю завідуючого кафедрою, керівників практики і отримати завдання та програму практики;

 • на основі програми практики з керівником скласти робочу програму практики і занести в щоденник практики (студент вказує дату, тип заняття, викладача, спеціальність і курс студентів, які він буде відвідувати в процесі практики). Робоча програма затверджується і підписується керівником;

 • ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, з розкладом консультаційних занять;

 • детально ознайомитися з навчальними програмами та робочими програмами дисциплін кафедри;

 • ознайомитись з формами та методами викладання психологічних дисциплін;

 • оволодіти вмінням готувати та проводити лекційні, практичні заняття з психологічних дисциплін в університеті;

 • удосконалити вміння критично оцінювати та рецензувати навчальні заняття своїх колег та робити на підставі цього висновки щодо організації власної викладацької роботи.

 • ознайомитися з навчальними посібниками і методичними рекомендаціями, науковими публікаціями викладачів кафедри;

 • для ефективного вивчення організації і здійснення навчально-виховного процесу ознайомитися зі студентами курсу (групи), відвідати 20 годин занять усіх типів (лекційних, семінарських) свого керівника та інших викладачів кафедри;

 • оцінити і проаналізувати відвідані заняття, визначаючи методи, форми, засоби навчання, що використовує викладач на лекціях, семінарах; особливості проведення занять для різних курсів та спеціальностей;

 • протягом практики студент повинен провести не менше 2 семінарських (практичних) занять та 2 пробних лекції на основі планів і матеріалів, які були самостійно ним підготовлені за допомогою викладача та керівника практики;

 • укласти план — конспект лекцій і семінарських занять, які він проводить на протязі практики;

 • ознайомитися з системою виховної роботи в інституті і на кафедрі та приймати активну участь в її організації;

 • ознайомитися з організацією наукової роботи студентів і приймати участь в її організації, роботі наукової студентської конференції, проведені спеціалізованих студентських олімпіад, чи інших закладів, що проходять в термін магістерської практики;

 • запропонувати 2-3 теми курсових робіт для молодших курсів, укласти завдання - проект до їх виконання, перелік літератури (якщо це співпадає з терміном магістерської практики);

 • виступити опонентами однієї курсової роботи на захисті курсових робіт студентів молодших курсів;

 • скласти бібліографію для навчальної дисципліни або огляд нових надходжень літератури з психології у наукову бібліотеку університету, огляд статей з двох наукових періодичних видань;

 • відвідати заняття, які проводять інші студенти - магістри і прийняти участь в їх обговоренні;

 • прийняти участь в складанні завдань для письмових зрізів знань студентів молодших курсів, а також, в їх перевірці.

 • на основі завдань магістерської практики студент складає звіт і представляє його до захисту. У звіті повинні бути повні тексти двох лекцій на різні теми, що прочитав практикант та методичні розробки двох практичних (семінарських) занять.

До початку самостійного проведення навчальних занять, студент надає науковому керівнику тексти лекцій та методичні розробки практичних занять. Обсяг тексту лекції має бути у межах одного друкованого аркуша, методичних розробок практичних занять - 5-7 сторінок. Після погодження тексту лекцій і методичних розробок із керівником, студент допускається до самостійного проведення занять.

На залікових заняттях мають бути присутні наукові керівники і студенти-практиканти. Після закінчення заняття проводиться обговорення, в якому приймають участь всі присутні. В ході обговорення висловлюються зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, семінару) та методичного (якість подачі матеріалу, управління аудиторією, активність студентів, використання технічних засобів навчання тощо) плану. Студенти-практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у вигляді рецензії.


^ 6.4.Форми і методи контролю


Поточний контроль за виконанням програми практики та консультування студентів з питань практики, видачу індивідуального завдання, перевірку звіту та організацію його захисту здійснюють керівники з практики. Крім цього, в щоденнику керівник практики фіксує виконання студентом індивідуальної роботи програми і представляє відгук про оцінку практики.
^

Вимоги до звіту


.Індивідуальний звіт (Додаток 2) містить такі компоненти у зазначеній послідовності:

  1. титульний аркуш

  2. Зміст (вказуються найменування розділів звіту та номери сторінок, що починають розділи).

  3. Вступ. Практикант відображає цілі і задачі, які він вирішував в процесі практики, стисло описує контингент студентів, з якими він спілкувався.

  4. Основна частина (опис видів робот, що ввійшли до робочої програми)

 • повні тексти двох лекцій на різні теми, що прочитав практикант;

 • методичні розробки двох практичних (семінарських) занять;

 • дві рецензії на заняття інших практикантів, що відвідав студент;

  1. Висновки (стисло й по суті викладається думка про результати проходження практики і вносяться пропозиції з поліпшення її організації).

  2. Література (приводиться перелік літератури, методичних матеріалів, що використовувалися студентом у процесі проходження практики).

  3. Додатки.

У звіті студент також може подати результати іншої своєї роботи - огляд надходжень літератури, рекомендації з курсових робіт; вправ, тестів з психологічних дисциплін та інше); представляє оцінку методів, форм, засобів, які використовувалися в ході навчальної, методичної, наукової, виховної роботи зі студентами.

Захищені звіти про практику здаються на кафедру керівником практики.

До документів магістерської практики належать: наказ про магістерську практику; протоколи засідань кафедр, індивідуальні звіти студентів про проходження практики, звіт факультетського керівника практики.

Загальний звіт про проведення магістерської практики подається факультетським керівником у навчальний відділ. Звіт включає в себе кількісні характеристики практики (число студентів, що пройшли практику, число задіяних викладачів-методистів, перелік базових навчальних закладів, оцінки практики тощо), а також зауваження щодо організації практики, пропозиції щодо її вдосконалення. Форма звіту додається (див. Додаток 2).

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підбиваються на засіданні Вченої ради факультету.


  1   2

Схожі:

Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова
move to 1031-16040
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова
move to 1031-16020
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова
move to 1031-16095
Одеський національний уншерситет ім. І.І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи