Л. М. Програма співбесіди icon

Л. М. Програма співбесіди
Скачати 102.86 Kb.
НазваЛ. М. Програма співбесіди
Дата04.08.2012
Розмір102.86 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Факультет романо-германської філології


ЗАТВЕРДЖУЮ


________________________


«14» лютого 2012 р.


Декан факультету романо-германської філології

проф. Голубенко Л.М.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2012 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямком «Філологія», спеціальність «Мова та література: німецька».


Затверджено

рішенням Вченої Ради

факультету романо-германської філології

від «14» лютого 2012 р.

Протокол № __5_


Одеса – 2012


Пояснювальна записка


Програма співбесіди для вступу до Одеського національного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (напрям 0203 – філологія, спеціальність 7.020303 - іноземна мова і література) складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.

Мета співбесіди полягає у визначенні відповідності знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі за напрямом 0203 – філологія, 7.020303 - іноземна мова і література, що спрямоване на підвищення рівня мовної компетенції студента як в аспекті мови, що вивчається, так і знань про мову, які відбивають сучасний стан лінгвістичної науки та лінгводидактики;

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник, що отримав кваліфікацію бакалавра повинен, зокрема:


 • володіти розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

 • володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності;

 • володіти різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства.У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на співбесіді повинен продемонструвати знання такого циклу спеціальних теоретичних дисциплін: теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історії німецької мови, лінгвокраїнознавство, а також достатньо високий рівень мовної компетенції.


Співбесіда проводиться:

^ 1) у письмовій формі у вигляді тестових завдань з теоретичних аспектів лінгвістики і практики німецької мови та

2) в усній формі у вигляді представлення резюме німецької статті на суспільно-політичну тему і бесіди за проблематикою цієї статті.


Зміст співбесіди

І. Тематика завдань з теоретичних дисциплін:

Стилістика

 1. Stiltypen. Die stiltypologische Zuordnung eines Textes. Bereichsstil. Gruppenstil. Individualstil. Zeitstil.

 2. Funktionalstile.

 3. Stilnormen.

 4. Figuren des Ersatzes (Tropen). Die Emphase. Die Periphrase. Die Metonymie. Die Metapher. Die Ironie. Die Veränderung der Satzart.

 5. Figuren der Hinzufügung. Figuren der Wiederholung. Figuren der Entgegensetzung. Häufung des Verschiedenen. Das Epitheton.

 6. Figuren der Auslassung. Die syntaktische Ellipse. Die Aposiopese. Das Zeugma.

 7. Figuren der Anordnung und des Platzwechsels. Die Umstellung. Die Wiederaufnahme. Die Nachstellung. Der Einschub. Der Konstruktionswechsel.

Країнознавство Німеччини

 1. Staatlischer Aufbau.

 2. Politische Parteien, Massenorganisationen.

 3. Deutschland, die EU und die Welt.

 4. Das Schulsystem.

 5. Die Hochschulen und Universitäten.

 6. Feiertage, Bräuche in Deutschland.

Історія німецької мови

 1. Indoeuropäische Sprachfamilie und die Ausspaltung des Urgermanischen.

 2. Die germanische Sprachgruppe.

 3. Klassifikation des Altgermanischen und seiner Dialekte.

 4. Integration der westgermanischen Grossstämme im Frankenreich.

 5. Die zeitlichen Grenzen der althochdeutschen Periode und Ihre Territorialdialekte, Kultur und Literatur dieser Periode. Die Existenzformen der Sprache in der althochdeutschen Zeit.

 6. Das phonologische System des Althochdeutschen: Ablaut, Umlaut, Vokalharmonie,

althochdeutsche Lautverschiebung.

7. Die morphologische Struktur des Althochdeutschen und sein Satzbau.

8. Mittelhochdeutsch und seine Territorialdialekte. Kultur und Literatur dieser Periode.

9. Das phonologische System, die morphologische Struktur des Mittelhochdeutschen.

10. Die zeitlichen Grenzen der frührerenhochdeutschen Periode. Sprachliche Einigungstendenzen dieser Zeit. Der deutsche Bauernkrieg und die Reformation. Martin Luther und seine Rolle in der Entwicklung der deutschen Literaturnorm.

11. Die neuhochdeutsche Sprachperiode und die Entwicklung der gemeindeutschen Literatursprache. Der dreißigjährige Krieg und seine Folgen.

12. Die deutsche Aufklärung und die Entwicklung der deutschen Literatutsprache im 18. Jahrhundert. Die Reglung der deutschen Literatursprache in den 19.-21. Jahrhundert.

Лексикологія

1. Paradigmatische Bedeutungsbeziehungen im deutschen Wortschatz: Synonymie.

2. Wortbildungsarten und -modelle im Deutschen.

3. Bedeutungswandel: Metaphork und Metonymie.

4. Bedeutungswandel: Bedeutungserweiterung und –verengung, Bedeutungsaufwertung und –abwertung, Litotes und Hyperbel.

5. Veränderungen im Wortschatz: Archaismen.

6. Entlehnungen im Deutschen. Perioden und Arten.

7. Arten der Lehnprägungen im Deutschen.

8. Polysemie und Homonymie

9. Territoriale Differenzierung des deutschen Wortschatzes.

10. Sozial-berufliche Differenzierung des deutschen Wortschatzes.

Теоретична граматика

1. Das Substantiv. Grammatische Kategorien. Syntaktische Funktion.

2. Das Adjektiv. Grammatische Kategorien. Seine Funktion im Satz.

3. Das Verb. Finite und infinite Formen.

4. Das Tempussystem des Deutschen.

5. Die Kategorie der Genera verbi. Passivstrukturen.

6. Das System der Modi im Deutschen. Der Konjunktiv.

7. Morphologische Struktur des Wortes.

8. Mittel der Formbildung.

9. Probleme der Wortkassengliederung.

10. Die Flexion.


ІІ. Тестові завдання з практики німецької мови

1. Лексико-граматичний тест

Пропонується 40 завдань на перевірку володіння граматичними формами та структурами, а також лексикою німецької мови. Тест на вибір правильного варіанту лексичного або граматичного явища із запропонованих 4-х до кожного завдання.

^ 2. Тест на розуміння письмового тексту

Пропонується текст обсягом близько 500 слів, до якого поставлено 10 запитань. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді із наведених 4-х до кожного запитання.

ІІІ. Резюме німецького публіцистичного тексту та бесіда за його проблематикою.

Стилістика

Основна лiтература

 1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. – М.: Высш.шк., 1983.

 2. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979.

 3. Тимченко Є.П. Порівняльна стилістика німецької та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2006.

 4. Fleischer W., Michel G., Starke G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – F/m: Laug 1993.

 5. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. – Moskau 1975.

Додаткова література

 1. Моисеева А.Ф. Лингвистический анализ художественного текста. – Киев: Высш.шк., 1984.

 2. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М.: Наука, 1980.

 3. Eroms H.-W. Stil und Stilistik. – Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2008.

 4. Faulseit D., Kühn G. Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1975.

 5. Gottert K.-H., Jungen O. Einführung in die Stilistik. – München.: Wilchelm Fink Verlag, 2004.

 6. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation. – M.: Hochschule, 1974.

 7. Saudig B. Stilistik der deutschen Sprache. – Berlin, New York: de Gruyter, 1986.

 8. Sowinski B. Deutsche Stilistik. – Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1973.

Країнознавство Німеччини

Основна література

 1. Євгененко Д.А., Кучинский Б.В., Білоус О.М., Воронкова Н.Р. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. – Вінниця: Нова Книга, 2008.

 2. Tatsachen über Deutschland. – Societäts-Verlag, Berlin/Köln, 2003.

Додаткова література

 1. Архипкина Г.Д., Коляда Н.А. Страноведение. Германия: обычаи, традиции, праздники, этикет. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

 2. Panassjuk H. H. – J. Deutschland. Land und Leute. – Minsk: Verlag Wyschaja Schkola, 1996.


Історія німецької мови

Література основна

 1. Wilhelm Schmidt. Geschichte der deutschen Sprache. Hirzel Verlag. - Stuttgart, 2007.

 2. Peter Ernst. Deutsche Sprachgeschichte. - Wien: WUV, 2006.

 3. Byblyk W. N. Geschichte der deutschen Sprache. - Вінниця: Нова книга, 2004 р. - 266 с.

 4. Моskalskaja O.I. Deutsche Sprachgeschichte. - Moskau Hochschule, 1977р. - 274с.

 5. Grimm J. Deutsche Grammatik. — 1822. — Bd. 1.—1032 S.

 6. Schmidt J. Abriss der Geschichte der deutschen Sprache, 3 Uberarb. Aufl. — Berlin: Akademie Verlag, 1984.— 259 S.

 7. Althochdeutsches Wörterbuch, 2 Aufl., Tübingen, 1974.—XXVI. — 250 S.

8. Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2001. —503 S.

9. Golubenko L.N.; Kulina I.G. Deutsch und seine Existenzformen in der Althochdeutscher Zeit // Germanistik in der Ukraine. – Kiew, 2007. – №2. – S.62-64.

10. Sonderreger S. Althochdeutsche Sprache und Literatur: Eine Einführung in das Älteste Deutsch. 3. Aufl. – Berlin – New Zork: Walter de Gruyter, 2003. – 390 S.

11. Sprachgeschichte, Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihre Erforschung / Stefan Sonderreger, Werner Besch, Oskar Reichmann, Anne Betten. 2.Aufl., 3. Teilbd; - Berlin – New Zork: Walter de Gruyter, 2003. – 825 S.

12. Sprachgeschichte, Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihre Erforschung / Stefan Sonderreger, Werner Besch, Oskar Reichmann, Anne Betten. 2.Aufl., 2. Teilbd; - Berlin – New Zork: Walter de Gruyter, 2002. – 850 S.

 1. В.В.Левицкий. Основа германистики. - Вінниця: Нова книга, 2008р. - 527 с.

 2. В.В.Левицький. Історія німецької мови. - Вінниця: Нова книга, 2007 р. - 214 с.

 3. В.П.Берков. Современные германские языки. - Москва: Астрель-АСТ, 2001 р. - 335 с.

 4. Жирмунский В.М. История немецкого языка. - Москва: 5-е издание, 1965р. - 299 с.

 5. Арсеньева М.Г. Введение в германскую филологию. - М.: Вісшая школа, 1980. - 319с.

 6. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2т. - Тбилиси, 1984. - 1331с.

 7. Зиндер Л.Р. Строева Т.В. Историческая фонетика немецкого языкаю — М.-Л.: Просвещение, 1965. - 192с.

 8. Таранець В.Г. Арії. Словяни. Руси. Походження назв України і Русь. - Одесса: 2004, - 294 с.

 9. Голубенко Л.М., Кулина І.Г., Козак Т.Б. Практикум з курсу “Вступ до германської філології”.Частина І. - Одеса: Астропринт, 2003 р.

 10. Голубенко Л.М., Кулина І.Г., Козак Т.Б. Практикум з курсу “Вступ до германської філології”.Частина ІІ. - Одеса: Астропринт, 2003 р.

Додаткова література

  1. Богулавская И.В. История немецкого языка. Хрестоматия. Учебное пособие для студентов ВУЗов. – СПб.: КАРО, 2006. – 320 с.

  2. Москальская О.И. История немецкого языка. 2-е изд. – М. Академия, 2006. – 288 с.

  3. Рахманова Н.И. История немецкого языка. От теории к практике. Учебное пособие. – М.: Высш. шк. 2004. – 334 с.

  4. Филичева Н.И. История немецкого языка. Учебник для ВУЗов. – М.: Академия, 2003. – 304 с.

  5. Арсеньева М.Г. Введение в германскую филологию. - М.: Вісшая школа, 1980. - 319с.

  6. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2т. - Тбилиси, 1984. - 1331с.

7. Зиндер Л.Р. Строева Т.В. Историческая фонетика немецкого языкаю — М.-

Л.: Просвещение, 1965. - 192с.

8. Таранець В.Г. Арії. Словяни. Руси. Походження назв України і Русь. -

Одесса: 2004, - 294 с.


Лексикологія.

Література основна

1.        Городникова М.Д., Розен Е.В. Лексикология современного немецкого языка. – М.: Просвещение, 1967. – 168 с.

2.        Гулыга Е.А., Розен Е.В. Старое и новое в лексике и грамматике немецкого языка. – Л.: Просвещение, 1977. – 160 с.

3.        Девкин В.Д. Сборник упражнений по лексикологии немецкого языка. – М.: Высш. шк., 1971. – 270 с.

4.        Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Пособие по теоретической грамматике и лексикологии немецкого языка. – Л.: Просвещение, 1962. – 148 с.

5.        Искос А., Ленкова А. Хрестоматия по лексикологии немецкого языка. – Л.: Посвещение, 1975. – 279 с.

6.        Искос А., Ленкова А. Сборник упражнений по лексикологии немецкого языка. 2 е изд. – Л.: Просвещение, 1970. – 192 с.

7.        Степанова М.Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке. – М.: Высш. шк., 1984. – 264.

8.        Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. – М.: Высш.шк., 1970. – 160 с.

9.        Althaus H.P., Henne H., Wiegand H.E. (Hgs). Lexikon der germanistischen Linguistik. – 2.vollst.neu bearb. u.erw. Aufl. – Tübingen: Niemeyer, 1980. – 870 S.

10.    Baldinger K. Die Semasiologie: Versuch eines Überblickes. – Berlin: Akademie-Verlag, 1957. – 40 S.

11.    Gross Harro. Einführung in die germanistische Linguistik. – München: iudicium, 1990. – 270 S.

12.    Lewandowski Th. Linguistisches Wörterbuch (in 3. T). – 3. Aufl. 1979; – 4. Aufl. 1985; –5. Übergearb. Aufl.– Heidelberg, Wiesbaden: Quell & Meyer, 1990.–1287 S.

13.    Lewkowskaja X.A. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – M.: Vyssch.schk., 1968. – 319 S.

14.    Lutzeier P.R. Linguistische Semantik. – Stuttgart: Metzler, 1985. – X,193 S.

15.    Lutzeier P. R. Lexikologie: Ein Arbeitsbuch. – Tübingen: Stauffenberg, 1995. – VIII, 167 S.

16.    Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie. – Leningrad, 1970.

17.    Oguy O.D. Aktuelle Probleme der Semantik und Polysemie: Skriptum des Vorlesungskursus (=Актуальні проблеми семантики та полісемії: Конспект лекцій з лексикології для студентів німецького відділення 3 та 5 курсів) (німецькою мовою). – Чернівці: “Рута”, 1998. – 150 с.

18.    Oguy O.D. System-quantitative Aspekte der Semantik und Polysemie: ein Handbuch (=Системно-квантитативні аспекти полісемії. Навчальний посібник з лексикології) (німецькою мовою). – Чернівці: “Рута”, 1998. – 119 с.

19.    Olschanski I.G. Moderne deutsche Lexikographie. – M.: Hochschule, 1979. – 136 S.

20.    Rosen E.W., Kossmann L.S. Lexikologisches Praktikum der deutschen Sprache. - M.: Roswusizdat, 1963. - 94 S.

21.    Schippan Th. Einführung in die Semasiologie.–Leipzig:VEB Bibl.Inst.,1975.– 269 S.

22.    Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Max Niemeyer Verlag, Tьbingen 1992. – 306 S.

23.    Stepanowa M.D., Černyšewa I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Ein Lehrbuch. – Moskau: Hochschule, 1975. – 272 S.

Додаткова література

1.        Дубичинский В.И. Исскусство создавать словари: Конспект по лексикографии. – Харьков, 1994. – 103 с.

2.        Звегинцев В.А. Семасиология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957. – 322 с.

3.        Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко С.В. та Кійко Ю.Є. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу: Основи науково-дослідницької роботи студентів з лексикології. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. –164 c.

4.        Розен Е.В. На пороге ХХІ века: новые слова и словосочетания в немецком языке. – М.: Менеджер, 2000. – 192 с.

5.        Розен Е.В. Немецкая лексика: история и современность. – М.: Высш.шк., 1991. – 96 с.

6.        Розен Е.В. Новые слова и устойчивые словосочетания в немецком языке. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.

7.        Brekle H.H. Semantik. Eine Einführung in die sprachwisenschaftliche Bedeutungslehre. – München: Fink, 1972. – 144 S.

8.        Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. – 2.Aufl. – Stuttgart:Kröner,1990. – 904 S.

9.        Ernst P. Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft: Skriptum. – Wien: Halosar, 1990. – 200 S.

10.    Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. - Tübingen: Niemeyer, 1982.

11.    Fleischer W./Barz J. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Unter Mitarbeit von M.Schröder. – Tübingen: Niеmeyer, 1992.

12.    Hansen B., Hansen K., Neubert A., Schentke M. Englische Lexikologie. Einführung in Wortbildung und lexikalische Semantik. – Leipzig: Enzyklopädie, 1982. – 246 S.

13.    Höhle T. Über Komposition und Derivation: zur Konstituentenstruktur von Wortbildungsprodukten im Deutschen // Zeitschrift für Sprachwissenschaft 1, 1982, pp. 76–112.

14.    Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. – 23. erw. Aufl. / bearb. von E.Seebold. – 1995. – 922 S.

15.    Knobloch J. Sprachwisenschaftliches Wörterbuch. – Heidelberg: Winter, 1986. – Bd.1: A-E. – 845 S.

16.    Kronasser H. Handbuch der Semasiologie. Kurze Einführung in die Geschichte, Probleme und Terminologie der Bedeutungslehre. – Heidelberg: Winter, 1952. – 204 S.

17.    Lyons J. Semantics. Vol.2. Cambridge, 1977.; Semantik. Bd.2. – München: Beck, 1983. – 508 S.

18.    Metzler Lexikon Sprache. /Hg.von H.Glück –Stuttgart;Weimar:J.B.Metzler, 1993.–711 S.

19.    Olsen S. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur. - Stuttgart: Kröger, 1986.

20.    Palmer F.R. Semantics. A new outline. – Moscow: Vysš. šk., 1982. – 111 p.

21.    Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Publ. par Ch.Bally et A.Sechehaye.Avec la collab. de A.Riedlinger. – Paris: Payot, 1949. – 331 p.

22.    Schaeder B. Germanistische Lexikographie. – Tübingen: Niemeyer, 1987. – 178 S,

23.    Schirmer W., Mitzka W. Deutsche Wortkunde: Kulturgeschichte des deutschen Wortschatzes. – Berlin: Göschen, 1929. – 122 S.

24.    Schmidt W. Deutsche Sprachkunde. Ein Handbuch für Lehrer und Studierende mit einer Einführung in die Probleme des sprachkundlichen Unterrichts. – 8. Aufl. – Berlin: VEB Volk und Wissen, 1978. – 344 S.

25.    Schwarze C., Wunderlich D. Einleitung // C. Schwarze, D. Wunderlich (Hg), Handbuch der Lexikologie. – Königstein: Athenäum, 1985. – S. 7-23.

26.    Sommerfeldt K.-E., Spiewok W. Sachwörterbuch für die deutsche Sprache. -Leipzig: VEB Bibl.Inst., 1989. - 284 S.

27.    Sperber H. Einführung in die Bedeutungslehre. – Bonn: Dümmler (1923), 1965. – 95 S.

28.    Stepanowa M.D., Fleischer W. Grundzüge der deutschen Wortbildung. - Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984.

29.    Ullmann S. Semantik: Eine Einführung in die Bedeutungslehre. – Frankfurt a.M.: S.Fischer, 1973. – XIV, 401 S.

30.    Ullmann S. Grundzüge der Semantik: Die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Dt.Fassung von S.Koopmann. – Berlin: W.de Gruyter, 1967. – 347 S.

31.    Wasserzieher E. Kleines etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. – Leipzig: VEB Bibliograph. Inst., 1975. – 262 S.


Теоретична граматика

Література основна

1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского языков. - М.: Владос, 2001.-288 с.

2. Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система построения: - Л.: Наука, 1973. - 236 с.

3. Admoni W.G. Der deutsche Sprachbau. – М.: Просвещение, 1986. - 336 с.

4. Charitonowa I.J. Theoretische Grammatik der deutschen Sprache. Syntax. - K.: Вища школа, 1976 - 180 с.

5. Eisenberg Р. Grundriss der deutschen Grammatik. - Stuttgart, Weimar: Metzler, 1994.- 581 S.

6. Grundzüge einer deutschen Grammatik. - Autorenkollektiv unter der Leitung von K.E.Heidolph, W.Flämig, W.Motsch.- Berlin: Akademie, 1984. - 1028 S.

7. Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. - M., 1983. -366 S.

Додаткова література

1. Гулыга E.B. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. - М.: Высш.шк., 1971. - 207 с.

2. Козловский В.В. Предложения с конъюнктивом ( структура, семантика, прагматика). - Черновцы: Рута, 1997. - 281 с.

3. Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові. -Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 292 с.

4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. -Полтава: Довкілля - К, 2006. -716 с.

5. Степанова М.Д. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. - М.: Высш.шк., 1978. - 259 с.

6. Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике. - М.: Высш.шк., 1970.- 193 с.

7. Engel U. Deutsche Grammatik. - Heidelberg, 1988. - 883 S.

8. Heibig G, Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. - Leipzig, 1986. - 737 S.

9. Heibig G, Schenkel W. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. - Leipzig: Bibl.Inst, - 1973 - 453 S-

10. Weinrich H. Textgrammatik der deutschen Sprache. - Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1993. - 1111 S.Схожі:

Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Вступне випробування у формі співбесіди з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи