Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М icon

Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Скачати 302.2 Kb.
НазваЗатверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М
Дата04.08.2012
Розмір302.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА


Затверджую”

Ректор ОНУ імені І.І. Мечникова

______________________Коваль І.М.

___”______________2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З «ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»

ОКР - СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР

(для іноземних абітурієнтів)


2012

Тема 1. Предмет і методи дослідження економічної теорії


Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами світової економічної думки. Економіка й економічна теорія, їхнє співвідношення і взаємодія. Позитивна та нормативна економічна теорія.

Методи пізнання економічних процесів та явищ.

Економічні категорії та закони. Система економічних законів. Форми пізнання та використання економічних законів.

Функції економічної теорії: теоретико-пізнавальна (евристична), методологічна, практична, прогностична, виховна. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук.

Економічна теорія як основа економічної політики.

^

Тема 2. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства


Сутність та структура економічних потреб суспільства. Засоби задоволення людських потреб. Економічні блага та їх класифікація.

Економічний закон зростання потреб, особливості його прояву в умовах НТР. Проблема вибору як наслідок суперечності між безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів.

Економічні інтереси. Суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. Класифікація економічних інтересів.

Єдність і суперечності в системі економічних інтересів суспільства. Корупція та її основні форми. Механізми узгодження економічних інтересів суспільства. Лобізм та лобістська діяльність.

Мотиви та стимули ефективного господарювання.

^

Тема 3. Економічна система суспільства


Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації економічного розвитку.

Економічна система, її сутність та найважливіші ознаки.

Основні структурні елементи економічної системи.

Типи економічних систем. Традиційна економічна система. Ринкова економічна система. Командно-адміністративна економічна система. Змішана (поліформічна) економічна система.

Місце і роль людини в економічній системі.

^

Тема 4. Сутність та еволюція відносин власності


Сутність та структура відносин власності. Місце власності в економічній системі.

Правовий та економічній зміст власності.

Основні форми власності та їх взаємодія. Індивідуальна власність. Приватна власність. Колективна власність та її види. Корпоративна та державна власність.

Еволюція відносин власності. Трансформація відносин власності в Україні.

Об’єкти власності. Власність особи на продуктивну силу своєї праці. Власність на засоби виробництва. Власність на землю. Інтелектуальна власність. Власність на інформацію.

Новітні тенденції в розвитку відносин власності.

^

Тема 5. Перехідна економіка: сутність та основні риси


Перехідна економіка як закономірна стадія життєвого циклу економічної системи. Зміст перехідної економіки, її типи. Закономірності функціонування перехідної економіки.

Криза і розпад командно-адміністративної системи та об’єктивна необхідність трансформації посткомуністичних країн. Відмінності інверсійного і класичного типів ринкової трансформації. Концепції переходу посткомуністичних країн до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Особливості первісного нагромадження капіталу в інверсійній економіці. Переструктуризація перехідної економіки у відповідності з новими закономірностями її функціонування.

Роль держави в трансформаційній економіці. Державна власність: роль, межі та тенденції розвитку в перехідний період.

Тіньова економіка, методи підрахунку її обсягів та способи детінізації.

Економічна теорія і економічна політика в перехідний період.

^

Тема 6. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція


Сутність і основні риси суспільного виробництва. Основні елементи процесу виробництва.

Структура суспільного виробництва. Сутність та взаємозв’язок матеріального та нематеріального виробництва.

Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Виробнича функція.

Технологічні можливості суспільства. Межа виробничих можливостей.

Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.

Поділ праці та спеціалізація виробництва.

Форми організації суспільного виробництва. Натуральне виробництво. Товарне виробництво та його типи. Загальні основи й суперечності товарного виробництва.

^

Тема 7. Товар і його властивості. Теорії цінності товару


Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості.

Теорії цінності: витрат виробництва, трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції.

Закон вартості, його сутність та функції.


^

Тема 8. Теорія грошей та грошового обігу


Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей.

Генезис грошових відносин. Історія розвитку грошей.

Функції грошей та їхня еволюція. Функціональні форми грошей.

Грошова маса. Грошові агрегати.

Грошовий обіг і його закони. Визначення кількості грошей, необхідних для обслуговування товарного обміну.

Грошова система, її структурні елементи та основні типи.

Генезис грошової системи України.

Стійкість грошового обігу. Поняття грошової реформи. Види грошових реформ.

^

Тема 9. Ринок, його структура та функції


Суть ринку, об’єктивні передумови його виникнення та етапи формування. Основні риси та принципи функціонування ринкової економіки.

Функції ринку та його роль у соціально-економічній системі суспільства.

Основні суб’єкти ринкової економіки.

Переваги та обмеження ринкової економіки. Позитивні й негативні екстерналії.

Структура ринку. Види ринків: предметів споживання, засобів виробництва, науково-технічних розробок та інформації, фінансів, валютний, нерухомості, робочої сили тощо.

Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

^

Тема 10. Інфраструктура ринкової економіки


Сутність та складові ринкової інфраструктури. Функції інфраструктури ринку.

Біржі: товарні, фондові, фрахтові, валютні, праці, універсальні, спеціалізовані.

Біржові угоди: форвард, ф’ючерс, хеджування, онкольн, опціон, аукціон.

Посередники біржової торгівлі: маклери, брокери, дилери, джобери, «бики», «ведмеді».

Первинний та вторинний ринки цінних паперів. Види цінних паперів: акції, облігації, векселі, варранти, ваучери, сертифікати, коносаменти тощо.

Сучасні організаційні форми продажу товарів та послуг. Маркетинг.

Формування ринкової інфраструктури в Україні.

^

Тема 11. Конкуренція і монополія у ринковій економіці


Конкуренція, її сутність та економічні основи. Економічний закон конкуренції.

Функції економічної конкуренції. Конкурентоспроможність.

Види економічної конкуренції та методи конкурентної боротьби.

Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. Концентрація і централізація капіталу та виробництва.

Класифікація монополій. Основні організаційні форми економічних монополій: картель, синдикат, трест, багатогалузевий концерн, конгломерат, консорціум.

Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство.

Розвиток конкурентних відносин в трансформаційній економіці України.

^

Тема 12. Підприємництво у ринковій економіці


Сутність підприємництва та умови його існування. Основі принципи та ознаки підприємництва. Теорії та моделі підприємництва.

Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Типи підприємців у сучасній ринковій економіці.

Організаційно-правові форми підприємництва. Функції підприємництва. Права, обов’язки і відповідальність підприємця.

Нові види підприємницької діяльності.

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні.

^

Тема 13. Підприємство (фірма) в умовах ринкових відносин


Підприємство, його суть, основні ознаки та особливості. Підприємство і фірма.

Класифікація підприємств.

Сутність, ознаки, переваги та обмеження індивідуальних підприємств.

Господарські товариства, їхні види, переваги та обмеження.

Корпорація (акціонерне товариство), його переваги та обмеження. Організація та управління акціонерним товариством.

Кооперативи: сутність, ознаки, основні види.

Державні підприємства та їхні види. Спільні підприємства.

Класифікація підприємств залежно від сфер їхньої діяльності.

Великі, середні, малі підприємства. Види малих підприємств та характер їхньої діяльності.

Економічні основи розвитку та види підприємств в Україні.

^

Тема 14. Капітал як економічна категорія товарного виробництва


Теоретичне осмислення сутності капіталу в історії економічної думки.

Багатоаспектність аналізу конкретних форм існування капіталу. Власний та залучений капітал. Речовий, людський, інтелектуальний та соціальний капітал. Промисловий, торговельний та позичковий капітал. Реальний та фіктивний капітал. Місцевий, регіональний, національний та транснаціональний капітал.

Структура авансованого промислового капіталу. Кругооборот та оборот промислового капіталу. Час і швидкість обороту капіталу.

Моральне та фізичне зношення основного капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу.

^

Тема 15. Доходи, їх джерела й розподіл


Сутність, види й джерела формування доходів. Номінальні та реальні доходи.

Функціональний розподіл доходів: марксистська і маржиналістська концепції.

Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата, її форми та системи.

Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці.

Персональний розподіл доходів.

Сімейні доходи, їхній рівень, джерела та структура.

Диференціація доходів населення. Економічна природа бідності та шляхи її подолання.

Сучасні тенденції формування та регулювання доходів населення України.

^

Тема 16. Національне виробництво і відтворення


Зміст та пропорції національного (суспільного) відтворення.

Види суспільного відтворення: звужене, просте, розширене.

Теоретичні моделі суспільного відтворення: економічна таблиця Ф. Кене, схеми суспільного вітворення К. Маркса, балансові моделі відтворення, модель «затрати-випуск» В. Леонтьєва.

Система національного рахівництва: необхідність, виникнення, зміст та цілі.

^

Тема 17. Фінансова система


Необхідність та зміст фінансів. Структура та функції фінансів.

Фінансова система. Державний бюджет та його функції. Головні джерела формування надходжень до державного бюджету. Форми виплат із державного бюджету. Принципи бюджетного фінансування.

Бюджетна система України.

Сутність та причини бюджетного дефіциту. Заходи щодо обмеження бюджетного дефіциту.

Державний борг і його форми. Вплив державного боргу на економіку. Управління державним боргом. Державний борг України.

Податкова система: сутність, структура, функції. Класифікація податків. Принципи та методи оподаткування.

Податкова система України: сучасний стан та перспективи розвитку.

^

Тема 18. Кредитна система


Необхідність, зміст та принципи функціонування кредиту.

Форми та функції кредиту.

Кредитна система та її структура. Центральний банк та його функції.

Комерційні банки як основа кредитної системи. Функції комерційних банків. Операції комерційних банків: пасивні, активні, посередницькі.

Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути: сутність, основні функції.

Міжнародні фінансово-кредитні інститути.

Сучасний стан та перспективи розвитку кредитної системи України.

^

Тема 19. Теоретичні аспекти ринкової трансформації

економіки України


Об’єктивні передумови та напрями ринкової трансформації економіки України. Основні чинники трансформаційного спаду економіки України.

Трансформація відносин власності та формування конкурентного середовища як стратегічний пріоритет ринкових перетворень в Україні.

Ключові проблеми та стратегічні пріоритети економічної політики України на сучасному етапі.

Сучасний стан та напрями підвищення конкурентоспроможності економіки України. Розбудова інноваційної моделі розвитку національної економіки.

Трансформація грошово-кредитної та фінансової систем України.

Проблеми та перспективи інтеграції національної економіки до глобального світогосподарського середовища.

^

Тема 20. Світове господарство та його еволюція


Поняття світового господарства і етапи його розвитку.

Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва. Особливості розвитку міжнародного поділу праці за сучасних умов.

Інтернаціоналізація господарського життя. Інтеграційні процеси у сучасному світі. Основні форми сучасних інтеграційних об’єднань.

Проблеми перебудови сучасних міжнародних економічних відносин. Зростання взаємозалежності і проблеми міжнародного регулювання. Новий міжнародний економічний порядок.

Роль і місце у світовому господарстві країн з розвиненою ринковою економікою, країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Нові індустріальні країни. Перебудова зовнішньоекономічних зв’язків у країнах Східної Європи та колишнього СРСР.

Зовнішньоекономічна стратегія незалежної України. Основні напрями та механізм нової структури зовнішньоекономічного співробітництва.

^

Тема 21. Форми міжнародних економічних відносин


Сутність, форми і основні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

Міжнародна торгівля. Теорії міжнародної торгівлі. Торговельний баланс країни. Світова організація торгівлі.

Міжнародний рух капіталу: зміст та форми. Міжнародні кредитні відносини та міжнародний ринок позичкового капіталу.

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Конвертованість національних валют. Валютний курс і паритет купівельної спроможності. Фіксований та плаваючий валютні курси. Платіжний баланс.

Етапи еволюції світової валютної системи. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші міжнародні організації.

Міжнародне науково-технічне співробітництво: сутність, основні форми.

Сутність, причини та форми міжнародної міграції робочої сили. Сучасні тенденції та наслідки міжнародної міграції робочої сили.Тема 22. Предмет, методи та методологія мікроекономіки

Мікроекономічний рівень господарської системи, суб’єкти та об’єкти мікроекономіки. Мікроекономіка як наука: предмет, об’єкт дослідження.

Методи мікроекономічних досліджень, етапи та форми наукового пізнання. Моделювання як метод наукового пізнання. Види мікроекономічних моделей, економічні змінні, припущення.

Методологія мікроекономічного аналізу в процесі еволюційного розвитку мікроекономіки як науки. Позитивізм, гедонізм, утилітаризм.


Тема 23. Мікроекономічна теорія попиту і пропозиції

Попит та фактори, що на нього впливають. Зміни у попиті та величині попиту. Закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит. Парадокси закону попиту: ефекти Гіффена, наслідування, сноба, Веблена, очікування цін.

Пропозиція та її фактори. Зміни у пропозиції та величині пропозиції. Закон пропозиції. Індивідуальна та ринкова пропозиція.

Еластичність попиту: пряма, за доходом, перехресна. Пряма еластичність попиту та загальний дохід фірми. Еластичність пропозиції. Чинники, що впливають на пряму еластичність попиту. Практичне використання поняття еластичності.


Тема 24. Часткова ринкова рівновага

Взаємодія попиту і пропозиції. Часткова ринкова рівновага. Рівноважна ціна та обсяги. Фактори, що впливають на рівновагу на ринку. Дефіцит та надлишки. Надлишок споживача та виробника.

Єдиність та множинність ринкової рівноваги.

Вплив на рівновагу змін у попиті та пропозиції.

Стійка та нестійка рівновага. Функція надлишкового попиту. Ринкове пристосування: підходи Вальраса та Маршалла. Локальна та глобальна стабільність рівноваги.

Вплив часового періоду на рівновагу.

Павутиноподібна модель стійкої ринкової рівноваги.

Вплив держави на ринкову рівновагу. Мінімальні та максимальні ціни. Вплив оподаткування на ціноутворення.

Цінове регулювання в умовах трансформаційної економіки.


Тема 25. Модель поведінки споживача

Чинники, що визначають поведінку споживача. Концепція раціонального споживача. Уподобання споживача. Корисність як основа переваг.

Визначення корисності: кардиналістська та ординалістська концепції.

Порядкова концепція корисності. Аксіоми порядкової концепції. Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміщення.

Кількісна концепція корисності. Функція корисності. Закони Госсена.

Чинники, що обмежують попит споживача. Бюджетне обмеження.

Оптимальний вибір споживача: зміст, математична та графічна інтерпретації. Кардиналістська модель оптимізації вибору споживача. Рівновага споживача на основі ординалістського підходу. Вплив держави на поведінку споживача.

Реакція споживача на зміну доходу. Попит на блага високої та низької споживної якості.

Реакція споживача на зміну власної ціни блага. Побудова кривої індивідуального попиту.

Рівняння Слуцького. Ефект доходу та ефект заміщення за Хіксом та Слуцьким. Функції компенсованого попиту.


Тема 26. Теорія виробництва

Виробничий процес та його складові. Процес виробництва, його ресурси та результати. Виробнича функція та економічна ефективність виробництва.

Динаміка сукупного, середнього та граничного продуктів для виробничої функції з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі змінного фактору. Середня та гранична продуктивність змінного ресурсу. Стадії розвитку виробництва за умови збільшення обсягів змінного ресурсу. Еластичність випуску за змінними ресурсами.

Виробнича функція з двома змінними ресурсами. Ізокванта. Заміщення ресурсів. Види виробничих функцій: класична, неокласична, лінійно-обмежена. Вплив технологічних змін на виробничу функцію.

Віддача від масштабу, графічна інтерпретація. Однорідна виробнича функція. Еластичність випуску від масштабу. Теорема Векселя-Джонсона.


Тема 27. Витрати виробництва

Зміст і структура альтернативних витрат виробництва. Бухгалтерський та економічний прибутки.

Види витрат короткострокового періоду та їх співвідношення. Загальні, постійні, змінні витрати. Середні та граничні витрати. Графічна інтерпретація.

Оптимальна комбінація ресурсів у довгостроковому періоді. Ізокоста. Мінімізація витрат та максимізація випуску.

Функція загальних витрат у довгостроковому та короткостроковому періоді.

Витрати довгострокового періоду та їх співвідношення із витратами короткострокового періоду.

Економія від масштабу. Вибір оптимального розміру підприємства.


Тема 28. Ринок досконалої конкуренції

Критерії класифікації ринків. Ознаки та умови існування досконалої конкуренції. Загальний, середній дохід. Функція попиту для фірми на ринку досконалої конкуренції.

Оптимальний план випуску конкурентної фірми у короткостроковому періоді: аналітична та графічні моделі. Правила максимізації прибутку першого та другого порядку. Ізопрофіта.

Пропозиція фірми на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді. Пропозиція фірми за умов однакових та різних витрат, при зміні витрат в залежності від цін на ресурси.

Ринкова пропозиція та рівновага на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому та довгостроковому періодах. Пропозиція фірми при незмінних витратах, витратах, що зростають, та постійних витратах.

Тема 29. Ринок чистої монополії

Характеристика ринку чистої монополії. Крива попиту та граничного доходу для фірми-монополіста.

Оптимальний план випуску фірми-монополіста у короткостроковому періоді. Максимізація прибутку монополіста: графічна та аналітична моделі.

Особливості пропозиції фірми на ринку чистої монополії.

Монопольна влада та її вимір. Наслідки монополізації та їх оцінка. Державна політика підтримки конкуренції та протидії монополізму. Монопольне становище фірми. Групова монополія.

Цінова дискримінація та її види в теорії та на практиці.

Бар’єри входження фірм на ринок.

Ринки природної монополії та їх регулювання.

Злиття та поглинання фірм: етапи, мотиви, наслідки.

Проблеми подолання монополізації виробництва у трансформаційній економіці.


Тема 30. Ринок монополістичної конкуренції

Сутність та особливості ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція. Дві криві попиту для фірми на ринку монополістичної конкуренції. Диференціація продукції та її види. Моделі продуктової та просторової диференціації. Роль реклами на ринку монополістичної конкуренції.

Визначення оптимального плану фірми на ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому періоді. Механізм встановлення рівноваги на ринку за цінової конкуренції.

Короткострокова та довгострокова рівновага монополістичного конкурента.


Тема 31. Ринок олігополії

Олігополія: характерні ознаки. Теорія олігополії. Теорія ігор як засіб пояснення олігополістичної поведінки. Концепція ламаної кривої попиту.

Моделі взаємної гри: Курно, Бертрана. Графічна та аналітичні моделі.

Моделі послідовної гри: Штакельберга, цінового лідерства. Графічна та аналітичні моделі. Рівновага в моделях кількісної олігополії.

Теорія змови. Модель «картель». Причини порушення картельних угод.


Тема 32. Попит підприємства на ресурси

Попит досконало конкурентного підприємства на один змінний ресурс на досконало конкурентному ринку ресурсів. Вартість (цінність) граничного продукту. Граничний дохід від граничного продукту. Граничні факторні витрати.

Попит досконало конкурентного підприємства на один із декількох змінний ресурсів на досконало конкурентному ринку ресурсів.

Ринковий попит на змінний ресурс для досконало конкурентного ринку.

Попит підприємства-монополіста на єдиний змінний ресурс на досконало конкурентному ринку ресурсів.

Попит підприємства-монополіста на один із декількох змінних ресурсів на досконало конкурентному ринку ресурсів.

Ринковий попит на змінний ресурс підприємств, що мають монопольну владу.

Монопсонія на ринку змінного ресурсу.

Оптимум підприємства, що виступає монопсоністом на ринку ресурсів та монополістом на ринку продуктів, вироблених із цих ресурсів.

Цінова дискримінація з боку монопсоніста.

Трансфертний дохід і економічна рента. Квазирента.


Тема 33. Загальноекономічна рівновага та суспільний добробут

Критерії ефективності. Функції суспільного добробуту. Максимізація суспільного добробуту.

Критерій та оптимум Парето. Оптимум Парето в обміні, у виробництві. Коробка Еджворта. Контрактна крива. Крива споживчих можливостей. Оптимальний випуск галузі. Оптимальне розміщення ресурсів між галузями виробництва. Оптимальна структура економіки. Крива суспільної байдужості.

Неокласична модель загальної ринкової рівноваги: модель без виробництва. Закон Вальраса. Теореми суспільного добробуту.

Неокласична модель загальної ринкової рівноваги у моделі із виробництвом.


Тема 34. Зовнішні ефекти та суспільні блага

Сутність та форми вияву зовнішніх ефектів. Методи корекції зовнішніх ефектів. Аналоги ринкових механізмів. Приватне вирішення проблеми зовнішніх ефектів. Теорема Коуза. «Трагедія общин».

Сутність суспільних благ. Змішані блага. Оптимальність у забезпеченні суспільними благами. Суспільний вибір. Досягнення оптимуму в наданні суспільних благ за умови прямої демократії: правило одностайності та правило більшості.

Надання суспільних благ в умовах представницької демократії.

Проблеми забезпечення ефективності функціонування економіки та держави за умов ринкової трансформації.

^
Тема 35. Предмет, методи та функції макроекономіки

Макроекономіка як явище, сфера знань і наука.

Рівні економічної системи, їх взаємозв’язок. Суб’єкти та об’єкти макроекономіки. Предмет та функції макроекономіки.

Методологія макроекономічного аналізу, проблеми макроекономіки у світлі різноманітних економічних теорій, шкіл та напрямків. Загальні та специфічні методи макроекономічних досліджень. Зв’язок макроекономіки з іншими науками.

Типи макроекономічних моделей.

Макроекономіка – теоретична основа державної економічної політики.

^
Тема 36. Макроекономічна модель кругообороту ресурсів, товарів і доходів

Загальні умови і обмеження моделей економічного кругообороту. Економічні суб’єкти і ринки в моделі.

Економічний кругооборот у закритій економіці без участі держави. Модель кругообороту закритої економіки з участю держави. Модель кругообороту відкритої економіки.

«Вилучення» та «ін’єкції» в моделі кругообороту.

Умови врівноваженості потоків в моделі кругообороту.

^
Тема 37. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Суть макроекономічних показників. Потоки і запаси в ринковій економіці. Суть, етапи розвитку та сучасний стан СНР.

Порівняльний аналіз балансу народного господарства (БНГ) та системи національних рахунків (СНР).

Методологічні основи побудови СНР. Основні поняття СНР та класифікація видів економічної діяльності.

Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи виміру ВВП: виробничий (продуктивний); за потоком видатків (кінцевого використання) та за потоком доходів (розподільчий).

Похідні від ВВП макроекономічні показники: чистий внутрішній продукт (ЧВП), валовий національний дохід (ВНД), чистий національний дохід (ЧНД), валовий національний дохід у розпорядженні (ВНДР).

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Поточні та незмінні (фіксовані) ціни. Темпи зростання та темпи приросту реальних обсягів виробництва.

Індекси цін та дефлятор. Індекси Ласпейреса, Пааше та Фішера. Фактичний та потенційний обсяг національного виробництва.

Нові макроекономічні показники: чистий економічний добробут, рівень глобалізації, індекс людського розвитку, індекс економічної свободи.

Проблеми бідності і нерівності. Крива Лоренца, коефіцієнт Джині.

Економічна ефективність і соціальна справедливість.

^
Тема 38. Сукупний попит та сукупна пропозиція в макроекономічному аналізі

Сукупний попит (AD). Структура сукупного попиту: споживчий попит домогосподарств (C), інвестиційний попит підприємницького сектора (I), попит держави (G) та попит закордону (NE).

Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники динаміки AD.

Сукупна пропозиція (AS). Крива AS у короткостроковому та довгостроковому періодах. Кейнсіанський, класичний та проміжний відрізки кривої AS.

Рівновага сукупного попиту (AD) та сукупної пропозиції (AS). Потенційний обсяг виробництва. Розрив ВВП: рецесійний та інфляційний.

Довгострокова та короткострокова макроекономічна рівновага. Ефект храповика.

Сучасні теорії сукупної пропозиції. Економічна рівновага в теорії раціональних очікувань. Модель Лукаса.

^
Тема 39. Споживання, заощадження та інвестиції

Споживання (C) як функція доходу після сплати податків. Середня та гранична схильність до споживання. Автономне споживання (C0) та його чинники. Крива споживання. Теорії споживання: Дж. М. Кейнса, С. Кузнеця, І. Фішера, Ф. Модильяні, М. Фрідмана.

Функція заощаджень (S). Середня та гранична схильність до заощаджень. Графік функції заощаджень.

Інвестиційна функція (I). Чинники інвестиційного попиту. Функція інвестицій в кейнсіанській та класичній моделях.

Методи визначення рівноважного обсягу виробництва: «витрати – випуск»; «вилучення - ін’єкції».


^
Тема 40. Теорія мультиплікатора-акселератора

Автономні інвестиції. Кейнсіанська та неокласична функції автономних інвестицій.

Мультиплікатор інвестицій. Таблична та графічна інтерпретація мультиплікативного процесу. Парадокс ощадливості.

Величина мультиплікатора. Мультиплікатор у моделі AD-AS.

Індуційовані інвестиції. Модель акселератора.

Модель взаємодії мультиплікатора – акселератора.

^
Тема 41. Національний ринок товарів та послуг (благ)

Національний ринок, його суть, структура, об’єкти, суб’єкти.

Загальна економічна рівновага в моделі Л. Вальраса.

Ринок благ (товарів та послуг). Сукупний попит та сукупна пропозиція на ринку благ.

Кейнсіанська модель рівноваги на ринку благ (модель “кейнсіанський хрест”).

Крива IS – крива рівноваги на ринку благ у короткостроковому періоді. Фактори зміни кривої IS.

Модель рівноваги Хікса на ринку благ.

Класична модель рівноваги на ринку благ.

^
Тема 42. Національний ринок грошей та його взаємодія з ринком благ

Ринок грошей та цінних паперів: суть, об’єкти, суб’єкти, функції, структура. Ринок грошей і фінансовий ринок.

Структура грошової маси та її вимір. Грошові агрегати: M0, M1, M2, M3, L, D. Ліквідність.

Грошова база та її структура. Банківські резерви та їх структура. Мультиплікація банківських депозитів. Простий та складний (новий) грошові мультиплікатори.

Пропозиція грошей трьома суб’єктами: Центральним банком, комерційними банками та небанківським сектором. Функція пропозиції та її графічне зображення.

Попит на гроші . Класична концепція попиту на гроші. Кейнсіанська модель попиту на гроші. Мотиви попиту: операційний (трансакційний), спекулятивний, перестороги. Сучасні теорії попиту на гроші.

Рівновага на грошовому ринку. Крива LM Дж. Хансена.

Взаємодія грошового ринку з ринком благ. Модель IS–LM.

^
Тема 43. Макроекономічна нестабільність: циклічність
економічного розвитку

Макроекономічна нестабільність: зміст, форми прояву та головні причини.

Циклічні коливання та їх види. Проциклічні, ациклічні та антициклічні змінні. Основні фази класичного ділового циклу. Рецесія. Трендові тенденції в економіці. Взаємодія «тренд–цикл». Великі хвилі. Особливості сучасних економічних коливань.

Теорії циклічного розвитку, їх класифікація.

Нециклічні коливання. Структурні кризи. Системні кризи. Світові фінансово-економічні кризи.

Кейнсіанські моделі економічних коливань: Самуельсона–Хікса, Т. Тевеса, Н. Калдора, С. Фішера.

Неокласичні моделі циклів: монетаристські (М. Фрідмана, Л. Лейдлера), реального економічного циклу, стохастичні.

Державне антициклічне регулювання.

^
Тема 44. Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття

Інфляція, її суть та причини. Класифікація інфляції. Вимірювання інфляції. Інфляційні очікування. Теорія адаптивних очікувань. Теорія раціональних очікувань та її суперечності. Дефляція.

Соціально-економічні наслідки інфляції. «Ефект Олівера-Танзі». «Ефект Фішера». Інфляційний податок. Антиінфляційна політика.

Безробіття як фактор макроекономічної нестабільності. Фрикційне, структурне і циклічне та інші види безробіття. Природний рівень безробіття. Повна зайнятість. Приховане безробіття та прихована зайнятість.

Теорії безробіття: класична, кейнсіанська, концепція природнього безробіття М.Фрідмана. соціально-економічні втрати від безробіття. Зв’язок безробіття і обсягу виробництва. Закон А. Оукена. Державне регулювання безробіття.

Зв’язок інфляції та безробіття. Крива А. Філіпса. Специфіка довгострокової кривої Філіпса.

Теорія стагфляції. Шоки пропозиції.

Економічні та соціальні наслідки макроекономічної нестабільності. Соціальна політика держави.

^
Тема 45. Економічне зростання

Економічне зростання: зміст та джерела. Вимір і показники економічного зростання. Классифікація чинників економічного зростання. Фактори гальмування економічного зростання. Типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний, комбінований.

Прості моделі економічного зростання: виробнича функція, крива виробничих можливостей, Кобба-Дугласа.

Кейнсіанські моделі економічного зростання: Є. Домара, Р. Харрода та Домара–Харрода.

Неокласична модель економічного зростання Р. Солоу. Стійкий рівень капіталоозброєності і “золоте правило” нагромадження Е. Фелпса.

Економічне зростання та економічний розвиток. Концепція сталого економічного розвитку.

Особливості та суперечності сучасного економічного зростання.

^
Тема 46. Держава в системі макроекономічного регулювання

Відмови ринку та відмови держави. Передумови і цілі державного регулювання.

Кейнсіанська теорія як теоретична основа державного регулювання економіки.

Зміст та цілі макроекономічної політики. Засоби (інструменти) досягнення макроекономічних цілей. Моделі прийняття управлінських рішень.

Використання економічних мультиплікаторів в економічній політиці. Теорія суспільного вибору. Лобіювання в економічній політиці. Економічний опортунізм. Прогнозування.

Ефективність економічної політики. Теорія автоматичних стабілізаторів. Часові лаги в економічній політиці. Закон А.Вагнера.

^
Тема 47. Грошово-кредитна політика держави

Грошово-кредитна система: зміст, структура, об’єкти, суб’єкти та функції.

Засоби прямого впливу центрального банку на пропозицію грошей. Емісійна політика держави. Коефіцієнт монетизації А. Маршалла. Пряме регулювання процентної ставки та лімітування кредитів.

Непряме регулювання грошової пропозиції центральним банком: політика облікової ставки, регулювання норми обов’язкових банківських резервів, операції на відкритому ринку.

Політика «дорогих» та «дешевих» грошей.

Регулювання грошової маси в умовах дворівневої банківської системи. Мультиплікація банківських депозитів.

Небанківські фінансові та кредитні посередники та їх участь формуванні грошової маси.

Кейнсіанська та монетаристська концепції грошово-кредитної політики.

Особливості сучасної грошово-кредитної системи. Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи.


^
Тема 48. Фіскальна політика держави

Фіскальна політика: суть, мета та інструменти. Автоматична та дискреційна фіскальна політика. Вбудовані стабілізатори. Державні доходи та видатки. Головні джерела доходів та основні статті видатків держави. Мультиплікатори фіскальної політики.

Податкова система. Функції та види податків. Податкові системи. Крива Лаффера. Формула Гербергера. Вплив прямих та непрямих податків на макроекономічну ситуацію.

Бюджетна система. Види бюджетів. Фактичний, структурний та циклічний бюджети. Консолідований бюджет. Стан державного бюджету: збалансований, профіцитний, дефіцитний. Дефіцит державного бюджету: зміст, причини та наслідки. Види бюджетного дефіциту. Методи фінансування дефіциту державного бюджету.

Державний борг, його форми та значення для економіки. Взаємозв’язок між дефіцитом держбюджету та державним боргом. Управління державним боргом. Реструктуризація та рефінансування.

Державний борг України. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики держави.

^
Тема 49. Макроекономічна політика у відкритій економіці

Міжнародний поділ праці. Світовий ринок та його суб’єкти. Глобалізація та її суперечності. Роль ТНК та міжнародних інститутів в умовах глобалізації.

Міжнародний рух ресурсів, товарів та доходів. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ) та їх розвиток.

Теорії зовнішньоекономічної діяльності: а) класичні (абсолютних переваг А. Сміта та відносних переваг Д. Рікардо); б) неокласичні (Хекшера–Оліна, парадокс В.Леонтьєва, альтернативних витрат Г. Хаберлера, життєвого циклу Р. Варнона, конкурентних переваг М. Портера).

Політики протекціонізму та фритредерства: зміст, механізм запровадження та суперечності.

Торговельний і платіжний баланси: зміст і структура. Експортно-імпортне сальдо.

Світова валютна система: зміст, структура, етапи розвитку.

Модель малої відкритої економіки. Простий мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту. Складний мультиплікатор зовнішньої торгівлі.

Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків. Модель Манделла–Флемінга при фіксованому та плаваючому обмінних курсах.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

 2. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 7-ме вид., випр. і перероб. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 3. Економічна теорія: Політекономія: практикум: навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 4. Історія економічних учень: Підручник у 2 ч. / За ред. В.Д. Базилевича. - 3-тє вид., випр. і допов. - К.: Знання, 2006. – Ч.1 – 582с. Ч.2 – 575с. – (Класичний університетський підручник).

 5. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посіб. / уклад.: В.Д.Базилевич, Н.І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.; За ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1198 с.

 6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XXXIV, 974 c.

 7. Перехідна економіка: Підручник / за ред. В. М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

 8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, 1999. – 864 с.

 9. Филюк Г. М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Монографія – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка. – 2009. – 404 с.

 10. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку. Історія і сучасність – К., Знання, 2007. – 670 с.

 11. Чухно А.А. Економічна теорія: [у 2-х т.] – К.: ДННУ АФУ, 2010.

 12. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: теорія та практика / О. Я. Базілінська ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 272 с.:

 13. Веріан Г.Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник / Пер. з англ. С.Слухая. – К.: Лібра, 2006. – 632 с.

 14. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / З. Г. Ватаманюк [та ін.] ; ред. З. Г. Ватаманюк, С. М. Панчишин. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - 606 с.

 15. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. – М.: Прогресс, 1993.

 16. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 2 видання переробл. і доповн. - К.: Знання, 2008. – 679 с. – (Класичний університетський підручник)

 17. Мікроекономіка: практикум: Навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 491 с.

 18. Мікроекономіка: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н. О. Гончарова [та ін.] ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2005. - 304 с.

 19. Мікроекономіка і макроекономіка: підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти: У 2 ч. / С. Будаговська [та ін.] ; заг. ред. С. Будаговська. - 2. вид. - К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. - 517 с.

 20. Піндайк Р. С. Мікроекономіка / Р. С. Піндайк, Д. Л. Рубінфелд ; пер. А. Олійник, Р. Скільський. - К. : Основи, 1996. - 646 с.

 21. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки [Текст] : підручник / О. І. Ястремський, О. Г. Гриценко. - К. : Знання, 1998. - 714 с.

 22. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. І доп. - К.: Знання, 2008. – 743 с. (Класичний університетський підручник).

 23. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – 550 с.

 24. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, до. - К.: Атіка, 2009. – 368с.

 25. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. – СПб.: 1994. – 402 с.

 26. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика / Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997.– 784 с.

 27. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002.

 28. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2001.– 616с.

 29. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. – М.: Дело, 1996.– 847 с.

 30. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. с англ. – К.: Основи, 1995.– 573 с.

 31. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – 670 с.

 32. Блауг М. Методология экономической науки. – М., 2004. – 415 с.

 33. Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984.

 34. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969.

 35. Історія економічних учень: Підручник у 2-х частинах – 3-те вид., перероб. і доп. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. (Класичний університетський підручник)

 36. Історія економічних учень: Хрестоматія: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1198 с.

 37. История экономических учений: современный етап: Ученик / Под ред. Худокормова А.Г. – М.: Инфра-М, 2007. – 736 с.

 38. Історія економічної думки України: Навч. посібник / Р. Х. Васильєва, Л. П. Горкіна, Н. А. Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.

 39. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002.

 40. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993.

 41. Маркс К. Капітал. – Т.1-4 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2-ге вид. – К.: Держ. вид-во політ літ. УРСР, 1963. – Т.23-26.

 42. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. – М.: Прогресс, 1993.

 43. Миль Дж. С. Основы политической экономии: В 3 т.: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980-1981.

 44. Норт Д. Институты, институционные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.

 45. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996.

 46. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Антология экономической классики: В 2 т. – М.: МП «Эконов», 1993.

 47. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. – К.:Port-Royal, 2001.

 48. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.

 49. Худокормов А.Г. Экономическая теория: новейшие течения Запада: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2010. – 416 с.

 50. Чухно А. А., Юхименко П. І., Леоненко П. М. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с.Затверджено Вченою Радою ІМЕМ (протокол № 4 від 14.03.2012 р.)

Схожі:

Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconЗатверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
Максимізація прибутку на конкурентному та неконкурентному ринках (показати аналітично та графічно)
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconЗатверджую” Ректор ону ім. І.І. Мечникова Коваль І. М
«бакалавр». Мета фахового вступного екзамену полягає в оцінюванні рівня та якості отриманих теоретичних знань, їх міцності; виявленні...
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconІ. І. Мечникова 28 вересня, Вчена рада ону імені І. І. Мечникова визнала особисті досягнення та заслуги професора Нікола Франко Баллоні у становленні італійсько-одеських відносин рішення
Директора Італійського інституту культури обрано почесним професором ону імені І. І. Мечникова
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconДодаток 9 до правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2014 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Коледжу економіки та соціальної роботи ону імені І.І. Мечникова та Херсонського...
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconПлан проведення наукових та науково-технічних заходів в 2014 р. Ону імені І.І. Мечникова
Ону імені І.І. Мечникова, біологічний ф-т, каф мікробіології І вірусології, Шампанський пров., 2
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconПоложення про апеляційну комісію ону імені І.І. Мечникова
Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до Одеського...
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М icon15-04-2010 Прес-реліз Посол Італії в Україні став почесним членом Вченої ради ону імені І. І. Мечникова Посол Італії в Україні пан П’єтро Джованні Доннічі зустрівся з ректором ону імені І. І. Мечникова 15 квітня
Посол Італії в Україні пан П’єтро Джованні Доннічі зустрівся з ректором ону імені І. І. Мечникова 15 квітня
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент організацій», спеціальністю 60306 «Менеджмент...
Затверджую” Ректор ону імені І.І. Мечникова Коваль І. М iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи