О. В. Чайковський програма співбесіди icon

О. В. Чайковський програма співбесіди
Скачати 46.95 Kb.
НазваО. В. Чайковський програма співбесіди
Дата04.08.2012
Розмір46.95 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Філософський факультет


Затверджую

____________________________

«__» __________________ 2011 р.

Декан філософського факультету

доцент

____________ О.В.Чайковський


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

для іноземних громадян, які у 2011 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Філософія».


Ухвалено

рішенням Вченої Ради

філософського факультету

(протокол №4 від 04.03.11)


Одеса - 2011


Розділ "Антична філософія".

 1. Суспільно-історичні умови виникнення Стародавньої філософії.

 2. Початок філософії в Стародавній Греції. Мілетська і піфагорійська школи.

 3. Елейська школа. Емпідокл.

 4. Анаксагор і Демокрит.

 5. Софісти. Сократ і сократівські школи.

 6. Теорія ідей Платона і її критика.

 7. Вчення Платона і Арістотеля про суспільство і державу.

 8. Логіка і метафізика Арістотеля. Вчення про душу.

 9. Епікур і епікурейці. Лукрецій Кар.

 10. Стоїки.

 11. Скептики.

 12. Плотін і неоплатоніки.

Розділ "Середньовічна західноєвропейська філософія".

 1. Співвідношення віри і знання в християнській філософії. Грецька патристика Середньовіччя, її представники. Діонісій Ареапогіт і Іоанн Дамаскін.

2. Загальна характеристика догматики раннього Середньовіччя. Тертулліан. Олександрійська і каппадокійська школи.

 1. Гностицизм і маніхейство. Місце і роль цих вчень у філософії християнства.

 2. Августин Аврелій (Блаженний), його філософські вчення. Співвідношення августинізму і арістотелізму.

 3. Загальна характеристика схоластики. Боецій, Еріугена, Ансельм Кентерберійський.

 4. Співвідношення реалій та універсалій. Номіналізм і реалізм. Вчення П’єра Абеляра.

 5. Значення арабської і єврейської філософії. Зміст вчень Авіцени, Аверроеса і Моїсея Маймоніда.

 6. Розквіт схоластики і погляди Ф. Аквінського.

 7. Р.Бекон, ідея позитивного наукового знання в його працях . І. Дунс Скот.

 8. Вільям Оккам, Ж.Буридан і кінець схоластики.

Розділ "Філософія епохи Відродження".

 1. Раннє італійське і Північне Відродження (Ф. Петрарка, Бокачіо, Лоренцо Валла; Еразм Роттердамський, Т. Мор).

 2. Неоплатонізм і перипатеізм доби Відродження. Микола Кузанський.

 3. Натурфілософія пізнього Відродження (Дж. Бруно та інші).

 4. Проблема людини і соціально-політичні вчення доби Відродження (Дж. Піко делла Мірандола, М. Монтень, Н.Макіавеллі, Т. Кампанелла).

Розділ "Філософія Нового часу".

 1. Філософські вчення Ф.Бекона. Новий органон.

 2. Т. Гоббс і його філософія і теорія держави.

 3. Філософія Р. Декарта.

 4. Філософія послідовників і критиків Декарта. (А.Гейлінкс, Н.Мальбранш, Б.Паскаль, П.Гассенді).

 5. Б. Спіноза.

 6. Філософія Г. Лейбниця.

 7. Філософія Дж. Лока.

 8. Суб’єктивний ідеалізм Дж. Берклі.

 9. Скептицизм Д. Юма і філософія "здорового глузду" Шотландської школи.

 10. Англійський деїзм 18 ст. (Е. Шефтсбері, Б. Мандевіль, Ф. Хатчесон; Дж. Толанд, Е. Коллінз, Д. Гартлі і Дж. Прістлі).

 11. Філософія французького Просвітництва (Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск'є).

 12. Французький матеріалізм 18 ст. (Ж. О. Ламетрі, Д. Дідро, П.А.Гольбах, К. А. Гельвецій).

 13. Рання американська філософія: С. Джонсон, Дж. Едвардс. "Вік просвітництва": Т. Джефферсон, Б. Франклін, Т. Пейн.


Розділ "Німецька класична філософія".

 1. Кант про співвідношення речі-в-собі і явища. Поняття ноумена і феномена.

 2. Апріоризм кантівської філософії. Трактовка Кантом простору і часу як чистих форм споглядання.

 3. Діалектичні ідеї кантівської філософії. Вчення Канта про антиномії чистого розуму.

 4. Поняття трансцендентного та трансцендентального. Сутність трансцендентального методу і розуміння його Кантом.

 5. Основні поняття "Науковчення" Фіхте.

 6. Система трансцендентального ідеалізму Шеллінга. Філософія тотожності.

 7. Діалектичні ідеї гегелівської філософії. Тріада як форма розвитку.

 8. Основні категорії логіки Гегеля. Мала і більша логіки.

 9. Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха.

Розділ "Філософія Сходу".

 1. Соціокультурні передумови виникнення філософії Стародавньої Індії.

 1. Сайкарья вада. Проблема причинності в санкхьє і адвайта-веданте.

 2. Асаткарьє вада. Проблема причинності в буддизмі.

 3. Проблема реальності в санкхьє і джайнізмі.

 4. Проблема реальності в буддизмі і веданте.

 5. Проблема Бога-творця в індійській філософії (санкхьє, йога, джайнізм і адвайта-веданта, буддизм).

 6. Проблема істинного "Я" (душі) в упанішадах, санкхьє і адвайта-веданте.

 7. Проблема істинного "Я" у ранньому і пізньому буддизмі.

 8. Проблема визволення в індійській філософії.

Розділ "Історія української філософії".

 1. Головні етапи розвитку філософських ідей в Україні.

 2. Введення християнства та його вплив на зміну світоглядних парадигм давньоукраїнців.

 3. Визначення філософії, поширені в Київській Русі.

 4. Роль Острозького культурно-освітнього центру в становленні і розвитку реформаційних та гуманістичних ідей.

 5. Філософія в Києво-Могилянській академії.

 6. Філософія Г. Сковороди.

 7. Німецький ідеалізм та філософська думка в Україні.

 8. "Філософія серця" - П. Юркевича.

 9. Філософська спадщина М. П. Драгоманова.

 10. Філософські погляди українських революційних демократів.

Розділ "Російська філософія".

 1. Проблема самобутності російської філософії. Російська філософія і світова філософська думка.

 2. Становлення і розвиток російської філософії Х-ХУІ ст.

 3. Філософська думка епохи російського Просвітництва (М.О.Радищев).

 4. Загальна характеристика і основні ідеї слов’янофільства (О.Хомяков, І.Киреєвський).

 5. Філософські погляди Ф.М.Достоєвського і Л.М.Толстого. Толстовство.

 6. Філософія російського революційного демократизму.

 7. Філософія російського космізму (В.І.Вернадський та інші).

 8. Філософія російського марксизму (В.Г.Плеханов, В.І.Ленін).

 9. Філософія всеєдності і софіології (В.С.Соловйов, брати Трубецькі, С.М.Булгаков, П.А.Флоренський та інші).

 10. Філософія М.А.Бердяєва і Л.Шестова.

Схожі:

О. В. Чайковський програма співбесіди iconО. В. Чайковський програма співбесіди
...
О. В. Чайковський програма співбесіди iconО. В. Чайковський програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю...
О. В. Чайковський програма співбесіди iconО. В. Чайковський програма співбесіди
...
О. В. Чайковський програма співбесіди iconО. В. Чайковський програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
О. В. Чайковський програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
О. В. Чайковський програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
О. В. Чайковський програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
О. В. Чайковський програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
О. В. Чайковський програма співбесіди iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
О. В. Чайковський програма співбесіди iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи