Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти icon

Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти
Скачати 367.13 Kb.
НазваЗатверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти
Дата04.08.2012
Розмір367.13 Kb.
ТипДиплом


Проект

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

________2010 р. № _____


ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти

 1. Загальні положення

  1. Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти (далі - Положення) визначає основні засади організації навчання за програмами післядипломної освіти за дистанційною формою у вищих навчальних закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і навчально-наукових установ, які надають післядипломну освіту (далі – ЗПО).

  2. Положення розроблено відповідно до вимог і з урахуванням:

Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III;

Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007−2015 роки» від 09.01.2007 року № 537-V;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20.01.1998 № 65;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004−2006 роки» від 23.09.2003 № 1494;

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 21.01.2004 № 40 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.04.2004 № 464/9063);

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах» від 02.12.2004 № 903 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.01.2005 № 44/10324);

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України» від 17.06.2008 № 537 (зареєстровано в Міністерстві юстиції від 10.07.2008 № 628/15319);

Наказ МОНУ “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів” від 07.08. 2002 р. №450.

  1. Визначення основних термінів і понять

У Положенні терміни і поняття вживаються у такому значенні:

   1. Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

   2. Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – це система засобів, прийомів, кроків, заплановане виконання яких забезпечує навчання та гарантує його якість з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням особливостей учасників процесу дистанційного навчання.

   3. Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальної програми (дисципліни), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів телекомунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернет.

   4. Веб-середовище дистанційного навчання – це системно організована сукупність веб-ресурсів навчального призначення, програмного забезпечення управління веб-ресурсами та управління дистанційним навчанням.

   5. Веб-ресурси навчальної програми (дисципліни) − це систематизоване актуальне зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальної програми (дисципліни), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

   6. Система управління веб-ресурсами навчальної програми (дисципліни) – це програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу користувачів (викладачів, адміністраторів, методистів, слухачів, розробників веб-ресурсів) до цих веб-ресурсів.

   7. Система управління дистанційним навчанням – це програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.

  1. Мета та основні завдання дистанційного навчання у ЗПО

   1. Головною метою дистанційного навчання у ЗПО є надання слухачам можливості отримати якісні знання, набути уміння та навички відповідно до обраної навчальної програми (плану) за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

   2. Основними завданнями ЗПО є:

 • розширення можливостей доступу різних категорій фахівців до якісного навчання за програмами післядипломної освіти;

 • збільшення кількості фахівців, що проходять навчання за програмами післядипломної освіти, при зменшенні витрат на навчання, проїзд і проживання;

 • індивідуалізація процесу навчання у відповідності до потреб, особливостей і можливостей слухачів (груп слухачів);

 • підвищення ефективності навчання слухачів шляхом застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

 • забезпечення контролю якості післядипломної освіти.

  1. Особливості організації дистанційного навчання у ЗПО

   1. Дистанційне навчання може здійснюватися у системі післядипломної освіти для перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, включаючи інтернатуру, лікарську резидентуру, клінічну ординатуру.

   2. Навчальний процес з використанням технологій дистанційного навчання може відбуватись:

 • за дистанційною формою, коли всі види навчальних занять, підготовка випускної роботи, контрольні заходи здійснюються за дистанційною формою; при цьому захист випускної роботи і підсумковий контроль (залік, екзамен) можуть здійснюватися очно або дистанційно через засоби відеоконференцзв’язку;

   1. за дистанційною, поєднаною з іншими формами навчання , коли лише частина навчальної програми вивчається дистанційно. Перелік дисциплін (тем) навчальної програми (плану), обсяги навчального часу та/або види навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЗПО.

   2. Навчання слухачів за дистанційною формою може відбуватись індивідуально і в групах. Кількість осіб в групах визначається ЗПО.

   3. Дистанційне навчання можуть здійснювати вищі навчальні заклади післядипломної освіти, структурні підрозділи вищих навчальних закладів та відповідні підрозділи наукових і навчально-наукових установ, які надають післядипломну освіту відповідно до чинного законодавства та мають необхідне нормативно-правове, організаційне, науково-методичне, кадрове, системотехнічне, програмне та фінансове забезпечення дистанційного навчання.

 1. Забезпечення дистанційного навчання у ЗПО

  1. Нормативно-правове та організаційне забезпечення

   1. Рішення про впровадження дистанційної форми навчання у ЗПО приймається за процедурою, визначеною Статутом (наприклад, вченою радою), і затверджується наказом керівника ЗПО або ВНЗ, у підпорядкуванні якого знаходиться ЗПО.

   2. ЗПО, що прийняв рішення щодо впровадження дистанційної форми навчання, розробляє власне Положення про організацію дистанційного навчання у ЗПО, в якому, зокрема, конкретизуються організаційна структура, всі види забезпечення дистанційного навчання, організація навчального процесу та система моніторингу його якості.

Крім того, до обов’язкового нормативно-правового забезпечення впровадження дистанційного навчання у ЗПО відносяться:

 • Положення про створення, оновлення, використання захисту і зберігання веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни).

 • Положення про науково-методичну експертизу та сертифікацію веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни).

 • Положення про затвердження норм часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників ЗПО при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання.

   1. Документи щодо планування навчального процесу (навчальні програми, навчальні плани, навчально-тематичні плани, розклади занять) та визначення дисциплін (тем), видів навчальних занять і контрольних заходів, які здійснюються за дистанційною, а які − за іншими формами, затверджуються керівником ЗПО або ВНЗ, у підпорядкуванні якого знаходиться ЗПО.

   2. Навчання слухачів післядипломної освіти за дистанційною формою здійснюється за договорами між ЗПО та замовником (юридичною або фізичною особою) на умовах, визначених цими договорами.

   3. Основними підрозділами ЗПО, які забезпечують дистанційне навчання за програмами післядипломної освіти, можуть бути:

 • підрозділ, що забезпечує організацію навчального процесу, формування змісту навчання, здійснює науково-методичне, кадрове та фінансове забезпечення післядипломної освіти (наприклад, Центр або Інститут післядипломної освіти);

 • підрозділ, що забезпечує організаційно-технологічну та інформаційно-комунікаційну підтримку дистанційного навчання (наприклад, Центр або Інститут дистанційного навчання);

 • інші підрозділи, які беруть безпосередню участь у навчальному процесі, у розробленні та використанні веб-ресурсів, необхідних для реалізації дистанційного навчання.

   1. Для реалізації дистанційного навчання ЗПО може відкривати (використовувати) відокремлені структурні підрозділи, у тому числі за кордоном, та співпрацювати з іншими організаціями на підставі відповідних угод згідно із чинним законодавством.

  1. Науково-методичне забезпечення

   1. Науково-методичне забезпечення післядипломної освіти, яка надається за дистанційною формою навчання, включає:

 • теоретичні і практичні рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчальної програми.

   1. Науково-методичне забезпечення післядипломної освіти розробляється ЗПО або, на їх замовлення, іншими вищими навчальними закладами, науковими та науково-методичними установами та організаціями, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади та Національній Академії педагогічних наук України.

  1. Кадрове забезпечення

   1. Реалізацію навчання за дистанційною формою забезпечують такі категорії фахівців ЗПО (відокремлених підрозділів):

 • науково-педагогічні працівники, які виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп, авторів дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів);

 • методисти, які беруть участь у організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та слухачами в синхронному та асинхронному режимах, надають методичну допомогу при розробленні веб-ресурсів навчальної програми;

 • адміністративно-керівний склад, який виконує функції керівників підрозділів та (або) керівників окремих напрямів і видів забезпечення дистанційного навчання;

 • інженерно-технічний склад − фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій, які виконують функції програмістів, веб-дизайнерів, системних адміністраторів;

 • допоміжний склад.

   1. Науково-педагогічні працівники та адміністративно-керівний склад ЗПО, на початку своєї участі в організації навчального процесу за дистанційною формою, а також періодично (не рідше одного разу на 5 років) повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо володіння технологіями дистанційного навчання (обсягом не менше 72 академічних годин) за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки. Кваліфікація викладачів, які навчатимуть за цими програмами, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за напрямом дистанційної освіти або відповідним сертифікатом.

  1. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання

   1. Системотехнічне забезпечення ЗПО включає в себе апаратні засоби, телекомунікаційне забезпечення, програмне забезпечення, веб-ресурси навчальної програми.

   2. Апаратні засоби ЗПО (мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, персональні комп’ютери, обладнання для відеоконференцзв’язку тощо) мають забезпечувати розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та всі необхідні види навчальної взаємодії між викладачами й слухачами у синхронному (on-line) і асинхронному (off-line) режимах.

   3. Телекомунікаційне забезпечення має бути достатнім для організації навчального процесу за всіма видами навчальної діяльності з безперебійним цілодобовим доступом до веб-ресурсів; при цьому пропускна здатність телекомунікаційних каналів має забезпечувати всім слухачам у ЗПО (гранична чисельність слухачів визначається ліцензійним обсягом післядипломної освіти) доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів такої якості, яка необхідна для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах.

   4. Програмне забезпечення загального призначення (операційні системи, сервери баз даних, організації роботи комп’ютерних мереж, захисту інформації, веб-сервер тощо), а також спеціального призначення для реалізації дистанційного навчання (для розроблення і підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного спілкування слухачів і викладачів, тестування, управління навчальним процесом) має бути ліцензованим або побудованими на програмних продуктах з відкритими кодами. ЗПО може використовувати спеціалізоване програмне забезпечення власної розробки, яке має відповідати рекомендованим міжнародним стандартам та розроблятися на ліцензованих програмних продуктах.

   5. Рекомендовано дотримуватись міжнародних стандартів щодо програмного забезпечення для дистанційного навчання, рекомендованого міжнародними організаціями IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IMS (Instructional Management Systems), наприклад, SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

   6. Веб-ресурси навчальної програми можуть складатись із:

 • методичних рекомендацій для слухачів щодо сценарію навчання, використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей тестування у реальному режимі часу тощо;

 • документів планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

 • електронних бібліотек;

 • відео- та аудіо-записів лекцій, семінарів (дискусій);

 • мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом;

 • термінологічних словників;

 • практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

 • віртуальних лабораторних робіт із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

 • віртуальних тренажерів із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

 • пакетів тестових завдань для:

 • самоконтролю;

 • тестування із автоматизованою перевіркою результатів;

 • тестування із перевіркою викладачем;

 • ділових ігор із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

 • бібліографії;

 • дистанційного курсу, який об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної програми єдиним педагогічним сценарієм;

 • інших ресурсів навчального призначення.

   1. Веб-ресурси навчальної програми створюються, накопичуються, зберігаються і передаються у текстовому, графічному, аудіо- та відео-форматі або в форматах, що відповідають стандартам збереження та обміну навчальними об’єктами.

   2. Веб-ресурси навчальної програми відповідно до педагогічного сценарію викладача можуть об’єднуватись у дистанційні курси або використовуватись як окремі елементи. Склад веб-ресурсів кожної навчальної програми визначає ЗПО.

   3. Для забезпечення навчання слухачів за дистанційною формою ЗПО може створювати власні веб-ресурси або використовувати веб-ресурси сторонніх розробників (юридичних або фізичних осіб) на договірній основі.

   4. При використанні веб-ресурсів у навчальному процесі ЗПО має забезпечувати умови для захисту авторських і майнових прав розробників цих ресурсів відповідно до підписаних авторських договорів.

   5. ЗПО має забезпечити захист веб-ресурсів від несанкціонованого доступу штатними засобами операційних систем та спеціалізованим серверним програмним забезпеченням, а також надійне збереження веб-ресурсів шляхом дублювання всієї інформації з обраною періодичністю.

   6. Вимоги до веб-ресурсів, порядок їх створення, оновлення, використання, захисту і зберігання мають бути подані у документі ЗПО «Положення про створення, оновлення, використання, захист і зберігання веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни)».

   7. Всі веб-ресурси навчальної програми, як ті, що розробляються фахівцями ЗПО з використанням спеціального програмного забезпечення для забезпечення дистанційного навчання (платформи дистанційного навчання), так і сторонніх розробників, мають проходити процедуру сертифікації у даному ЗПО, яка включає науково-методичну експертизу змістовного, дидактичного та методичного наповнення.

   8. Порядок сертифікації власних веб-ресурсів та науково-методичної експертизи веб-ресурсів сторонніх розробників має відображатись у документі ЗПО «Положення про науково-методичну експертизу та сертифікацію веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни)».

   9. Веб-ресурси навчальної програми мають бути захищеними від несанкціонованого доступу, що передбачає процедуру аутентифікації користувачів та їх авторизацію. Рівні доступу до веб-ресурсів визначаються ролями користувачів у навчальному процесі (слухачі, науково-педагогічні працівники, адміністративно-управлінський, інженерно-технічний, допоміжний персонал).

   10. Авторизований доступ до веб-ресурсів здійснюється за допомогою стандартного веб-браузера та інших доступних користувачеві засобів, при цьому веб-ресурси мають бути доступними як через локальну мережу ЗПО, так і через Інтернет.

  1. Фінансове забезпечення

   1. Навчання слухачів ЗПО здійснюється за рахунок коштів:

 • замовника освітніх послуг (фізичної або юридичної особи);

 • грантів національних та міжнародних організацій;

 • добровільних внесків і пожертв;

 • інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

   1. Фінансові відносини між ЗПО та іншими установами, організаціями, підприємствами, які є замовниками освітніх послуг за програмами післядипломної освіти для їх персоналу, здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів.

 1. Учасники навчального процесу

  1. Учасниками навчального процесу в ЗПО, що відбувається за дистанційною формою навчання, є:

 • слухачі;

 • науково-педагогічні (педагогічні) працівники;

 • адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал.

  1. Слухачі

   1. Слухачами, які навчаються у ЗПО за дистанційною формою, можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства з відповідним рівнем освіти, які проживають (тимчасово знаходяться) у будь-якому місці України або за її межами.

   2. Зарахування слухачів до ЗПО на дистанційну форму навчання здійснюється за наказом керівника ЗПО на підставі договору про надання освітніх послуг, за наявності паспорта та документа про відповідну освіту (або їх нотаріально завірених копій).

   3. Основними вимогами до слухачів, які обирають навчання за дистанційною формою, є:

 • вміння користуватись комп'ютером і сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, яке уможливлює виконання слухачами усіх необхідних елементів навчання за дистанційною формою;

 • наявність у слухачів доступу до Інтернету та веб-сервісів, які забезпечують участь у навчальному процесі в синхронному і асинхронному режимах.

   1. Слухачам дистанційної форми, що навчались за програмою обсягом не менше 72 академічних годин, виконали навчальну програму у повному обсязі та пройшли всі передбачені форми контролю знань, умінь і навичок, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації або диплом про перепідготовку державного зразка. За бажанням слухача йому може видаватись сертифікат встановленого у ЗПО зразка, який містить додаткові дані про навчальну програму.

   2. Слухачам, що успішно пройшли навчання за програмою обсягом менше 72 академічних годин, видається відповідний сертифікат (довідка) встановленого у ЗПО зразка.

  1. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники

   1. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники відповідно до своїх функціональних обов’язків забезпечують:

 • розроблення документів планування навчального процесу;

 • розроблення і своєчасне оновлення змістовного, дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів навчальної програми;

 • реалізацію навчальних заходів, передбачених навчальною програмою, включаючи консультації, семінари, дискусії, рольові ігри, лекції тощо, як в синхронному, так і асинхронному режимах з використанням графічного, аудіо- та відео-форматів;

 • індивідуалізацію навчального процесу шляхом персональної адаптації педагогічного сценарію та підвищення мотивації слухача;

 • проведення контрольних заходів;

 • консультування слухачів під час навчання та підготовки випускних робіт;

 • надання аналітичних звітів щодо результатів виконання слухачами навчальних програм керівнику ЗПО.

   1. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники можуть за згодою ЗПО забезпечувати навчальний процес за технологіями дистанційного навчання в частині своїх функціональних обов’язків, перебуваючи у будь-якому місці України або за її межами, у разі наявності телекомунікаційного зв’язку як з підрозділами ЗПО, так і слухачами.

   2. Обсяги методичної, навчальної та організаційної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою визначаються ЗПО.

   3. Облік методичної та навчальної роботи, яку виконують науково-педагогічні (педагогічні) працівники при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання, здійснюється відповідно до документу «Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання», який є додатком до цього Положення.

Якщо замовником освітніх послуг є державні органи/установи (при фінансуванні післядипломної освіти із Державного бюджету), норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників ЗПО узгоджує із державним замовником.

   1. За складність методичної та навчальної роботи, а також необхідність мати додаткові компетенції науково-педагогічним (педагогічним) працівникам, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою, можуть встановлюватись додаткові надбавки, розміри яких визначаються ЗПО.

  1. Адміністративно-управлінський персонал

   1. Адміністративно-управлінський персонал в межах своїх функціональних обов’язків забезпечує:

 • координування дій всіх структурних підрозділів ЗПО, включаючи відокремлені, щодо якісного, своєчасного надання замовникам навчальних послуг за програмами післядипломної освіти за дистанційною формою;

 • моніторинг якості організації навчального процесу за дистанційною формою та результатів навчання слухачів;

 • контроль за рівнем нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, кадрового, системотехнічного та фінансового забезпечення дистанційного навчання у ЗПО та відокремлених підрозділах;

 • організацію сертифікації та науково-методичної експертизи веб-ресурсів кожної навчальної програми (дисципліни);

 • участь у національних і міжнародних проектах, націлених на розширення можливостей доступу різних категорій фахівців до якісного навчання за програмами післядипломної освіти;

 • контроль за надходженням і цільовим використанням коштів.

  1. Інженерно-технічний персонал

   1. Інженерно-технічний персонал в межах функціональних обов’язків забезпечує:

 • безперебійне функціонування апаратних засобів, телекомунікаційного і програмного забезпечення;

 • розроблення і оновлення веб-ресурсів, в тому числі й у програмному забезпеченні спеціального призначення (платформі дистанційного навчання);

 • розроблення додаткових елементів програмного забезпечення;

 • підтримку високої якості інформаційно-комунікаційної складової веб-ресурсів навчальних програм, цілодобовий доступ до всіх веб-ресурсів та відповідних веб-сервісів;

 • своєчасне надання доступу учасникам навчального процесу до веб-сервісів, що забезпечують проведення навчальних занять у синхронному режимі;

 • консультування слухачів і науково-педагогічних (педагогічних) працівників щодо технологічних аспектів їх участі в навчальних заходах у синхронному та асинхронному режимах;

 • консультування всіх учасників навчального процесу щодо використання автоматизованої системи управління навчальним процесом;

 • заходи щодо надійного захисту і збереження всіх інформаційних ресурсів, які містяться на серверах ЗПО;

 • інші заходи, яких вимагає постійна технологічна підтримка дистанційного навчання.

  1. Допоміжний персонал

   1. Допоміжний персонал в межах своїх функціональних обов’язків забезпечує:

 • ведення документації, необхідної для нормативно-правового та організаційного забезпечення дистанційного навчання в ЗПО;

 • необхідну взаємодію між слухачами та науково-педагогічними (педагогічними) працівниками;

 • ведення бази даних слухачів та науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

 • ведення листування із слухачами та надання їм необхідної документації, організаційної допомоги;

 • контролювання участі слухача у навчальному процесі;

 • участь у наборі слухачів, проведенні маркетингових досліджень та рекламних заходів.

  1. Оплата праці науково-педагогічних (педагогічних) працівників, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного та допоміжного персоналу здійснюється за рахунок коштів, отриманих ЗПО із будь-яких джерел фінансування, зазначених у п.п. 2.5. цього Положення.

 1. Організація навчального процесу в ЗПО за дистанційною формою навчання

  1. Форми організації навчального процесу і режими їх реалізації

   1. Навчальний процес за дистанційною формою у ЗПО здійснюється відповідно до навчальних програм післядипломної освіти, навчальних та навчально-тематичних планів, що визначають, які форми навчального процесу та види навчальних занять проводяться за дистанційною, а які - за іншими формами навчання.

   2. Навчальний процес за дистанційною формою навчання в ЗПО здійснюється у таких формах:

 • навчальні заняття;

 • самостійна робота;

 • контрольні заходи.

   1. Навчальні заняття при здійсненні навчального процесу за дистанційною формою розподіляються за такими видами:

 • лекція;

 • самостійне вивчення навчальних матеріалів програми;

 • консультація;

 • семінар (дискусія);

 • практичні заняття;

 • лабораторні заняття;

 • інші види навчальних занять.

   1. Лекція як вид навчального заняття може проводитись дистанційно або очно (визначається навчальною програмою та розкладом занять).

   2. Спілкування між викладачем і слухачами під час лекції, яка проводиться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.

Лекція може бути записана і використовуватись слухачами у асинхронному режимі як навчальний матеріал для самостійної роботи.

   1. Самостійне вивчення навчальних матеріалів забезпечується наданням слухачу доступу до веб-ресурсів навчальної програми. Додатково слухачу можуть надаватись навчальні матеріали у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Рекомендації щодо самостійного вивчення навчального матеріалу програми (дисципліни) містяться у інструкціях, завданнях і методичних вказівках відповідних веб-ресурсів навчальної програми.

   1. Консультація, під час якої слухачі отримують від викладача відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи практичних аспектів, може відбуватись як дистанційно, так і очно (визначається навчальною програмою та розкладом занять).

   2. Консультація, яка проводиться дистанційно, може відбуватись в асинхронному режимі (електронною поштою, у форумі) або у синхронному режимі (чат, аудіо-, відео-конференція).

   3. Семінар (дискусія), під час якого обговорюється частина вивченої навчальної програми (тема, модуль, дисципліна) або дискусія, коли обговорюються проблемні питання, що виникли у слухачів під час навчання чи сформульовані викладачем, можуть відбуватись як дистанційно, так і очно (визначається навчальною програмою або за пропозицією викладача чи слухачів).

   4. Спілкування між викладачем і слухачами під час семінару (дискусії), у разі проведення його дистанційно, так само, як і під час лекції, здійснюється у синхронному режимі і забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації.

   5. Практичне заняття, під час якого формуються вміння і навички за тематикою навчальної програми шляхом індивідуального виконання слухачами завдань, відбувається дистанційно, в основному , в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, якщо це передбачено педагогічним сценарієм.

   6. Лабораторні заняття, під час яких слухачі проводять натуральні або імітаційні експерименти, набувають практичних навичок роботи з устаткуванням, обладнанням, апаратурою за відповідними методиками експериментальних досліджень, може проводитись у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно − з використанням відповідних емуляторів, віртуальних тренажерів і лабораторій (визначається наявністю лабораторій і рівнем їх матеріально-технічної оснащеності; можливістю створення і наявністю відповідних веб-ресурсів; навчальною програмою).

   7. За дистанційною формою лабораторні роботи можуть проводитись як у синхронному, так і асинхронному режимах, в залежності від педагогічного сценарію, навчальної програми та засобів, що використовуються.

   8. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись як очно, так і дистанційно (у синхронному або асинхронному режимах), що визначається навчальною програмою та педагогічним сценарієм викладача.

   9. Випускна робота – це практичний результат підвищення кваліфікації слухачем, що виконувався самостійно під керівництвом та консультуванням науково-педагогічних працівників відповідного профілю.

Консультації викладача можуть відбуватись як дистанційно, так і очно. При дистанційній формі надання консультацій можуть використовуватись синхронний та асинхронний режими взаємодії.

   1. Випускна робота слухача надсилається викладачу електронною поштою чи засобами системи управління навчальним процесом або надається на електронному носії з обов'язковою реєстрацією у цій системі.

   2. Захист випускної роботи слухача може відбуватись в ЗПО (відокремленому підрозділі) очно або дистанційно в режимі відео-конференції за наявності відеоконференцзв’язку відповідної якості. Якщо захист відбувається у режимі відеоконференції, робиться повний відеозапис заходу з фіксацією під час його проведення всіх дій слухачів і членів комісії у приміщенні, де відбувається захист.

   3. Випускні роботи слухачів післядипломної освіти, які навчались за дистанційною формою, зберігаються на сервері ЗПО або на електронних носіях протягом одного року, а у паперовому вигляді – згідно з правилами зберігання документів за номенклатурою справ.

   4. Контрольні заходи включають самоконтроль, вхідний, поточний і підсумковий контроль знань, умінь та навичок слухача, який навчається у ЗПО за дистанційною формою.

   5. Самоконтроль, який є первинною формою контролю знань слухача, забезпечується автоматизованою системою тестування і відповідними пакетами тестових завдань для самотестування.

   6. Вхідний контроль знань, умінь і навичок слухача, який здійснюється на початку його навчання з метою коригування та індивідуалізації навчального процесу, може забезпечуватись системою тестування із автоматизованою перевіркою результатів (або перевіркою результатів викладачем) у синхронному або асинхронному режимі.

   7. Поточний контроль успіхів слухача щодо засвоєння навчальної програми може здійснюватись у форматі тестування, оцінювання виконання практичних, лабораторних робіт та участі у семінарах (дискусіях), ділових іграх тощо.

   8. Підсумковий контроль знань, умінь і навичок, набутих слухачем у процесі навчання за програмою післядипломної освіти, може здійснюватись у форматі тестування (із автоматизованою перевіркою результатів чи з перевіркою результатів викладачем), або усного заліку (екзамену).

Тестування може відбуватись дистанційно через телекомунікаційну мережу у синхронному режимі або на комп’ютері у приміщенні ЗПО (відокремленого підрозділу).

Залік (екзамен) може відбуватись очно у приміщенні ЗПО (відокремленого підрозділу) або дистанційно в режимі відео-конференції за наявності відеоконференцзв’язку відповідної якості.

  1. Етапи реалізації навчального процесу в ЗПО за дистанційною формою навчання

   1. Організація навчального процесу за програмами післядипломного навчання обсягом не менше 72 академічних годин може забезпечуватись за наступними етапами:

І етап – зарахування слухача;

ІІ етап – організація і проведення вхідного контролю знань;

 • коригування (за необхідності) окремих елементів навчальної програми та педагогічного сценарію викладача;

 • надання слухачеві доступу до веб-ресурсів навчальної програми;

 • ІІІ етап – самостійне вивчення навчальних матеріалів із консультативною підтримкою викладачем;

 • проведення лекцій, семінарів (дискусій), ділових ігор;

 • виконання практичних завдань та (або) лабораторних робіт;

 • проведення поточного тестування.

IV етап – підготовка випускної роботи із консультативною підтримкою викладача;

 • захист випускної роботи;

 • проведення кваліфікаційного іспиту у вигляді підсумкового тестування, заліку або екзамену.

V етап – у разі успішного завершення навчання підготовка і видача слухачу диплома про перепідготовку, свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка, а також сертифікату ЗПО;

 • проведення анкетування слухачів щодо оцінювання ними якості отриманих освітніх послуг;

 • аналіз анкет та публікування результатів аналізу на веб-сайті ЗПО.

   1. Навчальний процес за короткостроковими програмами післядипломної освіти обсягом менше 72 академічних годин може не містити окремих заходів, що зазначені у п. 4.2.1., наприклад, вхідного контролю, підготовки і захисту випускної роботи. При цьому слухачі, у разі успішного завершення навчання, отримують сертифікат або довідку встановленого у ЗПО зразка.

  1. Строки навчання за програмами післядипломної освіти

   1. Початок і кінець навчання за програмами післядипломної освіти за дистанційною формою не обмежується рамками навчального року (навчальних семестрів) вищих навчальних закладів.

   2. Початок навчання залежить від готовності всіх видів забезпечення дистанційного навчання у ЗПО та набору слухачів.

   3. Тривалість навчання залежить від обсягу навчальної програми і вираховується, виходячи із наступних вимог: кількість навчальних годин для слухачів, що навчаються з відривом від виробничої діяльності, не має перевищувати 54 академічні години на тиждень, а для слухачів, що навчаються без відриву від виробничої діяльності – 20 академічних годин на тиждень.

 1. Забезпечення якості дистанційного навчання в ЗПО

  1. За якість післядипломної освіти, яка надається слухачам за дистанційною формою, несе відповідальність керівник ЗПО.

  2. Контроль за якістю дистанційного навчання в ЗПО здійснює Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, а також інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться заклади післядипломної освіти.

  3. Якість дистанційного навчання в ЗПО за програмами післядипломної освіти залежить від:

   1. сформованості й дотримання нормативно-правової бази;

   2. чіткої організації та координованості діяльності всіх підрозділів, що забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання;

   3. якості науково-методичного забезпечення навчального процесу;

   4. правильного підбору та якісної підготовки кадрового складу;

   5. сформованості сучасного та перспективного бачення дистанційної форми навчання і його матеріально-технічного та програмного забезпечення;

   6. якості та доступності веб-ресурсів навчальних програм;

   7. якості організації навчального процесу із застосуванням сучасних технологій дистанційного навчання;

   8. наявності системи моніторингу у ЗПО щодо якості дистанційного навчання за програмами післядипломної освіти.

  4. Гарантована якість дистанційного навчання в ЗПО забезпечується:

   1. систематичним підвищенням кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного та допоміжного персоналу;

   2. проведенням науково-методичної експертизи змістовного, дидактичного і методичного наповнення веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни);

   3. обов’язковою сертифікацією веб-ресурсів навчальної програми (дисципліни);

   4. використанням ліцензованого програмного забезпечення, в тому числі програмного забезпечення спеціального призначення для організації та підтримки дистанційного навчання, яке відповідає рекомендованим міжнародним стандартам;

   5. здійсненням контрольних заходів щодо рівня знань, умінь та навичок, набутих слухачами під час навчання у ЗПО;

   6. анкетуванням всіх слухачів щодо оцінювання ними якості отриманої освітньої послуги та висвітленням результатів анкетування на веб-сайті ЗПО.

 2. Заключні положення

   1. Це Положення набирає чинності після затвердження його наказом Міністерства освіти і науки України та реєстрації в Міністерстві юстиції України.

   2. На основі цього Положення кожний ЗПО, який прийняв рішення про запровадження дистанційної форми навчання за програмами післядипломної освіти, має розробити власні Положення, що враховують особливості організації дистанційного навчання у ЗПО та регламентують його діяльність за цим напрямом.


Додаток

до Положення про дистанційне навчання

у закладах післядипломної освіти

від 21.10.2010р.

Норми часу
для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів післядипломної освіти
при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання


^ Таблиця 1

Методична робота

№ п/п

Вид роботи ****

Одиниця виміру роботи

Норма часу для обліку методичної роботи,
ак. година ***

Примітка

1.

Розроблення (оновлення) педагогічного сценарію навчальної програми:

методичних рекомендацій для слухачів щодо послідовності навчання, використання веб-ресурсів і веб-сервісів, виконання завдань, особливостей тестування, виконання практичних та лабораторних робіт тощо

1 умовний друкований аркуш

10 (5)*
2.

Розроблення (оновлення) документів планування навчального процесу:


- навчальних програм

1 навчальна програма (до 72 годин)

20 (10)
- навчально-тематичних планів

1 навчально-тематичний план

10 (5)
3.

Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом

1 ак. година навчальної програми

К×10 (5)

К** - коефіцієнт складності

4.

Розроблення термінологічного словника, бібліографії

1 умовний друкований аркуш

10
5.

Розроблення (оновлення) практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання

1 завдання

К×1 (0,5)
6.

Розроблення (оновлення) сценарію віртуальних лабораторних робіт із методичними рекомендаціями щодо їх виконання

сценарій однієї віртуальної лабораторної роботи

К×20 (5)
7.

Розроблення (оновлення) методичних рекомендацій щодо використання віртуальних тренажерів

1 комплект методичних рекомендацій

К×20 (5)
8.

Розроблення специфікації тесту

1 специфікація

К×5 (2)
9.

Розроблення тестових завдань

1 завдання
Визначається ЗПО в залежності від складності та інших параметрів тестових завдань

10.

Розроблення сценарію ділової гри із методичними рекомендаціями щодо її використання

1 сценарійВизначається ЗПО в залежності від складності та інших параметрів ділової гри

11.

Розроблення сценарію відео-конференції, відео- записів лекцій, семінарів (дискусій)

1 сценарій, розрахований на
1 ак. годину

К×6
12.

Розроблення (оновлення) презентації для відеоконференції

1 пакет презентаційних слайдів, розрахований на 1 ак. годину

4 (2)
^ Примітки до табл.1:

* У дужках – норма часу для оновлень, обсяг яких перевищує 50% відповідного виду робіт при створенні веб-ресурсу.

** Коефіцієнт складності розроблення (оновлення) дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів, який коливається в межах

від 1 до 3 (К=1÷3), встановлюється ЗПО в залежності від складності виду роботи. Значення коефіцієнту К для різних видів робіт може бути різним.

*** Норма часу для обліку методичної роботи за технологіями дистанційного навчання не може бути нижчою за відповідну норму для недистанційних форм навчання, затверджену наказом ВНЗ.

**** ЗПО може додавати інші види робіт, необхідні для забезпечення навчального процесу

^ Таблиця 2

Навчальна робота

Форма навчального процесу

Вид навчального заняття

Вид навчальної роботи

Одиниця виміру роботи

Розра-хункова одиниця

Норма часу для обліку навчальної роботи,
ак. година

Примітка

Навчальні заняття

Лекція

Читання лекції у режимі відео- (аудіо-) конференції

1 ак. година

1 група*

2Проведення індивідуальних занять
1 ак. година

1 слухач

За нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання
Самостійне вивчення навчальних матеріалів програми (дисципліни)

Надання індивідуальних консультацій

1 ак. година

1 групаНорма визначається із розрахунку 12% від загального обсягу навчального часу, відведеного для засвоєння навчальної програми (дисципліни)
Семінар (дискусія)

Проведення семінару (дискусії) у режимі відео- (аудіо-, текстової) конференції

1 ак. година

1 підгрупа**

2Практичне заняття

Перевірка результатів виконання практичної роботи


1 робота

1 слухач

за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання
Лабораторне заняття

Перевірка результатів виконання лабораторної роботи

1 робота

1 слухач

за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчанняДілова гра

Проведення ділової гри у синхронному режимі

1 ак. година

1 підгрупа

2

Кількість слухачів у підгрупі уточнюється викладачем відповідно до педагогічного сценарію


Виконання випускної роботи
Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів, в тому числі:
за нормами часу для відповідної роботи за денною формою навчання

Надання індивідуальних консультацій


1 ак. година

1 слухач

до 10 годин
Перевірка випускної роботи


1 робота

1 слухач

1Прийом випускної роботи у режимі відео-(аудіо-) конференції1 робота

1 слухач

0,3
Контрольні заходи:- вхідне, поточне і підсумкове тестування
Перевірка результатів тестування

1 пакет тестових завдань***

1 слухач

0,2

Норма часу уточнюється ЗПО в залежності від обсягу тестового завдання


- усний залік (екзамен)
Надання індивідуальних консультацій напередодні заліку (екзамену)

1 ак. година

1 слухач

0,3
Прийом заліку (екзамену) у режимі відео- (аудіо-) конференції

1 ак. година

1 слухач

0,3
^ Примітки до табл.2:

*Кількість слухачів у групі визначається ЗПО, в залежності від педагогічних, технологічних та економічних аспектів організації дистанційного навчання.

**Кожна група слухачів для проведення семінару (дискусії) за необхідності ділиться на підгрупи.

***Пакет тестових завдань містить всі запитання (завдання) для одного контрольного заходу: для вхідного контролю; до частини навчальної програми (тем, модулів); до всієї навчальної програми.

Всі форми навчального процесу, види навчальних занять та види навчальної роботи, які проводяться очно при використанні дистанційної форми навчання, обліковуються за нормами часу, прийнятими для заочної форми навчання.


Схожі:

Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconЗатверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти
move to 1045-17937
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconПоложення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти Загальні положення
Проекту Закону України «Про вищу освіту» зареєстрований у Верховній Раді України від 16. 03. 2010 №6194
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconПоложення про дистанційне навчання міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №40 від 21 січня 2004р. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconЗвіт про поточні результати виконання
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Мон від 01. 02. 2010 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Затверджено
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства...
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України 2010 р. № Положення про дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи