Л. М. Програма співбесіди icon

Л. М. Програма співбесіди
Скачати 58.24 Kb.
НазваЛ. М. Програма співбесіди
Дата04.08.2012
Розмір58.24 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Факультет романо-германської філології


ЗАТВЕРДЖУЮ


________________________


«14» лютого 2012 р.


Декан факультету романо-германської філології

проф. Голубенко Л.М.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


для іноземних громадян, які у 2012 р. поступають на навчання до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямком «Філологія», спеціальність «Переклад».


Затверджено

рішенням Вченої Ради

факультету романо-германської філології

від «14» лютого 2012 р.

Протокол № _5__


Одеса – 2012


Пояснювальна записка


Програма співбесіди для вступу до Одеського національного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (напрям 0203 – філологія, спеціальність 7.030507 - переклад) складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.

Мета співбесіди полягає у визначенні відповідності знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в магістратурі за напрямом 0305 – переклад, 7.030507 - переклад, що спрямоване на підвищення рівня мовної компетенції студента як в аспекті мови, що вивчається, знань про мову, так і перекладу, які відбивають сучасний стан лінгвістичної науки та лінгводидактики;

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник, що отримав кваліфікацію бакалавра повинен, зокрема:


  • володіти розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

  • володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності;

  • володіти різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації, лінгвокраїнознавства та перекладу.


У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на співбесіді повинен продемонструвати знання такого циклу спеціальних теоретичних дисциплін: граматичні проблеми перекладу, переклад науково-технічної літератури, переклад ділового мовлення, лінгвокраїнознавство,вступ до перекладу, основи редагування перекладу, а також достатньо високий рівень мовної компетенції.


Співбесіда проводиться:

^ 1) у письмовій формі у вигляді тестових завдань з англійської мови та теоретичних аспектів з практики перекладу

2) в усній формі у вигляді перекладу з листа та послідовного перекладу тексту.


^ Зміст співбесіди


І. Тематика завдань з теоретичних дисциплін

1. Граматичні проблеми перекладу

1)Word order in English and Ukrainian.

2) Theme-Reme arrangement in the two languages.

3) Pecularities of rendering modality in the target language.

4) Non-finite forms of the verbs in translation.

5 Grammar transformations in translation.


^ 2. Переклад науково-технічної літератури

1) Vocabulary level of scientific and technical text (terminology, translator’s false friends, neologisms, abbreviations).

2) Grammar level of scientific and technical text (sentence structure, antipredicate tendency, high frequency of Passive Voice, abundance of non-finite forms of the verb)


^ 3. Основи редагування перекладу

1) Види редакторських правок

2) Методика правки тексту


4. Переклад ділового мовлення

1) Vocabulary level of business text

2) Grammar level of business text


5. Лінгвокраїнознавство

1) Основні поняття лінгвокраїнознавства. Велика Британія у контексті сучасних реалій життя.

2) Різновиди ідентичності у британському суспільстві та їх вербалізація у мові.

3) Діахронічне лінгвокраїнознавство.

4) Сучасні суспільно-політичні інститути Великобританії. Суспільно-політичні реалії.


^ 6. Вступ до перекладу

1) Переклад – словник – контекст.

2) Лексичні відповідності.

3) Лексичні та перекладацькі трансформації.

4) Переклад фразеології.

5) Передача безеквівалентної лексики.


ІІ. Тестові завдання з практики перекладу та англійської мови

^ 1. Лексико-граматичний тест

Пропонується 30 завдань на перевірку володіння граматичними формами та структурами, а також лексикою англійської мови. Тест на вибір правильного варіанту лексичного або граматичного явища із запропонованих 4-х до кожного завдання.

^ 2. Тест на переклад речень з визначенням перекладацьких проблем та переклад тексту за допомогою УПС.

Пропонується текст обсягом близько 500-700 слів.

^ 3. Усна відповідь у виді перекладу з листа та послідовного перекладу.

Пропонується текст обсягом близько 500-700 слів.


Література

Граматичні проблеми перекладу

1.Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Союз, 2001.-288 с.

2.Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка
на английский. - М.: УРАО, 1998. - 207 с

3.Виссон, Линн. Практикум по синхронному переводу с русского на английский. - М.: Р. Валент, 2000. - 200 с

4.Казакова Т.А. Практические основы перевода.- Серия: Изучаем иностранные языки. - СПб.: Изд-во Союз, 2000. - 320 с

5.Комиссаров В. Н. Общая теория перевода: Учебное пособие. -
М.: ЧеРо, 1999.- 136с

Переклад науково-технічної літератури

1.Борисова Л.И. Лексические особенности англо-русского научно-технического текста. – Москва: НВИ – Тезаурус, 2005.

2.Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2004.

3.Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. – М.: Р-Валент, 2003.

4.Климзо Б.Н. Перевод патентов. – М.: МГПИЯ им. Тореза, 1976.

5.Пумпянский А.П. Введение в практику перевода технической литературы на английском языке. – М.: Наука, 1983


Основи редагування перекладу

1. Галь Н.Я. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора.- М., 1987

2. Гаранина Н.С. Методика редактирования (Виды текстов).- М., 1982

3. Латышев Л.К. Технология перевода.- М., 2001

4. Лихтенштейн Е.С. Редактирование научной, технической литературы и информации.- М., 1974


Переклад ділового мовлення

1.Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Санкт-Петербург: Союз, 2001

2.Плотников А. В. Деловая переписка с зарубежным партнером. Киев,"Мира", 1992

3.Brieger N., Sweeney S. The Language of Business English. Grammar and Functions. Prentice Hall, 1994

4.Мартынов В.В. Англо-русский толковый словарь внешнеэкономических терминов. Москва, “Финансы и статистика”, 2009

5.Козлов А. В., Девель Л. А. Практический словарь делового английского языка. Санкт-Петербург, “Эрви”, 2010


Лінгвокраїнознавство

1.Леонович О.А. Страноведение Великобритании. – М., 2004

2.O'Driscoll G., Britain. The country and its people: an introduction for learnes of English. OUP

3.Room A.R.W., Dictionary of Great Britain / Великобритания,
Лингвострановедческий словарь. Русский язык.

4.Paxman J.,The English. A Portrait of a People. Penguin Book.


Вступ до перекладу

1.Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной тео­рии переводов - М.: МО, 1975. - 239 с.

2.Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. - М.: УРАО, 1998. - 207 с.

3.Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.: ЭТС, 2002.- 424с.

4.Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). - М.: Высшая школа, 1990. - 253 с.

5.Bell R.T. Translation and translating. - Longman, 1997.


Схожі:

Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди напряму підготовки «Театральне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Театральне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –10...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Вступне випробування у формі співбесіди з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» буде проводитися у формі...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна допомога» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11...
Л. М. Програма співбесіди iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Програма співбесіди з курсу теорії та історії політичної науки для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи