Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М icon

Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
Скачати 162.77 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
Дата04.08.2012
Розмір162.77 Kb.
ТипДокументи


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА


Затверджую”

Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова

______________________Коваль І.М.

___”______________2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З «МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН»

ОКР – спенціаліст, магістр

(для іноземних студентів)


2012

І. Вступ


Фаховий вступний екзамен з міжнародних економічних відносин є перевіркою знань, умінь та навиків студентів, отриманих на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр». Мета фахового вступного екзамену полягає в оцінюванні рівня та якості отриманих теоретичних знань, їх міцності; виявленні ступеня розвитку мислення; умінь самостійно працювати, синтезувати отримані знання і застосовувати їх для розв’язання практичних завдань.

Об’єктом оцінювання виступають компетенції абітурієнта, тобто знання і вміння абітурієнта, що характеризують його здатність розуміти, виконувати, відображати й пізнавати те, що вимагає освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця після закінчення процесу навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр».

Від абітурієнтів очікується демонстрування необхідних знань та вмінь для здійснення професійної діяльності, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України та рівня добробуту її населення, дотримання прав людини, сприяння соціально-економічним змінам у країні.

Міцне наукове підґрунтя підготовки економістів-міжнародників забезпечують знання сучасної економічної теорії і методів наукових досліджень у сфері міжнародних економічних відносин, політики підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки, методології аналізу соціально-економічної політики держав у глобальному середовищі, розуміння закономірностей розвитку світового господарства.

Фаховий вступний екзамен приймається державною комісією, склад якої затверджується на засіданні Вченої Ради ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Питання, що виносяться на екзамен, складаються на основі навчальних програм із дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Світові фінанси», які вивчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр з міжнародних економічних відносин».

Фаховий вступний екзамен проводиться у письмовій формі, що забезпечує високий рівень об’єктивності оцінювання, а також сприяє логічності мислення, цілеспрямованості та зосередженості студентів на глибокому вникненні в суть питань, обдумуванні варіантів вирішення та побудови відповіді.

ІІ. ЗМІСТ

Розділ 1. Міжнародна торгівля

Роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку суспільства. Становлення теорії міжнародної торгівлі -меркантилісти. Формування принципів вільної торгівлі: фритредерства. Внесок А.Сміта і Д.Рікардо.

Розгляд формування торгівельних потоків у ситуації абсолютної переваги: графічні Ілюстрації. Виграш країни від міжнародної торгівлі: внаслідок зміни структури споживання і ефекту спеціалізації.

Рушійною силою міжнародної торгівлі є не абсолютна різниця у витратах, а відносна. Геометричні ілюстрації гіпотези. Сутність і причини зростаючих витрат заміщення. Торгівля в умовах зростаючих витрат: геометричні ілюстрації.

Визначення обсягів міжрегіональної торгівлі та урівноваження D i S. Роль кривих байдужості при визначенні оптимальних пропорцій виробництва. Карта кривих байдужості. Виробництво та споживання: а) при відсутності міжнародної торгівлі; б) при встановленні торгівельних відносин.

Геометричні методи визначення виграшу від міжнародної торгівлі: споживачів і виробників і усього суспільства. Наслідки міжнародної торгівлі для світової економіки.

Показник "умови міжнародної торгівлі". Додаткові фактори, що впливають на динаміку показника.

Визначення теорії ГОС. Роль забезпеченості факторами у визначенні структури торгівлі. Короткостроковий та довгостроковий ефекти від міжнародної торгівлі. Співставлення теорії ГОС з реальними моделями торгівлі. Збалансований і незбалансований ріст. Відмінність впливу міжнародної торгівлі при зростанні факторів у експорторієнтованих та імпортозамінних секторах. Теорема Рибчинського "Голандська хвороба" і її наслідки для країни.

Теорема Столпера-Самуельсона. Модель спеціалізації факторів. Теорема вирівнювання вартості факторів.

Зміни готовності країни до міжнародної торгівлі. Принципи визначення "торгового трикутника". "Розорююче" зростання факторів виробництва та його умови.

Ріст внутрігалузевої МТ та методи її підрахування. Причини її зростання. Вплив домінування ТНК на динаміку та структуру міжнародної торгівлі. Роль економії масштабу, диференціації продукції, розвитку кластерних форм виробництва.

Вплив монополістичної конкуренції на міжнародну торгівлю. Олігополія і міжнародна торгівля. Концентрація галузі в окремих регіонах. Висновки на основі приведених альтернативних теорій міжнародної торгівлі.

Причини упровадження тарифів. Визначення їх. Плюси і мінуси введення тарифів. Геометрична ілюстрація впливу тарифів та виробників і споживачів. Методи підрахунку фактичного рівня захисного тарифу. Утрати країни від тарифного захисту. Висновки.

Внесок ГАТТ і СОТ у зниженні тарифних бар'єрів. Реакція країн - зростання ролі нетарифних перешкод. Види їх.

Імпортні квоти - переваги перед тарифами, геометрична ілюстрація. Методи квотування. ДОЕ. Інші нетарифні бар'єри: виробничі стандарти, вимоги до включення місцевих компонентів.

Підрахунки втрат країни від зовнішньоторгового протекціонізму. Приклади обґрунтованості протекціонізму: політика захисту молодої галузі, екологічні та санітарні міркування, інтереси оборони тощо. Тарифи як джерело прямих державних доходів.

Демпінгова політика. Різновиди демпінгу: грабіжний, циклічний, сезонний, тривалий. Заходи у відповідь на демпінг. Експортні субсидії.

Типи економічних блоків. Теорія економічного союзу. Коротка характеристика існуючих у світі економічних блоків.


^ Розділ 2. Міжнародні трудові, науково-технічні та інтеграційні відносини

Міжнародні економічні відносини як об’єкт вивчення та аналізу. Особливості організаційної та функціональної структури сучасних МЕВ. Суб’єкти, форми та рівні МЕВ. Етапи розвитку. Середовище функціонування. Показники стану національних економік та їх рейтинги у сучасних умовах. Світовий економічний порядок.

Економічний механізм взаємодії суб’єктів МЕВ та його функції. Сучасний інструментарій механізму МЕВ – теоретичні моделі: сукупного попиту та пропозиції, часткової рівноваги цін, валютного курсу та кредитування.

Парадигма економічної глобалізації. Сутність та складові елементи глобалізації. Процеси глобалізації та зміна ролі субєктів МЕВ. Трансформація ролі держави в сучасних умовах. Позитивний та негативний вплив глобалізації. Взаємозалежність країн та економічна безпека. Глобальні проблеми.

Сутність, причини та основні риси міжнародної міграції робочої сили як фактора виробництва. Інтернаціоналізація ринку праці. Сучасні міжнародні міграційні системи. Вплив трудової міграції на ринок праці. Масштаби, форми та напрямки потоків трудової міграції. Сучасні центри тяжіння трудових мігрантів. Економічні ефекти міжнародної трудової міграції. Державне та міжнародне регулювання міграції. Характеристика та особливості еміграційної та імміграційної політики. Вплив міжнародної трудової міграції на платіжний баланс, заробітну плату та доходи населення. Роль МОТ та МОМ. Світовий ринок праці та Україна.

Сутність та основні поняття, повязані з міжнародним трансфертом технології. Особливості механізму передачі технологій. Сучасні інструменти захисту інтелектуальної власності. Найбільш поширенні форми передачі технологій, їх характеристика та види платежів. Особливості державного та міжнародного регулювання трансферту технології. Україна в сучасних міжнародних науково-технічних відносинах.

Міжнародна економічна інтеграція: передумови, цілі, етапи розвитку. Теорії та моделі міжнародної економічної інтеграції. Визначення наслідків міжнародних інтеграційних процесів. Особливості інтеграційних відносин в окремих регіонах світу на прикладі: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД.

.

^ Розділ 3. Міжнародні валютно-кредитні відносини

Теорія вибору рішення в умовах існування фінансових ризиків. Гіпотеза очікуваної корисності на фінансових ринках. Вибір в умовах ризиків та невизначеності на фінансових ринках. Функція корисності у відношенні до ризику. Оцінка відношення до ризику. Вибір в умовах ризику та інвестицій.

Особливості капіталізації міжнародних ринків акцій. Порівняльний аналіз обсягів світового ринку акцій та облігацій. Цінні папери зовнішнього та внутрішнього обігу: регіональні особливості. Розвиток світового ринку похідних цінних паперів: динаміка і вартість процентних ф’ючерсних та опціонних контрактів, валютних ф’ючерсних та опціонних контрактів, ф’ючерсних та опціонних контрактів на індекси.

Методи спотворення цінових механізмів під час проведення операцій з фінансовими інструментами. Шляхи та засоби поширення недостовірної інформації на фінансових ринках. Нормативно-правова база США та ЄС по протидії маніпулюванню та здійсненню інсайдерській торгівлі на міжнародних фінансових ринках. Ефективність боротьби з маніпулюванням ринку та інсайдерською торгівлею в країнах СНД.

Визначення фінансових ф’ючерсів. Відмінність ф’ючерсних від форвардних контрактів. Клірингова палата та страхові внески на ринку ф’ючерсних контрактів. Особливості зворотної торгівлі на ринку ф’ючерсних контрактів. Оцінка ф’ючерсного контракту: метод розрахунку витрат на володіння фінансовим активом, теорія очікувань, модель форвардного ринку.

Визначення довгого та короткого хеджу. Коефіцієнти хеджування. Хеджування за допомогою валютних ф’ючерсів. Хеджування процентного ризику. Хеджування ринкового ризику. Методи хеджування за допомогою ф’ючерсних контрактів на сировинних ринках.

Основні категорії спекулянтів на ринку ф’ючерсних контрактів. Прості та складні стратегії спекуляції на ринку ф’ючерсних контрактів. Міжчасовий та перехресний спред. Спекулятивні стратегії з використанням валютних ф’ючерсних контрактів. Спекуляції з ф’ючерсами на процентні ставки. Спекуляції з ф’ючерсами на фондові індекси.

Визначення опціонних контрактів. Вартість опціону на час виконання. Взаємозалежність опціонів «Колл» та «Пут». Формула Блека – Шоулза. Американські та Європейські опціони. Види біржових активів, що лежать в основі опціонів. Переваги і недоліки опціонних контрактів. Графіки опціонних контрактів.

Біржові стратегії на ринку опціонних контрактів. Різноманітні спекулятивні стратегії. Страхування з використанням опціонних контрактів. Відмінності у страхуванні ф’ючерсними та опціонними контрактами. Графіки опціонних стратегій: одинарний, двійний, трійний довгий та короткий «стредл», «стреп», «стріп».

Норма прибутку при використанні похідних цінних паперів. Операції «кері трейд» на світовому фінансовому ринку. Особливості використання похідних цінних паперів під час фінансових криз. Вплив стратегій на ринку похідних цінних паперів на валютні курси та розвиток галузевих ринків.

.


^ Розділ 4. Світові фінанси

Грошова база, резерви, діяльність Центрального банку на ринку цінних паперів. Політика обов’язкового та надлишкового резервування. Співвідношення “готівка-чекові депозити”, “термінові депозити-чекові депозити”, “решта складових М2-чекові депозити”. Добробут населення, % ставка, банківська паніка та відтік депозитів. Розмір тіньової економіки, рівень податків.

Міжнародний ринок облігацій та кредитів. Роль зовнішніх запозичень в балансі заощаджень-інвестицій країн. Причини глобальних дисбалансів світової фінансової системи. Сутність системи "Бреттон-Вудс-2", її відмінності від "Бреттон-Вудс-1". Переваги та недоліки системи "Бреттон-Вудс-2". Підходи щодо обмеження глобальних дисбалансів світової фінансової системи. Правило Гвідотті-Грінспена

Історія формування фінансової системи України. Мета та ефективність валютно-кредитної політики країни, її вплив на конкурентоспроможність національних виробників. Причини валютно-фінансових криз в Україні, наслідки валютно-кредитної кризи 2008 року для національних підприємств та населення. Причини та наслідки бюджетних дефіцитів в України. Структура та стійкість платіжного балансу України.

Фактори, що впливають на бюджетну та валютну політику, рівень процентних ставок, зростання цін виробників та споживачів, стан платіжного балансу та обсяги зовнішніх запозичень країн Європи.

Фактори, що впливають на бюджетну та валютну політику, рівень процентних ставок, зростання цін виробників та споживачів, стан платіжного балансу та обсяги зовнішніх запозичень країн Північної Америки.

Фактори, що впливають на бюджетну та валютну політику, рівень процентних ставок, зростання цін виробників та споживачів, стан платіжного балансу та обсяги зовнішніх запозичень країн Південної Америки.

Фактори, що впливають на бюджетну та валютну політику, рівень процентних ставок, зростання цін виробників та споживачів, стан платіжного балансу та обсяги зовнішніх запозичень країн Азії.

Фактори, що впливають на бюджетну та валютну політику, рівень процентних ставок, зростання цін виробників та споживачів, стан платіжного балансу та обсяги зовнішніх запозичень країн СНД.


^ Розділ 5. Європейська економічна інтеграція

Поняття економічної інтеграції. Передумови економічної інтеграції. Що змушує країни інтегруватися: цілі економічної інтеграції. Економічна і політична інтеграція. Два напрямки економічної інтеграції: федералізм і міжурядова співпраця. Позитивна і негативна інтеграція. Україна і міжнародному інтеграційному процесі: Євразійський і Європейський вектори, основні факти і статистика.

Інструменти аналізу попиту і пропозиції у відкритій економіці. Надлишок виробника і надлишок споживача. Аналіз впливу тарифу на внутрішній ринок (обсяги виробництва, споживання, імпорту, ціна). Аналіз впливу тарифу на добробут країни та розподіл економічних вигід між виробниками, споживачами та урядом.

Інструменти аналізу попиту та пропозиції на імпорт, графіки МD і МS. Аналіз впливу тарифу на внутрішній ринок за допомогою графіків МD і МS. Аналіз впливу тарифу на добробут країни та розподіл економічних вигід між виробниками, споживачами та урядом за допомогою графіків МD і МS.

Вплив недискримінаційного запровадження тарифу на внутрішній ринок товару (обсяги виробництва, споживання, імпорту, ціна): аналіз за допомогою графіків MD і МS. Вплив недискримінаційного запровадження тарифу на добробут країни та розподіл економічних вигід між виробниками, споживачами та урядом: аналіз за допомогою графіків МD і МS. Імпортний тариф як засіб оподаткування іноземців. Глобальний вплив імпортного тарифу на добробут всіх країн, що торгують. Види тарифних бар'єрів: бар'єр, що призводить до внутрішньої ренти, бар'єр, що призводить до іноземної ренти, фрикційний бар'єр.

Вплив односторонньої дискримінаційної лібералізації на внутрішній ринок товару (обсяги виробництва, споживання, імпорту, ціна): аналіз за допомогою графіків МD і МS. Вплив односторонньої дискримінаційної лібералізації на добробут країни та розподіл економічних вигід між виробниками, споживачами та урядом: aналіз за допомогою графіків МD і МS. Ефект створення і ефект відхилення торгівлі. Вплив митного союзу на внутрішній ринок товару (обсяги виробництва, споживання, імпорту, ціна) та на загальний добробут нашої країни, торговельного партнера та решту країн світу. Переваги митного союзу перед зоною вільної торгівлі.

Цілі , засоби і інструменти економічної інтеграції у ЄС. Організаційна структура ЄС: три стовпи і дах. Основні поняття Закону ЄС. Інститути ЄС. Конституційна угода: Лісабонський договір.

Бюджет ЄС: принципи, доходи і витрати. Економіка прийняття рішень у ЄС.

Зовнішня торгівля ЄС і місце України в ній. Інститути ЄС у сфері зовнішньоторговельної політики. Зовнішньоекономічна політика ЄС щодо регіонів: відносини з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі, країнами Середземномор’я, країнами Західних Балкан, країнами колишнього СРСР, колишніми колоніями, найбіднішими країнами світу. Характеристика зовнішнього тарифу ЄС.

Митна політика ЄС. Концепція інтегрованого управління кордонами. Поняття спеціального уповноваженого оператора. Шенгенське законодавство.

Принципи спільної сільськогосподарської політики ЄС у 1960-1970-х рр. Проблеми спільної сільськогосподарської політики ЄС та реформа 1980-х рр. Сучасна спільна сільськогосподарська політика ЄС.

Історія розширення ЄС і сучасний стан розширення. Поглиблення, розповсюдження і розширення ЄС. Стратегія розширення ЄС. Методи розширення ЄС. Економічний вплив східного розширення ЄС.

Взаємна торгівля між Україною і ЄС: обсяги, товарна структура. Генеральна система преференцій у торгівлі між ЄС і Україною. Інвестиційні відносини між Україною і ЄС. Двохсторонні угоди між Україною і ЄС: Договір про співробітництво і партнерство, секторальні договори. Європейська політика сусідства ЄС і План Дій Україна - ЄС. Перспективи зони вільної торгівлі і асоційованого членства між Україною і ЄС.

Процес приєднання України до СОТ. Зобов’язання щодо зв’язування тарифних ставок товарів після вступу України до СОТ. Оцінка наслідків приєднання України до СОТ. Проста і поглиблена вільна торгівля як важливий елемент нової угоди з ЄС. Основні складові ЗВТ між Україною і ЄС. Потенціальний вплив ЗСТ на національну економіку. Вплив ЗВТ на окрему галузь економіки або сферу співпраці України і ЄС.

.

ІІІ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

Розділ 1. Міжнародна торгівля

 1. Пугель Т., Линдерт П. Международная экономика. - М., 2003. - Гл. 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11.

 2. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка. -Тернопіль, 2002. - Гл. 1-14.

 3. Киреев А. Международная экономика. - Т. 1. - М., 1997. - Гл. 1-8.

 4. Осика С, Пятницький В. Світова організація торгівлі. - К., 2004.

 5. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. - Т. 1. - К., 2011.

 6. А.С. Філіпенко. Міжнародні економічні відносини: теорія: підруч. для студ. екон.

спец. вищ. навч. закл.: К.: Либідь, 2011.

 1. В.О. Шевчук. Міжнародна економіка: Теорія і практика: Підручник. — 2-ге вид.,

перероб. і доп. Затверджено МОН. Знання. 2011. - 663 с.
^

Розділ 2. Міжнародні трудові, науково-технічні та інтеграційні відносини


 1. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник. – 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: Знання, 2011. – 663 с.

 2. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и спец. "Мировая экономика": В 2 ч. Т. 2: Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. — М.: Международные отношения, 2000. – 485 с.

 3. Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 1: Міжнародна торгівля: теорія та політика. — К. : Таксон, 2000. — 320 с.

 4. Шевчук В. Економічні реформи в Латинській Америці: від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання. – Львів: Каменяр. 2001. Монографія

 5. Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика – М., 2008.

 6. Хмелев И.Б. Мировая экономика. – М., 2009.


Розділ 3. Міжнародні валютно-кредитні відносини

 1. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К. : Изд-во Киевского инвест. агенства, 2011. – 416с.

 2. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Козак (ред.). — Вид. 3-тє, перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. – 639с.

 3. Міжнародна економіка. Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

 4. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Львів: Каменяр, 2011. – 719 с.

 5. Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Савчук O.В. та ін. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. Посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 488 с.

 6. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Сіваченко І. Ю., Якубовський С. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Одеський держ. економічний ун-т / Ю.Г. Козак (ред.), І.Ю. Сіваченко (ред.). — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 791с.

 7. Антикризові валютно-фінансові стратегії економічного зростання: досвід для України: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф./ Відп. ред. О.В. Плотніков / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С. 5-15

 8. Рубцов Б.Б. Финансовый рынок Японии // Портфельный инвестор №5, 2008.

 9. Рубцов Б.Б. Мировой фондовый ринок: объёмы и динамика // Портфельный инвестор №2, 2008.

 10. Рубцов Б.Б. Фондовый рынок США // Портфельный инвестор №3, 2008.

 11. Рубцов Б.Б. Финансовый рынок Германии // Портфельный инвестор №7-8, 2008.

 12. Вайн С.А. Методы принятия инвестиционных решений на финансовых рынках // диссертация на соискания степени кандидата экономических наук. М. 2006. – 178 с.

 13. Андрианова Л.Н. Рейтинг ценных бумаг: основы теории и практики // диссертация на соискания степени кандидата экономических наук. М. 2002. – 179 с.

 14. Антонов П.Ю. Экономическая эффективность методов несовершенного хеджирования финансовых опционов // Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук. М. 2004. – 187 с.


Розділ 4. Міжнародні фінанси

 1. А.С. Філіпенко. Міжнародні економічні відносини: теорія: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.: К.: Либідь, 2011.

 2. В.О. Шевчук. Міжнародна економіка: Теорія і практика: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН. Знання. 2011. - 663 с.

 3. G.Soros. The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means. Public Affairs, New York, 2008. – 162 р.

 4. А.Фельдман. Производные финансовые инструменты: опасности и возможности // Свободная мысль, № 4, Апрель 2009. - C. 81-92.

 5. С. Чебанов. Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой экономики? // Мировая экономика и международные отношения, № 10, Октябрь 2008, C. 12-22.

 6. International Monetary Fund. Monthly Survey of International Financial Statistics. Washington. – 2008 - № 10.

 7. Національний банк України. Методичний коментар до платіжного балансу країни, /http://www.bank.gov.ua/Balance/commentary.htm/

 8. Національний банк України. Платіжний баланс України за 1999-2008 роки.

/ http://www.bank.gov.ua/Balance/index.htm/.

 1. Міжнародна економіка. Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

 2. Насадюк І. Б. Дисбаланс у зовнішньому секторі США та нових індустріальних країн: причини та можливі наслідки для світової фінансової системи // Збірник наукових праць. Вип. 49. // К.: Інститут Світової економіки і МЕВ НАН України, 2006. – С. 145 – 162.

 3. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Львів: Каменяр, 2011. – 719 с.

 4. Soros G. The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means. Public Affairs, New York, 2008.

 5. МВФ. Краткое руководство по некоторым ключевым терминам.

/http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/rus/2006/090106r.pdf/

 1. Глобальные дисбалансы. Анализ с точки зрения сбережений и инвестиций // World Economic Outlook. – September 2005.

 2. Мауро П, Яфех Йи. Финансовые кризисы будущего // Финансы и развитие. - Декабрь 2007.

 3. Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Савчук O.В. та ін. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 488 с.


Розділ 5. Європейська економічна інтеграція

 1. Осика С.Г., П'ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / 2-ге видання, перероблене і доповнене. - К.: «К.І.С.», 2011. - 516с.

 2. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. - К.: КНЕУ, 2003.

 3. Киреев А.П. Международная экономика. Ч.1. Международная микрозкономика. - М.: Международные отношения, Юрайт-Издат, 2006. -С.361-369.

 4. Международная экономическая интеграция / Под ред. Н.Н. Ливенцева.- М.: Экономист, 2006. - 430 с.

 5. Шнирков О.І. Торгова політика ЄС. Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко. Інститут міжнародних відносин. – 2005.

 6. Baldwin R., Wyplosz C. The Economics of European Integration. 2nd Edition. - McGraw Hill Education, 2006.

 7. Pelkmans J., European Integration: Methods and Economic Analysis. 3rd Edition. Pearson Education Limited, 2006.

 8. Artis M., Nixson F.(ed), The Economics of the European Union, 3rd ed., Oxford, 2001.

 9. Jovanovic M. The Economics of European Integration. Limits and Prospects. Edward Elgar Publishing Limited, 2005.


Затверджено Вченою Радою ІМЕМ (протокол № 4 від 14.03.2012 р.)


Схожі:

Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconЗатверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
Максимізація прибутку на конкурентному та неконкурентному ринках (показати аналітично та графічно)
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія,...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconІ. І. Мечникова 28 вересня, Вчена рада ону імені І. І. Мечникова визнала особисті досягнення та заслуги професора Нікола Франко Баллоні у становленні італійсько-одеських відносин рішення
Директора Італійського інституту культури обрано почесним професором ону імені І. І. Мечникова
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconПлан проведення наукових та науково-технічних заходів в 2014 р. Ону імені І.І. Мечникова
Ону імені І.І. Мечникова, біологічний ф-т, каф мікробіології І вірусології, Шампанський пров., 2
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconСопредседатели О. И. Вавилова, председатель профкома сотрудников ону имени И. И. Мечникова Л. В. Ковальчук
Е. Л. Стрельцов, доктор юридических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе ону имени И. И. Мечникова
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М icon09-02-2010 Пресс-релиз Украинский академик Валентин Смынтына – ректор ону имени И. И. Мечникова – избран членом Наблюдательного совета Дунайской конференции ректоров
Украинский академик Валентин Смынтына – ректор ону имени И. И. Мечникова – избран членом Наблюдательного совета Дунайской конференции...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconДодаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи ону імені І.І. Мечникова та Херсонського...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconПоложення про апеляційну комісію ону імені І.І. Мечникова
Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до Одеського...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М iconПресс-служба ону имени И. И. Мечникова
На протяжении 10 лет химический факультет ону имени И. И. Мечникова работает в рамках единственного на Украине учебно-научно-производственного...
Затверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М icon27. 05. 2010 Пресс-релиз Международная конференция Magna Charta Observatory в ону имени И. И. Мечникова Наблюдательный совет Великой Хартии университетов Европы и ону имени И.
Хартии университетов Европы и ону имени И. И. Мечникова при поддержке Министерства образования и науки Украины стали организаторами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи